Документ 793/97-ВР, перша редакція — Прийняття від 30.12.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 18, ст. 94 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст.181, N 47, ст.294; 1998 р., N 2, ст.7,
N 10, ст. 35) такі зміни:
1. Пункт 4.2 статті 4 після підпункту 4.2.14 доповнити новим
підпунктом 4.2.15 такого змісту: "4.2.15. Вартість основних фондів безоплатно отриманих
платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках,
передбачених законодавством: якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів
центральної виконавчої влади; у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими
підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і
теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно
до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів
рад, прийнятих у межах їх повноважень; у разі отримання підприємствами комунальної власності
об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9
пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших
підприємств та утримувалися за їх рахунок. Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим
підпунктом, приймаються на баланс за балансовою вартістю. Порядок безоплатної передачі таких основних фондів
встановлюється Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим підпункт 4.2.15 вважати підпунктом 4.2.16.
2. У пункті 13.1 статті 13: підпункт "в" викласти у такій редакції: "в) роялті, послуги типу "інжиніринг", а також доходи від
фрахту"; у підпункті "й" слова "перерахованих (переданих)" замінити
словами "переданих (виконаних, наданих)".
3. У пункті 16.4 статті 16 абзац четвертий замінити абзацами
четвертим - шостим такого змісту: "Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської продукції, подають декларацію про прибуток у
визначені цим пунктом строки за формою, що встановлюється
центральним податковим органом України. Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю
яких є виробництво сільськогосподарської продукції, відносяться
підприємства, валовий доход яких від продажу сільськогосподарської
продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий)
рік перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу. У разі, якщо за звітний (податковий) рік валовий доход таких
підприємств від продажу сільськогосподарської продукції не
перевищує п'ятдесяти відсотків загальної суми валового доходу,
прибуток таких підприємств від продажу продукції (робіт, послуг),
що не відноситься до сільськогосподарської продукції,
оподатковується у загальному порядку".
4. Статтю 16 після пункту 16.6 доповнити новим пунктом 16.7
такого змісту: "16.7. Протягом звітного (податкового) кварталу платники
податку, за винятком нерезидентів та виробників
сільськогосподарської продукції, сплачують до бюджету за перший та
другий місяць такого кварталу авансові внески податку на прибуток,
визначені згідно з пунктом 16.3 цієї статті наростаючим підсумком
з початку року. Авансові внески сплачуються до бюджету за підсумками першого
та другого місяців звітного (податкового) кварталу до 20 числа
другого і третього місяця такого кварталу відповідно. Розрахунки авансових внесків здійснюються платником податку
самостійно, без подання декларації про прибуток. Повідомлення про
результати таких розрахунків надсилається податковому органу в
терміни, передбачені для сплати авансових внесків. Штрафні санкції
за відхилення розмірів сплачених авансових внесків від розмірів
внесків, перерахованих за результатами звітного кварталу, не
застосовуються". У зв'язку з цим пункти 16.7 - 16.15 вважати відповідно
пунктами 16.8 - 16.16.
5. Пункт 20.7 статті 20 викласти в такій редакції: "20.7. Посадові особи, винні в порушенні податкового
законодавства, притягаються до відповідальності згідно із
законодавством".
6. Пункт 22.5 статті 22 викласти в такій редакції: "22.5. Акти законодавства до приведення їх у відповідність із
цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому
Закону. Встановити, що на період проведення експерименту на території
експериментальної економічної зони "Сиваш" сума податку на
прибуток підприємств - суб'єктів експериментальної економічної
зони "Сиваш", визначена згідно з нормами цього Закону, зменшується
на п'ятдесят відсотків у разі використання суми, на яку
зменшується податок на прибуток, на реалізацію інвестиційних
проектів у межах цієї зони".
7. Пункт 22.17 статті 22 доповнити абзацами другим та третім
такого змісту: "Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської продукції, податок на прибуток, визначений
за результатами господарської діяльності з 1 липня 1997 року по 31
грудня 1997 року згідно з нормами цього Закону, до бюджету не
сплачують. Декларація про прибуток за зазначений період подається
такими підприємствами до 1 квітня 1998 року".
8. Пункт 22.23 статті 22 виключити. У зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.23.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
застосовується до доходів і витрат, отриманих і проведених з 1
липня 1997 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 грудня 1997 року
N 793/97-ВРвгору