Документ 678-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.12.2006, підстава - 1793-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2006 р. N 678
Київ
Питання відрахування господарськими
організаціями до загального фонду
державного бюджету частини прибутку
(доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності
у 2005 році та щоквартальної
фінансово-господарської
діяльності у 2006 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 874 ( 874-2006-п ) від 24.06.2006
N 1793 ( 1793-2006-п ) від 25.12.2006 }

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" ( 3235-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування господарськими
організаціями до загального фонду державного бюджету частини
прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2006 році, що додаються.
2. Керівникам центральних та місцевих органів виконавчої
влади забезпечити надходження до державного бюджету частини
прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до сфери
їх управління (державні, в тому числі казенні, підприємства та їх
об'єднання і дочірні підприємства), а також господарських
організацій (акціонерні, холдингові компанії, інші суб'єкти
господарювання та їх дочірні підприємства), у статутному фонді
яких державі належать частки (акції, паї), функції з управління
якими здійснюють зазначені органи, згідно із затвердженими цією
постановою Порядком і нормативами.
3. Державній податковій адміністрації здійснювати контроль за
повнотою і своєчасністю сплати частини прибутку (доходу)
господарськими організаціями згідно із затвердженими цією
постановою Порядком і нормативами та інформувати щомісяця до
28 числа Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів і
Державне казначейство про обсяги надходження коштів на 1 число
місяця, що настає за періодом, за який подається інформація,
окремо в розрізі областей та господарських організацій.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра та віце-прем'єр-міністрів України згідно з
функціональними повноваженнями.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2006 р. N 678
ПОРЯДОК І НОРМАТИВИ
відрахування господарськими організаціями
до загального фонду державного бюджету
( 3235-15 ) частини прибутку (доходу)
за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2005 році та щоквартальної
фінансово-господарської діяльності у 2006 році

1. Відповідно до цих Порядку і нормативів господарські
організації (крім підприємств установ кримінально-виконавчої
системи, державних банків та державного підприємства
"Енергоринок") здійснюють відрахування до загального фонду
державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2005 році (крім частини
прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 65 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) та
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2006 році.
2. Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється:
державними, в тому числі казенними, підприємствами (крім
державних сільськогосподарських підприємств, державного
підприємства "Укрінвестбуд", суб'єктів природних монополій,
підприємств, обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн.
гривень, та суб'єктів господарювання, засновником яких є Кабінет
Міністрів України) та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами,
акціонерними, холдинговими компаніями та іншими суб'єктами
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірніми підприємствами - у розмірі 50
відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; { Абзац другий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1793
( 1793-2006-п ) від 25.12.2006 }
державними сільськогосподарськими підприємствами - у розмірі
15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
державним підприємством "Укрінвестбуд" - у розмірі п'яти
відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1793 ( 1793-2006-п )
від 25.12.2006 }
суб'єктами природних монополій, підприємствами, обсяг чистого
прибутку (доходу) яких перевищує 50 млн. гривень, крім НАК
"Нафтогаз України", її дочірніх компаній та підприємств, а також
державних і відкритих акціонерних товариств, господарських
товариств з газопостачання та газифікації, контрольні пакети акцій
яких передані до статутного фонду НАК "Нафтогаз України" і
показники діяльності яких враховані у консолідованому фінансовому
плані Компанії, та суб'єктами господарювання, засновником яких є
Кабінет Міністрів України, відповідно до їх фінансових планів,
затверджених Кабінетом Міністрів України. Розмір частини прибутку
(доходу), що відраховується до загального фонду державного бюджету
за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого
прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, та коефіцієнта,
розрахованого як співвідношення сум частини прибутку (доходу), що
відраховується до загального фонду державного бюджету, та чистого
прибутку (доходу), що передбачені у фінансовому плані на цей
період. { Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 874 ( 874-2006-п ) від 24.06.2006 }
До затвердження в установленому порядку фінансових планів
відрахування частини прибутку (доходу) до державного бюджету
суб'єктами природних монополій, підприємствами, обсяг чистого
прибутку (доходу) яких перевищує 50 млн. гривень, та суб'єктами
господарювання, засновником яких є Кабінет Міністрів України,
здійснюється відповідно до абзацу другого цього пункту з подальшим
перерахунком.
3. Акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірні підприємства здійснюють відрахування
частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки
(акцій, паїв) у їх статутному фонді.
4. Господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій
(часток, паїв) яких перебуває у статутному фонді інших
господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє
держава, сплачують частину прибутку (доходу) відповідно до розміру
їх частки (акцій, паїв) та дивіденди, нараховані за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2005 рік, до загального
фонду державного бюджету відповідно до цих Порядку і нормативів.
5. Для господарських організацій, визначених пунктами 3 та 4
цих Порядку і нормативів, що сплатили за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2005 році частину прибутку
(доходу) відповідно до статті 65 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ), на суму дивідендів,
нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської
діяльності за 2005 рік, зменшується сума частини прибутку
(доходу), що підлягає сплаті у наступних податкових періодах.
6. Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до
загального фонду державного бюджету, розраховується господарськими
організаціями відповідно до порядку, встановленого Державною
податковою адміністрацією.
Розрахунок частини прибутку (доходу) подається до органів
державної податкової служби у строки, передбачені для подання
декларації з податку на прибуток.
7. Визначена відповідно до цих Порядку і нормативів частина
прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати
податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні
рахунки з обліку надходжень до загального фонду державного
бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.
8. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку
(доходу) відповідно до цих Порядку і нормативів господарські
організації подають центральним та місцевим органам виконавчої
влади, до сфери управління яких вони належать або які здійснюють
функції з управління частками (акціями, паями), що належать
державі у їх статутному фонді.вгору