Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Інформація, План, Заходи, Порядок, Перелік, Класифікація від 07.08.2013702
Документ 702-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.06.2017, підстава - 1069-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 серпня 2013 р. № 702
Київ

Про затвердження технічних регламентів
щодо енергетичного маркування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 210 від 25.06.2014
№ 338 від 27.05.2015
№ 1069 від 28.12.2016}

Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів та план заходів з його застосування;

Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильників та план заходів з його застосування;

Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин та план заходів з його застосування.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити застосування технічних регламентів, затверджених цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 702

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів

{Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону № 3164-IV від 01.12.2005}

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергетичних та інших основних ресурсів енергоспоживчими продуктами, а також додаткової інформації, що дасть змогу споживачам обирати найбільш енергоефективні продукти.

Технічний регламент розроблено на основі Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами. Таблиця відповідності положень зазначеної Директиви положенням цього Технічного регламенту наведена у додатку.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на енергоспоживчі продукти, які мають значний прямий або непрямий вплив на споживання енергії та у разі потреби інших основних ресурсів під час використання.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

продукти, які були у використанні;

будь-які транспортні засоби для пасажирських або вантажних перевезень;

технічні паспорти, закріплені на продукті з метою забезпечення виконання правил безпеки.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

введення в експлуатацію - перше використання продукту з визначеною метою;

введення в обіг - перше постачання продукту на внутрішній ринок з метою його реалізації або використання за плату або безоплатно;

додаткова інформація - інформація про функціонування продукту, зокрема обсяг споживання ним енергетичних та інших основних ресурсів;

енергетична етикетка - етикетка встановленої форми, яка містить інформацію про рівень ефективності споживання продуктом енергетичних та інших основних ресурсів (клас та показники енергоефективності), а також додаткову інформацію;

енергетичне маркування - інформування споживача про рівень ефективності споживання продуктом енергетичних та інших основних ресурсів, а також надання додаткової інформації шляхом використання енергетичної етикетки;

енергоспоживчий продукт (далі - продукт) - будь-який товар, який споживає енергію під час його використання, розміщується на ринку та/або вводиться в експлуатацію в Україні, а також елементи, що можуть бути частиною продуктів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, розміщуються на ринку та/або вводяться в експлуатацію як окремі частини продукту для кінцевих споживачів і екологічні показники яких можуть бути незалежно оцінені;

інші основні ресурси - вода, хімічна чи будь-яка інша речовина, яку споживає продукт за умови нормального використання;

кінцевий споживач (далі - споживач) -  споживач, який купує або може купити енергоспоживчий продукт;

мікрофіша - стандартна інформаційна таблиця, що відноситься до певного продукту;

незаконне використання енергетичної етикетки - використання енергетичної етикетки іншої форми та іншим шляхом, ніж передбачено цим Технічним регламентом або технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів;

непрямий вплив - вплив на споживання енергії продуктів, які не споживають енергію, але сприяють її збереженню під час використання;

постачальник - виробник чи його уповноважений представник в Україні або у разі його відсутності імпортер чи особа, яка вводить в обіг або експлуатацію продукти;

продаж на відстані - продаж, прокат або лізинг, що здійснюється за поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити продукт;

прямий вплив - вплив на споживання енергії продуктів, які фактично споживають енергію під час використання;

розповсюджувач - роздрібний продавець чи інша особа, яка продає, зокрема в розстрочку, здає в прокат, лізинг чи демонструє продукти кінцевим споживачам.

Терміни “виробник”, “імпортер” та “уповноважений представник” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, інші терміни - у значенні,  наведеному в Законі України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.

5. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов’язкове для:

центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання;

органів державного ринкового нагляду (далі - органи ринкового нагляду);

постачальників та розповсюджувачів.

6. Використання етикеток, марок, знаків чи інших написів, що містять інформацію про споживання енергетичних або інших основних ресурсів під час використання продукту, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту або технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів та можуть ввести в оману споживачів, забороняється.

7. Якщо орган ринкового нагляду встановлює, що продукт не відповідає вимогам цього Технічного регламенту та технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів, він невідкладно вимагає від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів до приведення такого продукту у відповідність із встановленими вимогами, зокрема шляхом коригування енергетичної етикетки та іншої інформації про продукт.

8. У разі коли органом ринкового нагляду за результатами аналізу повідомлення відповідного суб’єкта господарювання про виконання ним рішення про усунення невідповідності продукту встановленим вимогам та/або перевірки стану виконання суб’єктом господарювання такого рішення, проведених відповідно до законодавства, встановлено, що невідповідність продукту встановленим вимогам не усунено або усунено частково, орган ринкового нагляду відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів вживає таких обмежувальних (коригувальних) заходів, як обмеження, заборона пропонування продукту для продажу на внутрішньому ринку, вилучення продукту з обігу, відкликання продукту.

Інформаційні вимоги

9. Інформація про споживання енергетичних ресурсів, а також у разі потреби інших основних ресурсів під час використання продукту та додаткова інформація доводиться до відома споживачів шляхом використання енергетичної етикетки та мікрофіші, якщо продукт пропонується для продажу, в прокат, лізинг або представляється споживачам безпосередньо чи опосередковано шляхом будь-якого виду продажу на відстані, включаючи Інтернет.

У разі коли це передбачено технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів, зазначена інформація надається також для вбудованого продукту.

10. Реклама певного типу продукту, на який поширюється дія цього Технічного регламенту та відповідних технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів, включає посилання на клас енергоефективності продукту в разі зазначення інформації про  споживання енергетичних ресурсів або ціну.

11. Технічні рекламні матеріали, які надаються споживачам, містять відомості про технічні параметри продукту, зокрема інструкції та інформаційні брошури виробника, надруковані або розміщені в Інтернеті, з необхідною інформацією про енергоспоживання або клас енергоефективності продукту.

Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

12. Постачальники, які вводять в обіг або експлуатацію продукти, на які поширюється дія технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів, надають розповсюджувачу енергетичну етикетку та мікрофішу відповідно до вимог цього Технічного регламенту та технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів.

13. Постачальники повинні мати технічну енергетичну документацію, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші, і включає:

загальний опис продукту;

результати проведених проектних розрахунків (у разі потреби);

протоколи випробувань у разі їх проведення;

дані про аналогічну модель продукту, якщо інформація, яка перевіряється, отримана з даних про таку модель.

Постачальники зберігають технічну енергетичну документацію протягом п’яти років після виготовлення останнього продукту і подають її для проведення перевірки в установлених законодавством випадках.

14. Постачальник надає безоплатно розповсюджувачу енергетичні етикетки та мікрофіші до продуктів у тижневий строк після отримання відповідного запиту. Інформація, що міститься в мікрофіші, зазначається в інструкції та інформаційній брошурі до даного типу продукту.

15. Постачальник несе відповідальність за точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші.

16. Постачальник дає згоду на публікацію інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші.

17. Розповсюджувач прикріплює (відображає) енергетичну етикетку на продукті, на який поширюється дія відповідного технічного регламенту енергетичного маркування за типом продукту. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість. Інструкції та інформаційні брошури до даного типу продукту, які містять мікрофішу, повинні бути доступні споживачам.

Продаж на відстані та інші форми продажу

18. У разі коли продукт пропонується для продажу, в прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб і споживач не має змоги побачити продукт, технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів передбачається, що споживач гарантовано повинен забезпечуватися інформацією, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідний продукт.

Технічні регламенти енергетичного маркування за типами продуктів

19. Вимоги щодо енергетичного маркування за типами продуктів, класів, показників енергоефективності, форми та змісту енергетичної етикетки встановлюються технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів.

20. Положення технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів, які стосуються інформації про споживання енергетичних та інших основних ресурсів під час використання продукту, зазначеної на енергетичній етикетці та мікрофіші, повинні сприяти  поінформованому вибору споживача продукту та проведенню органами ринкового нагляду перевірки відповідності продукту такій інформації.

21. У технічних регламентах енергетичного маркування за типами продуктів зазначаються:

тип продукту;

стандарти та методи вимірювання, які використовуються під час проведення випробувань для визначення енергетичних характеристик, інформація про які зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші;

вимоги до складу та змісту технічної енергетичної документації, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці;

зміст і форма (зразок) енергетичної етикетки, інформація на якій повинна бути викладена відповідно до законодавства про мови;

{Абзац п'ятий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 338 від 27.05.2015}

місце, в якому енергетична етикетка прикріплюється до продукту чи упаковки або друкується на ній, та спосіб, у який енергетична етикетка та мікрофіша або інформація, що міститься в них, повинні надаватися споживачам у разі, коли продукт пропонується для продажу, в прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити продукт;

зміст і форма мікрофіші, до якої також включається інформація, що міститься на енергетичній етикетці;

зміст енергетичної етикетки, яка буде використовуватися у рекламі продукту, включаючи у разі потреби клас енергоефективності та інші відповідні енергетичні характеристики продукту;

строк дії класифікації, покладеної в основу енергетичної етикетки;

рівень точності даних, що містяться на енергетичній етикетці та мікрофіші.

22. В основу побудови форми енергетичної етикетки покладено класифікацію енергетичних характеристик енергоспоживчих продуктів, що використовує позначення рівнів енергоефективності літерами від А до G. У разі створення продукту з кращими енергетичними характеристиками зазначена класифікація може бути доповнена додатковими класами енергоефективності А+, А++, А+++, що визначаються технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів.

Для позначення класів енергоефективності на енергетичній етикетці використовується не більш як сім кольорів від темно-зеленого (найвищий клас енергоефективності) до червоного (найнижчий клас енергоефективності). У разі коли використовується більш  як сім класів енергоефективності, під час їх позначення допускається дублювання тільки червоного кольору.Додаток
до Технічного регламенту енергетичного
маркування енергоспоживчих продуктів

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами положенням Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Пункт 1 статті 1

пункт 1 Технічного регламенту

Пункт 2 статті 1

пункт 2 Технічного регламенту

Пункт 3 статті 1

пункт 3 Технічного регламенту

Підпункт “а” статті 2

абзац сьомий пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “b” статті 2

абзац десятий пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “c” статті 2

абзац восьмий пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “d” статті 2

абзац четвертий пункту 4 Технічного регламенту

-

абзац чотирнадцятий пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “e” статті 2

абзац п’ятнадцятий пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “f” статті 2

абзац дванадцятий пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “g” статті 2

абзац шістнадцятий пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “h” статті 2

абзац тринадцятий пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “i” статті 2

абзац третій пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “j” статті 2

абзац другий пункту 4 Технічного регламенту

Підпункт “k” статті 2

абзац одинадцятий пункту 4 Технічного регламенту

-

абзац п’ятий пункту 4 Технічного регламенту

-

абзац шостий пункту 4 Технічного регламенту

-

абзац дев’ятий пункту 4 Технічного регламенту

-

абзац сімнадцятий пункту 4 Технічного регламенту

Пункт 1 статті 3

абзац перший пункту 5 Технічного регламенту


абзац другий пункту 5 Технічного регламенту

Підпункт “а” пункту 1 статті 3

абзац третій пункту 5 Технічного регламенту

Підпункт “b” пункту 1 статті 3

пункт 6 Технічного регламенту

Підпункт “c” пункту 1 статті 3

-

Підпункт “d” пункту 1 статті 3

-

Абзац перший пункту 2 статті 3

пункт 7 Технічного регламенту

Абзац другий пункту 2 статті 3

-

Абзац третій пункту 2 статті 3

пункт 8 Технічного регламенту

Абзац перший пункту 3 статті 3

-

Абзац другий пункту 3 статті 3

-

Пункт 4 статті 3

-

Пункт “а” статті 4

пункт 9 Технічного регламенту

Пункт “b” статті 4

пункт 9 Технічного регламенту

Пункт “c” статті 4

пункт 10 Технічного регламенту

Пункт “d” статті 4

пункт 11 Технічного регламенту

Пункт “а” статті 5

пункт 12 Технічного регламенту

Пункт “b” статті 5

пункт 13 Технічного регламенту

Пункт “c” статті 5

пункт 13 Технічного регламенту

Пункт “d” статті 5

пункт 14 Технічного регламенту

Пункт “e” статті 5

пункт 14 Технічного регламенту

Пункт “f” статті 5

пункт 14 Технічного регламенту

Пункт “g” статті 5

пункт 15 Технічного регламенту

Пункт “h” статті 5

пункт 16 Технічного регламенту

Пункт “а” статті 6

пункт 17 Технічного регламенту

Пункт “b” статті 6

пункт 17 Технічного регламенту

Стаття 7

пункт 18 Технічного регламенту

Пункт 1 статті 8

-

Пункт 2 статті 8

-

Пункт 1 статті 9

-

Пункт 2 статті 9

-

Пункт 3 статті 9

-

Пункт 4 статті 9

-

Абзац перший пункту 1 статті 10

пункт 19 Технічного регламенту

Абзац другий пункту 1 статті 10

-

Абзац третій пункту 1 статті 10

пункт 20 Технічного регламенту

Абзац четвертий пункту 1 статті 10

-

Пункт 2 статті 10

-

Пункт 3 статті 10

-

Пункт 4 статті 10

абзац перший пункту 21 Технічного регламенту

Підпункт “а” пункту 4 статті 10

абзац другий пункту 21 Технічного регламенту

Підпункт “b” пункту 4 статті 10

абзац третій пункту 21 Технічного регламенту

Підпункт “c” пункту 4 статті 10

абзац четвертий пункту 21 Технічного регламенту

Підпункт “d” пункту 4 статті 10

абзац п’ятий пункту 21, пункт 22 Технічного регламенту

Підпункт “e” пункту 4 статті 10

абзац шостий пункту 21 Технічного регламенту

Підпункт “f” пункту 4 статті 10

абзац сьомий пункту 21 Технічного регламенту

Підпункт “g” пункту 4 статті 10

абзац восьмий пункту 21 Технічного регламенту

Підпункт “h” пункту 4 статті 10

абзац дев’ятий пункту 21 Технічного регламенту

Підпункт “i” пункту 4 статті 10

абзац десятий пункту 21 Технічного регламенту

Підпункт “j” пункту 4 статті 10

-

Стаття 11

-

Стаття 12

-

Стаття 13

-

Стаття 14

-

Стаття 15

-

Стаття 16

-

Стаття 17

-

Стаття 18

-

Стаття 19

-

Додаток I

-

Додаток II

-
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 702

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (далі - Технічний регламент) (у разі потреби)

Мінекономрозвитку

постійно

2. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо

Держенергоефективності
Мінекономрозвитку

-“-

3. Здійснення заходів щодо підготовки підприємств до застосування ними Технічного регламенту

-“-

2013 рік

4. Розроблення та перегляд національних стандартів, необхідних для впровадження системи енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів

-“-

постійно

5. Поетапне розроблення технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів

-“-

-“-

6. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів

Держенергоефективності

2013 рік

7. Підготовка пропозицій щодо внесення змін (у разі потреби) до Технічного регламенту

Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

постійно

8. Здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю енергоспоживчих продуктів вимогам Технічного регламенту

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

з початку здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю енергоспоживчих продуктів вимогам технічних регламентів енергетичного маркування за типами енергоспоживчих продуктів

9. Підготовка та подання відповідно до міжнародних зобов’язань України звіту про забезпечення впровадження та відповідності енергоспоживчих продуктів вимогам Технічного регламенту

Держенергоефективності
Держспоживінспекція

кожні чотири рокивгору