Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю
Угода Кабінету Міністрів України; Російська Федерація; Міжнародний документ від 24.06.1993
Документ 643_009, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.10.2001, підстава - 643_295


Угода
між Урядом України та Урядом Російської Федерації
про вільну торгівлю
( Додатково див. Протокол ( 643_295 ) від 04.10.2001 )

Дата підписання: 24.06.1993 Дата набуття чинності: 21.02.1994
Уряд України та Уряд Російської Федерації, що надалі
іменуються Договірні Сторони, враховуючи багатосторонню Угоду про координацію робіт з
питань експортного контролю сировини, матеріалів, обладнання,
технологій та послуг, які можуть бути використані для створення
зброї масового знищення і ракетних засобів його доставки від
26 липня 1992 року, прагнучи до розвитку торгово-економічного співробітництва між
Україною та Російською Федерацією на основі рівності та взаємної
вигоди, виходячи з суверенного права кожної держави проводити
самостійну зовнішньоекономічну політику та забезпечувати виконання
відповідних міжнародних зобов'язань і реалізацію проголошених
намірів, намагаючись сприяти створенню єдиного ринку товарів, послуг,
капіталу і робочої сили, домовились про нижчевикладене:
Стаття 1
1. Договірні Сторони не застосовуватимуть мито, податки та
збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт
товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін
і призначені для митної території іншої Договірної Сторони.
Вилучення з торговельного режиму згідно з узгодженим переліком
товарів оформляються окремими документами, які є невід'ємною
частиною цієї Угоди. При цьому Договірні Сторони узгоджують
поетапне скорочення вилучень, передбачених указаними документами. 2. Для цілей цієї Угоди та на період її дії під товарами, що
походять з території Договірної Сторони, маються на увазі товари: а) повністю вироблені на території Договірних Сторін та/або б) піддані переробці на території Договірних Сторін з
використанням сировини, матеріалів і комплектуючих виробів з
третіх країн, що змінили в зв'язку з цим приналежність по
класифікації товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності
(ТН ЗЕД), заснованій на Гармонізованій Системі описування та
кодування товарів і Комбінованій тарифно-статистичній номенклатурі
Європейського економічного співробітництва, виходячи з чотирьох
перших знаків та/або в) вироблені з використанням зазначених в п. "б" сировини,
матеріалів та комплектуючих виробів за умови, що їх сукупна
вартість не перевищує фіксованої долі експортної ціни товарів, що
реалізуються. Детальні правила походження товарів будуть оформлені
Договірними Сторонами окремим документом, який буде невід'ємною
частиною цієї Угоди.
Стаття 2
Договірні Сторони не будуть: прямо або побічно обкладати товари, по відношенню до яких діє
ця Угода, внутрішніми податками або зборами, що перевищують
відповідні податки або збори, якими обкладаються аналогічні товари
внутрішнього виробництва або товари, що походять з третіх країн; застосовувати до імпорту та експорту товарів, по відношенню
до яких діє ця Угода, будь-які спеціальні обмеження або вимоги,
які в аналогічній ситуації не застосовуються до аналогічних
товарів внутрішнього виробництва або товарів, що походять з третіх
країн; застосовувати по відношенню до складування, перевантаження,
збереження, перевезення товарів, що походять з іншої Договірної
Сторони, а також платежів та переказів платежів, правила інші, ніж
ті, які застосовуються в аналогічних випадках по відношенню до
товарів, що походять з третіх країн.
Стаття 3
1. Договірні Сторони зобов'язуються не застосовувати
кількісних обмежень або еквівалентних їм заходів на експорт та/або
імпорт товарів, по відношенню до яких діє ця Угода. 2. Кількісні обмеження, згадані в пункті 1 цієї Статті,
можуть установлюватися в однобічному порядку в розумних межах і на
чітко визначений строк тільки у випадку: гострого дефіциту даного товару на внутрішньому ринку - до
стабілізації положення на ринку; гострого дефіциту платіжного балансу - до стабілізації
положення з платіжним балансом; якщо будь-який товар імпортується на територію однієї із
Договірних Сторін у таких великих кількостях або на таких умовах,
які наносять або загрожують нанести шкоду вітчизняним виробникам
подібних або безпосередньо конкуруючих товарів; з метою здійснення заходів, передбачених Статтею 4 цієї
Угоди. 3. Кількісні обмеження, згадані в пункті 1 цієї Статті,
можуть також установлюватися при взаємній домовленості Сторін, і
включатися в щорічні Протоколи, згадані в пункті 1 Статті 1 цієї
Угоди. 4. Договірна Сторона, що застосовує кількісні обмеження
відповідно до пункту 2 цієї Статті, до впровадження вказаних
кількісних обмежень надає необхідну інформацію про причини
введення, форми і можливі строки застосування згаданих обмежень, а
також додаткову інформацію згідно запиту другої Договірної
Сторони. 5. Договірні Сторони будуть намагатися вирішувати всі
питання, які порушуються в зв'язку з впровадженням кількісних
обмежень, вказаних в пункті 2 цієї Статті, шляхом консультацій. 6. При виборі заходів відповідно до цієї Статті Договірні
Сторони будуть віддавати пріоритет тим із них, які спричиняють
найменший негативний вплив на досягнення мети цієї Угоди.
Стаття 4
Кожна з Договірних Сторін не буде допускати реекспорту
товарів, по відношенню до експорту яких інша Договірна Сторона, з
території якої походять ці товари, застосовує заходи тарифного
та/або нетарифного регулювання. Договірні Сторони визначають
перелік товарів, реекспорт яких заборонений, також обмінюються
списками товарів, до яких застосовуються заходи тарифного і
нетарифного регулювання. Реекспорт таких товарів в треті країни може здійснюватись
тільки з письмової згоди та на умовах, які визначаються
уповноваженим органом держави, яка є країною походження цих
товарів. У випадку невиконання цього положення Договірна Сторона,
інтереси якої порушені, має право в односторонньому порядку
впроваджувати заходи щодо регулювання вивезення товарів на
територію Договірної Сторони, що допустила несанкціонований
реекспорт, після попереднього повідомлення про наміри впровадити
такі заходи і проведення взаємних консультацій. При цьому валютна
виручка від такого реекспорту повертається в країну походження
відповідних товарів. Для цілей цієї Статті під реекспортом розуміється вивіз
товарів, що відбувається із митної території однієї Договірної
Сторони, іншою Договірною Стороною за межі митної території
останньої, з метою експорту в третю країну.
Стаття 5
Договірні Сторони будуть обмінюватися на регулярній основі
інформацією із митних питань, в тому числі наявною митною
статистикою. Уповноважені органи Договірних Сторін оформляють
відповідним документом порядок обміну такою інформацією.
Стаття 6
Договірні Сторони намагатимуться зближувати рівні ставок
мита, що застосовуються в торгівлі з третіми країнами, і з цією
метою будуть проводити регулярні консультації.
Стаття 7
Договірні Сторони визнають несумісною з цілями цієї Угоди
недобросовісну ділову практику, яка виражається, зокрема, в
слідуючому: в укладанні договорів між підприємствами, їх об'єднаннями, що
мають на меті завадити або обмежити конкуренцію, або порушити
умови для неї на територіях Договірних Сторін; в здійсненні дій, за допомогою яких одне або кілька
підприємств використовують своє домінуюче положення, обмежуючи
конкуренцію на усій і/або на значній території Договірних Сторін.
Стаття 8
При здійсненні заходів тарифного і нетарифного регулювання
двосторонніх економічних відносин, для обміну наявною статистичною
інформацією, проведення митних процедур Договірні Сторони
погодились використовувати єдину дев'ятизначну Товарну
номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), засновану
на Гармонізованій Системі описування і кодування товарів і
Комбінованій тарифно-статистичній номенклатурі Європейського
економічного співтовариства. При цьому для власних потреб своїх
держав Договірні Сторони, при необхідності, здійснюють розвиток
Товарної номенклатури за межами дев'яти знаків.
Стаття 9
Договірні Сторони згідні з тим, що дотримання принципу
свободи транзиту є найважливішою умовою досягнення цілей цієї
Угоди і важливим елементом процесу їх підключення до системи
міжнародного розподілу праці і кооперування. В зв'язку з цим кожна Договірна Сторона забезпечить
безперешкодний транзит через свою територію товарів, що походять з
митних територій іншої Договірної Сторони і/або третіх країн і
призначених для митної території іншої Договірної Сторони або
будь-якої третьої країни, і буде надавати експортерам, імпортерам
або перевізникам усі наявні і необхідні для забезпечення транзиту
засоби та послуги на умовах не гірших тих, на яких ті ж засоби та
послуги надаються власним експортерам, імпортерам або перевізникам
або експортерам, імпортерам або перевізникам будь-якої третьої
держави. Тарифи на транзит будь-яким видом транспорту, включаючи
тарифи на вантажно-розвантажувальні роботи, будуть економічно
обгрунтованими і не будуть перевищувати нормальних експлуатаційних
витрат, включаючи розумну норму прибутку.
Стаття 10
Ніщо в цій Угоді не повинно перешкоджати будь-якій з
Договірних Сторін застосовувати заходи, які вона вважає
необхідними для захисту своїх життєвих інтересів або які безумовно
необхідні для виконання міжнародних договорів, учасником яких вона
намагається стати, якщо ці заходи стосуються: - інформації, що зачіпає інтереси національної оборони; - торгівлі зброєю, боєприпасами та військовою технікою; - досліджень або виробництва, пов'язаних з потребами оборони; - поставок матеріалів та обладнання, що використовуються в
ядерній промисловості; - захисту громадської моралі, громадського порядку; - захисту промислової або інтелектуальної власності; - золота, срібла або інших дорогоцінних металів та каміння; - захисту здоров'я людей, тварин і рослин.
Стаття 11
Положення цієї Угоди замінюють положення угод, укладених
раніше між Договірними Сторонами, в тій частині, в якій останні
або не сумісні з першими, або ідентичні їм.
Стаття 12
Ця Угода не зачіпає дій інших угод, раніше укладених
Договірними Сторонами з третіми країнами.
Стаття 13
Ніщо в цій Угоді не перешкоджає здійсненню Договірними
Сторонами відносин з третіми країнами, що не протирічать цілям і
умовам цієї Угоди, а також з їх об'єднаннями і міжнародними
організаціями.
Стаття 14
Суперечки між Договірними Сторонами стосовно тлумачення або
застосування положень цієї Угоди будуть розв'язуватися шляхом
переговорів. Для досягнення домовленості Сторони керуються
положеннями цієї Угоди і документами, укладеними на її основі.
Стаття 15
Для досягнення мети цієї Угоди і відпрацювання рекомендацій
по вдосконаленню торгово-економічного співробітництва між двома
країнами Договірні Сторони погодились заснувати спільну
російсько-українську комісію.
Стаття 16
Невід'ємною частиною цієї Угоди є Протокол про вилучення із
режиму вільної торгівлі ( 643_200 ).
Стаття 17
Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями про
виконання Договірними Сторонами необхідних для цього
внутрідержавних процедур і буде залишатись в силі до закінчення
двадцяти місяців з дати, коли одна із Договірних Сторін направить
письмове повідомлення іншій Договірній Стороні про наміри
припинити її дію.
Вчинено в м.Києві 24 червня 1993 року в двох примірниках,
кожен російською і українською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
Від імені Уряду Від імені Уряду
України Російської Федерації
(підпис) (підпис)
вгору