Про схвалення Концепції реформування системи державної допомоги суб'єктам господарювання
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 13.01.201081-р
Документ 81-2010-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2011, підстава - 26-2011-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 13 січня 2010 р. N 81-р
Київ
Про схвалення Концепції реформування системи
державної допомоги суб'єктам господарювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }

1. Схвалити Концепцію реформування системи державної допомоги
суб'єктам господарювання, що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Розпорядження КМ N 26-р
( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2010 р. N 81-р
КОНЦЕПЦІЯ
реформування системи державної допомоги
суб'єктам господарювання

Проблеми, які потребують розв'язання
Державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна
допомога) є одним з інструментів стимулювання господарської
діяльності для досягнення економічних, соціальних та політичних
цілей, зокрема для підвищення конкурентоспроможності таких
суб'єктів на зовнішньому і внутрішньому ринку. Однак внаслідок
надання державної допомоги створюються сприятливі умови для
провадження окремими суб'єктами господарювання господарської
діяльності або окремих її видів та знижується їх мотивація до
підвищення ефективності такої діяльності.
Надання державної допомоги може негативно позначатися на
функціонуванні ринкового механізму попиту і пропонування та
системи конкурентних переваг, яка є основою міжнародної торгівлі,
спотворювати конкуренцію, призводити до торговельних конфліктів,
неефективного витрачання ресурсів і зниження суспільного
добробуту.
Державна допомога надається прямо або опосередковано
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, уповноваженими ними установами чи
суб'єктами господарювання (далі - надавачі державної допомоги).
Існують різні види державної допомоги, зокрема вибіркові
податкові пільги, пільгові кредити, компенсації, гарантії та
субсидування заробітної плати. Найпоширенішим видом державної
допомоги є пряма субсидія.
З метою мінімізації негативного впливу державної допомоги на
конкуренцію та міжнародну торгівлю встановлено певні правила щодо
надання державної допомоги, яких повинні дотримуватися члени СОТ і
Європейського Союзу.
Міжнародні зобов'язання України щодо державної допомоги
визначені Угодами СОТ і Угодою про партнерство та співробітництво
між Європейськими Співтовариствами і Україною ( 998_012 ).
Невиконання таких зобов'язань може призвести до застосування з
боку інших держав механізму правового захисту, передбаченого
Угодою СОТ про субсидії і компенсаційні заходи ( 981_015 ),
зокрема накладення компенсаційного мита на вітчизняні товари.
Основними проблемами, які потребують розв'язання, є
відсутність контролю за впливом державної допомоги на конкуренцію
та міжнародну торгівлю і недостатня прозорість механізму надання
та використання державної допомоги.
Питання щодо надання державної допомоги регулюється
Господарським ( 436-15 ) та Бюджетним ( 2542-14 ) кодексами
України, Законами України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ),
"Про стимулювання розвитку регіонів" ( 2850-15 ), "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Концепцією державної
промислової політики, схваленою Указом Президента України від 12
лютого 2003 р. N 102 ( 102/2003 ), Державною програмою розвитку
промисловості на 2003-2011 роки, схваленою постановою Кабінету
Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1174 ( 1174-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1628), Концепцією
перебудови системи державних субсидій, що надаються галузям
національної економіки, затвердженою розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 182 ( 182-2003-р )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 14, ст. 634).
Результати аналізу законодавства щодо державної допомоги
свідчать про його фрагментарність та відсутність норм, необхідних
для розв'язання зазначених проблем. Зокрема, у законодавстві не
визначено механізм повернення суб'єктом господарювання отриманої
державної допомоги, що спотворює або загрожує спотворити
конкуренцію та міжнародну торгівлю.
Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є забезпечення реформування системи державної
допомоги суб'єктам господарювання (далі - система державної
допомоги), зокрема підвищення прозорості її функціонування,
мінімізація негативного впливу державної допомоги на конкуренцію
та міжнародну торгівлю та адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.
Концепцію передбачається реалізувати протягом п'яти років.
Шляхи і способи розв'язання проблем
З метою реформування системи державної допомоги необхідно
забезпечити виконання таких основних завдань:
проведення інвентаризації наданої державної допомоги; { Абзац
другий розділу в редакції Розпорядження КМ N 26-р ( 26-2011-р )
від 19.01.2011 }
складення та ведення реєстру відомостей про надавачів і
отримувачів державної допомоги, її види та обсяги (далі - реєстр);
складення карти регіонального розподілу державної допомоги
(далі - карта регіонального розподілу) для забезпечення
збалансованого розвитку регіонів і щорічного звіту про надання
державної допомоги (далі - звіт).
Виконання зазначених завдань забезпечить створення системи
моніторингу державної допомоги та умов для виконання основного
завдання - запровадження контролю за впливом державної допомоги на
конкуренцію та міжнародну торгівлю.
Повноваження з проведення інвентаризації наданої державної
допомоги, складення та ведення реєстру, складення карти
регіонального розподілу і звіту покладаються на центральний орган
виконавчої влади, який володіє інформацією про програми та види
державної допомоги, проводить фінансовий моніторинг і взаємодіє з
іншими органами влади. { Абзац шостий розділу із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 26-р ( 26-2011-р ) від
19.01.2011 }
Повноваження із здійснення контролю за впливом державної
допомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю, зокрема за
прийняттям надавачами державної допомоги рішень щодо її надання,
покладаються на державний орган, який не є надавачем державної
допомоги та має незалежний статус. Крім того, на такий орган
покладаються повноваження з прийняття рішень про повернення
суб'єктом господарювання отриманої державної допомоги, що
спотворює або загрожує спотворити конкуренцію та міжнародну
торгівлю.
Для вирішення питання реформування системи державної допомоги
необхідно надати повноваження з проведення інвентаризації наданої
державної допомоги, складення і ведення реєстру, складення карти
регіонального розподілу і звіту, із здійснення контролю за впливом
державної допомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю органу
(органам), визначеному (визначеним) законом про державну допомогу
суб'єктам господарювання. { Абзац восьмий розділу в редакції
Розпорядження КМ N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
У разі такого розподілу повноважень між існуючими органами чи
їх надання одному органові забезпечується можливість використання
наявних в уповноваженому органі (органах) кадрових та
інформаційних ресурсів. { Абзац дев'ятий розділу із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 26-р ( 26-2011-р ) від
19.01.2011 }
Виконання перелічених завдань потребує створення в
уповноваженому органі (органах) окремих структурних підрозділів,
організації їх кадрового, технічного і фінансового забезпечення,
налагодження взаємодії з надавачами державної допомоги. { Абзац
десятий розділу із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
Система моніторингу державної допомоги створюється у три
етапи:
на першому етапі передбачається провести інвентаризацію
державної допомоги, наданої центральними органами виконавчої
влади; { Абзац дванадцятий розділу в редакції Розпорядження КМ
N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
на другому етапі - забезпечити складення та ведення реєстру
відомостей про державну допомогу, надану центральними органами
виконавчої влади; { Абзац тринадцятий розділу в редакції
Розпорядження КМ N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
на третьому етапі - провести інвентаризацію державної
допомоги, наданої місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, забезпечити доповнення та ведення
реєстру з урахуванням результатів інвентаризації, скласти карту
регіонального розподілу і звіт. { Абзац чотирнадцятий розділу в
редакції Розпорядження КМ N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
Для розв'язання існуючих проблем необхідно створити
нормативно-правову базу, якою:
уточнити основні інституційні, правові та організаційні
засади функціонування системи державної допомоги, зокрема
визначити поняття "державна допомога", порядок інформування
надавачами державної допомоги уповноваженого органу (органів) про
програми або окремі випадки її надання; { Абзац шістнадцятий
розділу із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 26-р
( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
установити, що надання державної допомоги не повинно
призводити до спотворення конкуренції та міжнародної торгівлі.
{ Абзац сімнадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
Нормативно-правова база створюється у три етапи:
на першому етапі розробляється проект закону про державну
допомогу суб'єктам господарювання; { Абзац дев'ятнадцятий розділу
в редакції Розпорядження КМ N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
на другому етапі розробляються нормативно-правові акти щодо
проведення інвентаризації державної допомоги, наданої центральними
органами виконавчої влади; { Абзац двадцятий розділу в редакції
Розпорядження КМ N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
на третьому етапі законодавчі акти приводяться у
відповідність із законом про державну допомогу суб'єктам
господарювання, розробляються нормативно-правові акти щодо
проведення інвентаризації державної допомоги, наданої місцевими
органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, та
підзаконні акти, що забезпечить функціонування системи державної
допомоги. { Абзац двадцять перший розділу із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням КМ N 26-р ( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
Контроль за впливом державної допомоги на конкуренцію та
міжнародну торгівлю запроваджується після прийняття закону про
державну допомогу суб'єктам господарювання та створення системи
моніторингу державної допомоги. { Абзац двадцять другий розділу із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 26-р ( 26-2011-р )
від 19.01.2011 }
Для реалізації Концепції необхідно провести навчання фахівців
уповноваженого органу (органів) і надавачів державної допомоги та
забезпечити інформування громадськості про основні завдання та
переваги системи державної допомоги. { Абзац двадцять третій
розділу із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 26-р
( 26-2011-р ) від 19.01.2011 }
Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть змогу:
забезпечити прозорість функціонування системи державної
допомоги;
мінімізувати негативний вплив державної допомоги на
конкуренцію та міжнародну торгівлю;
виконати міжнародні зобов'язання України згідно з Угодою про
партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами
і Україною ( 998_012 );
забезпечити прогрес у переговорному процесі щодо створення
зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.
Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Концепції
Фінансування заходів щодо реалізації Концепції
здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та інших
джерел.вгору