Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма, Перелік від 11.10.2016700
Документ 700-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.09.2018, підстава - 663-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. № 700
Київ

Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 663 від 22.08.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning, що додається.

2. Визначити Національне агентство з питань державної служби координатором впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning.

3. Установити, що координацію підготовки проектів Twinning та сприяння їх реалізації здійснює Адміністративний офіс програми Twinning.

4. Покласти функції Адміністративного офісу програми Twinning на Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 700
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 663)

ПОРЯДОК
ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning, яка здійснюється з урахуванням Керівництва з використання інструменту інституціональної розбудови ЄС Twinning (Twinning Manual), Фінансового регламенту ЄС, методичних рекомендацій, затверджених НАДС.

2. Дія цього Порядку поширюється на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи влади Автономної Республіки Крим (далі - державні органи), що формують та реалізують державну політику у відповідних сферах державного управління.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Twinning-контракт - договір про надання технічної допомоги ЄС, що укладається у формі, визначеній Європейською Комісією, між партнером проекту Twinning та Представництвом Європейського Союзу в Україні (далі - Представництво ЄС) за погодженням з бенефіціаром проекту Twinning та Адміністративним офісом програми Twinning;

Адміністративний офіс програми Twinning (далі - Адміністративний офіс) - установа, що здійснює координацію підготовки та сприяє реалізації проектів Twinning, надає консультативну та методичну підтримку державним органам щодо ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning;

бенефіціар проекту Twinning (далі - бенефіціар) - державний орган, який набув статусу бенефіціара відповідно до пункту 20 цього Порядку та в якому передбачається реалізація проекту Twinning з метою досягнення його обов’язкових результатів;

детальне технічне завдання проекту Twinning - документ, в якому описується поточна ситуація у відповідній сфері, законодавче та інституційне забезпечення, визначаються мета, цілі, обов’язкові результати, індикатори їх досягнення, орієнтовний бюджет та компоненти проекту Twinning, роль керівника проекту Twinning від України та партнера постійного радника проекту Twinning;

ініціатор проекту Twinning - державний орган, що розробляє та подає на розгляд Адміністративного офісу проектну пропозицію Twinning;

інструмент Twinning - інструмент інституціональної розбудови ЄС, у рамках якого здійснюється співпраця та обмін досвідом між державними органами України та аналогічними державними інституціями держав - членів ЄС з питань державного управління та адаптації національного законодавства до стандартів ЄС для досягнення обов’язкових результатів;

керівник проекту Twinning від держави - члена ЄС - державний службовець або прирівняна до державного службовця особа, що працює в державному органі (установі) держави - члена ЄС, здійснює разом із керівником проекту Twinning від України загальне керівництво роботою з підготовки та реалізації проекту Twinning і несе відповідальність за досягнення його обов’язкових результатів;

керівник проекту Twinning від України - особа, що займає посаду не нижче заступника керівника бенефіціара, який разом з керівником проекту Twinning від держави - члена ЄС здійснює загальне керівництво роботою з підготовки та реалізації проекту Twinning і несе відповідальність за досягнення його обов’язкових результатів;

партнер постійного радника проекту Twinning - державний службовець бенефіціару, що співпрацює з постійним радником проекту Twinning протягом усього періоду його реалізації;

партнер проекту Twinning - державний орган (установа) держави - члена ЄС, що відібраний для реалізації проекту Twinning;

постійний радник проекту Twinning - державний службовець або представник державного органу - громадянин однієї з держав - членів ЄС, який відряджається до бенефіціара для координації заходів на період реалізації проекту Twinning;

програма Twinning - проекти Twinning, об’єднані для досягнення спільної мети, що реалізуються шляхом використання інструменту Twinning;

проект Twinning - обмежений часовими рамками процес впровадження інструменту Twinning у конкретному державному органі;

проектна пропозиція Twinning - викладена у письмовій та електронній формі пропозиція державного органу щодо залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning;

робоча група з питань координації впровадження інструменту Twinning (далі - робоча група) - допоміжний орган, що утворюється НАДС з представників НАДС, Мінекономрозвитку, Представництва ЄС та із залученням МЗС, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів з метою схвалення проектних пропозицій Twinning;

робочий план проекту Twinning (далі - робочий план) - структурований документ, який визначає організацію та методи роботи в рамках проекту Twinning та складається з двох частин - плану заходів у рамках реалізації проекту Twinning та видатків на їх здійснення.

Ініціювання проекту Twinning

4. Адміністративний офіс інформує щороку до 15 травня державні органи про можливість залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning.

5. У разі заінтересованості у залученні технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning ініціатор проекту Twinning готує і подає щороку до 15 липня Адміністративному офісу проектну пропозицію Twinning за формою згідно з додатком.

6. Проектна пропозиція Twinning готується з урахуванням:

зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, у тому числі в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

стратегічних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги на середньостроковий період;

пріоритетів діяльності ініціатора проекту Twinning;

інституційної спроможності ініціатора проекту Twinning виконувати взяті на себе зобов’язання щодо реалізації проекту Twinning, у тому числі наявності необхідних ресурсів;

проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі тих, реалізація яких завершена, у сфері державного управління, в якій передбачається реалізація проекту Twinning.

7. Адміністративний офіс у місячний строк після надходження проектної пропозиції Twinning проводить оцінку її відповідності вимогам, визначеним у пунктах 5 і 6 цього Порядку, та у разі виявлення невідповідності повертає її ініціатору проекту Twinning для доопрацювання.

8. Опрацьовані проектні пропозиції Twinning Адміністративний офіс надсилає на розгляд до Представництва ЄС з метою їх винесення на обговорення та схвалення робочою групою.

9. За результатами засідання робочої групи Адміністративний офіс готує протокол, копія якого після погодження з Представництвом ЄС надсилається Секретаріату Кабінету Міністрів України, та письмово інформує ініціаторів проектів Twinning про схвалені робочою групою проектні пропозиції Twinning.

Підготовка проекту Twinning

10. Після отримання листа від НАДС про схвалення робочою групою проектної пропозиції Twinning ініціатор проекту Twinning починає підготовку до реалізації проекту Twinning.

11. Протягом трьох місяців з дати схвалення проектної пропозиції  Twinning ініціатор проекту Twinning разом із секторальним менеджером Представництва ЄС та за підтримки Адміністративного офісу із залученням іноземних експертів (у разі потреби) готує проект детального технічного завдання  проекту Twinning.

12. Розроблений проект детального технічного завдання проекту Twinning ініціатор проекту Twinning надсилає для остаточного погодження до Представництва ЄС.

13. Погоджене детальне технічне завдання проекту Twinning надсилається Представництвом ЄС на затвердження до Європейської Комісії для отримання пропозицій від держав - членів ЄС щодо їх участі у реалізації  проекту Twinning.

14. З метою визначення партнера проекту Twinning розгляд пропозицій, що надійшли від держав - членів ЄС, здійснюється відповідно до встановлених правил ЄС оціночним комітетом, до складу якого в обов’язковому порядку входять представники Представництва ЄС та ініціатора проекту Twinning.

15. Представники Адміністративного офісу беруть участь у засіданнях оціночного комітету як спостерігачі.

16. Після надходження листа від Представництва ЄС про прийняте оціночним комітетом рішення щодо партнера проекту Twinning ініціатор проекту Twinning у співпраці з Представництвом ЄС розпочинає підготовку проекту Twinning-контракту.

17. Адміністративний офіс бере участь у підготовці проекту Twinning-контракту шляхом внесення пропозицій та зауважень.

18. Перед підписанням Twinning-контракту Адміністративний офіс проводить перевірку готовності ініціатора проекту Twinning до реалізації проекту Twinning та готує експертний висновок.

Порядок проведення перевірки готовності ініціатора проекту Twinning до реалізації проекту Twinning визначається НАДС.

19. У разі виявлення за результатами перевірки порушень вимог щодо підготовки до реалізації проекту Twinning ініціатор проекту Twinning зобов’язаний вжити вичерпних заходів для їх усунення.

20. Після підписання Twinning-контракту та отримання відповідного листа від Представництва ЄС ініціатор проекту Twinning набуває статусу бенефіціара.

Реалізація проекту Twinning

21. Бенефіціар не пізніше ніж у двотижневий строк після отримання від Представництва ЄС листа про підписання Twinning-контракту подає:

Адміністративному офісу копію Twinning-контракту;

Мінекономрозвитку документи для державної реєстрації проекту Twinning та акредитації партнера проекту Twinning у встановленому порядку.

22. Датою початку реалізації проекту Twinning є дата прибуття постійного радника проекту Twinning до України.

23. Після початку реалізації проекту Twinning бенефіціар разом з постійним радником проекту Twinning розробляє проект робочого плану.

Проект робочого плану готується не більше шести тижнів з дати прибуття постійного радника проекту Twinning та подається на затвердження керівникові проекту Twinning від України та керівникові проекту Twinning від держави - члена ЄС (далі - керівники проекту Twinning).

24. Керівники проекту Twinning, постійний радник проекту Twinning, партнер постійного радника проекту Twinning забезпечують виконання Twinning-контракту та робочого плану для досягнення обов’язкових результатів проекту Twinning.

25. У разі неналежного виконання постійним радником проекту Twinning обов’язків, визначених Twinning-контрактом, бенефіціар має право поінформувати про це Представництво ЄС та Адміністративний офіс.

Моніторинг стану реалізації проекту Twinning

26. З метою здійснення контролю за реалізацією проекту Twinning бенефіціар утворює наглядовий комітет.

27. До складу наглядового комітету входять керівники проекту Twinning, постійний радник проекту Twinning, партнер постійного радника проекту Twinning, представники Представництва ЄС, Адміністративного офісу та інші залучені експерти, у тому числі представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

28. Керівник проекту Twinning від держави - члена ЄС з урахуванням коментарів керівника проекту Twinning від України та на основі звітів за результатами проведених заходів, наданих постійним радником проекту Twinning, готує мовою оригіналу Twinning-контракту проекти щоквартальних та підсумкового (за результатами реалізації проекту) звітів і надсилає їх до Представництва ЄС та Адміністративного офісу за два тижні до розгляду на засіданні наглядового комітету для надання відповідних коментарів та зауважень.

29. За результатами розгляду на засіданні наглядового комітету щоквартальні та підсумковий звіти підписуються керівниками проекту Twinning та надсилаються бенефіціаром до Представництва ЄС для затвердження.

30. Адміністративний офіс проводить моніторинг стану реалізації проекту Twinning шляхом участі щокварталу у засіданнях наглядового комітету, надання коментарів до проектів щоквартальних та підсумкового звітів, проведення інших заходів.

31. З метою забезпечення належного рівня моніторингу, якісного та всебічного аналізу стану реалізації проекту Twinning бенефіціар подає Адміністративному офісу копії затверджених щоквартальних та підсумкового звітів.

32. Адміністративний офіс забезпечує ведення обліку проектів Twinning, що реалізуються в Україні.

Порядок ведення такого обліку визначається НАДС.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 663 від 22.08.2018}Додаток
до Порядку

ФОРМА
проектної пропозиції Twinning*

{Додаток в редакції Постанови КМ № 663 від 22.08.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 700

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 154 “Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 361).

2. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 528 “Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1367).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. № 868 “Про внесення змін до Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 75, ст. 2518).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2670).вгору