Документ 771-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.02.2019, підстава - 128-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 2011 р. N 771
Київ
Про затвердження Порядку залучення громадськості
до обговорення питань щодо прийняття рішень,
які можуть впливати на довкілля
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 128 ( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 128 ( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок залучення громадськості до обговорення
питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на довкілля, що
додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування залучати
громадськість до обговорення питань, пов'язаних з прийняттям
рішень, які можуть впливати на довкілля, згідно із затвердженим
цією постановою Порядком. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 771
ПОРЯДОК
залучення громадськості до обговорення питань
щодо прийняття рішень, які можуть впливати
на довкілля
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає (якщо інше не встановлено актами
законодавства) процедуру залучення громадськості, її представників
(представника) до обговорення питань щодо прийняття рішень у сфері
охорони навколишнього природного середовища та використання
природних ресурсів, виконання яких може спричинити негативні
наслідки для довкілля (далі - рішення). { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 128 ( 128-2019-п ) від
23.01.2019 }
Дія цього Порядку поширюється на центральні та місцеві органи
виконавчої влади у частині прийняття ними рішень.
Дія цього Порядку не поширюється на рішення, що стосуються
національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій. { Пункт
1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 128 ( 128-2019-п )
від 23.01.2019 }
2. У цьому Порядку термін "документи державного планування"
вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про
стратегічну екологічну оцінку" ( 2354-19 ). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 128 ( 128-2019-п ) від
23.01.2019 }
3. Рішення поділяються на:
нормативно-правові акти;
документи державного планування, на які поширюється дія
Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" ( 2354-19 );
{ Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }
документи державного планування, на які не поширюється дія
Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"; { Абзац
четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 128 ( 128-2019-п )
від 23.01.2019 }
плани природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що
фінансуються за рахунок коштів фондів охорони навколишнього
природного середовища.
3-1. Громадське обговорення у процесі стратегічної
екологічної оцінки проводиться в порядку, передбаченому Законом
України "Про стратегічну екологічну оцінку" ( 2354-19 ).
Громадські слухання в процесі стратегічної екологічної оцінки
(крім громадських слухань щодо проектів містобудівної документації
на місцевому рівні) проводяться згідно з пунктами 11-18 цього
Порядку. { Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }
4. Громадське обговорення передбачає:
інформування громадськості про початок розгляду проекту
рішення та можливість узяти в ньому участь;
забезпечення доступу громадськості до проекту рішення,
документів, на підставі яких приймається таке рішення, та іншої
необхідної інформації;
надання можливості громадськості подавати пропозиції
(зауваження) для врахування під час прийняття рішення (далі -
пропозиції (зауваження), брати участь у громадських слуханнях та
інших формах громадського обговорення;
розгляд поданих пропозицій (зауважень);
інформування громадськості про врахування чи відхилення
поданих пропозицій (зауважень) із зазначенням підстави;
забезпечення ознайомлення громадськості з прийнятим рішенням.
5. Організатором громадського обговорення може бути орган
виконавчої влади, який приймає рішення, орган місцевого
самоврядування або замовник проекту такого рішення.
Врахування пропозицій (зауважень) громадськості забезпечує
орган, який приймає рішення.
6. Організатор громадського обговорення забезпечує дотримання
його процедури, зокрема автентичність копій проектних рішень та
збереження матеріалів громадського обговорення.
7. Основними формами громадського обговорення є підготовка та
подання пропозицій (зауважень), громадські слухання.
Підготовка та подання пропозицій (зауважень)
8. Під час підготовки до проведення громадського обговорення
його організатор інформує громадськість про:
замовника проекту рішення;
орган, який приймає рішення;
зміст проекту рішення та електронну адресу, за якою можна
ознайомитися з повним текстом проекту рішення та документами, на
підставі яких приймається рішення, і додатковою інформацією;
процедуру прийняття рішення, зокрема час і місце проведення
громадських слухань (якщо такі проводяться), уповноважену особу та
електронну адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції
(зауваження), строки їх подання. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 128 ( 128-2019-п ) від
23.01.2019 }
9. Повідомлення про громадське обговорення розміщується
періодично до його завершення в засобах масової інформації або
оприлюднюється у спосіб, що забезпечує його доведення до жителів
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Повідомлення
про громадське обговорення та повний текст проекту рішення
розміщуються на офіційному веб-сайті органу, який приймає рішення,
на період до завершення громадського обговорення. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }
10. Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій чи усній
формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища,
імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, протягом строку,
передбаченого процедурою громадського обговорення, але не менш як
протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про його
проведення.
Реєстрація пропозицій (зауважень) здійснюється із зазначенням
прізвища, імені та по батькові особи, що їх подала, та її адреси.
Особі, що надіслала пропозиції (зауваження) електронною
поштою, надсилається повідомлення в електронній формі, що
підтверджує факт їх надходження.
Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи
електронній формі із зазначенням найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються.
Громадські слухання
11. Під час громадського обговорення можуть проводитися
громадські слухання.
12. Місце та час проведення громадських слухань визначаються
з урахуванням виду рішень та документації, що виноситься на
обговорення, а також необхідності забезпечення можливості для
участі всіх потенційних учасників. Організатор громадського
обговорення призначає дату та місце проведення громадських слухань
і забезпечує інформування громадськості шляхом оприлюднення не
пізніше ніж за 15 днів до дня їх проведення відповідного
повідомлення (оголошення) у друкованих засобах масової інформації
та на офіційному веб-сайті органу, який приймає рішення. Додатково
повідомлення (оголошення) про проведення громадських слухань може
надсилатися потенційним учасникам слухань з використанням засобів
поштового та електронного зв’язку, розміщуватися у громадських
місцях, інформаційних центрах та поширюватися через
представницькі, консультативні та дорадчі органи. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 128 ( 128-2019-п ) від
23.01.2019 }
13. Організатор громадського обговорення забезпечує
інформування громадськості про:
замовника проекту рішення;
короткий зміст проекту рішення;
найменування органу, який приймає рішення, із зазначенням
електронної адреси, за якою можна ознайомитися з повним текстом
проекту рішення та документами, на підставі яких приймається
рішення, і додатковою інформацією;
час і місце проведення громадських слухань.
Повідомлення (оголошення) про проведення громадських слухань
оприлюднюється у спосіб, який гарантує доведення інформації до
відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної
одиниці або членів відповідної територіальної громади та інших
заінтересованих осіб.
Повідомлення (оголошення) про проведення громадських слухань
публікується в друкованих засобах масової інформації, визначених
органом, який приймає рішення, та розмішується на його офіційному
веб-сайті.
Повідомлення (оголошення) про проведення громадських слухань
публікуються насамперед в офіційних друкованих засобах масової
інформації, що розповсюджуються на території, на яку можуть
поширюватися наслідки для довкілля від реалізації прийнятого
рішення.
На дошках оголошень та на офіційному веб-сайті органу, який
приймає рішення, повідомлення (оголошення) про проведення
громадських слухань розміщується на період до завершення
зазначених слухань. { Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 128 ( 128-2019-п ) від
23.01.2019 }
14. Громадські слухання проводяться під головуванням
уповноваженого представника організатора громадського обговорення,
який:
забезпечує реєстрацію їх учасників;
оголошує порядок денний і пропозиції щодо регламенту їх
проведення;
інформує учасників про порядок ведення протоколу, подання
пропозицій (зауважень) у письмовій чи усній формі, зміст
пропозицій (зауважень), що надійшли, та процедуру їх врахування;
забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію громадських слухань;
{ Абзац п'ятий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }
готує протокол громадських слухань. { Абзац шостий пункту 14
в редакції Постанови КМ N 128 ( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }
15. Громадські слухання розпочинаються з доповіді замовника
проекту рішення, що містить, зокрема, інформацію про:
зміст проекту рішення та інших документів, що підлягають
обговоренню, обґрунтування необхідності його прийняття;
можливі негативні наслідки реалізації зазначеного рішення для
довкілля; { Абзац третій пункту 15 в редакції Постанови КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }
заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків реалізації рішення. { Абзац
четвертий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 128 ( 128-2019-п )
від 23.01.2019 }
16. Організатор громадського обговорення надає відповіді на
запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань
або в письмовій формі після їх закінчення.
17. Перебіг громадських слухань та подані пропозиції
(зауваження) фіксуються у протоколі, який підписується головуючим.
Файл аудіо- та/або відеофіксації громадських слухань додається до
протоколу. { Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 128 ( 128-2019-п ) від
23.01.2019 }
18. У разі відсутності пропозицій (зауважень) або неявки
громадськості на громадські слухання складається відповідний акт.
19. Проведення громадських слухань не виключає можливості
подання пропозицій (зауважень) відповідно до пункту 10 цього
Порядку протягом строку, передбаченого для громадського
обговорення.
Пропозиції (зауваження), що надійшли протягом зазначеного
строку, підлягають обов'язковому розгляду органом, який приймає
рішення.
Зазначений орган повністю або частково враховує пропозиції
(зауваження), або надає обґрунтовану відмову.
20. За результатами громадського обговорення його організатор
готує матеріали, які включають документи, що підтверджують факти
розміщення в засобах масової інформації, на інформаційних стендах
відомостей про його проведення, надсилання індивідуальних
повідомлень тощо, перелік пропозицій (зауважень), що надійшли, та
відомості про їх врахування або причини відхилення (зокрема
часткового), а в разі відсутності пропозицій (зауважень) - акт про
їх відсутність.
21. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій (зауважень)
здійснюється у двотижневий строк після прийняття рішення шляхом
опублікування в засобах масової інформації, що розповсюджуються на
відповідній території, а також розміщення на офіційному веб-сайті
органу, що приймає рішення. { Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }
21-1. У разі коли після проведення громадського обговорення
відбувається суттєве доопрацювання та/чи зміна проекту рішення,
перед його поданням на розгляд органу, який приймає рішення,
проводиться повторне громадське обговорення. { Розділ доповнено пунктом 21-1 згідно з Постановою КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }

{ Розділ "Особливості громадського обговорення рішення з
оцінки впливу на навколишнє природне середовище видів діяльності
та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку"
виключено на підставі Постанови КМ N 128 ( 128-2019-п ) від
23.01.2019 }

Оприлюднення інформації про прийняте рішення
25. Інформація про прийняте рішення розміщується у друкованих
засобах масової інформації, що розповсюджуються на відповідній
території, та на офіційному веб-сайті органу, що приймає рішення.
{ Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }вгору