Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон (укр/рос)
Україна, Російська Федерація; Договір, Міжнародний документ від 28.01.2003
Документ 643_157, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 20.04.2004, підстава - 1681-IV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.04.2004. Подивитися в історії? )

               Договір 
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон
(укр/рос)

( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( 1681-15 ) від 20.04.2004 )

Дата підписання: 28.01.2003 Дата набуття чинності: 23.04.2004

Україна і Російська Федерація, далі "Договірні Сторони", керуючись цілями і принципами Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ), а також положеннями Гельсінського Заключного
акта ( 994_055 ), грунтуючись на положеннях Договору про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією
від 31 травня 1997 року ( 643_006 ), виходячи з необхідності врегулювання питань проходження
українсько-російського державного кордону з метою подальшого
зміцнення дружніх, добросусідських відносин між народами України і
Росії, домовилися про таке:
Стаття 1
У цьому Договорі під терміном "українсько-російський
державний кордон", далі - "державний кордон" чи "кордон",
розуміється лінія та вертикальна поверхня, яка проходить по цій
лінії, що розділяють державні території (сушу, води, надра і
повітряний простір) Договірних Сторін від точки стику державних
кордонів України, Російської Федерації та Республіки Білорусь до
точки, розташованої на березі Таганрозької затоки.
Стаття 2
Українсько-російський державний кордон проходить так, як це
зазначено в Описі проходження державного кордону між Україною та
Російською Федерацією (Додаток 1) і зображено суцільною лінією
червоного кольору на картах державного кордону між Україною та
Російською Федерацією (Додаток 2). Опис і карти державного кордону, які додаються до цього
Договору, становлять його невід'ємну частину.
Стаття 3
Будь-які природні зміни, що можуть відбуватися на місцевості,
не змінюють положення українсько-російського державного кордону,
визначеного цим Договором, якщо не буде досягнуто домовленості про
інше.
Стаття 4
Стик державних кордонів України, Російської Федерації і
Республіки Білорусь визначається відповідним міжнародним
договором.
Стаття 5
Врегулювання питань, які відносяться до суміжних морських
просторів, здійснюється за угодою між Договірними Сторонами
відповідно до міжнародного права. При цьому ніщо в цьому Договорі
не завдає шкоди позиціям України і Російської Федерації щодо
статусу Азовського моря і Керченської протоки, як внутрішніх вод
двох держав.
Стаття 6
Цей Договір підлягає ратифікації і набуває чинності з дати
обміну ратифікаційними грамотами.
Вчинено в м. Київ 28 січня 2003 р. у двох примірниках, кожний
українською та російською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
{ Додатки 1, 2 не наводяться }
Договор
между Российской Федерацией и Украиной
о российско-украинской государственной границе
(Киев, 28 января 2003 года)

Российская Федерация и Украина, именуемые в дальнейшем
"Договаривающиеся Стороны", руководствуясь целями и принципами Устава Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ), а также положениями Хельсинского
Заключительного акта ( 994_055 ), основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997
года ( 643_006 ), исходя из необходимости урегулирования вопросов прохождения
российско-украинской государственной границы в целях дальнейшего
укрепления дружественных, добрососедских отношений между народами
России и Украины, договорились о нижеследующем:
Статья 1
В настоящем Договоре под термином "российско-украинская
государственная граница", далее - "государственная граница" или
"граница", понимается линия и проходящая по этой линии
вертикальная поверхность, разделяющие государственные территории
(сушу, воды, недра и воздушное пространство) Договаривающихся
Сторон от точки стыка государственных границ Российской Федерации,
Украины и Республики Беларусь до точки, расположенной на берегу
Таганрогского залива.
Статья 2
Российско-украинская государственная граница проходит так,
как это указано в Описании прохождения государственной границы
между Российской Федерацией и Украиной (Приложение 1) и изображено
сплошной линией красного цвета на картах государственной границы
между Российской Федерацией и Украиной (Приложение 2). Описание и карты государственной границы, прилагаемые к
настоящему Договору, составляют его неотъемлемую часть.
Статья 3
Любые естественные изменения, которые могут происходить на
местности, не меняют положения российско-украинской
государственной границы, определенной настоящим Договором, если не
будет достигнуто договоренности об ином.
Статья 4
Стык государственных границ Российской Федерации, Украины и
Республики Беларусь определяется соответствующим международным
договором.
Статья 5
Урегулирование вопросов, относящихся к смежным морским
пространствам, осуществляется по соглашению между
Договаривающимися Сторонами в соответствии с международным правом.
При этом ничто в настоящем Договоре не наносит ущерба позициям
Российской Федерации и Украины относительно статуса Азовского моря
и Керченского пролива, как внутренних вод двух государств.
Статья 6
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу с
даты обмена ратификационными грамотами.
Совершено в г. Киеве 28 января 2003 г. в двух экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
(Подписи)
{ Приложения 1, 2 не прилагаются }вгору