Деякі питання Державної адміністрації автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 03.09.2008771
Документ 771-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2008 р. N 771
Київ
{ Постанова втратила чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 387/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
Деякі питання Державної адміністрації
автомобільного транспорту
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1034 ( 1034-2008-п ) від 19.11.2008
N 1228 ( 1228-2009-п ) від 18.11.2009
N 585 ( 585-2010-п ) від 14.07.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державну адміністрацію
автомобільного транспорту, що додається.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 липня
2008 р. N 681 ( 681-2008-п ) "Питання державного управління в
галузі автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 56, ст. 1884):
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Утворити Державну адміністрацію автомобільного транспорту
на базі Державного департаменту автомобільного транспорту, що
ліквідується.";
{ Абзац четвертий пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1228 ( 1228-2009-п ) від 18.11.2009 }
3. Взяти до відома, що Державна адміністрація автомобільного
транспорту розміщується по просп. Перемоги, 14, у м. Києві.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 771
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну адміністрацію автомобільного транспорту

1. Державна адміністрація автомобільного транспорту
(Державтотрансадміністрація) є урядовим органом у сфері
автомобільного транспорту, який діє у системі Мінтрансзв'язку.
Державтотрансадміністрація відповідальна перед Кабінетом
Міністрів України, підзвітна і підконтрольна Міністрові транспорту
та зв'язку.
2. Державтотрансадміністрація у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами
Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та
наказами Мінтрансзв'язку.
3. Основними завданнями Державтотрансадміністрації є:
участь у межах її повноважень в реалізації державної політики
у сфері автомобільного транспорту;
організація у межах своїх повноважень роботи з виконання
актів законодавства про автомобільний транспорт та здійснення
систематичного контролю за їх реалізацією;
здійснення у випадках, встановлених законом, регулятивних та
дозвільно-реєстраційних функцій.
4. Державтотрансадміністрація відповідно до покладених на неї
завдань:
1) організовує в межах своїх повноважень роботу з виконання
вимог законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
2) узагальнює практику застосування законодавства про
автомобільний транспорт, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення та вносить їх в установленому порядку
Мінтрансзв'язку;
3) забезпечує відповідно до законодавства державне
регулювання у сфері автомобільного транспорту;
4) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань
регулювання діяльності автомобільного транспорту;
5) бере участь у формуванні державної економічної,
інвестиційної політики у сфері автомобільного транспорту;
6) за дорученням Мінтрансзв'язку бере в установленому порядку
участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує
виконання зобов'язань, що випливають з членства в таких
організаціях;
7) проводить моніторинг ринку послуг, що надаються
автомобільним транспортом, та сприяє розвиткові конкуренції;
8) формує мережу автобусних маршрутів загального користування
в міжнародному сполученні;
9) забезпечує:
організацію перевезень на міжнародних та міжміських і
приміських автобусних маршрутах загального користування, які
виходять за межі території області (міжобласні маршрути);
реалізацію державної політики у сфері міжнародних
автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, готує в
установленому порядку проекти відповідних міжнародних договорів,
бере за дорученням Мінтрансзв'язку участь в роботі міжурядових
комісій і міжнародних організацій з питань автомобільних
перевезень та забезпечує виконання положень міжнародних договорів;
формування і ведення реєстру міжнародних та міжміських і
приміських автобусних маршрутів загального користування, які
виходять за межі території області (міжобласних маршрутів);
визначення мережі та затвердження паспортів міжнародних та
міжміських і приміських автобусних маршрутів, які виходять за межі
території області (міжобласних маршрутів), а також погодження
розкладу руху автобусів на міжміських автобусних маршрутах у межах
території області;
проведення конкурсу на міжміських та приміських автобусних
маршрутах загального користування, які виходять за межі території
області;
захист прав споживачів послуг, що надаються автомобільним
транспортом, відповідно до законодавства;
підготовку пропозицій щодо формування тарифної політики у
сфері автомобільного транспорту;
10) бере участь у проведенні в установленому порядку
стандартизації та сертифікації автотранспортних засобів, робіт
(послуг), що виконуються (надаються) автомобільним транспортом;
11) погоджує в установленому порядку нормативну документацію
на транспортні засоби та бере участь в роботі комісій з питань
постановлення на виробництво їх нових зразків;
12) організовує наукове забезпечення реалізації основних
напрямів розвитку сфери автомобільного транспорту, ефективної і
безпечної його діяльності, визначення соціальних стандартів якості
його роботи;
13) сприяє в межах своїх повноважень зменшенню шкідливого
впливу наслідків діяльності автомобільного транспорту на
навколишнє природне середовище, здійсненню заходів з
енергозбереження;
14) визначає тематику науково-дослідних робіт, спрямованих на
розв'язання найважливіших проблем сфери автомобільного транспорту,
сприяє впровадженню досягнень науки і техніки, нових технологій та
передового досвіду, міжнародних стандартів;
15) вживає заходів для забезпечення належної оплати праці,
вдосконалення соціально-трудових відносин на підприємствах, в
установах та організаціях автомобільного транспорту, вживає
заходів для забезпечення їх висококваліфікованими працівниками;
16) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
апараті Державтотрансадміністрації;
17) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізації у сфері автомобільного транспорту;
18) бере у межах своїх повноважень участь у забезпеченні
підготовки єдиної транспортної системи до сталого функціонування в
особливий період;
19) розглядає і вносить пропозиції Мінтрансзв'язку щодо
створення, реорганізації та ліквідації державних підприємств
автомобільного транспорту;
20) координує у межах своїх повноважень діяльність
територіальних органів Мінтрансзв'язку;
21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
5. Державтотрансадміністрація має право:
1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;
2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції.
6. Державтотрансадміністрація видає накази
організаційно-розпорядчого характеру.
7. Державтотрансадміністрацію очолює голова, якого призначає
на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за
поданням Міністра транспорту та зв'язку. { Абзац перший пункту 7 в
редакції Постанови КМ N 585 ( 585-2010-п ) від 14.07.2010 }
Голова Державтотрансадміністрації має чотирьох заступників, у
тому числі одного першого, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра транспорту та зв'язку відповідно до пропозицій голови.
{ Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1034 ( 1034-2008-п ) від 19.11.2008 }
8. Голова Державтотрансадміністрації:
1) здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром
транспорту та зв'язку за виконання покладених на неї завдань;
2) розподіляє обов'язки між заступниками;
3) призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів, інших працівників Адміністрації;
4) визначає ступінь відповідальності заступників голови
Державтотрансадміністрації та керівників її структурних
підрозділів;
5) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Адміністрації, крім
заступників її голови;
6) підписує видані в межах повноважень
Державтотрансадміністрації накази організаційно-розпорядчого
характеру, організовує перевірку їх виконання;
7) затверджує положення про структурні підрозділи
Державтотрансадміністрації;
8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та
цим Положенням.
9. Для розроблення основних напрямів розвитку автомобільного
транспорту, вирішення найважливіших питань його діяльності
утворюється колегія Державтотрансадміністрації у складі її голови,
його заступників та керівників структурних підрозділів
Адміністрації.
Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту та
зв'язку.
Рішення колегії проводяться у життя наказами
Державтотрансадміністрації.
10. Граничну чисельність працівників
Державтотрансадміністрації в межах граничної чисельності
працівників Мінтрансзв'язку, визначеної Кабінетом Міністрів
України, затверджує за поданням голови Державтотрансадміністрації
Міністр транспорту та зв'язку.
Структуру Державтотрансадміністрації затверджує її голова за
погодженням з Міністром транспорту та зв'язку.
11. Штатний розпис і кошторис Державтотрансадміністрації
затверджує голова Державтотрансадміністрації за погодженням з
Міністром транспорту та зв'язку і Мінфіном.
12. Фінансування Державтотрансадміністрації здійснюється за
рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на
утримання Мінтрансзв'язку.
13. Умови оплати праці працівників Державтотрансадміністрації
визначає Кабінет Міністрів України.
14. Державтотрансадміністрація є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 771
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня
2000 р. N 586 ( 586-2000-п ) "Про утворення Державного
департаменту автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 14, ст. 561).
2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
25 жовтня 2002 р. N 1583 ( 1583-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 44, ст. 2012).
3. Пункт 28 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 30, ст. 1546).
4. Пункт 62 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
4 вересня 2003 р. N 1402 ( 1402-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 37, ст. 1981).
5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11 травня 2005 р. N 347 ( 347-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 20, ст. 1064).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 р.
N 25 ( 25-2008-п ) "Про внесення змін до Положення про Державний
департамент автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 8, ст. 200).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р.
N 133 ( 133-2008-п ) "Про внесення зміни до Положення про
Державний департамент автомобільного транспорту" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 18, ст. 490)".вгору