Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 01.06.2002747
Документ 747-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.04.2004, підстава - 486-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 червня 2002 р. N 747
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 486 ( 486-2004-п ) від 14.04.2004 )
Про затвердження Положення
про Державну службу геодезії,
картографії та кадастру
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну службу геодезії,
картографії та кадастру (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2002 р. N 747
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу геодезії,
картографії та кадастру

1. Державна служба геодезії, картографії та кадастру
(Укргеодезкартографія) є урядовим органом державного управління,
який діє у складі Мінекоресурсів і підпорядковується йому.
2. Укргеодезкартографія у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
Мінекоресурсів.
У межах своїх повноважень Укргеодезкартографія організовує та
здійснює систематичний контроль за виконанням актів законодавства,
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінекоресурсів.
3. Основними завданнями Укргеодезкартографії є:
участь у реалізації державної політики у сфері
топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності,
встановлення та унормування географічних назв, створення
національної інфраструктури геопросторових даних;
координація топографо-геодезичної та картографічної
діяльності, здійснення методичного керівництва у цій сфері;
здійснення державного геодезичного нагляду за
топографо-геодезичною та картографічною діяльністю.
4. Укргеодезкартографія відповідно до покладених на неї
завдань:
1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів
Державної програми економічного та соціального розвитку України,
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України;
2) бере участь у розробленні та виконанні державних і
регіональних програм у частині задоволення потреб України в
топографо-геодезичній та картографічній інформації;
3) здійснює розміщення державного замовлення на проведення
загальнодержавних геодезичних та картографічних робіт і розподіл
його обсягів на конкурсних засадах між спеціалізованими
підприємствами незалежно від форми власності та підпорядкування;
4) розробляє і затверджує у межах своєї компетенції
пріоритетні напрями та програми науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, створює систему науково-технічної
інформації у сфері топографо-геодезичної та картографічної
діяльності;
5) розробляє і затверджує в установленому порядку
нормативно-правові акти і нормативні документи з питань
топографо-геодезичної та картографічної діяльності, встановлення
та унормування географічних назв;
6) аналізує стан державних геодезичної і гравіметричної
мереж, розробляє пропозиції щодо їх удосконалення, проводить
картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову
зону;
7) забезпечує діяльність Національної ради з географічних
назв, координує діяльність з установлення, унормування та
використання географічних назв, створення та ведення Державного
реєстру географічних назв України і зарубіжних територій;
8) організовує діяльність Державної комісії з
геоінформаційних систем, розроблення і впровадження
геоінформаційних систем для потреб державного управління;
9) організовує виконання астрономо-геодезичних,
інженерно-геодезичних, гравіметричних, картографічних,
картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного
зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану
довкілля;
10) видає ліцензії на виконання топографо-геодезичних та
картографічних робіт в установленому законодавством порядку та
здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням
суб'єктами господарської діяльності умов виданих їм ліцензій;
11) здійснює державний геодезичний нагляд, спрямований на
забезпечення додержання суб'єктами господарської діяльності
встановленого порядку виконання топографо-геодезичних та
картографічних робіт;
12) організовує в установленому порядку метрологічне
забезпечення топографо-геодезичної та картографічної діяльності в
Україні;
13) організовує проведення реєстрації апаратури супутникових
радіонавігаційних систем, які використовуються для виконання
топографо-геодезичних робіт;
14) веде державний облік топографо-геодезичних та
картографічних робіт, забезпечує зберігання матеріалів, одержаних
за результатами їх виконання, формує і забезпечує ведення
Державного картографо-геодезичного фонду, регіональних
картографо-геодезичних фондів, баз цифрових, електронних карт та
геопросторових даних;
15) забезпечує виконання топографо-геодезичних і
картографічних робіт з делімітації та демаркації державного
кордону, бере участь у формуванні відповідної бази картографічних
даних;
16) організовує вивчення, узагальнення та впровадження
вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері топографо-геодезичної
та картографічної діяльності;
17) бере участь у встановленому порядку в міжнародному
співробітництві з питань топографо-геодезичної та картографічної
діяльності, у підготовці проектів міжнародних договорів галузевого
характеру;
18) виконує в межах, визначених Мінекоресурсів, функції з
управління майном топографо-геодезичних і картографічних
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління, у тому числі з підготовки пропозицій щодо їх
реорганізації;
19) сприяє забезпеченню галузі висококваліфікованими
спеціалістами, організовує їх перепідготовку та підвищення
кваліфікації;
20) бере участь у видавничій діяльності у сфері геодезії,
картографії та кадастру;
21) здійснює інші функції відповідно до законодавства.
5. Укргеодезкартографія мас право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань;
2) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції;
3) залучати спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
4) видавати накази організаційно-розпорядчого характеру;
5) проводити конференції, семінари, наради з питань, що
належать до її компетенції.
6. Для здійснення державного геодезичного нагляду за
додержанням суб'єктами господарської діяльності встановленого
порядку виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт у
складі Укргеодезкартографії діє як структурний підрозділ Інспекція
державного геодезичного нагляду.
7. Укргеодезкартографія в межах своїх повноважень і в
установленому порядку взаємодіє з центральними і місцевими
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.
8. Укргеодезкартографію очолює голова, який призначається на
посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністра екології та природних ресурсів.
Голова Укргеодезкартографії за посадою є членом колегії
Мінекоресурсів.
9. Голова Укргеодезкартографії:
здійснює керівництво Укргеодезкартографією, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром
екології та природних ресурсів за виконання покладених на
Укргеодезкартографію завдань; ( Абзац другий пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 )
призначає на посаду і звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Укргеодезкартографії,
крім заступників голови;
визначає ступінь відповідальності заступників голови
Укргеодезкартографії і керівників її структурних підрозділів;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Укргеодезкартографії,
крім заступників голови;
підписує видані в межах своєї компетенції накази, організовує
перевірку їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи
Укргеодезкартографії;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
10. Голова Укргеодезкартографії має трьох заступників, у тому
числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра екології
та природних ресурсів, погодженим з головою Укргеодезкартографії.
Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова
Укргеодезкартографії.
11. Для узгодженого вирішення питань у межах своїх
повноважень, обговорення найважливіших напрямів діяльності в
Укргеодезкартографії утворюється колегія у складі голови урядового
органу, його заступників та керівників підрозділів
Укргеодезкартографії. Персональний склад колегії та положення про
неї затверджуються Міністром екології та природних ресурсів.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Укргеодезкартографії.
12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів розвитку геодезії і картографії, обговорення
найважливіших програм та інших питань в Укргеодезкартографії
утворюється науково-технічна рада. Склад науково-технічної ради і
положення про неї затверджує голова Укргеодезкартографії.
13. Граничну чисельність працівників Укргеодезкартографії у
межах граничної чисельності працівників Мінекоресурсів за поданням
її голови затверджує Міністр екології та природних ресурсів.
( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
Структуру Укргеодезкартографії затверджує її голова за
погодженням з Міністром екології та природних ресурсів. ( Абзац
другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
14. Штатний розпис і кошторис Укргеодезкартографії затверджує
її голова за погодженням з Міністром екології та природних
ресурсів і Мінфіном. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
15. Укргеодезкартографія утримується за рахунок державного
бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінекоресурсів.
Умови оплати праці працівників Укргеодезкартографії
визначаються Кабінетом Міністрів України.
16. Укргеодезкартографія є юридичною особою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.вгору