Угода між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво
Швейцарія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 13.10.1997
Документ 756_001, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 14.05.1999, підстава - 665-XIV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.06.1999. Подивитися в історії? )


Угода
між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації
про технічне та фінансове співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом
N 665-XIV ( 665-14 ) від 14.05.99, ВВР, 1999, N 28, ст.235 )

Дата підписання: 13.10.1997 Дата ратифікації: 14.05.1999 Дата набуття чинності: 09.06.1999
Уряд України та Уряд Швейцарської Конфедерації, які надалі
іменуються Сторонами, бажаючи укріпити дружні стосунки між двома країнами, прагнучи до зміцнення цих стосунків та розвитку плідного
технічного і фінансового співробітництва між двома країнами, визнаючи, що таке співробітництво сприятиме покращенню
соціальних та економічних умов в Україні для подальшого розвитку
ринкової економіки і демократії, усвідомлюючи, що Кабінет Міністрів України зобов'язаний
продовжувати курс реформ з метою переходу до ринкової економіки в
умовах демократії, домовились про таке:
Стаття 1 - Завдання
1.1. В рамках законодавства своїх держав Сторони будуть
сприяти виконанню проектів технічної та фінансової допомоги в
Україні, які мають зробити внесок у розвиток процесу реформування
в Україні та сприяти зниженню економічних і соціальних витрат при
його проведенні. 1.2. Метою даної Угоди є встановлення загальних правил і
процедур здійснення та виконання вказаних проектів.
Стаття 2 - Співробітництво
Частина 1. Види співробітництва 2.1. Співробітництво буде здійснюватись у вигляді технічної,
фінансової та гуманітарної допомоги. 2.2. Співробітництво може здійснюватись як на двосторонній
основі, так і спільно з іншими країнами чи міжнародними
організаціями, що надають допомогу.
Частина 2. Технічна допомога 2.3. Швейцарська Сторона надає Технічну допомогу Українській
Стороні шляхом передачі ноу-хау через підготовку кадрів,
проведення консультацій і шляхом забезпечення інших послуг, а
також у вигляді поставок матеріалів і обладнання, необхідних для
успішної реалізації проектів Технічної допомоги. 2.4. Процес політичних та економічних перетворень є основним
напрямом надання Технічної допомоги Україні. 2.5. У галузі Технічної допомоги Швейцарія буде представлена
Дирекцією з питань розвитку та співробітництва Федерального
департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації.
Частина 3. Фінансова допомога 2.6. Швейцарська Сторона надає Фінансову допомогу Українській
Стороні шляхом фінансування поставок швейцарських товарів,
матеріалів і обладнання для пріоритетних проектів, а також послуг
та передачі ноу-хау, необхідних для успішної реалізації проектів
співробітництва. 2.7. Фінансова допомога надаватиметься для пріоритетних
проектів розвитку інфраструктури і відбудови економіки, що не є
комерційно окупними. При цьому особлива увага приділятиметься
проектам співробітництва в сфері охорони довкілля, охорони
здоров'я, в енергетичному секторі, а також проектам, які сприяють
розвитку приватного сектора в економіці. 2.8. У сфері Фінансової допомоги Швейцарія буде представлена
Федеральним відомством зовнішніх економічних зв'язків Федерального
департаменту національної економіки Швейцарської Конфедерації.
Частина 4. Гуманітарна допомога 2.9. Положення цієї Угоди також застосовуватимуться до
проектів Гуманітарної допомоги, погоджених Сторонами, Швейцарія у
даному випадку буде представлена Дирекцією з питань розвитку та
співробітництва Федерального департаменту закордонних справ
Швейцарської Конфедерації.
Стаття 3 - Умови
3.1. З метою сприяння реалізації проектів співробітництва
обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються Швейцарською
Стороною на безвідплатній основі та обладнання, тимчасово ввезене
для потреб реалізації проектів в рамках даної Угоди, звільняються
від податків, мит, зборів (крім митних зборів, які
сплачуватимуться українськими отримувачами), інших обов'язкових
платежів. 3.2. Українська Сторона надаватиме дозволи на тимчасовий ввіз
обладнання, необхідного для реалізації проектів співробітництва в
рамках даної Угоди. 3.3. Українська Сторона погоджується, що для здійснення
платежів по проектам фінансової допомоги за домовленістю партнерів
для кожного проекту можуть бути призначені фінансові агенти,
уповноважені діяти від імені відповідних українських учасників
проекту. Фінансовими агентами можуть бути відкриті у відповідності
до чинного законодавства України спеціальні рахунки для здійснення
платежів в національній валюті (в гривнях). Використання коштів,
які знаходяться на даних рахунках, визначатиметься рішенням
партнерів по кожному проекту. 3.4. Експерти, відряджені для здійснення проектів технічної
та фінансової допомоги в рамках цієї Угоди, за умов, що вони не є
громадянами України та не проживають постійно на її території,
звільняються від оподаткування, мита, зборів (крім митних зборів),
інших обов'язкових платежів на речі особистого користування. 3.5. Українська Сторона у відповідності до чинного
законодавства України забезпечить швейцарським експертам і
представникам, які беруть участь в реалізації узгоджених проектів,
видачу безкоштовно та без затримок в'їзних віз.
Стаття 4 - Антикорупційні дії
Договірні Сторони зобов'язуються ставитися з відповідальністю
до факту корупції, яка підриває процес управління, обмежує
можливості ресурсів по сприянню розвитку та ставить під загрозу
відкриту та чесну конкуренцію, що базується на співвідношенні цін
та якості. Сторони зобов'язуються спільними зусиллями вести
боротьбу проти корупції, та проголошують, що будь-яка пропозиція,
сплата, винагорода чи прибуток, що можуть бути розцінені як
незаконні чи хабарництво, або ж як безпосередній чи непрямий
подарунок чи винагорода за отримання якого-небудь контракту, все
це в рамках даної Угоди стане підставою до припинення постачання
обладнання та відміни результатів тендеру. Можуть бути вжиті
додаткові заходи у відповідності до чинного законодавства Сторін.
Стаття 5 - Дія та Застосування Положень
Положення даної Угоди поширюються на: а) проекти, взаємно узгоджені Дирекцією з питань розвитку та
співробітництва Федерального департаменту закордонних справ
Швейцарської Конфедерації або Федеральним відомством зовнішніх
економічних зв'язків Федерального департаменту національної
економіки Швейцарської Конфедерації, з одного боку, та
Національним агентством України з реконструкції та розвитку та/або
відповідними центральними, регіональними органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування України, з іншого боку; б) проекти, які здійснюються за участю суб'єктів громадського
чи приватного права будь-якої з країн, та стосовно яких обидві
Сторони або їх уповноважені представники погодились поширити з
необхідними змінами положення статті 3 даної Угоди; в) діючі проекти, або на проекти, які знаходяться в стані
розробки до набуття цією Угодою чинності.
Стаття 6 - Координаційна робота та Процедури
6.1. Кожен проект в рамках даної Угоди має бути предметом
певних домовленостей між його учасниками з детальним викладенням
їх прав та обов'язків. Кожен проект має бути належним чином
зареєстрований у Національному агентстві України з реконструкції
та розвитку у відповідності до чинного законодавства України. 6.2. Сторони будуть подавати одна одній інформацію, необхідну
для координації спільних дій з метою забезпечення максимальної
ефективності проектів співробітництва та виключення дублювання
проектів, які реалізуються іншими країнами. 6.3. З боку Української Сторони така координація
здійснюватиметься Національним агентством України з реконструкції
та розвитку, яке діятиме від імені Уряду України. 6.4. З боку Швейцарської Сторони координаційна робота
здійснюватиметься швейцарськими відомствами, вказаними відповідно
у пунктах 2.5, 2.8 та 2.9 Статті 2 даної Угоди. Взаємодію з
центральними органами виконавчої влади України з метою здійснення
нагляду та моніторингу проектів виконує Посольство Швейцарії в
Україні. 6.5. Сторони постійно інформуватимуть одна одну про
започатковані проекти за цією Угодою. В процесі виконання
проектів, які фінансуються в рамках даної Угоди, та протягом
першого року після їх реалізації Сторони будуть проводити
регулярні консультації на рівні експертів.
Стаття 7 - Термін дії
Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності.
Угода діє протягом п'яти років, якщо жодна з Сторін не
припинить її дію, поінформувавши іншу Сторону у письмовому вигляді
за шість місяців до відповідного терміну про свій намір
денонсувати її. Після сплину цього п'ятирічного терміну дія цієї
Угоди буде автоматично подовжуватись на новий поточний рік, за
винятком припинення дії останньої будь-якою із Сторін шляхом
письмового повідомлення не пізніше, ніж за шість місяців до
відповідного терміну. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на виконання раніше
погоджених проектів.
Вчинено у м.Києві цього тринадцятого дня жовтня місяця, одна
тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомого року в двох примірниках
українською та англійською мовами, причому обидва тексти є
автентичними. У випадку розбіжностей стосовно тлумачення положень
цієї Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.
За Уряд України За Уряд Швейцарської
Конфедерації
(підпис) (підпис)вгору