Про утворення Координаційного центру з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 07.02.201177
Документ 77-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.10.2017, підстава - 736-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2011 р. № 77
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 736 від 27.09.2017}

Про утворення Координаційного центру з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 230 від 12.03.2012
№ 365 від 10.05.2012}

З метою забезпечення ефективного виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, який ухвалено 22 листопада 2010 р. на саміті Україна - Європейський Союз у м. Брюсселі (Королівство Бельгія), Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційний центр з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний центр з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 31

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. № 77

СКЛАД
Координаційного центру з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Координаційного центру

Міністр закордонних справ, заступник голови Координаційного центру

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Координаційного центру

Міністр юстиції

Міністр внутрішніх справ

Міністр фінансів

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр охорони здоров’я

Міністр освіти і науки, молоді та спорту

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник Міністра соціальної політики

Голова Держприкордонслужби

Голова Державної міграційної служби

Голова Державної служби з питань захисту персональних даних

Голова Держмитслужби

Голова Державної служби фінансового моніторингу

Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Голова Державної служби з контролю за наркотиками

Голова СБУ

Керівник Координаційного центру з упровадження економічних реформ (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 230 від 12.03.2012, № 365 від 10.05.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. № 77

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

1. Координаційний центр з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України (далі - Координаційний центр) є постійно діючим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою узгодження діяльності центральних органів виконавчої влади в рамках виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України (далі - план дій), який ухвалено 22 листопада 2010 р. на саміті Україна - Європейський Союз у м. Брюсселі.

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного центру є:

1) сприяння забезпеченню координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань запровадження безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до держав - членів Європейського Союзу та імплементації плану дій;

2) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази, підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, фінансування заходів з виконання плану дій, визначення шляхів та механізму вирішення проблемних питань.

4. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз стану справ та вивчає результати діяльності центральних органів виконавчої влади з питань, визначених планом дій;

2) готує пропозиції щодо запровадження безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до держав - членів Європейського Союзу;

3) бере участь у розробленні проектів законів, інших нормативних актів щодо виконання плану дій;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційний центр має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів і народних депутатів України (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати та проводити конференції, наради і семінари.

6. Координаційний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

7. Посадовий склад Координаційного центру затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад Координаційного центру затверджує його голова.

Голова Координаційного центру має право вносити у разі потреби зміни до його персонального складу.

8. Формою роботи Координаційного центру є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на два місяці. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови Координаційного центру або третини його членів.

Засідання Координаційного центру є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Засідання Координаційного центру веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного центру забезпечує його секретар.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції Координаційного центру, утворюється президія, яка діє у період між його засіданнями. До складу президії входять голова, заступник голови, секретар і члени Координаційного центру. Персональний склад президії затверджує голова Координаційного центру.

9. На своїх засіданнях Координаційний центр розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються в протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Координаційного центру та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Координаційного центру можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Координаційний центр використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційного центру здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.вгору