Документ 749-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.03.2016, підстава - 175-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 липня 1997 р. № 749
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 175 від 16.03.2016}

Про затвердження Статуту та інші питання Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1966 від 25.10.99
№ 1038 від 27.06.2000
№ 148 від 14.02.2001
№ 933 від 19.09.2005
№ 631 від 09.07.2008
№ 395 від 17.05.2012}

{У назві та тексті постанови слова "Державне інформаційне агентство України" в усіх відмінках замінено словами "Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 148 від 14.02.2001}

На виконання Указу Президента України від 19 лютого 1997 р. № 160 та відповідно до Закону України "Про інформаційні агентства" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Статут Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", що додається.

2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів під час формування проекту Державного бюджету України передбачати кошти на забезпечення діяльності Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" окремим рядком.

3. Дозволити Українському національному інформаційному агентству "Укрінформ" мати трьох заступників генерального директора.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 395 від 17.05.2012}

4. Поширити на генерального директора Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" та його заступників умови медичного обслуговування, встановлені відповідно для голів державних комітетів та їх заступників.

5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 361 "Про Українське національне інформаційне агентство" (ЗП України, 1996 р., № 9, ст. 275).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра УкраїниВ.ДУРДИНЕЦЬ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 р. № 749

СТАТУТ
Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

{Слова "Державне інформаційне агентство України" в усіх відмінках замінено словами "Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" у відповідному відмінку; слово "ДІНАУ" замінено словом "Укрінформ" згідно з Постановою КМ № 148 від 14.02.2001}

1. Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" є центральним інформаційним агентством, утвореним згідно з Указом Президента України від 13 листопада 1996 р. № 1061, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Згідно з Указом Президента України від 19 лютого 1997 р. № 160 Укрінформ є правонаступником ліквідованого Українського національного інформаційного агентства.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1966 від 25.10.99}

2. Укрінформ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про інформаційні агентства", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України в галузі інформації, а також цим Статутом.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1966 від 25.10.99}

3. Укрінформ здійснює збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформації (документів, повідомлень Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади), в тому числі фото- та аудіовізуальної інформації, а також офіційної інформації про події міжнародного характеру.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 933 від 19.09.2005}

4. Фінансово-господарська діяльність Укрінформу провадиться відповідно до законодавства.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1966 від 25.10.99}

5. Інформаційна продукція Укрінформу поширюється українською мовою, мовами національних меншин України та іноземними мовами.

6. Укрінформ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки (в тому числі розрахунковий і валютний) в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи та емблему.

Діловодство Укрінформу здійснюється державною мовою.

7. Укрінформ не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів і організацій, а держава, її органи і організації не відповідають за зобов'язаннями Укрінформу.

Укрінформ несе майнову відповідальність згідно із своїми зобов'язаннями тим своїм майном, засобами і коштами, на які відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

8. Повне найменування Агентства: українською мовою - Українське національне інформаційне агентство, англійською мовою - №atio№al №ews Agency of Ukraine; скорочене: українською мовою - Укрінформ, англійською мовою - DINAU.

Адреса Укрінформу: 252601, м.Київ-601, вул.Б.Хмельницького, 8/16.

9. Метою діяльності Укрінформу є реалізація в межах його компетенції державної політики у сфері інформації шляхом збирання, обробки, творення, зберігання і підготовки інформації, випуску та поширення новин, надання фото та іншої інформаційної продукції засобам масової інформації, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, а також приватним особам в Україні та за її межами.

Свою діяльність Агентство здійснює незалежно від політичних партій та громадських організацій.

10. Основними завданнями Укрінформу є:

1) висвітлення державної політики і суспільного життя України;

2) забезпечення інформацією органів державної влади;

3) послідовна реалізація принципів свободи інформації;

4) збирання і оперативне поширення інформації про події, що відбуваються в Україні та за кордоном у сфері політики, економіки, соціального життя, культури, науки, техніки і спорту;

5) підготовка у межах своєї компетенції пропозицій про визначення пріоритетів у розвитку державної інформаційної служби, розбудови та захисту національного інформаційного простору і подання їх у встановленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України або Президентові України.

{Підпункт 5 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1966 від 25.10.99}

11. Відповідно до мети діяльності та основних завдань Укрінформу:

1) поширює офіційну інформацію з найважливіших політичних, соціальних та інших процесів у державі;

2) розповсюджує офіційні документи Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів державної влади з найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики;

3) висвітлює офіційну точку зору керівників держави з актуальних питань;

4) збирає, обробляє і поширює інформацію про політичні, соціально-економічні та інші події у світі;

5) видає і розповсюджує в Україні та за кордоном інформаційні вісники, бюлетені, газети, журнали, книги, іншу друковану, комп'ютерну, фото і аудіовізуальну, кінохронікальну продукцію за передплатою і вроздріб;

6) розробляє і в установленому порядку затверджує норми і нормативи праці та кваліфікаційні характеристики посад і професій працівників Агентства;

7) забезпечує реконструкцію і розвиток технічної бази для одержання і поширення інформації, впроваджує та експлуатує технічні засоби, системи збирання, обробки і поширення інформації, телекомунікацій та комп'ютерних технологій, створює бази даних тощо;

8) провадить науково-технічну діяльність у галузі зв'язку, телекомунікацій та комп'ютерної техніки;

9) розвиває міжнародні контакти і зв'язки з метою збирання і поширення інформації, обміну нею, вивчення досвіду роботи інформаційних агентств за кордоном;

10) бере участь у роботі міжнародних організацій з питань інформаційної діяльності та вивчення досвіду роботи;

11) співробітничає з державними та недержавними іноземними інформаційними агентствами, в тому числі здійснює обмін на паритетних засадах творчими групами, кореспондентськими пунктами, спільну інформаційну діяльність;

12) провадить видавничу діяльність, видає та розповсюджує спеціальну літературу, іншу друковану продукцію;

13) укладає угоди на інформаційне обслуговування державних та недержавних підприємств, установ, організацій (включаючи іноземні);

14) провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до покладених на нього завдань;

15) придбаває техніку, матеріали та сировину для виробничих потреб, надає організаційно-технічні послуги іноземним організаціям;

16) надає послуги рекламного характеру;

17) провадить іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

12. Укрінформ з метою виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати у першочерговому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також державних підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали в межах своєї компетенції;

2) створювати на території України і за її межами в установленому порядку філії, корпункти, відділення, представництва та інші структурні підрозділи, затверджувати положення про них, приймати рішення щодо їх ліквідації та реорганізації;

3) укладати під час прийняття на роботу трудовий договір у встановленому законодавством порядку;

{Підпункт третій пункту 12 в редакції Постанови КМ № 1038 від 27.06.2000}

4) залучати до співробітництва інші засоби масової інформації, підприємства, установи, організації, вчених, а також спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади за погодженням з їх керівниками;

5) залучати до роботи на договірних засадах спеціалістів та експертів, у тому числі іноземних, а також визначати форму, розмір і систему оплати їхньої праці та види заохочення відповідно до законодавства України в межах передбаченого фонду оплати праці;

6) надавати у користування іншим організаціям, фірмам, агентствам, громадянам як на території України, так і за її межами, приміщення, технічні засоби для отримання, обробки та передачі інформації з метою виконання спільних програм; придбавати, здавати в оренду чи орендувати згідно із законодавством майно та обладнання за рахунок наявних фінансових ресурсів, тимчасової фінансової допомоги і одержуваних з цією метою позик та кредитів у банках, у тому числі валютних; купувати, продавати інформацію з метою отримання прибутку та провадити обмін нею;

7) представляти в установленому порядку інтереси України в міжнародних організаціях інформаційних агентств, преси і телекомунікацій, укладати відповідні угоди стосовно інформаційної діяльності;

8) створювати тимчасові творчі колективи та інші організаційні структури, які сприяють творчо-виробничій діяльності Укрінформу; визначати розмір і порядок виплати авторської винагороди за підготовку інформаційних матеріалів відповідно до законодавства;

9) у встановленому порядку визначати розмір коштів, які спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток, форми і систему оплати праці, а також інші форми заохочення відповідно до законодавства;

10) брати участь у заснуванні засобів масової інформації, створенні міжнародних організацій, асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань в Україні та за кордоном відповідно до законодавства України.

13. Майно Укрінформу є державною власністю. Воно закріплюється за Агентством на праві оперативного управління та використовується ним відповідно до мети і завдань, передбачених цим Статутом.

Укрінформ самостійно в установленому порядку визначає структуру, штатний розпис апарату Агентства, приймає рішення з господарських питань і збуту інформаційної продукції.

14. Джерелами формування майна і фінансових ресурсів Укрінформу є:

1) майно, передане засновником;

2) бюджетні кошти, одержані для виконання державного замовлення;

3) доходи, одержані від надання інформаційних послуг, рекламної діяльності, реалізації продукції, а також від інших видів діяльності, визначених цим Статутом;

4) кредити банків;

5) доходи від облігацій та інших цінних паперів;

6) спонсорські внески, безвідплатні чи благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб;

7) інші джерела, не заборонені законодавством України.

15. Укрінформ реалізує свої послуги і продукцію згідно із законодавством за цінами й тарифами, що встановлюються на договірній основі. Інформація, підготовлена на умовах державного замовлення, надсилається органам державної влади в установленому порядку безплатно.

16. Укрінформ самостійно розпоряджається продукцією, яку виробляє (крім випадків, передбачених законодавством), і коштами, одержаними від своєї діяльності, що залишилися після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

17. Укрінформ утворює відповідно до законодавства фонди, необхідні для забезпечення його діяльності.

Фонди Укрінформу, в тому числі валютні, утворені внаслідок фінансово-господарської діяльності, використовуються Агентством самостійно згідно із законодавством України.

18. Укрінформ веде бухгалтерський, оперативний і статистичний облік у порядку, встановленому законодавством України.

19. Укрінформ очолює генеральний директор, який призначається в установленому порядку.

Генеральний директор має заступників, які призначаються згідно із законодавством.

20. Генеральний директор Укрінформу:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Агентства, організовує виконання покладених на нього завдань, видає накази, розпорядження, інструкції, обов'язкові для виконання всіма підрозділами Укрінформу;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

3) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Укрінформу завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників генерального директора і керівних працівників Агентства;

4) діє від імені Укрінформ, укладає договори і контракти, видає доручення, у тому числі з правом передовіри;

{Підпункт четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1038 від 27.06.2000}

5) встановлює посадові оклади працівників Агентства відповідно до законодавства в межах затвердженого в установленому порядку фонду оплати праці;

6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Укрінформу, застосовує до них заохочення і накладає стягнення.

21. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрінформу, утворюється колегія у складі генерального директора (голова колегії), його заступників за посадою та інших керівних працівників Агентства. До складу колегії можуть входити також представники органів виконавчої влади, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян, діяльність яких пов'язана з отриманням, обробкою та передачею інформації.

Колегія на своїх засіданнях визначає поточні та перспективні завдання Укрінформу, вирішує питання про його структури в Україні та за кордоном, про фінансово-економічну діяльність, роботу з кадрами, заслуховує звіти підрозділів та окремих працівників Агентства.

Членів колегії затверджує та увільняє від виконання обов'язків генеральний директор Укрінформу.

{Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1966 від 25.10.99; в редакції Постанови КМ № 631 від 09.07.2008}

Рішення колегії оформляється, як правило, наказами генерального директора.

22. Гранична чисельність, фонд оплати праці та структура центрального апарату Укрінформу затверджується відповідно до законодавства.

23. Для здійснення загального нагляду за діяльністю Укрінформу створюється наглядова рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 933 від 19.09.2005}

24. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку Укрінформу;

здійснює нагляд за ефективним управлінням майном Укрінформу;

сприяє у виконанні Укрінформом його статутних завдань, зокрема щодо реалізації інформаційної політики, яка відповідає національним інтересам України;

аналізує діяльність Укрінформу та розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази;

виконує інші функції відповідно до законодавства з метою вдосконалення діяльності Укрінформу.

{Статут доповнено пунктом 24 згідно з Постановою КМ № 933 від 19.09.2005}

25. Реорганізація і ліквідація Укрінформу здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

{Статут доповнено пунктом 25 згідно з Постановою КМ № 933 від 19.09.2005}вгору