Про утворення Офісу реформ
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11.10.2016768
Документ 768-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.11.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. № 768
Київ

Про утворення Офісу реформ

Відповідно до статті 48 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” та з метою забезпечення належної організації впровадження реформ Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Офіс реформ.

2. Затвердити Положення про Офіс реформ, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 768

ПОЛОЖЕННЯ
про Офіс реформ

1. Офіс реформ (далі - Офіс) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою забезпечення на належному рівні організації та координації впровадження реформ, зокрема щодо планування відповідних заходів, проведення моніторингу та аналізу стану їх виконання.

2. Офіс у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Офісу є:

забезпечення на належному рівні організації та координації впровадження реформ;

підготовка пропозицій щодо плану заходів із впровадження реформ на відповідний рік (далі - план заходів) та механізмів реалізації таких реформ;

проведення моніторингу стану виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади завдань, передбачених планом заходів;

проведення аналізу результатів виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади завдань, передбачених планом заходів.

4. Офіс відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо планування реформ у відповідних сферах та подає їх на розгляд Прем’єр-міністра України;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань впровадження реформ, у тому числі стратегічних та програмних документів Кабінету Міністрів України із зазначених питань, а також планів заходів;

3) здійснює, в тому числі із залученням провідних вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів, опрацювання проектів планів заходів, проектів актів законодавства та готує відповідні пропозиції і рекомендації;

4) забезпечує інформування міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розроблення проектів галузевих планів заходів, надає таким органам консультативно-методичну допомогу;

5) готує пропозиції з питань організації підготовки та впровадження реформ, які подає Прем’єр-міністрові України, міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади;

6) проводить моніторинг та аналіз стану здійснення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади заходів із впровадження реформ у відповідних сферах;

7) розробляє пропозиції та рекомендації з питань визначення механізмів здійснення заходів із впровадження реформ, які подає міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади;

8) готує пропозиції та рекомендації щодо актуалізації заходів із впровадження реформ, строків їх здійснення і механізмів проведення реформ у відповідних сферах, які подає міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади для опрацювання під час підготовки відповідних проектів планів заходів;

9) бере участь у плануванні та проведенні моніторингу міжнародної допомоги, залученої для підтримки реформ у відповідних сферах;

10) здійснює на постійній основі співпрацю з Національною радою реформ шляхом обміну інформацією про хід підготовки та впровадження реформ, опрацьовує пропозиції Національної ради реформ щодо коригування напрямів та пріоритетів реформ, завдань і строків виконання, передбачених планами заходів;

11) взаємодіє на постійній основі із проектними офісами реформ, утвореними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, з метою забезпечення на належному рівні організації та координації впровадження реформ, зокрема щодо планування відповідних заходів, проведення моніторингу та аналізу стану їх виконання;

12) готує щомісяця та щокварталу доповіді про хід впровадження реформ і подає їх Прем’єр-міністрові України;

13) проводить аналіз практики застосування законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

14) забезпечує інформування громадськості та міжнародної спільноти про стан організації підготовки та впровадження реформ;

15) виконує відповідно до актів законодавства інші функції.

5. Офіс має право:

запитувати у керівників центральних органів виконавчої влади та проектних офісів реформ, утворених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, та одержувати інформацію про хід впровадження реформ;

отримувати в установленому порядку від міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи з питань забезпечення виконання покладених на нього завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, незалежних експертів (за згодою);

користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних державних органів;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань впровадження реформ.

6. Офіс під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, а також з іноземними та міжнародними організаціями, їх представництвами в Україні.

7. До складу Офісу входять голова, виконавчий директор та його заступники, проектні менеджери реформ.

Головою Офісу є за посадою Міністр Кабінету Міністрів України.

Виконавчий директор підпорядковується голові Офісу.

Заступники виконавчого директора та проектні менеджери реформ підпорядковуються виконавчому директору Офісу.

Заступники виконавчого директора можуть виконувати функції проектних менеджерів реформ.

Виконавчий директор Офісу, його заступники та проектні менеджери затверджуються за результатами відкритого конкурсу.

Персональний склад Офісу затверджує голова Офісу, який має право вносити до нього зміни.

Голова Офісу:

подає Прем’єр-міністрові України підготовлений Офісом проект плану заходів для прийняття рішення щодо його внесення в установленому порядку відповідним міністерством на розгляд Кабінету Міністрів України;

представляє на засіданні Кабінету Міністрів України підготовлені Офісом пропозиції щодо впровадження реформ в окремих сферах;

організовує взаємодію проектних менеджерів з керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади;

інформує Кабінет Міністрів України про результати роботи Офісу.

Виконавчий директор:

забезпечує організацію діяльності Офісу та керує його поточною роботою;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками та проектними менеджерами реформ;

відповідає перед головою Офісу за стан підготовки відповідних проектів стратегічних, програмних документів та планів заходів;

підписує документи від імені Офісу;

представляє Офіс у відносинах з державними органами та з міжнародними організаціями, їх представництвами в Україні;

організовує проведення моніторингу та аналізу стану виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади завдань, передбачених планами заходів;

організовує взаємодію проектних менеджерів Офісу з проектними офісами реформ, утвореними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

здійснює інші повноваження.

Проектний менеджер реформ:

бере участь у роботі з розроблення проектів планів заходів, планів-графіків реформ, проектів актів законодавства за відповідним напрямом реформ;

проводить моніторинг стану виконання завдань, передбачених планом заходів, за напрямом, закріпленим за ним;

вживає заходів до забезпечення координації діяльності робочих груп за різними напрямами реформ та у разі виявлення питань, що потребують опрацювання за іншим напрямом реформ, порушує їх перед відповідним проектним менеджером реформ;

аналізує документи та матеріали, отримані від міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, та готує відповідні пропозиції.

Проектний менеджер реформ під час здійснення своїх повноважень взаємодіє з іншими проектними менеджерами реформ.

Проектні менеджери реформ взаємодіють з керівниками центральних органів виконавчої влади та проектними офісами реформ, утвореними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, з питань розроблення проектів планів заходів, здійснення відповідними органами заходів із впровадження реформ та із зазначеною метою надають таким органам консультативно-методичну допомогу, а також подають відповідні пропозиції.

8. Діяльність Офісу є відкритою і гласною.

Відкритість діяльності Офісу забезпечується шляхом інформування громадськості про діяльність Офісу, гласність - шляхом розміщення в засобах масової інформації та Інтернеті інформації про діяльність Офісу, на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади - проектів його рішень та прийнятих ним рішень, щоквартальних звітів та пропозицій, поданих Кабінетові Міністрів України.

9. У разі потреби Офіс може проводити засідання за участю представників відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Пропозиції та рекомендації Офісу, прийняті на його засіданні, оформлюються протоколом, що надсилається керівникам відповідних центральних органів виконавчої влади.

Пропозиції та рекомендації Офісу можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішень, проекти яких вносяться міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

10. Офіс використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

11. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Офісу здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.вгору