Документ 626-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.07.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 липня 2012 р. № 626
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. № 517 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 44, ст. 1705), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2012 р. № 626

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. У пункті 3 слово “квітня” замінити словом “липня”.

2. У пункті 4:

1) абзац другий після слова “Казначейства;” доповнити словами “Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні, міські у мм. Києві та Севастополі фінансові управління,”, а після слів “вугледобувні підприємства” - словом “; Держрезерв”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Із суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, та енергопостачальниками проводяться розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії (без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій).”.

3. У пункті 7:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“Для визначення обсягу зобов’язань енергопостачальники та державне підприємство “Енергоринок” подають територіальним комісіям довідку-розрахунок суми додаткового податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, яке виникає у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, за формою, наведеною в додатку 4.”;

2) в абзаці четвертому слова “, а також договору про організацію взаєморозрахунків” виключити;

3) в абзаці п’ятому слова “заміни боржника за зобов’язанням, укладення договору поруки, іншої” виключити.

4. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Державне підприємство “Енергоринок”, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її філії, дочірні підприємства і компанії, Держрезерв укладають протягом 10 робочих днів з учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків або надсилають їм письмову відмову з обґрунтуванням причини.

Обсяг заборгованості та зобов’язання енергогенеруючих компаній перед Держрезервом з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються виходячи з ціни матеріальних цінностей, зазначеної у відповідних договорах, з урахуванням відсотків за користування органічним паливом та відповідно до судових рішень і актів звіряння розрахунків між Держрезервом та енергогенеруючими компаніями. У разі відсутності такої ціни

Держрезерв укладає з енергогенеруючою компанією договір купівлі-продажу матеріальних цінностей або додаткову угоду до договору про повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді за цінами, що застосовувалися на дату відпуску органічного палива.

Обсяг зобов’язань енергогенеруючих компаній з плати за надання державних гарантій та за користування субкредитами, наданими для впровадження проектів розвитку ринку електроенергії, реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі пені за невиконання умов їх надання; а також повернення зазначених субкредитів у повному обсязі з урахуванням частини, строк повернення якої ще не настав, визначається відповідно до актів звіряння розрахунків між Мінфіном та енергогенеруючими компаніями.”.

5. У пункті 9:

1) в абзаці третьому підпункту 2 слова “(виключно енергопостачальники та державне підприємство “Енергоринок”)” виключити;

2) підпункт 3 виключити;

3) підпункти 6 і 7 замінити підпунктами такого змісту:

“6) довідку органу державної податкової служби про розмір податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), у тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість, не сплачених на день видачі довідки, що засвідчена підписом керівника такого органу, скріпленим печаткою (за наявності податкового боргу);

7) довідку органу державної податкової служби про розмір боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені) із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, до державного бюджету, не сплачених на день видачі довідки, що засвідчена підписом керівника такого органу, скріпленим печаткою (для вугледобувних підприємств);

8) довідку підприємства про розмір боргу, зазначеного в підпункті 7 цього пункту, що засвідчена підписом керівника підприємства, скріпленим печаткою (для енергогенеруючих підприємств);

9) акт звіряння розрахунків між Мінфіном та енергогенеруючими компаніями про розмір плати таких компаній за надання державних гарантій та плати за користування субкредитами, наданими для впровадження проектів розвитку ринку електроенергії, реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі обсяг надходжень внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредитів, а також про розмір зазначених субкредитів;

10) акт звіряння розрахунків між Держрезервом та енергогенеруючими компаніями за отримані матеріальні цінності.”.

6. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

“Розрахунки проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.”.

7. Додаток 1 до Порядку та умов викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Порядку та умов
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2012 р. № 626)

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у 2012 році

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

усього

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок джерел, зазначених у пунктах 34-37, 39 і 40 статті 4 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

усього

за рахунок джерел, зазначених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”

пункт 38 статті 4

пункти 34-37, 39 і 40 статті 4

Бюджет Автономної Республіки Крим

124 003,2

117 123

6880,2

6 880,2


Обласний бюджет Вінницької області

56 168,6

17 709

38 459,6

2766

35 693,6

Обласний бюджет Волинської області

25 235,5

22 764

2471,5

2471,5


Обласний бюджет Дніпропетровської області

498 033,4

402 771

95 262,4

18 064,8

77 197,6

Обласний бюджет Донецької області

1 355 457,7

1160 144,5

195 313,2

39 523,3

155 789,9

Обласний бюджет Житомирської області

36 052,4

34 333

1719,4

1719,4


Обласний бюджет Закарпатської області

29 616,3

29 483,4

132,9

132,9


Обласний бюджет Запорізької області

24 714,1

19 968,6

4745,5

4745,5


Обласний бюджет Івано-Франківської області

4 999,1

3063

1936,1

1936,1


Обласний бюджет Київської області

9 026,3

3 783,1

5 243,2

5 243,2


Обласний бюджет Кіровоградської області

23 772,7

21 375

2 397,7

2 397,7


Обласний бюджет Луганської області

573 453,5

442 628,3

130 825,2

66 057,4

64 767,8

Обласний бюджет Львівської області

31 314,2

8 326

22 988,2

5 837

17 151,2

Обласний бюджет Миколаївської області

10 196,2

8 819

1 377,2

1 377,2


Обласний бюджет Одеської області

53 797,1

48 543

5 254,1

5 254,1


Обласний бюджет Полтавської області

81 793,3

75 248

6 545,3

6 545,3


Обласний бюджет Рівненської області

3 166

739

2 427

2 427


Обласний бюджет Сумської області

15 483,1

12 677

2 806,1

2 806,1


Обласний бюджет Тернопільської області

5 384,7

3 479

1 905,7

1 905,7


Обласний бюджет Харківської області

525 157,8

313 064

212 093,8

212 093,8


Обласний бюджет Херсонської області

7 632,6

5 082

2 550,6

2 550,6


Обласний бюджет Хмельницької області

18 783

14 901

3 882

3 882


Обласний бюджет Черкаської області

14 822,7

11 125

3697,7

3697,7


Обласний бюджет Чернівецької області

29 366,3

28 655,9

710,4

710,4


Обласний бюджет Чернігівської області

5 126,3

1 755

3 371,3

3 371,3


Міський бюджет м. Києва

3 393 633,7

1 057 802,7

2 335 831

2 335 831


Міський бюджет м. Севастополя

17 412,8

13 378

4 034,8

4 034,8


Усього

6 973 602,6

3 878 740,5

3 094 862,1

2 744 262

350 600,1”.

8. У додатку 2 до Порядку та умов:

1) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“до спеціального фонду державного бюджету кошти для сплати податку на прибуток, нарахованого за результатами проведення взаєморозрахунків згідно із статтею 23 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” та договором, у сумі ____________ гривень.”;

2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“до спеціального фонду державного бюджету кошти для оплати надання державних гарантій та користування субкредитами, наданими на впровадження проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі пеню за невиконання умов надання кредитів, а також кошти для повернення зазначених субкредитів у сумі ____________ гривень.”;

3) у пункті 9:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“на рахунок сторони останньої кошти у сумі ________ гривень, для погашення заборгованості та виконання зобов’язань за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо, у тому числі відсотків за користування ним відповідно до договорів та судових рішень (у разі, коли стороною останньою є Держрезерв);”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

“до спеціального фонду державного бюджету кошти для оплати надання державних гарантій та користування субкредитами, наданими для впровадження проекту розвитку ринку електроенергії, у тому числі пеню за невиконання умов надання кредитів, а також кошти для повернення зазначених субкредитів у сумі ____________ гривень;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Сторона остання перераховує до спеціального фонду державного бюджету кошти:

для погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі з дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, в сумі ____________ гривень;

для сплати Держрезервом згідно із статтею 25 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” коштів, що надійшли від погашення енергогенеруючими компаніями заборгованості та виконання зобов’язань за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо, у тому числі відсотків за користування ним відповідно до договорів та судових рішень (у разі, коли стороною останньою є Держрезерв), у сумі ____________ гривень.”;

5) друге речення пункту 21 викласти у такій редакції: “Додатково складаються два примірники для Казначейства та уповноваженого банку.”.вгору