Документ 767-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.03.2004, підстава - 308-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2000 р. N 767
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 308 ( 308-2004-п ) від 11.03.2004 )
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
підготовки обгрунтування проектів регуляторних актів

Відповідно до Указу Президента України від 22 січня 2000 р.
N 89 ( 89/2000 ) "Про запровадження єдиної державної регуляторної
політики у сфері підприємництва" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки
обгрунтування проектів регуляторних актів, що додаються.
2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва проаналізувати наслідки практичного застосування
Методичних рекомендацій, затверджених пунктом 1 цієї постанови, і
у разі потреби подати Кабінетові Міністрів України до 1 січня
2001 р. відповідні пропозиції.
3. Уповноважити Державний комітет з питань регуляторної
політики та підприємництва давати роз'яснення з питань
застосування Методичних рекомендацій щодо підготовки обгрунтування
проектів регуляторних актів.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 767
Методичні рекомендації
щодо підготовки обгрунтування
проектів регуляторних актів
Ці Методичні рекомендації розроблено для застосування
центральними і місцевими органами виконавчої влади під час
підготовки проектів регуляторних актів. Їх метою є встановлення
єдиного підходу до обгрунтування проектів регуляторних актів,
унеможливлення появи неефективних, економічно недоцільних
регуляторних актів.
Терміни, що вживаються в Методичних рекомендаціях, мають таке
значення:
регуляторна діяльність - діяльність органів виконавчої влади
з підготовки, публічного обговорення, погодження, видання,
виконання та відслідковування ефективності дії регуляторних актів;
регуляторний акт - нормативно-правовий акт, директивний лист,
що встановлює або роз'яснює правила діяльності суб'єктів
підприємництва;
альтернатива запропонованому регуляторному акту - інший
можливий механізм розв'язання проблеми.
Проект регуляторного акта, що подається на розгляд Президенту
України чи Кабінету Міністрів України або приймається центральним
чи місцевим органом виконавчої влади, повинен супроводжуватися
аналізом регуляторного впливу (далі - АРВ) та підлягає
обов'язковому погодженню у Державному комітеті з питань
регуляторної політики та підприємництва.
АРВ складається з:
опису проблеми, яку планується розв'язати шляхом втручання
держави у відповідну сферу підприємницької діяльності;
визначення цілей регулювання;
опису механізмів і заходів для розв'язання проблеми;
опису альтернатив запропонованому регуляторному акту;
розрахунку витрат і можливої вигоди від впровадження
запропонованого регуляторного акта та альтернатив запропонованому
регуляторному акту;
характеристики очікуваних соціально-економічних наслідків
запровадження передбачених заходів;
обгрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта
та переліку заходів, спрямованих на відслідковування ефективності
дії регуляторного акта.
В опису проблеми необхідно зазначити, чому ця проблема не
може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує
державного втручання та яку шкоду вона завдає. При цьому
обов'язково наводяться статистичні показники, що характеризують
розмір можливої шкоди у разі відсутності запропонованого
регулювання, із зазначенням джерела їх походження.
В опису механізмів і заходів для розв'язання проблеми
необхідно викласти основні принципи і засоби досягнення мети
регулювання та пояснити, чому вони будуть ефективними.
Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту має
містити загальну характеристику інших можливих способів
розв'язання проблеми.
Розрахунок витрат і можливої вигоди є головною частиною АРВ
та складається з двох частин: розрахунку витрат та можливої вигоди
від впровадження запропонованого регуляторного акта, а також від
застосування альтернативних способів розв'язання проблеми.
Під час проведення розрахунку витрат і можливої вигоди
необхідно підрахувати витрати та вигоди щодо кожної з трьох груп,
яких прямо чи опосередковано стосується регуляторний акт:
населення, суб'єктів підприємницької діяльності та держави.
Розрахунок витрат і можливої вигоди подається в грошовій або
числовій і текстовій формі.
Результатом розрахунку є порівняння показників щодо кожної
групи та оцінка варіантів розв'язання проблеми. У разі коли АРВ
альтернативи запропонованому регуляторному акту є кращим,
необхідно пояснити, чому альтернативний спосіб розв'язання
проблеми відхилений.
Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків
запровадження передбачених заходів повинна містити показники
результатів впровадження регуляторного акта та способи їх оцінки.
АРВ повинен містити прогноз щодо цих показників протягом різних
періодів часу після впровадження запропонованого регулювання.
До проекту регуляторного акта, який подається на погодження в
Державний комітет з питань регуляторної політики та
підприємництва, крім АРВ, додається також довідка про супровід
проекту регуляторного акта, складена за зразком згідно з додатком.
Зразок Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
підготовки обгрунтування проектів
регуляторних актів
Довідка
про супровід проекту регуляторного акта, який
подається на погодження в Державний комітет з
питань регуляторної політики та підприємництва
1. Назва органу виконавчої |2. Назви структурних підрозділів, влади, що розробляв | які розробляли регуляторний акт, регуляторний акт | адреса та телефони ____________________________ | __________________________________ ____________________________ | __________________________________ ____________________________ | __________________________________ _____________________ | __________________________________ ------------------------------+----------------------------------- 3. Категорія регуляторного |4. Назва регуляторного акта акта* | __________________________________ проект Закону України | __________________________________ проект Указу Президента | __________________________________ України | __________________________________ проект рішення Кабінету | __________________________________ Міністрів України | проект рішення центрального| або місцевого органу | виконавчої влади | проект директивного листа | ------------------------------------------------------------------ 5. Пріоритетність регуляторного акта*
на виконання доручення Кабінету Міністрів України
на виконання інших регуляторних актів
пропонується з інших причин ------------------------------------------------------------------ 6. Потенційний економічний ефект*
значний
незначний
відсутній ------------------------------------------------------------------ 7. Чи проводились консультації з неурядовими організаціями* Так Ні
(якщо "так", то надати їх перелік) ------------------------------------------------------------------ 8. Термін дії регуляторного |9. Запланована дата впровадження акта* | постійно | __________________________________ з обмеженим терміном дії | ------------------------------------------------------------------ 10. Чи додано аналіз регуляторного впливу* Так Ні
----------------------------- * Необхідне підкреслити.
Підпис керівника органу виконавчої влади ____________________вгору