Документ 636-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 10 червня 2009 р. N 636-р
Київ
Про затвердження переліку завдань (проектів)
Національної програми інформатизації на 2009 рік,
їх державних замовників та обсягів фінансування

Затвердити перелік завдань (проектів) Національної програми
інформатизації на 2009 рік, їх державних замовників та обсяги
фінансування, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 червня 2009 р. N 636-р
ПЕРЕЛІК
завдань (проектів) Національної програми
інформатизації на 2009 рік, їх державних
замовників та обсяги фінансування

------------------------------------------------------------------- | Завдання | Державний |Обсяг | Очікувані | | (проект) | замовник |фінан- | результати | | | завдання |сування,| | | | (проекту) |тис. | | | | |гривень | | |-----------------------------------------------------------------| | Формування політики | | та організаційно-правове забезпечення інформатизації | |-----------------------------------------------------------------| |Провести |Держком- | 98 |висновки щодо | |науково- |інформатизації| |відповідності завдань | |технічну | | |(проектів) Національної | |експертизу | | |програми інформатизації | |завдань | | |пріоритетам державної | |(проектів) | | |політики у сфері | |Національної | | |інформатизації, сучасному | |програми | | |рівню і тенденціям | |інформатизації| | |розвитку інформатизації у | | | | |світі та економічної | | | | |обґрунтованості | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Здійснити | -"- | 290 |методичні рекомендації | |заходи щодо | | |щодо запровадження | |запровадження | | |Національної системи | |Національної | | |індикаторів розвитку | |системи | | |інформаційного суспільства| |індикаторів | | | | |розвитку | | |методика оцінки стану | |інформаційного| | |розвитку інформаційного | |суспільства | | |суспільства | | | | | | | | | |методика оцінки | | | | |ефективності державної | | | | |політики та державного | | | | |управління у сфері | | | | |розвитку інформаційного | | | | |суспільства | | | | | | | | | |пропозиції щодо внесення | | | | |змін до державної | | | | |звітно-статистичної | | | | |документації | | | | | | | | | |структура баз даних | |-----------------------------------------------------------------| | Інформатизація стратегічних напрямів розвитку | | державності, безпеки та оборони | |-----------------------------------------------------------------| |Створити | Апарат | |підвищення рівня захисту | |автоматизовану| Верховної | |інформації в | |інформаційно- | Ради | |автоматизованій | |аналітичну | України | |інформаційно-аналітичній | |систему | | |системі Верховної Ради | |Верховної Ради| | |України | |України (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Створити | Державне | |забезпечення | |автоматизовану| управління | |функціонування | |систему | справами | |системи | |інформаційно- | | | | |аналітичного | | | | |забезпечення | | | | |Секретаріату | | | | |Президента | | | | |України (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Створити | Секретаріат | |забезпечення | |спеціальну | Кабінету | |функціонування спеціальної| |інформаційно- | Міністрів | |інформаційно- | |телекомуні- | України | |телекомунікаційної | |каційну | | |системи органів виконавчої| |систему | | |влади | |органів | | | | |виконавчої | | | | |влади, | | | | |забезпечити | | | | |розвиток та | | | | |інтеграцію | | | | |інформаційних | | | | |ресурсів і | | | | |технологій | | | | |органів | | | | |державної | | | | |влади (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Дослідити |Держком- | 86 |результати аналізу ринку | |вплив |інформатизації| |надання послуг з | |використання | | |розроблення та | |вільного | | |впровадження вільного | |програмного | | |програмного забезпечення в| |забезпечення у| | |основних галузях | |різних | | |національної економіки, | |секторах | | |насамперед у державному | |економіки на | | |секторі | |розвиток ринку| | | | |інформаційних | | |аналіз базових рішень як | |технологій | | |альтернативних | | | | |пропрієтарному програмному| | | | |забезпеченню з точки зору | | | | |державних потреб | | | | | | | | | |аналіз економічної | | | | |ефективності заходів, | | | | |спрямованих на сприяння | | | | |розвитку ринку програмного| | | | |забезпечення | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Проаналізувати|Держком- | 110 |аналіз стану | |існуюче |інформатизації| |використання | |програмне | | |програмного | |забезпечення з| | |забезпечення з | |відкритим | | |відкритим кодом в | |кодом щодо | | |органах виконавчої | |придатності | | |влади України та в | |його | | |країнах ЄС | |використання в| | | | |органах | | |техніко-економічне | |виконавчої | | |обґрунтування заходів щодо| |влади України | | |створення інфраструктури | | | | |програмного забезпечення з| | | | |відкритим кодом | | | | | | | | | |формування переліку | | | | |наявного програмного | | | | |забезпечення з відкритим | | | | |кодом, придатного для | | | | |використання в органах | | | | |виконавчої влади України | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Створити | -"- | 317,3 |технічне завдання на | |автоматизовану| | |створення системи | |систему | | |інформаційно-аналітичного | |інформаційно- | | |забезпечення розвитку | |аналітичного | | |інформаційного суспільства| |забезпечення | | |в Україні | |розвитку | | | | |інформаційного| | |складові | |суспільства в | | |інформаційно- | |Україні | | |аналітичної | | | | |системи: | | | | | | | | | |веб-портал, система | | | | |електронного | | | | |документообігу з | | | | |веб-інтерфейсом, поштова | | | | |система, бази даних | | | | |інформаційно-аналітичної | | | | |системи | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Забезпечити | Центральна | |забезпечення | |функціонування| виборча | |функціонування | |Державного | комісія | |телекомунікаційної мережі | |реєстру | | |та комплексної системи | |виборців (за | | |захисту інформації | |окремою | | |Державного реєстру | |програмою) | | |виборців | | | | | | | | | |технічна підтримка | | | | |системи керування | | | | |базами даних "Oracle" | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Забезпечити | МВС | |введення в експлуатацію | |створення та | | |Головного обчислювального | |функціонування| | |центру Державної | |Державної | | |інформаційної системи | |інформаційної | | |реєстраційного обліку | |системи | | |фізичних осіб та їх | |реєстраційного| | |документування | |обліку | | | | |фізичних осіб | | |забезпечення | |та їх | | |функціонування вузлів | |документування| | |Державної інформаційної | |(за окремою | | |системи реєстраційного | |програмою) | | |обліку фізичних осіб та їх| | | | |документування | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Забезпечити | Держкомстат | |забезпечення антивірусного| |створення та | | |захисту інформації в | |розвиток | | |інформаційно-аналітичній | |інтегрованої | | |системі державної | |інформаційно- | | |статистики | |аналітичної | | | | |системи | | | | |державної | | | | |статистики (за| | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Інформатизація фінансової та грошової системи, | | системи державного фінансово-економічного контролю | |-----------------------------------------------------------------| |Створити | Мінфін | |забезпечення | |автоматизовану| | |функціонування | |інформаційно- | | |автоматизованих систем | |аналітичну | | |"Держбюджет", "Місцеві | |систему | | |бюджети" та регіональних | |фінансових і | | |фінансових органів | |фіскальних | | | | |органів (за | | |удосконалення системи | |окремою | | |захисту інформації | |програмою) | | | | | | | |програмне забезпечення для| | | | |складання, зведення, | | | | |аналізу періодичної | | | | |фінансової звітності та | | | | |обліку фінансування | | | | | | | | | |система електронного | | | | |цифрового підпису | | | | |Державного казначейства | | | | | | | | | |забезпечення | | | | |функціонування | | | | |інформаційно-аналітичної | | | | |системи органів державної | | | | |контрольно-ревізійної | | | | |служби | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Здійснити | Мінфін | |забезпечення | |заходи, | | |функціонування | |пов'язані з | | |автоматизованої системи | |модернізацією | | |фінансового менеджменту | |системи | | |"Проект модернізації | |управління | | |державних фінансів" | |державними | | | | |фінансами (за | | |модернізація системи | |окремою | | |управління державними | |програмою) | | |фінансами, зокрема | | | | |прикладного програмного | | | | |забезпечення, апаратного | | | | |забезпечення та мережевого| | | | |обладнання | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Здійснити | ДПА | |інформаційне, | |заходи, | | |інформаційно-аналітичне та| |пов'язані з | | |технічне забезпечення | |модернізацією | | |модернізації державної | |державної | | |податкової служби | |податкової | | | | |служби (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Створити | Державна | |супроводження програмного | |систему | комісія з | |забезпечення системи | |моніторингу | цінних | |моніторингу фондового | |фондового | паперів та | |ринку | |ринку (за | фондового | | | |окремою | ринку | | | |програмою) | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Інформатизація соціальної сфери | |-----------------------------------------------------------------| |Здійснити | Мінпраці | |забезпечення | |заходи, | | |функціонування | |пов'язані з | | |інформаційно-аналітичних | |інформаційно- | | |систем | |аналітичним | | | | |та методичним | | | | |забезпеченням | | | | |установ | | | | |системи | | | | |Мінпраці (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Інформатизація в галузі екології | | та використання природних ресурсів | |-----------------------------------------------------------------| |Забезпечити | МНС | |удосконалення | |розвиток і | | |нормативно-правового | |супроводження | | |забезпечення | |Урядової | | |функціонування Урядової | |інформаційно- | | |інформаційно-аналітичної | |аналітичної | | |системи з питань | |системи з | | |надзвичайних ситуацій | |питань | | | | |надзвичайних | | |супроводження та | |ситуацій (за | | |актуалізація системи | |окремою | | |єдиного банку даних | |програмою) | | | | | | | |комплекс територіальних | | | | |підсистем і система | | | | |оперативно-диспетчерського| | | | |управління ліквідацією | | | | |наслідків надзвичайних | | | | |ситуацій на обласному та | | | | |районному рівні | | | | | | | | | |актуалізація | | | | |геоінформаційної | | | | |підсистеми | | | | | | | | | |технічне забезпечення | | | | |функціонування Урядової | | | | |інформаційно-аналітичної | | | | |системи з питань | | | | |надзвичайних ситуацій | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Забезпечити | МНС | |забезпечення | |виконання | | |функціонування цифрових | |комплексної | | |каналів зв'язку між | |програми | | |територіальними органами | |розвитку | | |МНС | |системи | | | | |зв'язку, | | |підключення | |оповіщення та | | |територіальних органів до | |інформатизації| | |відомчої цифрової мережі | |МНС (за | | |зв'язку МНС | |окремою | | | | |програмою) | | |дослідний макет | | | | |загальнодержавної | | | | |автоматизованої системи | | | | |централізованого | | | | |оповіщення | | | | | | | | | |модернізація відомчої | | | | |цифрової мережі | | | | |зв'язку та вузла зв'язку | | | | |головного управління МНС в| | | | |Київській області | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Забезпечити | Держводгосп | |забезпечення державного | |проведення | | |обліку водних ресурсів | |державного | | | | |моніторингу | | |забезпечення | |поверхневих | | |функціонування програмного| |вод, ведення | | |комплексу оптимізації | |водного | | |режиму експлуатації | |кадастру та | | |дніпровських водосховищ | |управління | | | | |водними | | | | |ресурсами (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Інформатизація сфери науки, освіти і культури | |-----------------------------------------------------------------| |Забезпечити | МОН | |комп'ютеризація | |проведення | | |професійно-технічних | |інформатизації| | |навчальних закладів | |та комп'юте- | | | | |ризації | | | | |загально- | | | | |освітніх, | | | | |професійно- | | | | |технічних | | | | |і вищих | | | | |навчальних | | | | |закладів (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |--------------+--------------+--------+--------------------------| |Усього | | 901,3 | | -------------------------------------------------------------------вгору