Угода між Урядом України та Урядом Туркменистану про вільну торгівлю (укр/рос)
Туркменістан, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 05.11.1994
Документ 795_523, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 04.11.1995, підстава - 426/95-ВР
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.12.1996. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Туркменистану
про вільну торгівлю
(укр/рос)
{ Угоду ратифіковано Законом
N 426/95-ВР ( 426/95-ВР ) від 04.11.95 }

Уряд України та Уряд Туркменистану, що надалі іменуються
"Договірні Сторони", підтверджуючи свою прихільність вільному розвітку взаємного
економічного співробітництва, враховуючи інтеграційні економічні зв'язки, що склалися між
Україною і Туркменистаном, взаємозалежність і взаємодоповнення
економік двох країн, прагнучи до розвитку торгово-економічного співробітництва між
Україною та Туркменистаном на основі рівності і взаємної вигоди, признаючи, що вільне переміщення товарів і послуг вимагає
здійснення взаємно погоджених заходів, підтверджуючи наміри України та Туркменистану стати
Договірними Сторонами Генеральної угоди по тарифах і торгівлі
(ГАТТ) ( 981_003 ), поділяючи цілі і принципи ГАТТ ( 981_003 ) та беручи до уваги
результати угод та домовленостей, досягнутих у рамках
Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів, домовились про нижчевикладене:
Стаття 1
1. Договірні Сторони не застосовують мито, податки та збори,
що мають еквівалентний вплив на експорт та(або) імпорт товарів, що
походять з митної території однієї з Договірних Сторін і
призначені для митної території іншої Договірної Сторони.
Вилучення з даного торгового режиму за погодженою номенклатурою
товарів оформляється документами, які є невід'ємною частиною цієї
Угоди, якщо Договірні Сторони визнають це за необхідне. 2. Для мети цієї Угоди і на період її дії під товарами, що
походять з територій Договірних Сторін, маються на увазі товари,
визначені Правилами визначення країни походження товарів від 24
вересня 1993 року ( 997_055 ), затвердженими Рішенням Ради глав
Урядів Незалежних Держав.
Стаття 2
Кожна Договірна Сторона не буде: - прямо або побічно обкладати товари, які підпадають під дію
цієї Угоди, внутрішніми податками та зборами, що перевищують
відповідні податки або збори, якими обкладаються аналогічні товари
внутрішнього виробництва або товари, що походять з третіх країн; - застосовувати щодо складування, перевантаження, зберігання,
перевезення товарів походженням з іншої Договірної Сторони, а
також платежів та переказу платежів правила інші, ніж ті, що
застосовуються в аналогічних випадках щодо власних товарів або
товарів походженням з третіх країн.
Стаття 3
Договірні Сторони у взаємній торгівлі утримуватимуться від
застосування дискримінаційних заходів, введення кількісних
обмежень або еквівалентних їм заходів на експорт та(або) імпорт
товарів у рамках цієї Угоди. Сторони можуть встановлювати кількісні чи інші спеціальні
обмеження в односторонньому порядку, але тільки в розумних межах і
на чітко визначений термін. Ці обмеження повинні мати винятковий характер і можуть
застосовуватись тільки у випадках, передбачених угодами в рамках
ГАТТ ( 981_003 ). Договірна Сторона, яка застосовує кількісні обмеження
відповідно до цієї статті, має по можливості завчасно надати іншій
Договірній Стороні повну інформацію про основні причини введення,
форми та передбачувані терміни застосування згаданих обмежень,
після чого призначаються консультації.
Стаття 4
Договірні Сторони обмінюватимуться на регулярній основі
інформацією: - про закони та інші нормативні акти, пов'язані з економічною
діяльністю, в тому числі з питань торгівлі, інвестицій,
оподаткування, банківської і страхової діяльності та інших
фінансових послуг, з транспортних та митних питань, включаючи
митну статистику. Договірні Сторони негайно півідомляють одна одній про зміни в
національному законодавстві, які можуть вплинути на виконання цієї
Угоди. Уповноважені органи Договірних Сторін погоджують порядок
обміну такою інформацією.
Стаття 5
Договірні Сторони визнають несумісною з метою цієї Угоди
недобросовісну ділову практику і зобов'язуються не припускатися
зокрема, але не виключно таких її методів: - договорів між підприємствами, рішень, прийнятих
об'єднаннями підприємств, та спільних методів ділової практики, що
мають на меті завадити або обмежити конкуренцію чи порушити умови
для неї на територіях Договірних Сторін; - дій, за допомогою яких одне або кілька підприємств
використовують своє домінуюче становище, обмежуючи конкуренцію на
всій або на значній частині територій Договірних Сторін.
Стаття 6
При здійсненні заходів тарифного і нетарифного регулювання
двосторонніх економічних відносин для обміну статистичною
інформацією, проведення митних процедур, Договірні Сторони
використовуватимуть єдину дев'ятизначну Товарну номенклатуру
зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) ( n0001410-92 ),
засновану на Гармонізованій системі опису і кодування товарів та
Комбінованій тарифно-статистичній номенклатурі івропейського
економічного співтовариства. При цьому для власних потреб
Договірні Сторони при необхідності здійснюють розвиток Товарної
номенклатури за межами дев'яти знаків. Введення еталонного примірника Товарної номенклатури
здійснюється на взаємопогодженій основі через наявні
представництва у відповідних міжнародних оганізаціях.
Стаття 7
1. Договірні Сторони згодні в тому, що додержання принципу
свободи транзиту є важливою умовою досягнення мети цієї Угоди та
істотним елементом процесу їх підключення до системи міжнародного
поділу праці та кооперування. У зв'язку з цим кожна Договірна Сторона забезпечить
безперешкодний транзит через її територію товарів, що походять з
митної території іншої Договірної Сторони і(або) третіх країн та
призначених для митної території іншої Договірної Сторони чи
будь-якої третьої країни і надаватиме експортерам, імпортерам чи
перевізникам всі наявні та необхідні для забезпечення транзиту
засоби та послуги на умовах не гірших, ніж ті, на яких ті ж засоби
та послуги надаються власним експортерам, імпортерам чи
експортерам, імпортерам або перевізникам будь-якої третьої країни. 2. Порядок та умови проходження вантажів по території держав
регулюються відповідно до міжнародних правил перевезень.
Стаття 8
Ця Угода не перешкоджає праву будь-якої з Договірних Сторін
вживати загальноприйнятих у міжнародній практиці заходів, які вона
вважає нобхідними для захисту своїх життєвих інтересів або які
безперечно необхідні для виконання міжнародних договорів,
учасником яких вона є або має намір стати, якщо ці заходи
стосуються: - інформації, що зачіпає інтереси національної оборони; - торгівлі зброєю, боєприпасами та військовою технікою; - досліджень або виробництва, пов'язаних з потребами оборони; - поставок матеріалів та устаткування, використовуваних в
ядерній промисловості; - захисту суспільної моралі, громадського порядку; - захисту промислової чи інтелектуальної власності; - золота, срібла або інших дорогоцінних металів та каменів; - захисту здоров'я людей, тварин і рослин.
Стаття 9
З метою проведення погодженої політики експортного контролю
щодо третіх країн, Договірні Сторони будуть проводити регулярні
консультації та вживати взаємопогоджених заходів для створення
ефективної системи експортного контролю.
Стаття 10
Положення цієї Угоди замінюють положення двосторонніх угод,
укладених раніше між Договірними Сторонами, тією мірою, якою
останні або не сумісні з першими, або ідентичні їм.
Стаття 11
Спори між Договірними Сторонами щодо тлумачення або
застосування положень цієї Угоди розв'язуватимуться шляхом
переговорів. Договірні Сторони прагнутимуть уникати конфліктних ситуацій у
взаємній торгівлі. Кожна Договірна Сторона забезпечить, щоб на її території були
ефективні засоби щодо визнання та здійснення арбітражних рішень.
Стаття 12
Для реалізації мети цієї Угоди та вироблення рекомендацій
щодо вдосконалення торгово-економічного співробітництва між двома
країнами Договірні Сторони погодились заснувати спільну
українсько-туркменську комісію.
Стаття 13
Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями про
виконання Договірними Сторонами необхідних для цього
внутрідержавних процедур і залишатиметься чинною до закінчення
дванадцяти місяців з дати, коли одна з Договірних Сторін надішле
письмове повідомлення іншій Договірній Стороні про намір припинити
її дію. Положення цієї Угоди після припинення її дії
застосовуватимуться до контрактів між підприємствами та
організаціями обох країн, укладених, але не виконаних в період її
дії.
Укладено 5 листопада 1994 року в двох дійсних примірниках,
кожний українською, туркменською та російською мовами, причому всі
тексти мають однакову чинність. З метою тлумачення положень цієї Угоди текст російською мовою
має переважну силу.
Соглашение
между Правительством Украины и
Правительством Туркменистана о свободной
торговле

Дата підписання: 05.11.1994 Дата набрання чинності: 04.11.1995
Правительство Украины и Правительство Туркменистана,
именуемые в дальнейшем "Договаривающимися Сторонами",
подтверждая свою приверженность свободному развитию взаимного
экономического сотрудничества,
учитывая сложившиеся интеграционные экономические связи
Украины и Туркменистана,
стремясь к развитию торгово-экономического сотрудничества
между Украиной и Туркменистаном на основе равенства и взаимной
выгоды,
признавая, что свободное перемещение товаров и услуг требует
осуществления взаимно согласованных мер,
подтверждая намерения Украины и Туркменистана стать
Договаривающимися Сторонами Генерального соглашения по тарифам и
торговле (ГАТТ) ( 981_003 ), разделяя цели и принципы ГАТТ и
принимая во внимание результаты соглашений и договоренностей,
достигнутых в рамках Уругвайского раунда многосторонних торговых
переговоров,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
1. Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие на экспорт и/или
импорт товаров, происходящих с таможенной территории одной из
Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенной
территории другой Договаривающейся Стороны. Исключение из данного
торгового режима по согласованной номенклатуре товаров оформляется
документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, если Договаривающиеся Стороны сочтут это необходимым.
2. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия
под товарами, происходящими с территорий Договаривающихся Сторон,
понимаются товары, определенные Правилами определения страны
происхождения товаров ( 997_055 ), определяемыми соглашениями
Договаривающихся Сторон.
Статья 2
Каждая Договаривающаяся Сторона не будет:
прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие
настоящего Соглашения, внутренними налогами или сборами,
превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются
аналогичные товары внутреннего производства;
применять в отношении складирования, перегрузки, хранения,
перевозки товаров происхождением из другой Договаривающейся
Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем
те, которые применяются в аналогичных случаях в отношении
собственных товаров.
Статья 3
Договаривающиеся Стороны во взаимной торговле будут
воздерживаться от применения дискриминационных мер, введения
количественных ограничений или эквивалентных им мер на экспорт
и/или импорт товаров в рамках настоящего Соглашения.
Стороны могут устанавливать количественные или иные
специальные ограничения по согласованию Сторон.
Данные ограничения должны иметь исключительный характер и
могут применяться только в случаях, предусмотренных соглашениями в
рамках ГАТТ ( 981_003 ).
Статья 4
Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной
основе информацией:
о законах и других нормативных актах, связанных с
экономической деятельностью, в том числе по вопросам торговли,
инвестиций, налогообложения, банковской и страховой деятельности и
прочих финансовых услуг, по транспортным и таможенным вопросам,
включая таможенную статистику.
Договаривающиеся Стороны незамедлительно сообщают друг другу
об изменениях в национальном законодательстве, которые могут
повлиять на выполнение настоящего Соглашения.
Уполномоченные органы Договаривающихся Сторон согласуют
порядок обмена такой информацией.
Статья 5
Договаривающиеся Стороны признают несовместимой с целями
настоящего Соглашения недобросовестную деловую практику и
обязуются не допускать, в частности, но не исключительно,
следующие ее методы:
договоры между предприятиями, решения, принятые объединением
предприятий, и общие методы деловой практики, имеющие своей целью
помешать или ограничить конкуренцию или нарушить условия для нее
на территориях Договаривающихся Сторон;
действия, с помощью которых одно или несколько предприятий
используют свое доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на
всей или на значительной части территории Договаривающихся Сторон.
Статья 6
При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования
двусторонних экономических отношений, для обмена статистической
информацией, проведения таможенных процедур Договаривающиеся
Стороны будут использовать единую девятизначную Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
( n0001410-92 ), основанную на Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров и Комбинированной тарифно-статистической
номенклатуре Европейского экономического сообщества. При этом для
собственных нужд Договаривающиеся Стороны при необходимости
осуществляют развитие Товарной номенклатуры за пределами девяти
знаков.
Введение эталонного экземпляра Товарной номенклатуры
осуществляется на взаимосогласованной основе через имеющиеся
представительства в соответствующих международных организациях.
Статья 7
1. Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение
принципа свободы транзита является важнейшим условием достижения
целей настоящего Соглашения и существенным элементом процесса их
подключения к системе международного разделения труда и
кооперирования.
В этой связи каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит
беспрепятственный транзит через ее территорию товаров,
происходящих с таможенной территории другой Договаривающейся
Стороны и/или третьих стран и предназначенных для таможенной
территории другой Договаривающейся Стороны или любой третьей
страны, и будет предоставлять экспортерам, импортерам или
перевозчикам все имеющиеся и необходимые для обеспечения транзита
средства и услуги на условиях не худших, чем те, на которых те же
средства и услуги предоставляются собственным экспортерам,
импортерам или экспортерам, импортерам или перевозчикам любого
третьего государства.
2. Порядок и условия прохождения грузов по территориям
государств регулируются в соответствии с международными правилами
перевозок.
Статья 8
Настоящее Соглашение не препятствует праву любой из
Договаривающихся Сторон принимать общепринятые в международной
практике меры, которые она считает необходимыми для защиты своих
жизненных интересов или которые безусловно необходимы для
выполнения международных договоров, участником которых она
является или намеревается стать, если эти меры касаются:
информации, затрагивающей интересы национальной обороны;
торговли оружием, боеприпасами и военной техникой;
исследований или производства, связанных с нуждами обороны;
поставок материалов и оборудования, используемых в ядерной
промышленности;
защиты общественной морали, общественного порядка;
защиты промышленной или интеллектуальной собственности;
золота, серебра или иных драгоценных металлов и камней;
защиты здоровья людей, животных и растений.
Статья 9
В целях проведения согласованной политики экспортного
контроля в отношении третьих стран Договаривающиеся Стороны будут
проводить регулярные консультации и принимать взаимосогласованные
меры для создания эффективной системы экспортного контроля.
Статья 10
Положения настоящего Соглашения заменяют положения
двусторонних соглашений, заключенных ранее между Договаривающимися
Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с
первыми, либо идентичны им.
Статья 11
Споры между Договаривающимися Сторонами относительно
толкования или применения положений настоящего Соглашения будут
разрешаться путем переговоров.
Договаривающиеся Стороны будут стремиться избегать
конфликтных ситуаций во взаимной торговле.
Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит, чтобы на ее
территории имелись эффективные средства по признанию и приведению
в исполнение арбитражных решений.
Статья 12
Для реализации целей настоящего Соглашения и выработки
рекомендаций по совершенствованию торгово-экономического
сотрудничества между двумя странами Договаривающиеся Стороны
согласились учредить совместную туркменско-украинскую комиссию.
Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена
уведомлениями о выполнении Договаривающимися Сторонами необходимых
для этого внутригосударственных процедур и будет оставаться в силе
до истечения двенадцати месяцев с даты, когда одна из
Договаривающихся Сторон направит письменное уведомление другой
Договаривающиеся Стороне о намерении прекратить его действие.
Положения настоящего Соглашения после прекращения его
действия будут применяться к контрактам между предприятиями и
организациями обеих стран, заключенным, но не исполненным в период
его действия.
Совершено в г. Ашгабате 5 ноября 1994 г. в двух подлинных
экземплярах, каждый на украинском, туркменском и русском языках,
причем все тексты имеют одинаковую силу.
Для целей толкования положений настоящего Соглашения текст на
русском языке имеет преимущественную силу.
За Правительство За Правительство
Украины Туркменистанавгору