Про ріелторську діяльність
Указ Президента України від 27.06.1999733/99
Документ 733/99, не набрав чинності, поточна редакція — Не вступив в дію від 14.07.1999, підстава - 937-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про ріелторську діяльність
( Указ не вступив в дію у зв'язку з відхиленням проекту
Закону про ріелторську діяльність згідно з Постановою ВР
N 937-XIV ( 937-14 ) від 14.07.99 )

З метою врегулювання відносин у сфері здійснення операцій з
нерухомим майном, створення умов для функціонування ринку
нерухомого майна, активізації інвестиційної діяльності та
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що ріелторська діяльність - це підприємницька
діяльність, пов'язана із здійсненням операцій з нерухомим майном.
До операцій з нерухомим майном належать:
торгівля нерухомим майном, у тому числі продаж нерухомого
майна з прилюдних торгів;
посередницька діяльність, пов'язана з нерухомим майном;
інформаційно-консультаційна діяльність, пов'язана з нерухомим
майном.
2. Ріелторська діяльність регулюється цим Указом та іншими
актами законодавства.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що містить цей Указ, застосовуються правила міжнародного
договору.
3. Торгівля нерухомим майном - це діяльність, пов'язана з
купівлею-продажем нерухомого майна.
Продаж нерухомого майна з прилюдних торгів - це діяльність,
пов'язана з організацією і проведенням прилюдних торгів з
реалізації нерухомого майна. Порядок проведення прилюдних торгів
визначається законом.
Посередницька діяльність, пов'язана з нерухомим майном, - це
діяльність з надання послуг щодо здійснення цивільно-правових угод
з нерухомим майном (купівля-продаж, оренда, міна, забезпечення
розселення комунальних квартир тощо) і правами на нього.
Інформаційно-консультаційна діяльність, пов'язана з нерухомим
майном, - це одержання, зберігання, використання та поширення
інформації щодо нерухомого майна і надання фізичним та юридичним
особам консультацій з зазначених питань.
4. Для здійснення операцій з нерухомим майном визначається
його вартість.
Оцінка вартості нерухомого майна є обов'язковою у разі його
відчуження, укладення договорів оренди та в інших випадках,
передбачених законодавством.
5. Ріелтором може бути громадянин України, який у
встановленому порядку отримав сертифікат на право здійснення
ріелторської діяльності.
Ріелтором не може бути особа, яка має судимість за корисливий
злочин.
Для провадження ріелторської діяльності ріелтори,
зареєстровані як підприємці, зобов'язані отримати свідоцтво на
право здійснення ріелторської діяльності.
6. Ріелторська фірма (агентство нерухомого майна) - це
юридична особа, яка має свідоцтво на право здійснення ріелторської
діяльності.
Ріелторська фірма може створюватися в будь-якій
організаційно-правовій формі і підлягає реєстрації згідно з
законодавством.
7. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності
громадян, які мають намір займатися ріелторською діяльністю)
проводиться Ріелторською палатою України.
Право на отримання сертифіката на право здійснення
ріелторської діяльності мають громадяни, які успішно склали
кваліфікаційний іспит або мають диплом державного зразка за фахом.
8. Дію сертифікатів на право здійснення ріелторської
діяльності припиняє Ріелторська палата України у разі:
неодноразового порушення законодавства у процесі провадження
ріелторської діяльності;
винесення щодо ріелтора обвинувального вироку суду, який
набрав чинності, за корисливий злочин.
Рішення про припинення дії сертифіката може бути оскаржено до
суду в місячний строк.
9. Свідоцтво на право здійснення ріелторської діяльності
видається Ріелторською палатою України громадянам, зареєстрованим
як підприємці, та юридичним особам.
Здійснення ріелторської діяльності без відповідного свідоцтва
забороняється.
10. Дія свідоцтва на право здійснення ріелторської діяльності
може бути припинена Ріелторською палатою України у разі:
ліквідації юридичної особи;
неодноразового порушення законодавства у процесі провадження
ріелторської діяльності.
Дія свідоцтва на право здійснення ріелторської діяльності
фізичною особою припиняється в разі припинення дії її сертифікату.
11. Саморегулівні організації ріелторів та ріелтори, які не
входять до складу саморегулівних організацій, можуть об'єднуватись
в єдину професійну організацію ріелторів України. До складу єдиної
професійної організації ріелторів України можуть входити ріелтори,
які у встановленому цим Указом порядку отримали сертифікат на
право здійснення ріелторської діяльності.
Повноваження єдиної професійної організації ріелторів України
визначаються її статутом.
Статут єдиної професійної організації ріелторів України
підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.
12. Ріелторська палата України утворюється і функціонує як
незалежний орган на засадах самоврядування.
Члени Ріелторської палати України обираються вищим органом
єдиної професійної організації ріелторів України.
Порядок діяльності Ріелторської палати України визначається
статутом Ріелторської палати України, який затверджується вищим
органом єдиної професійної організації ріелторів України.
Статут Ріелторської палати України підлягає реєстрації у
Міністерстві юстиції України.
Ріелторська палата України є юридичною особою, має
розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку із своїм
найменуванням.
Ріелторська палата України може утворювати на території
України свої регіональні відділення.
13. Повноваження Ріелторської палати України визначаються цим
Указом та її статутом.
Ріелторська палата України проводить сертифікацію громадян,
які мають намір займатися ріелторською діяльністю; розробляє
програми підготовки ріелторів; видає сертифікати та свідоцтва на
право здійснення ріелторської діяльності; встановлює плату за
складання іспиту, видачу сертифікатів та свідоцтв на право
здійснення ріелторської діяльності; веде Реєстр ріелторів та
ріелторських фірм; приймає рішення про накладення на ріелторів
стягнень згідно з цим Указом за фактами неналежного виконання ними
своїх професійних обов'язків; затверджує положення, інструкції та
інші документи, що регламентують діяльність ріелторів та
Ріелторської палати України.
14. У складі Ріелторської палати України утворюються комісія
з сертифікації ріелторської діяльності та дисциплінарна комісія.
Комісія з питань сертифікації ріелторської діяльності виконує
функції, пов'язані із сертифікацією громадян, які мають намір
займатися ріелторською діяльністю, веденням Реєстру ріелторів та
ріелторських фірм, затвердженням програм підготовки ріелторів.
Дисциплінарна комісія здійснює дисциплінарне провадження за
фактами неналежного виконання ріелторами своїх професійних
обов'язків. Загальний строк дисциплінарного провадження не повинен
перевищувати двох місяців. У виняткових випадках цей строк може
бути продовжений Ріелторською палатою України на один місяць.
За наслідками розгляду матеріалів дисциплінарного провадження
дисциплінарна комісія приймає рішення щодо припинення такого
провадження або передачі матеріалів на розгляд Ріелторської палати
України.
Для виконання статутних завдань у складі Ріелторської палати
України можуть утворюватись інші комісії.
15. Під час здійснення ріелторської діяльності ріелтори
(ріелторські фірми) мають право:
надсилати запити та отримувати у встановленому порядку від
підприємств, установ і організацій відомості та документи,
необхідні для вчинення дій, пов'язаних з здійсненням ріелторської
діяльності;
складати проекти цивільно-правових угод щодо нерухомого майна
і прав на нього;
виступати за дорученням замовника стороною під час виконання
цивільно-правових угод;
отримувати, збирати, використовувати та поширювати інформацію
про нерухоме майно;
видавати бюлетені, посібники з питань, пов'язаних з
провадженням ріелторської діяльності;
надавати інформаційно-консультаційні та інші послуги,
пов'язані з провадженням ріелторської діяльності.
16. Ріелтори (ріелторські фірми) зобов'язані:
виконувати свої обов'язки з дотриманням вимог цього Указу;
інформувати замовників про всі відомості щодо нерухомого
майна і прав на нього, що є предметом угоди (які відомі або мають
бути відомі), не допускати перекручення або приховування
інформації;
відмовитись від укладення угод з нерухомим майном у разі коли
вони мають власні майнові інтереси, крім винагороди за послуги,
пов'язані із здійсненням операцій з нерухомим майном;
не розголошувати відомості, що становлять комерційну
таємницю, і не використовувати їх у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб.
17. Шкода, завдана особі внаслідок незаконних дій або
невиконання чи неналежного виконання обов'язків ріелтором
(ріелторською фірмою), відшкодовується в повному обсязі.
Спори, які виникають при відшкодуванні шкоди, розглядаються в
судовому порядку.
18. За невиконання чи неналежне виконання своїх професійних
обов'язків, неодноразове порушення законодавства до ріелторів
Ріелторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у
формі попередження, припинення дії сертифіката та свідоцтва.
Рішення про застосування стягнень Ріелторською палатою
України можуть бути оскаржені в судовому порядку.
19. Суб'єкти підприємницької діяльності, які були утворені до
набрання чинності цим Указом і провадили діяльність, передбачену
статтею 3 цього Указу, зобов'язані протягом року пройти
сертифікацію та отримати свідоцтво на право здійснення
ріелторської діяльності.
До створення Ріелторської палати України у встановленому цим
Указом порядку видача сертифікатів та свідоцтв на право здійснення
ріелторської діяльності, припинення їх дії проводиться в порядку,
встановленому Міністерством юстиції України за погодженням з
Фондом державного майна України.
20. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
внесення змін до законів України щодо ріелторської діяльності;
визначити орган, уповноважений здійснювати нагляд за
ріелторською діяльністю в Україні, та затвердити положення про цей
орган;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
21. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
22. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1999 року
N 733/99вгору