Документ 73/2003, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо посилення контролю
за декларуванням доходів особами,
уповноваженими на виконання функцій
держави

Виходячи з надзвичайної важливості підвищення ефективності
роботи органів державної влади, забезпечення відкритості та
прозорості у виконанні покладених на них завдань, зміцнення цих
органів висококваліфікованими фахівцями, вдосконалення порядку
декларування доходів особами, які претендують на зайняття посад
державних службовців, та особами, уповноваженими на виконання
функцій держави, і законодавства у цій сфері та у сфері боротьби з
корупцією, посилення контролю з боку держави за одержанням доходів
і їх витрачанням зазначеними особами, п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне створення чіткої системи державного
фінансового контролю за декларуванням і витрачанням доходів
особами, які претендують на зайняття посад державних службовців,
та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, яка б
сприяла дальшому посиленню боротьби з приховуванням доходів від
оподаткування та корупцією і передбачала, зокрема:
коло осіб, які мають подавати декларації про доходи,
зобов'язання фінансового характеру, свій і членів своєї сім'ї
майновий стан та декларації про одержання додаткових доходів від
викладацької, наукової та творчої діяльності;
визначення органу державного фінансового контролю за
декларуванням та витрачанням доходів, повноваження і права цього
органу та його посадових осіб;
запровадження спеціальної (додаткової) декларації, що
подається на вимогу органу державного фінансового контролю за
декларуванням та витрачанням доходів про обгрунтування джерел
походження та розміру сум, використаних на придбання майна, оплату
виконаних робіт чи наданих послуг, та коло осіб, які мають
подавати такі декларації;
мінімальну суму витрат на придбання у власність майна, оплату
виконаних робіт, наданих послуг, перевищення якої дає підстави для
запровадження державного фінансового контролю за цими витратами;
юридичну відповідальність:
- осіб, зобов'язаних подавати декларації про доходи та
інформацію про їх витрачання, за ухилення від подання декларацій
про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан,
несвоєчасне подання декларацій або включення до них завідомо
неправдивих даних;
- осіб, зобов'язаних подавати спеціальну (додаткову)
декларацію, за її неподання або несвоєчасне подання;
- керівників підприємств, установ, організацій усіх форм
власності та уповноважених осіб, які здійснюють операції або
вчиняють дії, пов'язані з придбанням майна, виконанням робіт і
наданням послуг, за порушення порядку подання відомостей про
здійснення таких операцій особами, уповноваженими на виконання
функцій держави, органу державного фінансового контролю за
декларуванням та витрачанням доходів;
- посадових осіб підприємств, установ, організацій, які
виплачували доходи, за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення
органу державного фінансового контролю за декларуванням та
витрачанням доходів відомостей про доходи визначених законом осіб
та їх витрати, про відкриття їм рахунків в установах банків;
- посадових осіб органу державного фінансового контролю за
декларуванням та витрачанням доходів за порушення порядку
зберігання декларацій про доходи та спеціальних (додаткових)
декларацій, за неналежне їх зберігання.
2. Запропонувати Верховній Раді України прискорити розгляд і
прийняття закону про державний фінансовий контроль за
декларуванням та витрачанням доходів особами, уповноваженими на
виконання функцій держави, який має стати правовою базою для
підвищення ефективності роботи органів державної влади, посилення
боротьби з корупцією, встановити бар'єри для зловживання в цій
сфері та відповідальність за порушення його вимог.
3. Кабінету Міністрів України разом із Державною податковою
адміністрацією України, Національним банком України розробити
заходи щодо забезпечення функціонування системи державного
фінансового контролю за декларуванням та витрачанням доходів
особами, які претендують на зайняття посад державних службовців,
та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, посилення
боротьби з приховуванням доходів від оподаткування та корупцією.
4. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України, Державній податковій адміністрації України за участю
Генеральної прокуратури України вжити заходів до забезпечення
додержання вимог законодавства щодо декларування доходів,
притягнення до встановленої відповідальності осіб, винних в
ухиленні від сплати податків та вчиненні корупційних діянь.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям систематично проводити роботу, спрямовану
на запобігання порушенням вимог законодавства щодо декларування та
витрачання доходів державними службовцями місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сприяти
зазначеним у статті 4 цього Указу органам у виявленні
правопорушень у цій сфері.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 лютого 2003 року
N 73/2003вгору