Документ 682/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2001, підстава - 850/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 850/2001 ( 850/2001 ) від 21.09.2001 )
Про затвердження Положення про Українську
Академію державного управління та її
загальної структури

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 2/96 від 03.01.96
N 70/99 від 27.01.99
N 943/2000 від 01.08.2000 )

1. Затвердити Положення про Українську Академію державного
управління при Президентові України (додаток N 1). 2. Затвердити загальну структуру Української Академії
державного управління (додаток N 2).

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 2 серпня 1995 року
N 682/95

Додаток N 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 серпня 1995 року N 682/95
ПОЛОЖЕННЯ
про Українську Академію державного управління
при Президентові України

1.Загальні положення
1. Українська Академія державного управління при Президентові
України (далі - Академія) є головним вищим навчальним закладом у
системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців. Академія здійснює освітню діяльність за IV рівнем акредитації
вищих навчальних закладів і на основі державного контракту
забезпечує навчання державних службовців для роботи на посадах
I - IV категорій. 2. Академія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. ( Пункт 2 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
3. Академія є юридичною особою, має власний баланс, рахунки
в установах банків, печатку з зображенням Державного Герба України
та своїм найменуванням. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Указу
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
Адреса Академії: Україна, 252057, місто Київ, вул. Ежена
Потьє, 20.
2. Основні завдання та функції
4. Основними завданнями Академії є: - здійснення підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації кадрів державних органів та органів місцевого
самоврядування в Україні за денною, вечірньою та заочною формами
навчання; ( Абзац другий пункту 4 в редакції Указу Президента N
70/99 від 27.01.99 ) - проведення за державним замовленням та госпрозрахунковими
договорами з підприємствами, установами, організаціями наукових
досліджень з актуальних проблем теорії і практики державного
управління та самоврядування; - вивчення та узагальнення практичного досвіду інших держав
щодо організації державної влади, самоврядування і підготовки
управлінського персоналу; - розроблення базових вимог до освітнього і професійного
рівня державних службовців та керівників державних підприємств,
установ, організацій, здійснення науково-методичного забезпечення
перевірки їх професійної підготовки, тестування, атестації; - підготовка наукових, методичних, експертних рекомендацій
щодо формування резерву управлінських кадрів та його навчання; - методична, інформаційна, консультативна допомога центрам
підвищення кваліфікації державних службовців та навчання
працівників державних підприємств, установ, організацій. 5. Відповідно до своїх основних завдань Академія: - визначає разом з державними органами, Радою по роботі з
кадрами при Президентові України потреби, основні напрями
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних
службовців в Академії; ( Абзац другий пункту 5 в редакції Указу
Президента N 70/99 від 27.01.99 ) - створює в межах загальної структури підрозділи для
здійснення навчальної, методичної, наукової, експертної,
видавничої та іншої діяльності; - формує відповідно до законодавства штати
адміністративно-управлінського, професорсько-викладацького,
наукового та іншого персоналу, залучає до проведення занять і
наукових досліджень висококваліфікованих фахівців з установ,
організацій, підприємств України та іноземних держав; ( Абзац
четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 943/2000 від 01.08.2000 ) - визначає зміст, форми, методи, засоби навчання кадрів
державної служби; - організовує і проводить науково-дослідні роботи, наукові,
науково-методичні та науково-практичні конференції, конгреси,
семінари, симпозіуми, колоквіуми за участю національних та
міжнародних установ і організацій; - укладає договори з іншими організаціями, установами,
підприємствами, юридичними та фізичними особами; - здійснює іншу діяльність, яка не суперечить чинному
законодавству України.
3. Структура та органи управління
6. Загальна структура Академії формується відповідно до її
завдань та функцій і затверджується Президентом України. Основні структурні підрозділи Академії - інститути, філіали,
факультети, наукові установи приймають у межах своєї компетенції
рішення відповідно до законодавства та цього Положення. Структура
інституту, філіалу, факультету, наукової установи визначається
вченою радою цього структурного підрозділу, розглядається Вченою
радою Академії і затверджується ректором. 7. Основним навчально-науковим підрозділом Академії є
кафедра, яка забезпечує проведення навчального процесу з
відповідних спеціальностей, спеціалізацій, дисциплін, курсів,
модулів тощо та наукових досліджень. 8. Безпосереднє керівництво Академією здійснює ректор, якого
призначає на посаду і увільняє з посади Президент України. Ректор
організовує роботу Академії і несе персональну відповідальність за
результати діяльності закладу. Ректор: - здійснює відповідно до законодавства функції управління
майном, витрачання бюджетних та позабюджетних коштів Академії; - затверджує структуру підрозділів Академії та правила
внутрішнього трудового розпорядку; - затверджує штатний розпис і встановлює посадові оклади
відповідно до діючих схем у межах створеного в установленому
порядку фонду оплати праці; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Академії
відповідно до законодавства; ( Абзац шостий пункту 8 в редакції
Указу Президента N 943/2000 від 01.08.2000 ) - видає накази, затверджує посадові інструкції для
працівників Академії; - вчиняє інші дії відповідно до законодавства України та
цього Положення. 9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Академії, обговорення найважливіших напрямів її
діяльності і перспектив розвитку утворюється Вчена рада, яку
очолює ректор Академії. Організаційне забезпечення роботи Вченої
ради здійснює вчений секретар. Кількісний та персональний склад, Положення про Вчену раду
Української Академії державного управління при Президентові
України затверджує ректор. Для розгляду основних питань змісту, методів, форм, засобів
навчання державних службовців утворюється Науково-методична рада
Академії, яка діє на підставі Положення, затвердженого ректором. 10. Безпосереднє керівництво навчальною, методичною,
науковою, господарською діяльністю, міжнародним співробітництвом
Академії здійснюють проректори з відповідних напрямів роботи. Проректорів Академії призначає на посаду і увільняє з посади
Президент України за поданням ректора Академії. Розподіл обов'язків між проректорами проводить ректор
Академії. Керівництво інститутом, філіалом Академії здійснює директор.
Директора інституту, філіалу Академії призначає на посаду і
звільняє з посади Глава Адміністрації Президента України за
поданням ректора Академії, узгодженим з Урядом Автономної
Республіки Крим, обласною, Севастопольською міською державними
адміністраціями. Організацію навчального процесу та науково-дослідної роботи в
Академії здійснюють безпосередньо декани та завідувачі кафедр. Права і обов'язки директорів інститутів, філіалів Академії,
деканів, завідувачів кафедр, керівників інших підрозділів закладу
визначає ректор відповідно до виконуваних ними функцій. Для надання ректорові допомоги в керівництві Академією
вводяться посади радника та помічника ректора, які здійснюють свої
повноваження відповідно до посадових інструкцій.
4. Організація навчального процесу та наукова робота
11. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
державних службовців в Академії здійснюються на базі вищої освіти
III-IV рівнів акредитації (освітньо-кваліфікаційні рівні
бакалавра, спеціаліста, магістра) та наукових ступенів. Особи, які закінчили Академію, одержують документ
загальнодержавного зразка про рівень і напрям освіти, набуту
кваліфікацію. 12. Навчальні плани та програми підготовки слухачів і
аспірантів, підручники, навчальні посібники розробляються на
кафедрах, в інших підрозділах Академії, розглядаються
науково-методичною радою або вченою радою факультету (філіалу,
інституту), Науково-методичною радою або Вченою радою Академії та
затверджуються ректором. 13. Загальна структура, зміст і форми навчального процесу,
поточного і підсумкового контролю підготовки слухачів та державної
атестації випускників Академії встановлюються Вченою радою
закладу. 14. Строки підготовки, загальний порядок прийому,
відрахування, переведення, поновлення на навчання слухачів, умови
працевлаштування випускників Академії, а також норми їх
матеріально-побутового забезпечення визначає Кабінет Міністрів
України. 15. Громадяни інших держав приймаються на навчання до
Академії на підставі урядових угод на умовах, що визначені цими
угодами, а також за договорами, укладеними Академією з зарубіжними
навчальними закладами, організаціями, або на основі індивідуальних
договорів, контрактів. 16. Слухачам, аспірантам, докторантам, які недостатньо
володіють українською мовою, Академія створює необхідні умови для
її вивчення. 17. Слухачам, аспірантам, докторантам, що навчаються за
денною формою, виплачується стипендія в установленому порядку. Іногороднім та іноземним слухачам, аспірантам, докторантам
надається гуртожиток у порядку, що визначається адміністрацією
Академії. 18. Слухачі, аспіранти, докторанти користуються правами,
передбаченими чинним законодавством, а також мають право: - навчатись, проводити наукові дослідження за індивідуальними
планами та програмами на підставі рішення вченої ради інституту,
філіалу, факультету; - ставити питання про заміну викладачів, наукових керівників,
консультантів, які, на думку слухачів, аспірантів, докторантів, не
забезпечують належної якості підготовки; - брати участь у науково-дослідній роботі та інших видах
діяльності, визначених цим Положенням. 19. Слухачі, аспіранти, докторанти зобов'язані: - виконувати в установлені строки передбачені відповідними
навчальними (індивідуальними) планами і програмами роботи
відповідно до графіку підготовки, відвідувати аудиторні заняття,
складати відповідні іспити та заліки, виконувати і захищати
кваліфікаційну роботу; - додержувати правил внутрішнього розпорядку; - дбати про підвищення авторитету Академії. 20. За невиконання слухачами, аспірантами, докторантами
навчальних (індивідуальних) планів і програм та порушення цього
Положення до них можуть бути вжиті заходи дисциплінарного впливу
аж до виключення з Академії. 21. Наукові дослідження проводяться за тематичними планами,
що затверджуються Вченою радою Академії за поданням вчених рад
інститутів, філіалів, факультетів, наукових установ. Наукова робота з фундаментальних, пошукових та прикладних
досліджень за пріоритетними напрямами науки фінансується з
Державного бюджету України з розрахунку не менше 10 відсотків від
загального бюджетного фінансування на утримання Академії. На замовлення міністерств, інших центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а
також підприємств, установ, організацій, фізичних осіб наукові
дослідження можуть проводитися на госпрозрахунковій договірній
основі. ( Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Конкретні форми наукової діяльності, її організації та
контролю визначаються рішеннями вченої ради інституту, філіалу,
факультету, наукової установи і затверджуються Вченою радою
Академії.
5. Майно і господарська діяльність
22. Матеріально-технічну базу Академії, її майно становлять
основні та оборотні фонди, а також інші матеріальні цінності,
вартість яких відображається в самостійному балансі. Відповідно до
законодавства, мети і завдань Академії їй можуть належати будівлі,
споруди, обладнання, прилади, транспорт, засоби зв'язку, вироблена
продукція та інше майно. Академія в установленому порядку розпоряджається переданим їй
на баланс майном і відведеними земельними ділянками, необхідними
для забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням. Академія має право на придбання або оренду основних та
оборотних засобів, а також в разі потреби може купувати і
продавати обладнання, устаткування, прилади, технічну документацію
та інші матеріальні цінності. 23. Збитки, заподіяні Академії внаслідок порушення її
майнових прав, відшкодовуються в установленому законом порядку. 24. Академія може здійснювати платне навчання слухачів,
аспірантів, докторантів, проводити наукову, методичну, видавничу
та іншу діяльність на договірних засадах, користуватись
банківським кредитом. 25. Капітальне будівництво, реконструкцію основних фондів
Академія здійснює за договорами підряду, що укладаються з
проектними, будівельно-монтажними та іншими організаціями.
6. Фінанси і звітність
26. Фінансування Академії здійснюється з Державного бюджету
України окремим рядком за індивідуальними нормативами,
встановленими Кабінетом Міністрів України. Іншими джерелами надходження коштів Академії є: - банківські кредити; - добровільні внески і пожертвування; - плата за навчання слухачів, аспірантів, докторантів на
договірній основі; - плата за виконання інших госпрозрахункових договорів; - доход від реалізації науково-дослідної,
інформаційно-довідкової, видавничої та іншої продукції, надання
платних послуг юридичним та фізичним особам; - інші надходження, що не заборонені законодавством. 27. Кошти зберігаються на бюджетних (поточних),
госпрозрахункових та валютних рахунках Академії в установах
банків. Не використані у поточному році бюджетні кошти не підлягають
вилученню. Академія має право здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність, а також валютні операції, спрямовані на забезпечення
її основної діяльності, відповідно до законодавства і цього
Положення. 28. Порядок створення та використання внутрішніх фондів
встановлює ректор Академії. 29. Про свою діяльність Академія щорічно подає звіти
Президентові України, які попередньо розглядає Кабінет Міністрів
України.

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

Додаток N 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 серпня 1995 року N 682/95
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА
Української Академії державного управління
при Президентові України

РЕКТОР
1. Вчена рада 2. Науково-методична рада 3. Управління прийому, атестації та розподілу слухачів 4. Організаційно-контрольне управління 5. Відділ кадрів 6. Планово-фінансовий відділ 7. Відділ бухгалтерського обліку і звітності
I. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ З ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Проректор з навчальної роботи
1. Денний факультет
2. Кафедри
3. Навчально-методичне управління денної підготовки
4. Інформаційно-обчислювальний центр
Проректор заочної та вечірньої форм навчання
1. Заочний факультет 2. Вечірній факультет 3. Навчально-методичний відділ
Проректор координації роботи філіалів та
регіональних центрів підвищення
кваліфікації кадрів
1. Відділ координації роботи філіалів 2. Відділ програмно-методичної допомоги регіональним центрам
підвищення кваліфікації кадрів. ( Розділ I із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 2/96 від 03.01.96 )
II. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ З КОРОТКОТЕРМІНОВОГО
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ
Проректор - директор Інституту
підвищення кваліфікації кадрів
1. Інститут підвищення кваліфікації кадрів
2. ( Пункт 2 виключено згідно з Указом Президента 2/96 від
03.01.96 ) Відділ програмно-методичної допомоги регіональним
центрам підвищення кваліфікації кадрів
III. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ З МІЖНАРОДНИХ СПРАВ
Проректор з міжнародного співробітництва
1. Управління міжнародних зв'язків
2. Відділ сертифікації навчальних програм
3. Відділ аналізу світового досвіду
IV. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ З НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
Проректор з наукової роботи
1. Управління наукових досліджень
2. Відділ аспірантури і докторантури
3. Видавництво
4. Бібліотека
5. Експертна рада
6. Спеціалізовані вчені ради
V. ГОСПОДАРСЬКІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Проректор з економічно-господарської
роботи
1. Управління будівництва і реконструкції
2. Економічно-господарське управління
3. Технічна рада
VI. ФІЛІАЛИ АКАДЕМІЇ
1. Дніпропетровський філіал Української Академії
державного управління
Директор філіалу
2. Львівський філіал Української Академії
державного управління
Директор філіалу
3. Одеський філіал Української Академії
державного управління
Директор філіалу
4. Харківський філіал Української Академії
державного управління
Директор філіалувгору