Про регулювання цін
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.1992715
Документ 715-92-п, перша редакція — Прийняття від 23.12.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 1992 р. N 715
Київ

Про регулювання цін

З метою стримування інфляційних процесів у народному
господарстві й здійснення соціального захисту прав споживачів та у
зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, що надходять в Україну,
підвищенням мінімального розміру заробітної плати, введенням у
безготівкові розрахунки українського карбованця Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Установити граничні розміри підвищення цін і тарифів на
окремі види продукції, товарів і послуг, що мають важливе
соціальне значення, згідно з додатком N 1.
2. Надати право органам державної виконавчої влади щодо
встановлення цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і
послуг згідно з додатком N 2.
3. Затвердити Тимчасове положення про державне регулювання
цін і тарифів, що додається.
4. Реалізація продукції, товарів і послуг, за винятком тих,
щодо яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів,
проводиться підприємствами і організаціями за вільними цінами і
тарифами.
5. Міністерству економіки і Міністерству фінансів за
погодженням із заінтересованими міністерствами і відомствами
передбачати в необхідних випадках виділення дотацій на окремі види
соціально значущих товарів і послуг для населення, щодо яких
здійснюється державне регулювання цін і тарифів та періодично
уточнювати розмір вказаних дотацій з урахуванням зміни рівня
оптово-збутових цін.
6. Міністерству економіки, Міністерству соціального захисту
населення, Міністерству праці, Міністерству фінансів при
підготовці пропозицій щодо визначення умов та розмірів цільової
грошової допомоги громадянам з мінімальними доходами відповідно до
постанови Верховної Ради України від 16 листопада 1992 р. "Про
підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії"
( 2779-12 ) врахувати підвищення плати за житло, газо-, тепло-,
водопостачання, водовідведення і зростання цін на вугілля,
торф'яні та вугільні брикети.
7. Міністерству економіки за участю заінтересованих
міністерств і відомств: вносити при необхідності пропозиції Кабінетові Міністрів
України щодо зміни державних регульованих цін і тарифів; за погодженням з Антимонопольним комітетом України розробити
та запровадити механізм регулювання цін і тарифів на продукцію,
товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах,
що займають монопольне становище на ринку; за погодженням з Міністерством оборони та Міністерством
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії до 5
січня 1993 р. розробити і затвердити Положення про порядок
формування регульованих цін на продукцію оборонного призначення.
8. З метою забезпечення необхідних госпрозрахункових умов для
підприємств, що мають значну різницю у витратах на виробництво й
інвестиціях відносно інших підприємств галузі з причин, незалежних
від їхньої діяльності (різні гірничогеологічні,
природно-кліматичні та інші умови), дозволити міністерствам і
відомствам за погодженням з Міністерством економіки і
Міністерством фінансів утворювати фонди фінансового регулювання
(без зміни розрахунків з бюджетом) за рахунок відрахувань до
фондів з прибутку або включення їх витрат на виробництво. У
необхідних випадках може запроваджуватися механізм розрахункових
цін.
9. Міністерству статистики за погодженням з Міністерством
економіки з I кварталу 1993 р. запровадити щоквартальну звітність
про собівартість і рентабельність продукції та послуг.
10. Державному комітетові по нафті і газу внести до 10 січня
1993 р. пропозиції Кабінетові Міністрів України про зміну норм
споживання природного газу, що реалізується населенню.
11. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду
України згідно з переліком, що додається.
12. Ця постанова набуває чинності з 26 грудня 1992 року.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715
ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ
підвищення цін і тарифів на продукцію,
товари та послуги
І. Продукція і послуги виробничо-технічного призначення
(оптові ціни промисловості)

Граничні коефіцієнти
підвищення до діючих на
15 листопада 1992 р.
цін і тарифів -------------------------
Вугілля та вугільна продукція 3*)
Електроенергія виробництва системи Міненерго України у середньому 1,8
у т.ч. для сільськогосподарських споживачів 1,7
Теплоенергія виробництва системи Міненерго України для промислового використання у середньому 1,9
Основні послуги зв'язку (за переліком, встановленим Мінзв'язку за погодженням з Мінекономіки) у середньому 2,3
-------------------- *) Конкретні розміри оптових цін на вугілля та вугільну
продукцію встановлюються Держвуглепромом за погодженням з
Мінекономіки. У разі відпуску вугілля та вугільної
продукції постачальницьким організаціям для продажу
населенню оптові ціни зменшуються на 50 процентів, а
різницю між регульованими оптовими цінами й цінами, за
якими вугілля та вугільна продукція відпускаються для
продажу населенню, відносити на вартість палива, що
реалізується іншим споживачам для виробничо-технічних
потреб.
II. Споживчі товари і послуги, що реалізуються населенню, та
окремі види продукції спеціального призначення
Граничні роздрібні ціни, крб. ------------------------------
Вугілля, т 1500
Вугільні брикети, т 1500
Торф'яні брикети, т 750
Торф паливний кусковий, т 360
Паливо пічне побутове, т 3200
Гас освітлювальний, л 5
Газ сітьовий, куб.м 1,7
Газ скраплений:
в балонах, кг 15
з резервуарів колективного
користування, кг 9
Дрова, куб.м 300
Електрична енергія, що відпуска-
ється на комунально-побутові
потреби населення (за 1 квт/год)
яке проживає:
у сільських населених пунктах 1 крб.
у міських населених пунктах
(крім будинків, обладнаних
стаціонарними електроплитами
і електроопалювальними уста-
новками) 2 крб.
у міських населених пунктах
(в будинках, обладнаних ста-
ціонарними електроплитами і
електроопалювальними уста-
новками) 1 крб. 60 коп.
Граничні розміри плати та
коефіцієнти до діючих на 15
листопада 1992 р. цін і
тарифів -----------------------------
Комунально-побутові послуги:
послуги водопроводу і кана- лізації 5
теплова енергія для централь- ного опалення /за загальну площу/ і гарячого водопоста- чання 7
Квартирна плата 2 крб. 50 коп. за 1 кв.м
загальної площі *)
Плата за проживання в гуртожит-
ках (крім гуртожитків для робіт-
ників і службовців) 7
Послуги пасажирського транспорту:
перевезення пасажирів і ба-
гажу залізничним транспор-
том (крім приміських пере-
везень) 1,5
перевезення пасажирів і бага-
жу міськими видами транспорту
(автобусом, трамваєм, тролей-
бусом, метро) 5 крб. за одну поїздку
Послуги зв'язку (за переліком,
встановленим Мінзв'язку за по-
годженням з Мінекономіки) у середньому 2
Лікарські засоби і вироби медич-
ного призначення (за переліком, що
визначається МОЗ за погодженням з
Мінекономіки) 1,45 -------------------- *) Вводиться в дію з 1 січня 1993 року
Граничні розміри рентабельності
(у процентах до собівартості) -------------------------------
Окремі види хліба (з борошна пшеничного
першого і другого сортів та житнього),
хліб і хлібобулочні вироби для діабети- 15
ків *)
Дитяче харчування *) 30
Похоронні послуги 30 ----------------------- *) Торговельні надбавки на окремі види хліба (з борошна
пшеничного першого і другого сортів та житнього), хліб і
хлібобулочні вироби для діабетиків та дитяче харчування
встановлюються Мінекономіки для всіх торговельних підприємств
незалежно від форм власності.
У межах встановленого рівня рентабельності виробництва і
торговельної надбавки Рада Міністрів Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські державні адміністрації мають
право диференціювати його розмір за окремими видами
(найменуваннями) цієї продукції з урахуванням місцевих умов її
виробництва і реалізації.

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715
ПОВНОВАЖЕННЯ
органів державної виконавчої влади щодо
встановлення цін і тарифів на окремі види
продукції, товарів і послуг
1. Міністерство економіки встановлює: такси на деревину, що відпускається на пні; ставки відрахувань на геологорозвідувальні роботи; заставні ціни на скляну тару; торговельні надбавки до вільних відпускних цін для
некомерціалізованих підприємств державної торгівлі; торговельні знижки з цін на товари, які реалізуються за
державними регульованими цінами.
2. Державний комітет по нафті і газу за погодженням з
Міністерством економіки встановлює оптові ціни на газопродукцію
для виробників і постачальників.
3. Державний комітет по вугільній промисловості за
погодженням з Міністерством економіки встановлює оптові ціни на
вугілля та вугільну продукцію.
4. Міністерство зв'язку за погодженням з Міністерством
економіки встановлює тарифи на міжнародні послуги зв'язку.
5. Міністерство оборони визначає граничні розміри націнок на
продукцію підприємств громадського харчування, розташованих у
військових містечках на закритій території.
6. Міністерство транспорту за погодженням з Міністерством
економіки встановлює такі тарифи: на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах
України та пов'язані з ними послуги; на перевезення вантажів морським транспортом (крім перевезень
у закордонному плаванні), вантажно-розвантажувальні роботи і
послуги у морських портах; на перевезення вантажів річковим транспортом (крім перевезень
у закордонному плаванні), вантажно-розвантажувальні роботи та інші
послуги у річкових портах; на перевезення пасажирів і багажу автобусами міжміських
маршрутів; на перевезення пасажирів і багажу морським і річковим
транспортом (крім перевезень у закордонному плаванні та у міському
і приміському сполученні); на перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом.
7. Міністерство соціального захисту населення здійснює
регулювання цін на протезно-ортопедичні вироби і технічні засоби
профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів.
8. Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації встановлюють: ціни на вугілля, вугільні та торф'яні брикети, торф паливний
кусковий, газ скраплений і дрова у межах установлених цін і норм
для продажу їх населенню з урахуванням якісних характеристик і
наявних бюджетних ресурсів, а також ціни на вказане паливо понад
норми, встановлені для населення; граничні розміри плати за проживання в гуртожитках робітників
і службовців; тарифи на комунально-побутові послуги (крім передбачених
додатком N 1); тарифи на перевезення пасажирів міським і приміським
транспортом, що працює в особливому режимі /маршрутні таксомотори,
експреси, вантажно-пасажирські автобуси та ін./, та на інші
послуги, пов'язані з перевезеннями пасажирів автомобільним
транспортом.
9. За погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями затверджуються тарифи: управліннями залізниць - на перевезення пасажирів і багажу
залізничним транспортом у приміському сполученні; територіально-виробничими об'єднаннями автомобільного
транспорту - на перевезення пасажирів і багажу автомобільним
транспортом у приміському сполученні та легковими таксомоторами; морськими і річковими портами - відповідно на перевезення
пасажирів і багажу морським і річковим транспортом у міському та
приміському сполученні; виробничими об'єднаннями зв'язку - на послуги місцевого
телефонного зв'язку і радіофікації.
10. Державний комітет по стандартизації, метрології та
сертифікації встановлює ціни і тарифи на повірку, метрологічну
атестацію засобів вимірювань, їх ремонт і прокат, виконання
вимірювань на прохання замовників, акредитацію, які здійснюються
підприємствами, що входять до сфери функціонального управління
Комітету і встановлює вартість державних стандартів та іншої
нормативно-технічної документації з питань стандартизації,
метрології та сертифікації.
11. Міністерство промисловості за погодженням з Міністерством
економіки здійснює регулювання цін на кокс, коксохімічну і
металургійну продукцію.
 
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про державне регулювання цін і тарифів

1. Тимчасове положення про державне регулювання цін і тарифів
(надалі - Положення) поширюється на державні підприємства, іх
об'єднання та організації (надалі - підприємство), які,
користуючись правом самостійного встановлення цін і тарифів на
продукцію, товари і послуги (надалі - продукція), надмірно
підвищують їх рівень, і діє до запровадження механізму регулювання
цін і тарифів на продукцію, товари і послуги
підприємств-монополістів.
2. Це Положення не поширюється: на продукцію, що експортується (у тому числі до держав
колишнього Союзу РСР); на продукцію, що замінює імпортну (визначається
Мінекономіки); на нові високоефективні види продукції (на два роки з моменту
постановки їх на серійне виробництво); на нову продукцію, що виготовлена із застосуванням
запатентованого винаходу і високоефективної технології, створеної
спеціально для цієї продукції (протягом трьох років з моменту
постановки її на виробництво); на продукцію, щодо якої відповідно до рішень Уряду України
застосовується механізм державного регулювання цін.
3. Державне регулювання цін і тарифів, передбачене цим
Положенням, запроваджується Мінекономіки, Радою Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями на продукцію згідно з додатком N 1.
4. Необхідність введення регульованих цін визначається
органами, вказаними у пункті 3 цього Положення, виходячи з
інформації підприємств-споживачів, аналізу даних статистики,
результатів перевірок контролюючих органів щодо надмірного
зростання цін, а також декларування зміни цін
підприємствами-виготовлювачами. Одержавши таку інформацію, органи, на які покладено державне
регулювання цін, перевіряють обгрунтованість підвищення цін і
приймають відповідне рішення.
5. Підставою для запровадження регульованих цін може бути
підвищення підприємством цін на свою продукцію, здійснене після
введення цього Положення, за рахунок: збільшення у витратах вартості сировини, матеріалів,
комплектуючих виробів і послуг без відповідного обгрунтування цін
на їх придбання та норм споживання; перевищення витрат на оплату праці в частині, що відноситься
на собівартість продукції, з порушенням порядку, передбаченого
актами законодавства; включення до собівартості продукції витрат, не передбачених
діючим порядком калькулювання продукції; збільшення норми прибутку понад досягнутий рівень.
6. Регулювання цін за результатами перевірок може
здійснюватися шляхом встановлення: індивідуальних цін на продукцію підприємства-виготовлювача; граничних рівнів цін, торговельних, постачальницько-збутових
надбавок і націнок; граничних нормативів рентабельності до собівартості продукції
або до власних витрат обігу.
7. Рішення про запровадження чи скасування державного
регулювання цін надсилається: підприємству-виготовлювачу
продукції, міністерству (відомству), до сфери функціонального
управління якого входить вказане підприємство, місцевій державній
адміністрації, органу державного контролю за цінами.
8. При зміні цін на продукцію, зазначену в додатку N 2, після
введення в дію цього Положення підприємства зобов'язані
декларувати цю зміну органам, що регулюють ціни, відповідно до їх
повноважень (пункт 3). При декларуванні зміни цін підприємства повинні подати такі
відомості: запропоновану зміну цін і тарифів; калькуляцію
собівартості продукції з розшифровкою подорожчання матеріальних і
збільшення трудових витрат; обсяги виробництва продукції у
попередньому і поточному роках; досягнутий і запланований розміри
прибутків від реалізації продукції, а також розмір прибутків,
рентабельності в цілому по підприємству; обгрунтування причин
зміни цін і тарифів. Орган, якому декларується зміна цін, повинен у місячний строк
прийняти рішення за поданими матеріалами.
Додаток N 1
до Тимчасового положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715

 ПЕРЕЛІК
продукції, товарів і послуг, на які може
запроваджуватися державне регулювання цін і тарифів
Міністерством економіки України
Продукція, товари і послуги (за винятком товарів народного
споживання і послуг для населення): добувної промисловості (крім нерудних будівельних
матеріалів); хімічної і нафтохімічної промисловості; лісової та деревообробної промисловості; машинобудування Сировина і матеріали для легкої промисловості Цемент, азбоцементні вироби, будівельна кераміка, скло, теплоізоляційні матеріали Сіль, цукор, олія
 Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями  
Товари народного споживання і послуги для населення.
Продукція (за винятком сировини і матеріалів для легкої
промисловості): торф'яної промисловості; промисловості будівельних матеріалів (за винятком цементу,
азбоцементних виробів, будівельної кераміки, скла,
теплоізоляційних матеріалів); легкої промисловості; харчової промисловості (за винятком солі, цукру, олії) Торговельні (за винятком комерціалізованих підприємств),
постачальницькі і постачальницько-збутові послуги
Примітка. Не підлягають державному регулюванню ціни і тарифи
на продукцію та послуги будівництва, сільського
господарства, науки, а також послуги
аудиторсько-консультативного характеру.

Додаток N 2
до Тимчасового положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715  
ПЕРЕЛІК
продукції, товарів і послуг, за якими
підприємства-виготовлювачі здійснюють
декларування зміни цін і тарифів
Мінеральні добрива  
Синтетичні миючі засоби та інші товари побутової хімії,
лакофарбові матеріали
 
Сода кальцинована і каустична
 
Етилен, пропілен, вінілхлорид, бензол нафтовий
і кам'яновугільний
 
Полістирол, поліетилен
 
Сірка
 
Основні види продукції машинобудування
 
Серійна продукція оборонного призначення
 
Хімічні волокна і нитки
 
Пряжа всіх видів (крім тієї, що реалізується населенню)
 
Шкіра натуральна і штучна
 
Тканини, неткані матеріали
 
Трикотажні полотна
 
Швейні, трикотажні вироби і взуття масового попиту
 
Голки швацькі, застібки "блискавка"
 
Кінескопи
 
Електролампи освітлювальні, електроконфорки
 
Елементи живлення
 
Стержні для авторучок кулькових
 
Послуги пралень і лазень (загальні зали і душові
павільйони П розряду)
 
М'ясо та м'ясопродукти, жири тваринні харчові
 
Молоко, молочна та маргаринова продукція
 
Сіль
 
Лікарські засоби

Примітки: 1. Органи, що здійснюють державне регулювання цін,
при необхідності можуть вносити доповнення до
цього переліку відповідно до своїх повноважень,
передбачених Тимчасовим положенням.
2. Декларуванню підлягає зміна цін і тарифів на
продукцію, товари і послуги, що постачаються
(надаються) підприємствами України.
3. Декларуванню не підлягають ціни на продукцію,
вироблену за межами України.

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду України з питань цін і ціноутворення,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1991 р.
N 376 ( 376-91-п ) "Про систему цін у народному господарстві і на
споживчому ринку" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст.16).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1992 р.
N 9 ( 9-92-п ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення соціального
захисту населення у зв'язку з лібералізацією цін" (ЗП України,1992
р., N 2, ст.34).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 1992 р.
N 14 ( 14-92-п ) "Про заходи щодо стримування зростання цін на
м'ясо і м'ясопродукти" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст.36).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 січня 1992
р. N 24 ( 24-92-р ).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 1992
р. N 45 ( 45-92-р ).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1992 р.
N 101 ( 101-92-п ) "Про ціни на вугілля, торф'яні та вугільні
брикети, що реалізуються населенню у 1992 році" (ЗП України, 1992
р., N 3, ст.75).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 1992
р. N 104 ( 104-92-п ) "Про тарифи на перевезення вантажів і
пасажирів автомобільним транспортом" (ЗП України, 1992 р., N 4,
ст.86).
8. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня
1992 р. N 178 ( 178-92-п ) "Про заходи щодо забезпечення роботи
Українського об'єднання цивільної авіації "Авіалінії України".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1992 р.
N 193 ( 193-92-п ) "Про внесення змін до системи регульованих цін
і тарифів" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст.112).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1992
р. N 243 ( 243-92-п ) "Про ціни на автомобільний бензин і паливо
дизельне, що реалізуються населенню" (ЗП України, 1992 р., N 5,
ст.125).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992
р. N 317 ( 317-92-п ) "Про внесення змін до системи регульованих
цін" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст.149).
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня
1992 р. N 366 ( 366-92-р ).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1992
р. N 357 ( 357-92-п ) "Про регулювання тарифів на послуги
пасажирського транспорту і зв'язку" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст.163).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1992
р. N 359 ( 359-92-п ) "Про внесення змін до системи регульованих
цін на продовольчі товари" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст.165).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1992 р.
N 422 ( 422-92-п ) "Про роздрібні ціни на окремі види хліба" (ЗП
України, 1992 р., N 8, ст.205).
16. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25
серпня 1992 р. N 492 ( 492-92-п ) "Про внесення змін до системи
регульованих цін на окремі види паливно-енергетичних ресурсів" (ЗП
України, 1992 р., N 9, ст.228).
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1992
р. N 541 ( 541-92-п ) "Про регулювання тарифів на перевезення
пасажирів і вантажів річковим і морським транспортом" (ЗП України,
1992 р., N 10, ст.256).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1992
р. N 552 ( 552-92-п ) "Про роздрібні ціни на окремі види хліба"
(ЗП України, 1992 Р., N 10, ст.259).
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1992
р. N 553 "Про внесення змін до системи регульованих цін на горілку
та спирт питний" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст.260).
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня
1992 р. N 641 ( 641-92-р ).
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1992 р.
N 557 ( 557-92-п ) "Про заходи щодо здешевлення окремих ковбасних
виробів, молока і молокопродуктів".вгору