Про створення заказників загальнодержавного значення
Указ Президента України від 10.12.1994750/94
Документ 750/94, поточна редакція — Прийняття від 10.12.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення заказників загальнодержавного
значення

З метою збереження і відтворення цінних природних комплексів,
генофонду рослинного і тваринного світу та відповідно до статті 53
Закону України "Про природно-заповідний фонд України"
( 2456-12 ) і вимог Конвенції про охорону біологічного
різноманіття, ратифікованої Верховною Радою України 29 листопада
1994 року ( 257/94-ВР ), п о с т а н о в л я ю:
1. Створити заказники загальнодержавного значення, перелік
яких додається.
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України: затвердити у тримісячний строк Положення про кожний
створюваний заказник загальнодержавного значення відповідно до
його цільового призначення та завдання. Передати заказники,
зазначені в додатку, під охорону підприємствам, установам та
організаціям з оформленням охоронного зобов'язання; разом з підприємствами, установами та організаціями, у
віданні та під охороною яких перебувають заказники, ужити заходів
щодо збереження заповідних природних комплексів та об'єктів; установити належний контроль за додержанням режиму охорони і
використання природних ресурсів у межах створюваних заказників
загальнодержавного значення.
3. Виконавчим комітетам обласних Рад народних депутатів
сприяти природоохоронним органам, відповідним підприємствам,
установам та організаціям у забезпеченні функціонування територій
та об'єктів природно-заповідного фонду.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 10 грудня 1994 року
N 750/94

Додаток
до Указу Президента України
від 10 грудня 1994 р. N 750/94
ПЕРЕЛІК
створюваних заказників загальнодержавного
значення
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва заказ-| Площа | Місцезнаходження і коротка | Назва землеко- ника | (га) | характеристика територій | ристувачів, у | | | віданні й під | | | охороною яких | | | перебувають | | | заказники ————————————————————————————————————————————————————————————————— У Волинській області
Ландшафтний 549,0 Ківерцівський район, Бере- Цуманський
заказник стянське лісництво. держлісгосп
"Кормин" Цінний ландшафтний комп- державного лі-
лекс у південно-західній согосподарсь-
частині Українського По- кого об'єднан-
лісся по р.Кормин, притоці ня "Волиньліс"
р.Стир. Включає лісові ді-
лянки (дубово-березові,
вільхові, соснові та ін.),
болота та луки. Багатий на
різноманітні флору та фау-
ну, в складі яких рідкісні
види. Масив має водоохо-
ронне значення
Ландшафтний 75,9 Маневицький район, Троя- Городоцький
заказник нівське лісництво. держлісгосп
"Кручене Своєрідний природний комп- державного лі-
озеро" лекс, об'єднує лісове за- согосподарсь-
мулене озеро, яке перехо- кого об'єднан-
дить у болото, покрите ня "Волиньліс"
низькорослою сосною. Сос-
ново-березові насадження з
домішкою дуба віком до 70
років, зростають вовчі
ягоди пахучі, верба чор-
нична - види рослин, зане-
сені до Червоної книги Ук-
раїни
Ландшафтний 73,3 Любомльський район, Зго- Любомльський
заказник ранське лісництво. держлісгосп
"Мошне" Мальовниче озеро льодови- державного лі-
кового походження з сосно- согосподарсь-
во-березовими насадженнями кого об'єднан-
віком до 140 років навколо ня "Волиньліс"
нього. Тут ростуть рідкіс-
ні рослини, занесені до
Червоної книги України:
альдрованда пухирчаста,
молодильник озерний, жу-
равлина дрібноплода. Є
місцем оселення водоболот-
них птахів
Ландшафтний 72,9 Любомльський район, Голов- Любомльський
заказник ненське лісництво. держлісгосп
"Чахівський" Своєрідне поєднання цінних державного лі-
вільхово-березових насад- согосподарсь-
жень, осоково-сфагнового кого об'єднан-
болота та озера карстового ня "Волиньліс"
походження. Поширені види,
занесені до Червоної книги
України: лілія лісова, ро-
сичка англійська, береза
низька, верба чорнична,
альдрованда пухирчаста,
шолудивник королівський,
шейхцерія болотна
Ландшафтний 90,0 Маневицький район, Черева- Маневицький
заказник хівське лісництво. держлісгосп
"Урочище Рідкісний для Західного державного лі-
Джерела" Полісся лісовий природний согосподарсь-
комплекс, що характеризу- кого об'єднан-
ється своєрідною геобота- ня "Волиньліс"
нічною будовою, різнома-
нітністю рослинних угрупо-
вань та гідрологічним ре-
жимом. Є ділянки чистих
ялинників природного по-
ходження. Тут зосереджено
12 потужних джерел, які
відіграють важливу роль у
живленні р.Череваха
Ботанічний 418,0 Локачинський район, Гу- Володимир-Во-
заказник бинське лісництво. линський держ-
"Губин" Високобонітетний масив мі- лісгосп дер-
шаних лісів на півден- жавного лісо-
но-західній межі Українсь- господарського
кого Полісся. У зв'язку із об'єднання
близьким заляганням мерге- "Волиньліс"
ля ліси відзначаються фло-
ристичним багатством. Міс-
цезростання лілії лісової,
плавуна колючого - видів
рослин, занесених до Чер-
воної книги України
Ботанічний 34,1 Маневицький район, Софія- Маневицький
заказник нівське лісництво. держлісгосп
"Софіянів- Цінні сосново-березові на- державного ви-
ський" садження. Поширені великі робничого об'-
популяції сону широколис- єднання "Во-
того, конвалії звичайної, линьліс"
а також рідкісної рослини
- вовчих ягід пахучих, за-
несених до Червоної книги
України
Ботанічний 99,0 Маневицький район, Бо- Городоцький
заказник рівське лісництво. держлісгосп
"Урочище Су- Соснові насадження віком державного ви-
ничник" до 70 років. Тут сконцент- робничого об'-
рована велика кількість єднання "Во-
вовчих ягід пахучих - рос- линьліс"
лин, що перебувають під
загрозою зникнення
Гідрологіч- 196,5 Любомльський район, с.Зго- Згоранська
ний заказник рани. сільська Рада
"Згоранські Група озер: Велике і Мале народних депу-
озера" Згоранські, Оріхівське, татів Лю-
Хмельники і Лісне з прибе- бомльського
режними смугами. Мають району
особливо важливе гідроло-
гічне значення
У Запорізькій області
Ландшафтний 1416,9 Бердянський район, м.Бер- Бердянська
заказник дянськ. міська Рада
"Заплава Дельта з заплавою р.Берда, народних депу-
р.Берда" що є унікальним природним татів - 556,1
комплексом, добре збереже- га, Бердянсь-
ним в умовах антропоген- кий держліс-
но-зміненого Північного госп державно-
Приазов'я. Тут зростає ряд го лісогоспо-
видів рослин, занесених до дарського об'-
Червоної книги України, а єднання "Запо-
також збереглися типові ріжжяліс" -
для Степової зони рослинні 232 га, асоці-
угруповання з домінуванням ація сільсько-
ковили. Багатий тваринний господарських
світ. Місце гніздування кооперативів
птахів та нерестовища риби "Росія" - 370
га, Новопет-
рівська
сільська Рада
народних депу-
татів - 18 га,
агрокомбінат
"Азовський" -
8,5 га, рад-
госп "Таврія"
- 232,3 га
У Кіровоградській області
Ландшафтний 50,0 Новоукраїнський район, Новоукраїнсь-
заказник с.Новоолександрівка. кий цукровий
"Войнівсь- На мальовничій ділянці, завод
кий" розташованій у долині
р.Плетеного Ташлика, наяв-
ні численні виходи грані-
тів, деякі з них у вигляді
великих скель. Тут предс-
тавлені типові для регіону
природні комплекси, в тому
числі ділянки ковилового
степу. Досить великі попу-
ляції утворюють гвоздика
прибузька - ендемічний
вид, занесений до Червоної
книги України, цибулі жов-
тувата та Пачоського. У
цій місцевості мешкає 6
видів комах, занесених до
Червоної книги України:
махаон, парусники поліксе-
на та подалірій, джмелі
глинистий і пластинчатозу-
бий, вусач мускусний
Ландшафтний 120,0 Новоархангельський район, Колективне
заказник с.Ятрань, Емилівське ліс- сільськогоспо-
"Когутівка" ництво. Мальовниче місце, дарське підп-
де р.Ятрань впадає в р.Си- риємство "Ма-
нюху. Найбільшу площу в як" - 39,0 га,
урочищі займає заплавна Голованівський
діброва, де зростають ко- держлісгосп
ручка чемерниковидна, га- державного лі-
дюча цибулька занедбана. согосподарсь-
На гранітному березі р.Ят- кого об'єднан-
рань зростає очиток Бори- ня "Кіровог-
сової, кілька видів папо- радліс" - 81,0
ротей. Збереглися степові га
ділянки з ковилою волосис-
тою. Місцезнаходження сі-
рої чаплі, крижня, плиски
білої
Ландшафтний 15,3 Устинівський район, с.Зав- Установа ВК -
заказник турове. Частина долини 305/37 Управ-
"Монасти- р.Інгул з виходами грані- ління внутріш-
рище" тів. Степові ділянки з ніх справ Кі-
типчаково-ковиловою рос- ровоградської
линністю. Зростає три види області
ковили-пірчаста, Лессінга,
волосиста, занесені до
Червоної книги України, а
також рідкісні види - миг-
даль степовий, гіацинтик
блідий. На голих гранітних
останцях відмічена степова
гадюка, занесена до Черво-
ної книги України
Ландшафтний 133,0 Олександрівський район, Колективне
заказник с.Миколаївка, Червоно-Не- сільськогоспо-
"Миколаїв- рубаївське лісництво. дарське підп-
ський" Мальовничий природний риємство "Чер-
комплекс займає балкову воний прапор"
систему із збереженою у - 42 га, Олек-
природному стані різнома- сандрівський
нітною рослинністю, з доб- держлісгосп
ре виявленим флористичним державного лі-
ядром. Рослинний покрив согосподарсь-
представлений природними кого об'єднан-
грабово-липово-дубовими ня "Кіровог-
лісами та ділянками різ- радліс" - 91
нотравно-типчаково-ковило- га
вих степів. Виявлені міс-
цезростання видів з Черво-
ної книги України: лілії
лісової, коручки тем-
но-червоної, сону чорнію-
чого. Велика кількість
екотопів зумовлює багатс-
тво фауністичних комплек-
сів, що мають типовий лі-
состеповий характер. У лі-
совому масиві відмічена
висока чисельність хижих
птахів - канюка, осоїда, а
також мисливських тварин -
свині дикої та козулі
Ландшафтний 15,0 Вільшанський район, с.Си- Колективне
заказник нюха. сільськогоспо-
"Чорноташ- Степова ділянка на правому дарське підп-
лицький" березі р.Синюхи з багатим риємство "Пе-
трав'яним покривом. Особ- ремога"
ливу цінність становлять
угруповання ковили воло-
систої, а також місцезрос-
тання астрагалів шерстик-
віткового та понтійського
і відкасника Біберштейна
Ландшафтний 20,1 Бобринецький район, с.Ве- Радгосп "Чер-
заказник ликодрюкове. воний земле-
"Шумок" Мальовнича ділянка долини роб" - 13,7
р.Бобринки, схили якої га, Бобринець-
вкриті лучно-степовою, ке СПТУ N 32 -
степовою, а на гранітних 6,4 га
відслоненнях - петрофіль-
ною рослинністю. У багато-
му трав'яному покриві на-
явні гвоздика прибузька,
ковила волосиста, белева-
лія сарматська, рястка Фі-
шера, гадюча цибулька за-
недбана, аспленій північ-
ний, кизильник чорноплід-
ний - рідкісні та малопо-
ширені види. Є місцем по-
селення численних видів
корисної ентомофауни
Ботанічний 25,2 Бобринецький район, Колективне
заказник с.Фрунзе. сільськогоспо-
"Богданів- Балка в долині р.Сугоклії, дарське підп-
ська балка" на схилах якої добре збе- риємство "Ко-
реглась степова рослин- мінтерн"
ність. Тут зростають
сон-трава чорніюча, астра-
гал шерстистоквітковий,
ковила волосиста, півники
понтичні, горицвіт весня-
ний - види, занесені до
Червоної книги України
Ботанічний 50,7 Онуфріївський район, с.По- Колективне
заказник півка. сільськогоспо-
"Бузове" Складається з системи ба- дарське підп-
лок, де збереглись байрач- риємство "Зо-
ні ліси, типові степові ря"
ділянки на схилах балок з
ковилою найкрасивішою,
сон-травою чорніючою,
рясткою Буше, астрагалом
шерстистоквітковим, зане-
сеними до Червоної книги
України. Поширені цінні
лікарські рослини
Ботанічний 130,7 Петрівський район, смт Колективне
заказник Петрове. сільськогоспо-
"Власівська Територія відбиває основні дарське підп-
балка" риси рослинного покриву і риємство імені
природних ландшафтів у се- Леніна
редній течії р.Інгульця.
Основу рослинного покриву
утворюють степові угрупо-
вання з переважанням тип-
чаку. Тут збереглось типо-
ве флористичне ядро цих
степів. По днищу виявлені
плями високотравних болот-
них угруповань. Значні по-
пуляції утворюють види із
Червоної книги України:
ковила волосиста, сон чор-
ніючий, тюльпан дібровний.
Наукову цінність мають ви-
явлені тут місцезростання
малопоширених в області
видів - горицвіту весняно-
го, вишні степової, мигда-
лю степового
Ботанічний 70,0 Олександрійський район, Олександрій-
заказник с.Лікарівка. ський кінний
"Лікарів- Займає основну частину Бе- завод N 174
ський" резівської балки, на схи-
лах якої зростає степова
рослинність з ковилою Лес-
сінга та волосистою, пів-
никами понтичними і карли-
ковими. Тут наявна велика
популяція сон-трави чорні-
ючої, трапляється тюльпан
бузький, гіацинтик блідий,
інші ефемероїди. Мешкають
два види джмелів, занесе-
них до Червоної книги Ук-
раїни
Ботанічний 38,3 Новгородківський район, Колективне
заказник с.Новомиколаївка. сільськогоспо-
"Шурхи" Являє собою частину балки дарське підп-
системи р.Кам'янки з ха- риємство
рактерними відслоненнями "Дружба"
гранітів. Тут зберігся
природний степ з багатою
флорою петрофітного комп-
лексу. У степових ценозах
зростають види, занесені
до Червоної книги України
- астрагал шерстистоквіт-
ковий, півники понтійські,
ковила волосиста, ковила
Лессінга. Чимало лікарсь-
ких рослин: горицвіт вес-
няний, цмин пісковий, зві-
робій стрункий
Лісовий за- 43,5 Онуфріївський район, Колективне
казник "Ве- с.Вишнівці. сільськогоспо-
лика стінка" Лісовий оазис на межі лі- дарське підп-
состепу та степу. Тут збе- риємство "Ро-
реглись дубово-кленові, сія"
липово-дубові і дубово-ли-
пово-кленові ліси з усім
комплексом рослин і тва-
рин, типовим для такого
лісу. З рідкісних видів
тут відмічається релікто-
вий видранник весняний
Гідрологіч- 568,0 Новомиргородський район, Колективні
ний заказник від с.Лікареве до с.Листо- сільськогоспо-
"Велика падове. Територія займає дарські підп-
вись" частину заплави р.Великої риємства "Ни-
Висі та її притоки р.Геп- ва" - 119 га,
турки. Тут зберігся типо- "Листопадове"-
вий для півдня лісостепо- 269,3 га, "Зо-
вої зони заплавний луч- ря" - 179,7 га
но-болотний комплекс з пе-
реважанням болотної рос-
линності низинного типу. У
складі флори чимало рід-
кісних для області видів
Орнітологіч- 385,6 Гайворонський район, Колективне
ний заказник с.Бандурове. сільськогоспо-
"Бандурівсь- Система трьох ставків. У дарське підп-
кі ставки" високотравних водно-болот- риємство "Іск-
них заростях гніздиться і ра"
виводить потомство багато
видів водоплавних і прибе-
режних птахів, зокрема:
чапля сіра, руда, гуска
сіра, лиска, очеретянка
лугова, синиця вусата, фа-
зан
У Київській області
Орнітологіч- 399,7 Вишгородський район, Чер- Вищедубечансь-
ний заказник нинське лісництво. кий держліс-
"Журавлиний" Болотний масив "Видра" на госп державно-
Лівобережному Поліссі та го лісогоспо-
прилеглі лісові ділянки. дарського об'-
Тут наявний унікальний ор- єднання "Київ-
нітокомплекс, який включає ліс"
75 видів птахів. Гнізду-
ються рідкісні види, зане-
сені до Червоної книги Ук-
раїни: сірий журавель,
чорний лелека та змієїд.
Зустрічаються птахи, які
міжнародними організаціями
віднесені до видів, що пе-
ребувають в Європі під
загрозою зникнення (підор-
лик, чорний шуліка, тете-
рук)
Ландшафтний 967,0 Обухівський район, ділянка Колгосп "Запо-
заказник заплави Дніпра між обвод- віт Ілліча" -
"Козинсь- ним каналом та р.Козинкою. 76,7 га, кол-
кий" Територія знаходиться на госп "День
межі лісової та лісостепо- урожаю" - 57
вої зон. Мальовничий ланд- га, колгосп
шафтний комплекс, який має "Придніпровсь-
водоохоронне значення. кий" - 319,3
Місцезнаходження популяцій га, колгосп
багатьох цінних гідрофіль- "Вітчизна" -
них видів рослин та 455 га, колек-
тварин тивне сільсь-
когосподарське
підприємство
"Колос" - 59
га
Гідрологіч- 1447,7 Яготинський та Згурівський Згурівський
ний заказник райони, між селами Озерне район: радгосп
"Усівський" і Черкасівка. "Малосупоївсь-
Ділянка заплави р.Супій у кий" - 208,9
лісостеповій частині Київ- га, "Малобере-
щини. Обводнене високот- занський" -
равне болото з переважан- 382,0 га; Яго-
ням осоково-рогозових уг- тинський ра-
руповань із багатою та йон: радгосп
різноманітною флорою та "30-річчя Пе-
фауною, в складі яких від- ремоги" -
мічений ряд рідкісних бо- 212,0 га, ко-
реальних видів. Притулок лективне
для птахів під час весня- сільськогоспо-
ного та осіннього проль- дарське підп-
отів. Територія приєдну- риємство "Су-
ється до існуючого гідро- поївське" -
логічного заказника 644,8 га
"Усівський"
Ландшафтний 10,0 Бориспільський район, Великоолек-
заказник с.Чубинське. Має як при- сандрівська
"Хутір Чу- родну, так й істори- сільська Рада
бинського" ко-культурну цінність. народних депу-
Мальовнича ділянка дубово- татів
го рідколісся із типовою
флорою. Вік дубів 180-220
років. Це невелика збере-
жена ділянка природної
рослинності серед освоєних
ландшафтів Бориспільщини
У Полтавській області
Ландшафтний 2980,0 Кременчуцький район, Білецьківська
заказник м.Кременчук, Градизьке і сільська Рада
"Білець- Крюківське лісництва. народних депу-
ківські Білецьківські плавні - це татів - 1910
плавні" унікальна, мало трансфор- га, Кремен-
мована ділянка заплави Се- чуцький держ-
реднього Дніпра з типовим лісгосп дер-
ландшафтом, багатою при- жавного лісо-
родною рослинністю, флорою господарського
та фауною, подібних якій об'єднання
майже не збереглось. У ме- "Полтаваліс" -
жах плавнів у літній пері- 995 га, м.Кре-
од зустрічається 9 видів менчук - 75 га
тварин, занесених до Чер-
воної книги України. Тут
представлені різні рослин-
ні угруповання - від вод-
ної рослинності до сухих
піщаних лук. Відмічаються
рідкісні та малопоширені
види. Зростає ряд цінних
лікарських рослин: валері-
ана висока, цмин піщаний,
буквиця лікарська, алтея
лікарська
Ландшафтний 504,0 Кременчуцький район, Ком- Кременчуцький
заказник сомольське лісництво. держлісгосп
"Нижньоп- Територія займає ділянку державного лі-
сільський" заплави р.Псел і являє со- согосподарсь-
бою смугу заплавного лісу, кого об'єднан-
який тягнеться вздовж рус- ня "Полтава-
ла річки. Зростає занесе- ліс"
ний до Червоної книги Ук-
раїни рябчик малий. Відмі-
чені значні за площею ді-
лянки конвалії травневої.
Територія багата на лі-
карські рослини: крушина,
глід, жостір, хміль та ін.
Фауна добре збереглась, є
видра річкова. Висока
щільність гніздування спі-
вочих птахів
Загальнозоо- 785,0 Машівський район, Кар- Новосанжарсь-
логічний за- лівське лісництво, с.Коно- кий держліс-
казник валівка. госп державно-
"Руський Ор- Водно-болотний комплекс на го лісогоспо-
чик" правому березі р.Оріль. дарського об'-
Місце гніздування сірих єднання "Пол-
гусей, місце їх зимування, таваліс" - 240
наявні сірий журавель, сі- га, колективне
ра чапля, лебеді, різні сільськогоспо-
види куликів, качок, інших дарське підп-
водоплавних та болотних риємство
птахів. Є лосі, козулі, "Оріль" - 545
дикі свині, ондатра, гор- га
ностай, ласка. Зростають
цінні лікарські рослини
У Харківській області
Ботанічний 185,0 Вовчанський район, с.Зем- Колективні
заказник лянки. сільськогоспо-
"Вовчансь- Унікальна степова ділянка дарські підп-
кий" на правому березі р.Вов- риємства:
чої. Зростає понад 500 ви- ім.Петровсько-
дів судинних рослин, 50 з го - 47 га.
яких є рідкісними для Пів- "Нива" - 20,4
нічного Сходу України, 10 га, ім.Енгель-
- занесені до Червоної са - 49,8 га,
книги України. Місце посе- ім.Леніна -
лення корисної ентомофауни 20,3 га, "Хлі-
бороб" - 20,5
га, "Охрі-
мівський" -
27,0 га
У Чернівецькій області
Ландшафтний 22,8 Заставнівський район, біля Селянські
заказник сс.Кадубівці та Веренчан- спілки: "Нива"
"Кадубівсь- ка. - 20,1 га,
ка стінка" На крутих схилах зберег- "Буковина" -
лась степова рослинність. 2,7 га
Зростають ковила вузько-
листа, тонконіг різнобарв-
ний, занесені до Червоної
книги України
Ландшафтний 105,0 Заставнівський, Кіцмансь- Бурякорадгосп
заказник кий райони, між селами Ве- "Хрещатик"
"Совицькі ренчанка та Кліводин. Заставнівсько-
болота" Типовий для регіону водо- го району -
болотний ландшафт, який 32,4 га, кол-
зберіг свій природний стан госп "Іскра" -
у заплаві річки Совиця-Ве- Кіцманського
ренчанська району - 72,6
га
Ландшафтний 15,7 Заставнівський район, Товтрівська
заказник с.Товтри. сільська Рада
"Товтрівсь- Каньйоноподібна долина з народних депу-
ка стінка" цінними різноманітними татів
карстовими утворами в гіп-
сах і вапняках, рідкісною
рослинністю кам'янистих
степів
Карсто- 20,3 Путильський район, Перка- Путильський
во-спелеоло- лабське лісництво. лісокомбінат
гічний за- Купольний карстовий масив державного лі-
казник "Мо- у тріасових вапняках греб- согосподарсь-
лочнобратсь- невої частини пасма "Чор- кого об'єднан-
кий карсто- ний Діл" Буковинських Кар- ня "Чернівці-
вий масив" пат. Тут знаходиться друга ліс"
за глибиною природна шахта
регіону "Молочні браття" -
39 м
Карсто- 49,0 Заставнівський район, між Селянські
во-спелеоло- селами Погорілівка та Юр- спілки: "Друж-
гічний за- ківці. ба" - 24,6 га,
казник "Чор- Правий закарстований борт "Кадинівка" -
нопотоцький" долини р.Чорний Потік з 19,2 га, агро-
декількома стадіями роз- фірма "Маяк" -
витку карстового процесу 5,2 га
та численними печерами
довжиною понад 1,1 км
У Чернігівській області
Ландшафтний 789,0 Коропський район, Понор- Холминський
заказник ницьке лісництво. держлісгосп
"Рихлівська Насадження I і II боніте- державного лі-
дача" тів, значна кількість ві- согосподарсь-
кових дубів (деякі досяга- кого об'єднан-
ють 200-300 років). Підлі- ня "Чернігів-
сок і трав'яний покрив ліс"
різноманітні, багаті на
види лікарських рослин.
Виявлені популяції багать-
ох видів птахів та ссавців

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору