Документ 785-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2013, підстава - 863-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 травня 2007 р. № 785
Київ

Про затвердження Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1140 від 31.10.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1140 від 31.10.2011
№ 863 від 07.08.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1140 від 31.10.2011}

2. Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству фінансів передбачати кошти для виконання затвердженої цією постановою Програми в межах видатків, що визначаються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1140 від 31.10.2011}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2007 р. № 785

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року

{Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1140 від 31.10.2011}

На сьогодні склалася критична ситуація з технічним забезпеченням агропромислового комплексу. Сільськогосподарські підприємства лише на 45-58 відсотків технологічної потреби забезпечені технікою, з якої майже 90 відсотків одиниць потребує заміни. Кількість зношеної техніки, яку щороку списують підприємства, значно перевищує кількість, що закуповується. Крім того, низький рівень її якості та надійності призводить до збільшення строків виконання механізованих робіт, річного та сезонного навантаження на машинно-тракторний парк і втрат сільськогосподарської продукції. Система технічного сервісу не функціонує. Витрати, пов'язані з ремонтом і технічним обслуговуванням машин і обладнання, щороку зростають. Морально і фізично зношена технічна база агропромислового виробництва є основною перешкодою його переходу на інноваційну модель розвитку.

{Абзац перший вступної частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1140 від 31.10.2011}

Не відповідає потребі рівень забезпечення сільського господарства висококваліфікованими кадрами механізаторів. Знижується роль інженерно-технічної служби в здійсненні ефективної технічної політики в агропромисловому комплексі.

Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу не забезпечує виробництво у необхідній кількості конкурентоспроможної техніки. Понад 70 відсотків такої техніки, яка реалізується на ринку України, є імпортованою, що надалі може призвести до втрати вітчизняного виробничого потенціалу галузі, залежності аграрного сектору від імпорту технічних ресурсів, відтоку значних фінансових ресурсів з національної економіки.

{Абзац третій вступної частини в редакції Постанови КМ № 1140 від 31.10.2011}

Такий стан справ у галузі сільськогосподарського машинобудування зумовлений моральним і фізичним зношенням обладнання, близько 80 відсотків якого перебуває в експлуатації поза межами амортизаційного строку і не забезпечує виробництво конкурентоспроможної техніки.

{Вступну частину доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення створення умов для системного розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування, формування та ефективного функціонування системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу для збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції, зниження матеріало- та енергоємності технологічних процесів, підвищення продуктивності праці, поліпшення соціальних умов машинобудівників та сільськогосподарських товаровиробників.

{Розділ в редакції Постанови КМ № 863 від 07.08.2013}

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Україна має значний економічний та інтелектуальний потенціал, що дає змогу створити потужну матеріально-технічну базу, яка відповідатиме вимогам агротехніки, структурі та обсягам агропромислового виробництва, вимогам енергозбереження та екологічної безпеки. Комплектування матеріально-технічної бази повинне здійснюватися за рахунок техніки високого рівня, яка забезпечить виробництво конкурентоспроможної техніки за енергоощадними технологіями із заданими показниками якості та номенклатури.

{Абзац перший розділу в редакції Постанови КМ № 863 від 07.08.2013}

Орієнтація на забезпечення аграрного виробництва виключно імпортною сільськогосподарською технікою недоцільна з економічної та соціальної позиції, оскільки це призведе до втрати виробничого та науково-технічного потенціалу та зростання безробіття, послабить продовольчу і економічну безпеку держави.

Для України доцільним є постачання для аграрного сектору переважно вітчизняної сільськогосподарської техніки високого рівня, що дасть змогу впровадити ресурсоозберігаючі технології, забезпечити інноваційний розвиток галузі та конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції.

Проблему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та сільськогосподарського машинобудування передбачається розв'язати шляхом:

{Абзац четвертий розділу в редакції Постанови КМ № 863 від 07.08.2013}

інституціональної та структурної перебудови галузі машинобудування для агропромислового комплексу шляхом утворення національних і міжнародних промислово-фінансових груп з метою концентрації фінансових ресурсів, реалізації єдиної аграрної технічної політики, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

підвищення експортного потенціалу галузі за рахунок активізації зовнішньої економічної діяльності вітчизняних підприємств і залучення кредитів для виробництва та постачання на експорт сільськогосподарської техніки високого рівня;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

проведення системного моніторингу стану технічного забезпечення аграрного сектору та ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів;

розроблення і впровадження конкурентоспроможних технологій та технологічних комплексів машин для інноваційного розвитку агропромислового комплексу;

удосконалення інформаційних систем моніторингу агроресурсів та використання на їх основі ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій і техніки для виробництва сільськогосподарської продукції;

дотримання науково обґрунтованих агробіологічних, економічних і техніко-експлуатаційних вимог до нових технічних засобів та технологічних комплексів машин;

випробування (тестування) та сертифікації нових технічних засобів, контролю їх якості, відповідності сучасним вимогам сільськогосподарського виробництва;

оновлення машинно-тракторного парку переважно за рахунок техніки вітчизняного виробництва і підтримання його в робочому стані з проведенням своєчасного технічного обслуговування та ремонтно-відновлювальних робіт;

розроблення і впровадження нових форм використання сільськогосподарської техніки і систем контролю якості технічних послуг;

забезпечення правового захисту сільськогосподарських товаровиробників від недобросовісної конкуренції, запобігання зловживанням на ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів;

здійснення нагляду за технічним станом сільськогосподарської техніки, створення і ведення її єдиного електронного реєстру;

розвитку міжнародного співробітництва з питань інженерно-технічного забезпечення аграрного сектору;

розроблення програм підготовки та підвищення кваліфікації інженерно-технічних кадрів і механізаторів широкого профілю;

підвищення стимулюючої ролі держави в техніко-технологічному переоснащенні аграрного сектору і сільськогосподарського машинобудування шляхом збільшення обсягів фінансового лізингу та розширення номенклатури техніки, що сприятиме інноваційному розвитку галузей;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1140 від 31.10.2011; в редакції Постанови КМ № 863 від 07.08.2013}

сприяння суб'єктам господарювання агропромислового комплексу у придбанні технічних засобів з метою зменшення затрат ручної праці на виробництво сільськогосподарської продукції.

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1140 від 31.10.2011}

Вітчизняне сільськогосподарське машинобудування повинне спрямовуватися на підвищення рівня і конкурентоспроможності техніки шляхом:

виконання завдань, пов'язаних з виробництвом техніки, на основі контрольованої декларації виробниками техніки своїх намірів з відображенням графіка і динаміки локалізації виробництва техніки, її відповідності технічним і технологічним нормативам;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

створення спільних підприємств з метою виробництва новітніх зразків сільськогосподарської техніки з використанням технологій та окремих комплектувальних виробів іноземного виробництва;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1140 від 31.10.2011}

підвищення рівня наукових досліджень і прискорення впровадження їх результатів у сільськогосподарське машинобудування;

широкого застосування сучасних систем автоматизованого проектування з використанням уніфікованої елементної бази;

використання об'єктів права інтелектуальної власності у процесі створення сільськогосподарської техніки нового покоління;

підвищення надійності, економічності та ергономічності сільськогосподарської техніки;

{Абзац розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1140 від 31.10.2011}

зменшення питомих витрат пального;

фінансової підтримки виконання програм інноваційного розвитку.

Інтеграція аграрного сектору України у світовий економічний простір потребує переходу його системи інженерно-технічного забезпечення на міжнародні стандарти, налагодження зв'язків з іноземними науковими центрами та провідними світовими виробниками сільськогосподарської техніки.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання проблеми і досягнення мети, визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

прискорити техніко-технологічну модернізацію сільськогосподарського виробництва;

{Абзац другий розділу в редакції Постанови КМ № 1140 від 31.10.2011}

підвищити рівень інформаційного забезпечення виробників сільськогосподарської продукції шляхом доступу до баз даних про прогресивні технології виробництва продукції та технічні засоби;

сформувати сучасну, інтегровану у світову промисловість, галузь сільськогосподарського машинобудування;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

забезпечити збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції машинобудування для агропромислового комплексу до 2015 року у 3,5 - 4 рази, зокрема тракторів - до 23 тис. одиниць, комбайнів - до 2,8 тис. одиниць, комбінованих ґрунтообробних посівних комплексів - 7 тис. одиниць, машин для післязбиральної обробки і зберігання зерна - до 1,8 тис. комплектів;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

збільшити обсяг експорту сільськогосподарської техніки до 50 відсотків загального обсягу її реалізації;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

зменшити витрати валютних коштів на закупівлю повнокомплектної імпортної техніки для агропромислового комплексу не менше ніж у 2 - 2,5 раза;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

створити близько 8 тис. нових робочих місць у машинобудуванні для агропромислового комплексу;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

прискорити інноваційний розвиток аграрного сектору шляхом впровадження прогресивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції;

підвищити рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції, її конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринку, зменшити втрати;

підвищити ефективність використання матеріально-технічних і енергетичних ресурсів;

зменшити у процесі виробництва сільськогосподарської продукції техногенне навантаження на довкілля;

удосконалити систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.

Застосування нової техніки та обладнання дасть змогу підвищити продуктивність праці в агропромисловому комплексі у 1,5 - 2 рази, зменшити витрати непоновлювальних енергетичних ресурсів у 2 - 2,5 раза.

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 07.08.2013}

Відповідно до паспорта Програми та завдань і заходів з виконання Програми, щорічний приріст виробництва сільськогосподарської продукції становитиме 13,6 млрд. гривень (в цінах 2005 року), а щорічний додатковий дохід від приросту валової продукції дорівнюватиме 3,5 млрд. гривень. Очікувані результати від виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються щороку в державному бюджеті з урахуванням пропозицій Мінагрополітики та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, коштів сільськогосподарських товаровиробників, банківських кредитів, страхових, інвестиційних та лізингових компаній, міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги та інших джерел.

Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2007-2015 роки становить 132183,11 млн. гривень, з них кошти державного бюджету - 5231,86 млн. гривень, що передбачаються для техніко-технологічної модернізації агропромислового виробництва і сільськогосподарського машинобудування через механізм державної підтримки, формування та розвитку ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів, розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу.

{Абзац другий розділу в редакції Постанов КМ № 1140 від 31.10.2011, № 863 від 07.08.2013}

Прогнозні обсяги фінансування Програми за роками наведені в додатку 1.

{Абзац третій розділу в редакції Постанови КМ № 1140 від 31.10.2011}Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 93.

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. № 785.

3. Державний замовник-координатор - Мінагрополітики.

4. Державний замовник - Мінагрополітики.

5. Керівник Програми - Міністр аграрної політики та продовольства.

6. Виконавці заходів Програми - Мінагрополітики, Мінпромполітики, НАК "Украгролізинг", Національна академія аграрних наук.

7. Строки виконання: червень 2007 р. - грудень 2015 року.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

5231,86

772,85

865,49

954,28

1047,28

630,03

129,62

187

317,13

328,18

Інші джерела

126951,25

8476,8

8810,75

11464,9

13356,8

15377,5

15889,55

16934,54

17865,08

18775,33

Усього

132183,11

9249,65

9676,24

12419,18

14404,08

16007,53

16019,17

17121,54

18182,21

19103,51

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1140 від 31.10.2011, № 863 від 07.08.2013}


ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Формування єдиної інформаційної бази даних у системі інженерно- технічного забезпечення агропромислового комплексу

підвищення рівня інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, відсотків

100

10

10

10

10

10

10
1) проведення моніторингу розвитку вітчизняних та світових технологій і техніки для виробництва сільськогосподарської продукції, ринку матеріально- технічних і енергетичних ресурсів, формування інформаційної бази даних

Мінагрополітики

державний бюджет

12,9

0,65

1,6

3,5

3,5

1,8

1,85
інші джерела

3,89

0,4

0,55

0,6

0,7

0,8

0,8410

15

15

проведення наукових досліджень тенденцій розвитку вітчизняних та світових технологій і техніки для виробництва сільськогосподарської продукції, ринку матеріально- технічних і енергетичних ресурсів, формування інформаційної бази даних

-"-

державний бюджетінші джерела

2,790,88

0,93

0,98

підвищення рівня забезпечення виробників сільськогосподарської продукції достовірною інформацією про споживчі властивості технічних засобів

100

10

10

10

10

10

10

10

15

15

2) створення і ведення Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України

-"-

державний бюджет

1,23


0,49

0,38

0,11

0,12

0,13

інші джерела

1,9

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,21

0,22

0,23

0,24

Разом за завданням 122,71

1,25

2,84

4,68

4,51

2,92

3,03

1,1

1,16

1,22

у тому числі


державний бюджет

14,13

0,65

2,09

3,88

3,61

1,92

1,98
інші джерела

8,58

0,6

0,75

0,8

0,9

1

1,05

1,1

1,16

1,22

2. Розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу

кількість розроблених технологій, одиниць

42

0

5

6

6

3

3

3

8

8

1) виконання науково- дослідних робіт з розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій для інноваційного розвитку агропромислового комплексу

Мінагрополітики

державний бюджет

31,2


5

6

6

4

4,2

2

2

2

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

12,95

3

3,15


3,4

3,4

кількість розроблених та освоєних виробництвом технічних засобів, одиниць

99

3

16

18

18

7

7

8

10

12

2) виконання науково- дослідних і дослідно- конструкторських робіт з розроблення технічних засобів для впровадження ресурсозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі, у тому числі:

Мінагрополітики

державний бюджет

162,76

17

20

22

24

11

15,75

17,67

17,67

17,67

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

41,1

10

10,5


10,3

10,3

Мінпромполітики

державний бюджет

139

23

25

27

30

34

31

1

1

енергетичних засобів

Мінагрополітики

державний бюджет

33

4

5

5

5

2

3

3

3

3

інші джерела

109,07

10

12,5

12,5

12,5

5

7,5

7,5

20,48

21,09

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

8

2

2


2

2

31

1

1

комбайнів самохідних та причіпних

Мінагрополітики

державний бюджет

36

4

5

5

5

2

3

4

4

4

інші джерела

98,15

10

12,5

12,5

12,5

5

7,5

7,5

7,5

23,15

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

8

2

2


2

2

51

2

2

машин і обладнання для виробництва, зберігання та доробки продукції рослинництва

Мінагрополітики

державний бюджет

32,15

4

4

5

5

2

3

3,05

3,05

3,05

інші джерела

118,94

10

10

12,5

12,5

5

7,5

8,16

26

27,28

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

8

2

2


2

2

5

1

2

2

технічних засобів і комплексів для переробки сільськогосподарської продукції

Мінагрополітики

державний бюджет

30,5

4

4

5

5

2

3

2,5

2,5

2,5

інші джерела

123,6

10

10

12,5

12,5

5

7,5

9,44

26,56

30,1

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

8

2

2


2

2

7

2

2

3

машин і обладнання для механізації робіт у тваринництві та птахівництві

Мінагрополітики

державний бюджет

17

0,5

1

1

2

2

3

2,5

2,5

2,5

інші джерела

42,5

1,25

2,5

2,5

5

5

7,5

6,25

6,25

6,25

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

7

1

2


2

2

7

2

2

3

технологічних комплексів малогабаритних машин і знарядь для механізації робіт в кооперативних та присадибних господарствах

Мінагрополітики

державний бюджет

10,75

0,5

1

1

2

1

0,75

1,5

1,5

1,5

інші джерела

26,87

1,25

2,5

2,5

5

2,5

1,87

3,75

3,75

3,75

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

2,1

1

0,5


0,3

0,3

технологічних комплексів машин для зрошення, у тому числі крапельного

Мінагрополітики

державний бюджет

3,361,12

1,12

1,12

інші джерела

8,772,5

2,5

3,77

кількість технічного та технологічного обладнання для переоснащення підприємств сільськогосподарського машинобудування, одиниць

1302376

439

487

3) переоснащення підприємств сільськогосподарського машинобудування обладнанням для виготовлення пріоритетної техніки для агропромислового комплексу, в тому числі:


інші джерела

854,5246,6

296,9

311

33991

119

129

тракторів


інші джерела

21357,2

74,9

80,9

23065

71

94

комбайнів


інші джерела

243,971

89,2

83,7

8219

26

37

комбінованих грунтообробно-посівних машин


інші джерела

46,211

13,2

22

8421

27

36

технологічних комплексів машин для зрошування, у тому числі крапельного


інші джерела

53,714,5

17,2

22

16942

54

73

обладнання для післязбиральної обробки та зберігання зерна


інші джерела

102,925,3

33

44,6

398138

142

118

машин та обладнання для тваринництва


інші джерела

194,867,6

69,4

57,8

кількість технологічних регламентів і технічних умов на виконання послуг з технічного сервісу, одиниць

32

3

4

5

5

2

3

3

3

4

4) розроблення технологічних регламентів і технічних умов для надання послуг з технічного сервісу

Мінагрополітики

державний бюджет

0,75

0,1

0,1

0,1

0,1

0,11

0,08

0,08

0,08

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

0,6
0,3

0,3

інші джерела

1,49

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,11

0,23

0,33

0,32

кількість сертифікатів та експертних висновків на технологічні процеси, одиниць

43

0

4

5

5

5

5

6

6

7

5) проведення сертифікаційних випробувань нових технологій і технічних засобів

Мінагрополітики

державний бюджет

3,16


0,3

0,3

0,37

0,41

0,43

0,45

0,45

0,45

Разом за завданням 21775,41

82,6

100,5

110,5

120,57

90,11

73,62

312,13

424,47

460,91

у тому числі


державний бюджет

391,52

40

50,4

55,4

60,47

62,51

34,14

20,2

34,2

34,2

інші джерела

1383,89

42,6

50,1

55,1

60,1

27,6

39,48

291,93

390,27

426,71

3. Формування та розвиток ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів

частка держави в переоснащенні технічними засобами, відсотків

5,2

5

5,3

5,2

5,2

1) державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва шляхом надання такої підтримки для:

Мінагрополітики

державний бюджет

1865,9

401,8

442

486,7

535,4


0,7

0,1
0,7

переоснащення сільськогосподарських виробників конкурентоспроможною технікою та обладнанням на умовах компенсації 30 відсотків її вартості

Мінагрополітики

державний бюджет

10

10

частка держави в придбанні технічних засобів, відсотків

1,3

2,4

1,9

1,9

1,9

1,9

придбання сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва на умовах фінансового лізингу

Мінагрополітики

державний бюджет

52,74

25


8,8

9,24

9,7

НАК "Украгролізинг"

державний бюджет

947,4

369,3

80

158

165,9

174,2

частка держави в придбанні технічних засобів за рахунок пільгових кредитів, відсотків технологічної потреби

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10,6

0,6

2) державна підтримка сільськогосподарських виробників шляхом здешевлення коротко- та середньострокових кредитів для придбання сільськогосподарської техніки і матеріально-технічних та енергетичних засобів

Мінагрополітики

державний бюджет

1899,8

330

363

400

440

155

5,8


102

104

щорічне оновлення матеріально-технічної бази підприємств агропромислового комплексу, відсотків

20,9

2,9

3,1

4,1

5

5,8

3) поетапне переоснащення підприємств агропромислового комплексу сучасною сільськогосподарською технікою та обладнанням


інші джерела

50390,5

7200,1

7454,6

10037,6

11857,5

13840,7

рівень технічної готовності наявного машинно-тракторного парку, відсотків

84

78

81

83

85

80

82

85

86

86

4) підтримання в робочому стані машинно-тракторного парку шляхом проведення ремонтно-відновлювальних робіт, поліпшення технічного сервісу та придбання техніки за власні кошти


інші джерела

13430,74

1218

1279

1343

1410

1480,5

1554,53

1632,25

1713,9

1799,56

щорічне оновлення матеріально-технічної бази підприємств агропромислового комплексу, відсотків

25

5

6

7

7


інші джерела

61485,62


14265,4

14978,67

15727,57

16513,98

Разом за завданням 3130082,70

9149,9

9538,6

12267,3

14242,9

15880,5

15905,73

16777,72

17718,61

18601,44

у тому числі


державний бюджет

4775,84

731,8

805

886,7

975,4

559,3

85,8

166,8

277,14

287,9

інші джерела

125306,86

8418,1

8733,6

11380,6

13267,5

15321,2

15819,93

16610,92

17441,47

18313,54

4. Удосконалення форм і методів використання технічних засобів в агропромисловому комплексі

коефіцієнт використання машинно-тракторного парку

0,84

0,75

0,75

0,76

0,77

0,78

0,81

0,83

0,87

0,91

1) розроблення рекомендацій з оптимізації технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх спеціалізації та концентрації виробництва, тенденцій розвитку техніки та форм її ефективного використання

Мінагрополітики

державний бюджет

1,9

0,4

0,4

0,5


0,3

0,3
інші джерела

8,78


1,1

1

0,8

1

1,05

1,16

1,27

1,4

кількість створених фірмових технічних центрів

114

10

10

10

10

14

14

15

15

16

2) розвиток мережі фірмових технічних центрів і дилерських підприємств з продажу та сервісного забезпечення сільськогосподарської техніки


інші джерела

122,83

10

13

14

14

13

13,65

14,33

15,05

15,8

Разом за завданням 4133,51

10,4

14,5

15,5

14,8

14,3

15

15,49

16,32

17,2

у тому числі


державний бюджет

1,9

0,4

0,4

0,5


0,3

0,3
інші джерела

131,61

10

14,1

15

14,8

14

14,7

15,49

16,32

17,2

5. Створення системи контролю якості сільськогосподарської техніки і технічних послуг

зменшення втрат сільськогосподарської продукції у результаті своєчасного і якісного проведення механізованих робіт, відсотків

50

15

15

15

15

15

25

35

35

50

1) розроблення і впровадження систем управління якістю техніки і технічних послуг

Мінагрополітики

державний бюджет

36,12


5

5

5

4

5,25


5,79

6,08

інші джерела

4,07


0,4

0,4

0,5

0,5

0,53

0,55

0,58

0,61

кількість розроблених технічних та технологічних регламентів, адаптованих до вимог законодавства ЄС та угод і правил СОТ з питань інженерно-технічного забезпечення, одиниць

29

0

4

5

5

3

3

3

3

3

2) створення методик та інструментарію контролю якості робіт і послуг з технічного забезпечення агропромислового комплексу з урахуванням вимог законодавства ЄС та угод і правил СОТ

Мінагрополітики

державний бюджет

2,2


0,6

0,8

0,8


інші джерела

9,93

0,5

0,8

1

1

1,2

1,26

1,32

1,39

1,46

Разом за завданням 552,32

0,5

6,8

7,2

7,3

5,7

7,04

1,87

7,76

8,15

у тому числі


державний бюджет

38,32


5,6

5,8

5,8

4

5,25


5,79

6,08

інші джерела

14

0,5

1,2

1,4

1,5

1,7

1,79

1,87

1,97

2,07

6. Підвищення ефективності системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

кількість суб'єктів системи інженерно-технічного забезпечення, охоплених заходами науково-технічного та методологічного супроводження інноваційного розвитку агропромислового комплексу і зміцнення його матеріально- технічної бази, одиниць

1950

50

100

100

200

300

300

300

300

300

розроблення методичних та науково- практичних рекомендацій щодо прискорення інноваційного розвитку системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, поліпшення її кадрового потенціалу

Мінагрополітики

державний бюджет

8,1


2

2

2

1

1,1
Національна академія аграрних наук

державний бюджет

2,05

1

1,05
інші джерела

106,31

5

11

12

12

12

12,6

13,23

13,89

14,59

Разом за завданням 6116,46

5

13

14

14

14

14,75

13,23

13,89

14,59

у тому числі


державний бюджет

10,15


2

2

2

2

2,15
інші джерела

106,31

5

11

12

12

12

12,6

13,23

13,89

14,59

Усього за Програмою132183,11

9249,65

9676,24

12419,18

14404,08

16007,53

16019,17

17121,54

18182,21

19103,51

державний бюджет

5231,86

772,85

865,49

954,28

1047,28

630,03

129,62

187

317,13

328,18

у тому числі
Мінагрополітики


4088,76

749,85

840,49

927,28

1017,28

212,73

34,92

29

137,23

139,98

Мінпромполітики


139

23

25

27

30

34

НАК "Украгролізинг"


947,4

369,3

80

158

165,9

174,2

Національна академія аграрних наук


56,7

14

14,7


14

14

інші джерела

126951,25

8476,8

8810,75

11464,9

13356,8

15377,5

15889,55

16934,54

17865,08

18775,33

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 1140 від 31.10.2011, № 863 від 07.08.2013}


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Формування єдиної інформаційної бази даних у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

зменшення витрат часу на пошук ефективних технічних засобів і прискорене впровадження їх у сучасних технологіях

відсотків

100

3

10

15

20

25

40

60

80

100

2. Розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу

зниження ресурсоємності продукції, зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, поліпшення його стану (в середньому) виробництво конкурентоспроможних пріоритетних технічних засобів, зокрема:

-"-

19,6

2

3

4

6

6

20

32,5

45

57,5

тракторів

тис. одиниць

236

7,5

9,5

комбайнів

-"-

2,80,4

0,9

1,5

комбінованих ґрунтообробних посівних комплексів

-"-

72

2,3

2,7

технологічних комплексів машин для зрошування, у тому числі крапельного

тис. комплектів

0,780,22

0,27

0,29

машин та обладнання для післязбиральної обробки та зберігання зерна

-"-

1,80,5

0,6

0,7

машин та обладнання для тваринництва

-"-

0,2280,086

0,067

0,075

створення нових робочих місць

тис. одиниць

82

2,5

3,5

виробництво вітчизняної техніки на ринку (в середньому)

відсотків

65

6

7

3. Формування та розвиток ринку матеріально-технічних і енергетичних засобів

підвищення рівня технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва

-"-

42,1

3,8

3,3

3,4

3,6

3,8

4,4

5,6

6,6

7,6

зменшення втрат сільськогосподарської продукції у результаті своєчасного та якісного проведення механізованих робіт (в середньому)

-"-

12,8

5

7

9

8

10

10

15

21

30

4. Удосконалення форм і методів використання технічних засобів в агропромисловому комплексі

підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку

коефіцієнтів

0,64

0,38

0,42

0,43

0,44

0,5

0,85

0,88

0,9

0,92

5. Створення системи контролю якості сільськогосподарської техніки і технічних послуг

зменшення простоїв машинно-тракторних агрегатів з технічних причин

відсотків

14

7

7

10

14

14

14

20

20

20

6. Підвищення ефективності системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств

відсотків

15

3

7

8

12

15

15

20

25

30

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 1140 від 31.10.2011, № 863 від 07.08.2013}вгору