Питання Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва вітрових електростанцій
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 21.06.2001676
Документ 676-2001-п, попередня редакція — Редакція від 28.03.2007, підстава - 557-2007-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 червня 2001 р. N 676
Київ
Питання Міжвідомчої координаційної
ради з питань будівництва вітрових
електростанцій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 626 ( 626-2003-п ) від 26.04.2003
N 557 ( 557-2007-п ) від 28.03.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань будівництва вітрових електростанцій (додається).

( Абзац другий втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 626 ( 626-2003-п ) від 26.04.2003 )

Національному космічному агентству вирішити питання щодо
організаційно-технічного та іншого забезпечення діяльності
зазначеної Ради. { Абзац третій постановляючої частини із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 557 ( 557-2007-п ) від
28.03.2007 }

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2001 р. N 676
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду
з питань будівництва вітрових електростанцій

1. Міжвідомча координаційна рада з питань будівництва
вітрових електростанцій (далі - Рада) є постійно діючим робочим
органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.
Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР )
та законами України, актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими
актами.
2. Основними завданнями Ради є:
сприяння взаємодії міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади, окремих підприємств і організацій
незалежно від їх підпорядкування та форми власності в питаннях
виробництва вітрових електроустановок, вітроенергетичного
обладнання та будівництва вітрових електростанцій в Україні;
визначення структури, організаційної схеми та механізму
реалізації Комплексної програми будівництва вітрових
електростанцій (далі - Комплексна програма);
узгодження головних напрямів і прогнозних показників розвитку
вітроенергетики, визначення шляхів і механізмів їх реалізації;
здійснення заходів щодо виробництва сучасного
вітроенергетичного та іншого енергетичного обладнання з
урахуванням досвіду і тенденцій світового розвитку
вітроенергетики;
вирішення інших питань щодо виконання завдань Комплексної
програми.
3. Рада має право:
координувати діяльність міністерств, інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади, регіонів, підприємств,
наукових, проектних і конструкторських організацій, пов'язану з
реалізацією Комплексної програми;
одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади документи та інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
вносити пропозиції щодо уточнення окремих розділів і пунктів
Комплексної програми, змін до обсягів фінансування окремих завдань
у межах, визначених Комплексною програмою, залежно від ступеня
підготовленості виробництва вітроенергетичного обладнання,
об'єктів будівництва вітрових електростанцій і науково-технічних
робіт;
розглядати питання розподілу коштів між виконавцями
Комплексної програми;
утворювати тимчасові експертні робочі групи;
подавати до Кабінету Міністрів України пропозиції з питань,
що належать до компетенції Ради, а також вносити в установленому
порядку проекти відповідних нормативно-правових актів.
4. Формою роботи Ради є засідання, які скликаються у разі
потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Ради є
правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів
Ради, які мають право вирішального голосу.
Головою Ради є Генеральний директор НКАУ. Персональний склад
Ради затверджується головою Ради. { Абзац другий пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 626 ( 626-2003-п ) від 26.04.2003; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 557 ( 557-2007-п ) від
28.03.2007 }
5. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова
Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів
Ради. За умови рівності голосів вирішальним є голос голови Ради.
6. Для розгляду наукових рекомендацій, інших пропозицій щодо
основних напрямів розвитку вітроенергетики, обговорення
найважливіших питань Рада може створювати науково-технічну раду з
учених і висококваліфікованих фахівців.

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 557
( 557-2007-п ) від 28.03.2007 }

( Склад Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва
вітрових електростанцій втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 626 ( 626-2003-п ) від 26.04.2003 )вгору