Документ 784-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 травня 2008 р. N 784-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо
реалізації у 2008 році Концепції сприяння
органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства

1. Затвердити план заходів щодо реалізації у 2008 році
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства ( 1035-2007-р ) (далі - план заходів),
що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям
забезпечити:
здійснення передбачених планом заходів у межах видатків
Державного бюджету України на 2008 рік ( 107-17 );
подання Секретаріатові Кабінету Міністрів України до 1 січня
2009 р. інформації про стан виконання плану заходів та пропозицій
до проекту відповідного плану заходів на зазначений рік.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 травня 2008 р. N 784-р
ПЛАН
заходів щодо реалізації у 2008 році
Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства
( 1035-2007-р )

------------------------------------------------------------------ | Зміст заходу | Відповідальні за | Строк | | | виконання | виконання | |----------------------------------------------------------------| | Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку | |громадянського суспільства, діяльності інститутів громадянського| | суспільства, доступу громадян до інформації | |----------------------------------------------------------------| |1. Доопрацювати і подати |Мін'юст |червень | |на розгляд Кабінету | | | |Міністрів України проект | | | |Закону України "Про | | | |об'єднання громадян" | | | |(нова редакція), в якому | | | |передбачити: | | | | | | | |скасування обов'язкових | | | |вимог до надання | | | |територіального статусу | | | |громадським організаціям;| | | | | | | |перелік документів, | | | |необхідних для | | | |легалізації громадських | | | |організацій, розмір збору| | | |та строки проведення | | | |процедури легалізації; | | | | | | | |право громадських | | | |організацій на | | | |провадження господарської| | | |діяльності відповідно до | | | |законодавства; | | | | | | | |скасування обмежень щодо | | | |реалізації права | | | |іноземців та осіб без | | | |громадянства, які | | | |перебувають в Україні на | | | |законних підставах, на | | | |свободу об'єднання в | | | |громадські організації; | | | | | | | |порядок ведення реєстру | | | |громадських організацій | | | |та доступу до нього; | | | | | | | |порядок проведення | | | |перевірок діяльності | | | |громадських організацій | | | |для їх перереєстрації та | | | |припинення діяльності | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |2. Розробити і подати на | -"- | грудень | |розгляд Кабінету | | | |Міністрів України проект| | | |Закону України "Про | | | |доступ до інформації", в | | | |якому передбачити: | | | | | | | |порядок реалізації права | | | |на доступ громадян до | | | |інформації; | | | | | | | |визначення поняття | | | |службової таємниці та | | | |критеріїв віднесення | | | |інформації до такої | | | |категорії, порядок | | | |доступу до службової | | | |таємниці; | | | | | | | |визначення підстав для | | | |встановлення плати за | | | |надання інформації за | | | |запитом; | | | | | | | |встановлення | | | |відповідальності | | | |посадових осіб за | | | |порушення вимог щодо | | | |доступу до інформації | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |3. Доопрацювати і подати |Мін'юст | грудень | |на розгляд Кабінету |Держкомпідприємництво | | |Міністрів України проект | | | |Закону України "Про | | | |внесення змін до деяких | | | |законів України з питань | | | |реєстрації юридичних | | | |осіб", у якому | | | |передбачити спрощення | | | |процедури проведення | | | |реєстрації об'єднань | | | |громадян | | | |----------------------------------------------------------------| | Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження | | комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами | | громадянського суспільства | |----------------------------------------------------------------| |4. Доопрацювати і подати |Мін'юст | липень | |на розгляд Кабінету | | | |Міністрів України проект | | | |Закону України "Про | | | |участь громадськості у | | | |формуванні та реалізації | | | |державної політики, | | | |вирішенні питань | | | |місцевого значення", в | | | |якому передбачити | | | |розроблення належного | | | |правового механізму | | | |реалізації громадянами | | | |своїх конституційних прав| | | |на участь в управлінні | | | |державними справами та | | | |вирішенні питань | | | |місцевого значення | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |5. Завершити роботу з | -"- | червень | |підготовки проекту | | | |Адміністративно- | | | |процедурного кодексу | | | |України, в якому | | | |передбачити: | | | | | | | |порядок (процедуру) | | | |діяльності органів | | | |виконавчої влади та | | | |органів місцевого | | | |самоврядування, їх | | | |посадових і службових | | | |осіб, пов'язаної із | | | |забезпеченням реалізації | | | |та захисту прав, свобод і| | | |законних інтересів | | | |фізичних та юридичних | | | |осіб; | | | | | | | |порядок надання | | | |адміністративних послуг; | | | | | | | |врегулювання відносин, що| | | |складаються під час | | | |адміністративного | | | |провадження між органами | | | |виконавчої влади, | | | |органами місцевого | | | |самоврядування та | | | |фізичними і юридичними | | | |особами; | | | | | | | |процедуру оскарження дій | | | |чи бездіяльності органів | | | |виконавчої влади, органів| | | |місцевого самоврядування,| | | |їх посадових і службових | | | |осіб та прийнятих ними | | | |рішень | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |6. Доопрацювати і подати |Мін'юст | травень | |на розгляд Кабінету | | | |Міністрів України проект | | | |акта про порядок | | | |проведення громадської | | | |експертизи діяльності | | | |органів виконавчої влади,| | | |в якому передбачити: | | | | | | | |залучення інститутів | | | |громадянського | | | |суспільства до проведення| | | |громадської експертизи | | | |діяльності органів | | | |виконавчої влади; | | | | | | | |механізм урахування | | | |органами виконавчої влади| | | |результатів громадської | | | |експертизи їх діяльності | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |7. Забезпечити проведення|Секретаріат Кабінету |протягом року| |урядових громадських |Міністрів України | | |слухань з актуальних | | | |питань розвитку | | | |громадянського | | | |суспільства | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |8. Запровадити моніторинг|Секретаріат Кабінету | -"- | |ефективності надання |Міністрів України | | |органами виконавчої влади|центральні та місцеві | | |інформаційних послуг на |органи виконавчої влади | | |офіційних веб-сайтах | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |9. Забезпечити проведення|центральні та місцеві | -"- | |консультацій з |органи виконавчої влади | | |громадськістю з питань |Секретаріат Кабінету | | |формування та реалізації |Міністрів України | | |державної політики у | | | |відповідній сфері із | | | |застосуванням веб-сайтів | | | |органів виконавчої влади | | | |і спеціально створеного | | | |урядового веб-сайту | | | |"Громадянське суспільство| | | |і влада" та широкої | | | |роз'яснювальної роботи | | | |щодо змісту проектів | | | |нормативно-правових актів| | | |-------------------------+------------------------+-------------| |10. Сприяти діяльності | -"- | -"- | |громадських рад, | | | |проводити з цією метою | | | |аналіз ефективності їх | | | |взаємодії з органами | | | |виконавчої влади з | | | |визначенням проблем та | | | |заходів щодо їх | | | |розв'язання | | | |----------------------------------------------------------------| | Створення умов для розвитку інститутів | | громадянського суспільства | |----------------------------------------------------------------| |11. Забезпечити вивчення |центральні та місцеві |протягом року| |і проведення аналізу |органи виконавчої влади | | |громадської думки | | | |стосовно діяльності | | | |органів виконавчої влади,| | | |у тому числі через | | | |проведення опитувань | | | |громадськості, | | | |моніторингу оприлюднених | | | |у засобах масової | | | |інформації зауважень і | | | |пропозицій інститутів | | | |громадянського | | | |суспільства та окремих | | | |громадян, а також | | | |врахування зазначених | | | |зауважень і пропозицій та| | | |публічне реагування на | | | |них | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |12. Подати на розгляд |Мінекономіки | -"- | |Кабінету Міністрів |Мінфін | | |України пропозиції щодо |Мін'юст | | |запровадження механізму |Мінпраці | | |державного замовлення на | | | |надання експертних та | | | |інших послуг інститутами | | | |громадянського | | | |суспільства на конкурсних| | | |засадах | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |13. Підготувати і подати |Мінпраці | -"- | |на розгляд Кабінету |Мінсім'ямолодь-спорт | | |Міністрів України проект |Мінфін | | |нової редакції Закону |Мінекономіки | | |України "Про соціальні |Мін'юст Держкомпід- | | |послуги", в якому |приємництво | | |передбачити: | | | | | | | |перелік соціальних | | | |послуг, які можуть | | | |надаватися інститутами | | | |громадянського | | | |суспільства, з | | | |урахуванням міжнародної і| | | |вітчизняної практики та | | | |законодавства; | | | | | | | |перегляд доцільності | | | |введення ліцензування | | | |господарської діяльності | | | |у сфері надання | | | |соціальних послуг | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |14. Розробити і подати на|Мінпраці | вересень | |розгляд Кабінету |Мінсім'ямолодь-спорт | | |Міністрів України проект |МОН | | |акта про порядок |МОЗ | | |встановлення стандартів | | | |соціальних послуг, в | | | |якому передбачити: | | | | | | | |особливості процедури | | | |розроблення і прийняття | | | |стандартів соціальних | | | |послуг, їх перегляду і | | | |скасування, в тому числі | | | |із залученням інститутів | | | |громадянського | | | |суспільства; | | | | | | | |порядок здійснення | | | |контролю, у тому числі | | | |громадського, за | | | |відповідністю соціальних | | | |послуг встановленим | | | |стандартам | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |15. Забезпечити ведення |Мін'юст |протягом року| |державного реєстру | | | |громадських і благодійних| | | |організацій, інших | | | |об'єднань громадян | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |16. Забезпечити |Національна академія | -"- | |проведення наукових |наук | | |досліджень з питань | | | |розвитку громадянського | | | |суспільства | | | |----------------------------------------------------------------| | Формування громадянської культури суспільства | |----------------------------------------------------------------| |17. Забезпечити |МОН | жовтень | |підготовку і впровадження| | | |освітніх програм | | | |"Громадянське | | | |суспільство" для | | | |загальноосвітніх, | | | |професійно-технічних і | | | |вищих навчальних | | | |закладів, закладів | | | |післядипломної освіти | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |18. Забезпечити включення|МОН |протягом року| |до програм підготовки, |Головдержслужба | | |перепідготовки і |місцеві органи | | |підвищення кваліфікації |виконавчої влади | | |державних службовців | | | |спеціального курсу з | | | |питань налагодження | | | |комунікацій органів | | | |виконавчої влади та | | | |органів місцевого | | | |самоврядування з | | | |інститутами | | | |громадянського | | | |суспільства і засобами | | | |масової інформації | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |19. Організувати та |центральні та місцеві | -"- | |забезпечити проведення |органи виконавчої влади | | |днів відкритих дверей, | | | |регулярних зустрічей з | | | |громадськістю | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |20. Забезпечити |Секретаріат Кабінету | грудень | |підготовку та проведення |Міністрів України | | |Дня громадських |центральні та місцеві | | |організацій з метою |органи виконавчої влади | | |обміну їх досвідом у | | | |провадженні діяльності, | | | |пов'язаної з розвитком | | | |громадянського | | | |суспільства | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |21. Забезпечити |Держкомтелерадіо |протягом року| |проведення |МОН | | |роз'яснювальної роботи з |Мінсім'ямолодьспорт | | |питань, пов'язаних з |інші центральні та | | |розвитком громадянського |місцеві органи | | |суспільства, у тому числі|виконавчої влади | | |через висвітлення у |Національна академія | | |засобах масової |наук Секретаріат | | |інформації, створення |Кабінету Міністрів | | |спеціальних теле-, |України | | |радіопрограм, випуск | | | |друкованих видань, їх | | | |популяризацію насамперед | | | |серед дітей, молоді та | | | |науковців | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства | |----------------------------------------------------------------| |22. Доопрацювати і |Мін'юст | грудень | |подати на розгляд |Мінсім'ямолодьспорт | | |Кабінету Міністрів |Мінпраці | | |України проект Закону |МОН | | |України "Про |МОЗ | | |волонтерський рух", в |МКТ | | |якому передбачити: |Мінекономіки | | | |Мінфін | | |основні напрями | | | |волонтерської діяльності | | | |та форми її державної | | | |підтримки; | | | | | | | |особливості правового | | | |статусу волонтерів; | | | | | | | |джерела фінансування | | | |волонтерської діяльності | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |23. Розробити і подати на|МКТ | -"- | |розгляд Кабінету |Мінфін | | |Міністрів України проект |Мінекономіки | | |Закону України "Про |Мін'юст | | |внесення змін до Закону |Мінпраці | | |України "Про |Мінсім'ямолодьспорт | | |благодійництво та |МОЗ | | |благодійні організації", |МОН | | |в якому передбачити | | | |запровадження додаткових | | | |стимулів заохочення | | | |благодійників та | | | |благодійних організацій | | | |-------------------------+------------------------+-------------| |24. Започаткувати |Мінпраці |протягом року| |проведення |МОН | | |Всеукраїнського конкурсу |місцеві органи | | |"Волонтер року" та |виконавчої влади | | |конкурсів громадських | | | |ініціатив з питань | | | |сприяння розвитку | | | |громадянської освіти | | | ------------------------------------------------------------------вгору