Документ 8-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2017, підстава - 998-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 січня 2004 р. N 8
Київ
Про затвердження Порядку надання
Кабінетом Міністрів України дозволу на
використання запатентованого винаходу
(корисної моделі) чи зареєстрованої топографії
інтегральної мікросхеми
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011
N 877 ( 877-2013-п ) від 04.12.2013
N 933 ( 933-2013-п ) від 18.12.2013
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

Відповідно до статті 30 Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) та статті 19 Закону України
"Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
( 621/97-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання Кабінетом Міністрів України
дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)
чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми, що
додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 р.
N 516 ( 516-94-п ) "Про порядок надання дозволу на використання
запатентованого винаходу (корисної моделі) чи запатентованого
промислового зразка без згоди власника патенту, але з виплатою
йому відповідної компенсації" (ЗП України, 1994 р., N 11,
ст. 273);
постанову Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р.
N 444 ( 444-98-п ) "Про Порядок надання Кабінетом Міністрів
України дозволу на використання винаходу (корисної моделі),
промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми без
згоди власника прав на них, але з виплатою йому відповідної
компенсації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 528).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. N 8
ПОРЯДОК
надання Кабінетом Міністрів України дозволу
на використання запатентованого винаходу
(корисної моделі) чи зареєстрованої топографії
інтегральної мікросхеми
{ У тексті Порядку слово "МОН" замінено словами "Державна
служба інтелектуальної власності" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2011-п )
від 14.09.2011 }
{ У тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку"
згідно з Постановою КМ N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду клопотання про
надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання
запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої
топографії інтегральної мікросхеми без згоди власника відповідного
патенту (свідоцтва) (далі - дозвіл), але з виплатою йому
компенсації. Такий дозвіл надається з метою забезпечення охорони
здоров'я населення, екологічної безпеки та задоволення інших
інтересів суспільства.
Дія цього Порядку не поширюється на процедуру надання
Кабінетом Міністрів України дозволу на використання
запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується
лікарського засобу. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 877 ( 877-2013-п ) від 04.12.2013 }
2. Дозвіл може бути надано будь-якій особі, яка має намір
використовувати запатентований винахід (корисну модель) чи
зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми (далі - об'єкт),
за наявності підстав і з дотриманням вимог статті 30 Закону
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ) та статті 19 Закону України "Про охорону прав на
топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ).
3. Заінтересована особа звертається до центрального органу
виконавчої влади, до компетенції якого належить вирішення питань
використання об'єкта (далі - компетентний орган), з обґрунтованим
клопотанням про надання Кабінетом Міністрів України дозволу, в
якому зазначаються найменування об'єкта, номер відповідного
патенту (свідоцтва), відомості про його власника, його адреса (або
місцезнаходження), а також подається інформація про безпідставну
відмову цього власника у видачі ліцензії на використання об'єкта.
До клопотання додаються:
обґрунтування необхідності використання об'єкта в інтересах
суспільства із зазначенням конкретних обставин суті справи;
техніко-економічне обґрунтування доцільності, можливості та
умов використання об'єкта, розміру компенсації власникові
відповідного патенту (свідоцтва).
Усі документи оформляються згідно із законодавством
українською мовою і подаються у чотирьох примірниках.
4. Компетентний орган розглядає клопотання протягом місяця з
дати їх надходження та приймає рішення щодо доцільності надання
дозволу.
У разі прийняття позитивного рішення компетентний орган
надсилає клопотання Мінекономрозвитку (у трьох примірниках).
5. Мінекономрозвитку розглядає одержані матеріали протягом
двох тижнів з дати їх надходження, перевіряє чинність відповідного
патенту (свідоцтва), відповідність відомостей про його власника
даним реєстрації і готує свої пропозиції про надання або відмову у
наданні дозволу на використання зазначеного у клопотанні об'єкта
та подає їх у двох примірниках до Кабінету Міністрів України.
6. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції
Мінекономрозвитку і приймає рішення про надання або відмову у
наданні дозволу.
У рішенні зазначаються особа, якій надається дозвіл на
використання об'єкта, строк та умови надання дозволу, розмір
компенсації, що повинна бути виплачена власникові відповідного
патенту (свідоцтва), порядок її виплати, найменування органу,
який здійснює контроль за використанням об'єкта.
У рішенні про відмову у наданні дозволу зазначаються підстави
для відмови.
У разі потреби Кабінет Міністрів України доручає
компетентному органу та Мінекономрозвитку проведення додаткової
експертизи доцільності надання дозволу.
7. Про прийняте Кабінетом Міністрів України рішення
Мінекономрозвитку інформує всі заінтересовані сторони.
8. У разі припинення існування обставин, що були підставою
для надання дозволу на використання об'єкта, орган, який здійснює
контроль за його використанням, за погодженням з компетентним
органом вносить Мінекономрозвитку пропозиції щодо скасування
дозволу, а Мінекономрозвитку готує відповідні пропозиції для
Кабінету Міністрів України. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 957
( 957-2011-п ) від 14.09.2011, N 933 ( 933-2013-п ) від
18.12.2013 }
9. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції
Мінекономрозвитку і протягом двох тижнів приймає рішення про
скасування дозволу або про відмову у такому скасуванні. Про
прийняте Кабінетом Міністрів України рішення Мінекономрозвитку
інформує всі заінтересовані сторони.
10. Дозвіл може бути скасовано за обґрунтованим клопотанням
особи, яка здійснює використання об'єкта. Зазначене клопотання
подається до органу, який здійснює контроль за використанням
об'єкта. Відповідні пропозиції щодо скасування дозволу
розглядаються згідно з пунктами 8 і 9 цього Порядку.
11. У разі порушення умов використання об'єкта особою, якій
надано дозвіл на його використання, Кабінет Міністрів України може
скасувати такий дозвіл.



вгору