Документ 834-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.09.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 вересня 2008 р. N 834
Київ
Про затвердження Державної цільової
науково-технічної програми
створення державної інтегрованої інформаційної системи
забезпечення управління рухомими об'єктами
(зв'язок, навігація, спостереження)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову науково-технічну програму
створення державної інтегрованої інформаційної системи
забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація,
спостереження) (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства
транспорту та зв'язку визначені Програмою завдання, заходи і
показники до розділів проекту Державної програми економічного та
соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству транспорту та зв'язку подавати щороку до
31 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки
інформацію про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2008 р. N 834
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
створення державної інтегрованої інформаційної системи
забезпечення управління рухомими об'єктами
(зв'язок, навігація, спостереження)

Загальна частина
Сучасні досягнення у галузі інформаційних технологій,
зв'язку, навігації і спостереження, їх інтеграція у межах єдиної
інформаційної системи дають змогу забезпечити належний рівень
безпеки руху, підвищити ефективність використання всіх видів
транспорту. У багатьох розвинутих державах світу, насамперед у
США, Японії, країнах ЄС, створюються інтегровані
високотехнологічні засоби і системи, що застосовуються у процесі
управління всіма видами рухомих об'єктів як у цивільній, так і у
військовій сфері.
В Україні функціонують відомчі системи інформаційного
забезпечення процесів управління рухомими об'єктами у галузі
авіаційного, водного, залізничного та автомобільного транспорту,
але рівень оснащення та інтеграції їх систем зв'язку, навігації і
спостереження значно нижче від рівня, досягнутого передовими
державами. Застаріла інфраструктура, неузгодженість підходів до
розв'язання споріднених завдань, обмеженість в інформаційній
взаємодії із створення сучасних високотехнологічних систем
управління рухомими об'єктами є причиною технічного та
технологічного відставання України у цій сфері.
Актуальність розроблення та затвердження Державної цільової
науково-технічної програми створення державної інтегрованої
інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами
(зв'язок, навігація, спостереження) (далі - Програма) зумовлена
нагальною потребою у наближенні розвитку транспортної галузі
України до світового рівня на основі використання сучасних
інформаційних технологій.
Мета Програми
Метою Програми є створення державної інтегрованої
інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами,
зокрема:
системи зв'язку з рухомими об'єктами, що відповідає сучасним
вимогам та міжнародним стандартам з належною технічною базою;
системи навігації, що базується на сучасних технологіях, для
розвитку вітчизняних засобів навігації і впровадження їх у системи
управління всіма видами транспорту та користування цією системою
органами МВС, МОЗ, Міноборони, СБУ, МНС;
інтегрованої радіолокаційної системи та єдиної системи
висвітлення обстановки в Азово-Чорноморському басейні, що
використовуватимуться з метою доведення рівня якості контролю
навколишнього простору та інформаційного забезпечення управління
рухомими об'єктами до сучасних вимог.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Шляхами розв'язання проблеми є:
проведення прикладних досліджень з проблем створення
перспективних засобів і систем зв'язку, навігації і спостереження;
розроблення організаційної, функціональної та інформаційної
структури державної інтегрованої інформаційної системи
забезпечення управління рухомими об'єктами;
створення і впровадження перспективних засобів зв'язку,
навігації і спостереження;
розроблення новітніх технологій оброблення інформації;
інтеграція засобів зв'язку, навігації і спостереження у
рамках державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення
управління рухомими об'єктами;
створення умов для подальшого розвитку інноваційних засобів і
систем зв'язку, навігації і спостереження.
Основними способами розв'язання проблеми є виконання
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, проведення
організаційно-технічних заходів і розроблення нормативно-правових
актів.
Прогнозовані обсяги і джерела фінансування завдань і заходів
Програми наведені у паспорті (додаток 1).
Завдання і заходи Програми
Перелік завдань і заходів, спрямованих на розв'язання
проблеми та досягнення мети Програми, наведено у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
створити вітчизняні засоби зв'язку, навігації і
спостереження, а також сучасну інфраструктуру для забезпечення
постійного та ефективного контролю наземного, повітряного та
водного простору України;
підвищити рівень безпеки руху на транспорті.
У результаті виконання Програми буде створена
науково-технічна база для подальшого розвитку вітчизняних засобів
зв'язку, навігації і спостереження, удосконалення системи
управління рухомими об'єктами.
Очікувані результати Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та інших джерел.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної програми
створення державної інтегрованої інформаційної системи
забезпечення управління рухомими об'єктами
(зв'язок, навігація, спостереження)

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 410 ( 410-2003-р )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1481).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2008 р. N 834.
3. Державний замовник - Мінтрансзв'язку.
4. Керівник Програми - заступник Міністра транспорту та
зв'язку.
5. Виконавці заходів Програми - науково-дослідні установи,
підприємства, вищі навчальні заклади.
Науковий координатор Програми - Харківський національний
університет радіоелектроніки.
6. Строк виконання: 2008-2011 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками, | | фінансування | фінансування, | тис. гривень | | | тис. гривень |--------------------------| | | |2008 |2009 |2010 |2011 | |------------------+------------------+-----+------+------+------| |Державний бюджет | 29680 |1630 |11765 |9855 |6430 | |------------------+------------------+-----+------+------+------| |Інші джерела | 42920 |6860 |22150 |9640 |4270 | |------------------+------------------+-----+------+------+------| |Усього | 72600 |8490 |33915 |19495 |10700 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми
створення державної інтегрованої інформаційної системи
забезпечення управління рухомими об'єктами
(зв'язок, навігація, спостереження)



Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної програми
створення державної інтегрованої інформаційної системи
забезпечення управління рухомими об'єктами
(зв'язок, навігація, спостереження)

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування | Значення показників | | завдання |показників виконання|--------------------------| | | завдання |усього| у тому числі за | | | | | роками | | | | |-------------------| | | | |2008|2009|2010|2011| |----------------+--------------------+------+----+----+----+----| |1. Створення |кількість | 4 | | | 2 | 2 | |організаційно- |інформаційно- | | | | | | |функціональної |аналітичних та | | | | | | |та інформаційної|інформаційно- | | | | | | |структури |довідкових центрів, | | | | | | | |систем та порталів | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість макетів | 5 | | 1 | 2 | 2 | | |організаційно- | | | | | | | |функціональної та | | | | | | | |інформаційної | | | | | | | |структури державної | | | | | | | |інтегрованої | | | | | | | |інформаційної | | | | | | | |системи забезпечення| | | | | | | |управління рухомими | | | | | | | |об'єктами (зв'язок, | | | | | | | |навігація, | | | | | | | |спостереження) | | | | | | | |(далі - інформаційна| | | | | | | |система) та її | | | | | | | |складових | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість | 6 | | | 3 | 3 | | |нормативно-правових | | | | | | | |актів і технологій | | | | | | | |створення та доступу| | | | | | | |до інформаційних | | | | | | | |ресурсів державної | | | | | | | |інтегрованої | | | | | | | |інформаційної | | | | | | | |системи, їх захисту | | | | | | | |та функціонування | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість науково- | 10 | | 2 | 3 | 5 | | |технічних звітів про| | | | | | | |результати | | | | | | | |розроблення | | | | | | | |організаційно- | | | | | | | |функціональної | | | | | | | |структури | | | | | | | |інформаційної | | | | | | | |системи | | | | | | |----------------+--------------------+------+----+----+----+----| |2. Створення |кількість зразків | 1 | | | 1 | | |інтегрованих |системи захисту | | | | | | |систем і засобів|радіолокаційних | | | | | | |спостереження |засобів | | | | | | | |спостереження нового| | | | | | | |покоління | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість методів та| 4 | | 1 | 3 | | | |зразків | | | | | | | |функціональної та | | | | | | | |технічної уніфікації| | | | | | | |апаратури систем | | | | | | | |спостереження за | | | | | | | |рухомими об'єктами у| | | | | | | |повітряному та | | | | | | | |надводному просторі | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість | 2 | | 2 | | | | |нормативних | | | | | | | |документів з питань | | | | | | | |створення єдиної | | | | | | | |системи | | | | | | | |спостереження у | | | | | | | |повітряному та | | | | | | | |надводному просторі,| | | | | | | |спільного | | | | | | | |використання | | | | | | | |незалежного та | | | | | | | |залежного | | | | | | | |спостереження за | | | | | | | |рухомими об'єктами | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість науково- | 9 | | 6 | 3 | | | |технічних звітів за | | | | | | | |результатами | | | | | | | |створення | | | | | | | |інтегрованих систем | | | | | | | |і засобів | | | | | | | |спостереження | | | | | | |----------------+--------------------+------+----+----+----+----| |3. Створення та |кількість зразків | 3 | | | 2 | 1 | |розвиток |радіолокаторів та | | | | | | |інтегрованої |метеорадіолокаційних| | | | | | |радіолокаційної |станцій нового | | | | | | |системи контролю|покоління | | | | | | |повітряного |--------------------+------+----+----+----+----| |простору України|кількість методик | 1 | | | 1 | | | |використання | | | | | | | |інтегрованої | | | | | | | |радіолокаційної | | | | | | | |системи в умовах | | | | | | | |мирного часу та | | | | | | | |особливого періоду | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість науково- | 5 | | 1 | 3 | 1 | | |технічних звітів за | | | | | | | |результатами | | | | | | | |розроблення | | | | | | | |інтегрованої | | | | | | | |радіолокаційної | | | | | | | |системи контролю | | | | | | | |повітряного | | | | | | | |простору | | | | | | |----------------+--------------------+------+----+----+----+----| |4. Створення та |кількість зразків | 2 | | | 2 | | |розвиток єдиної |апаратури контролю | | | | | | |системи контролю|надводної | | | | | | |за надводною |обстановки, | | | | | | |обстановкою в |автоматизованого | | | | | | |Азово- |збирання, обробки та| | | | | | |Чорноморському |обміну інформацією | | | | | | |басейні |про обстановку в | | | | | | | |Азово-Чорноморському| | | | | | | |басейні | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість | 2 | | 1 | | 1 | | |нормативно-правових | | | | | | | |актів з питань | | | | | | | |створення та | | | | | | | |функціонування | | | | | | | |єдиної системи | | | | | | | |контролю обстановки | | | | | | | |в Азово- | | | | | | | |Чорноморському | | | | | | | |басейні | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість науково- | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |технічних звітів за | | | | | | | |результатами | | | | | | | |розроблення єдиної | | | | | | | |системи контролю | | | | | | | |обстановки в Азово- | | | | | | | |Чорноморському | | | | | | | |басейні | | | | | | |----------------+--------------------+------+----+----+----+----| |5. Створення та |кількість систем та | 9 | | | 3 | 6 | |розвиток |засобів для | | | | | | |інтегрованих |забезпечення | | | | | | |систем і засобів|надійності | | | | | | |навігації |супутникової | | | | | | | |навігації, контролю | | | | | | | |переміщення | | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | | |та аналізу дорожньо-| | | | | | | |транспортних пригод | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість зразків | 1 | | | | 1 | | |інтегрованої | | | | | | | |навігаційної | | | | | | | |апаратури для всіх | | | | | | | |видів рухомих | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість | 1 | | | | 1 | | |нормативно-правових | | | | | | | |актів з питань | | | | | | | |інтегрування | | | | | | | |підсистем навігації | | | | | | | |з підсистемами | | | | | | | |спостереження | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість науково- | 11 | | | 3 | 8 | | |технічних звітів за | | | | | | | |результатами | | | | | | | |розроблення | | | | | | | |інтегрованих систем | | | | | | | |та засобів | | | | | | | |навігації | | | | | | |----------------+--------------------+------+----+----+----+----| |6. Удосконалення|кількість систем | 3 | 1 | 1 | | 1 | |засобів зв'язку |зв'язку і передачі | | | | | | |і створення |інформації в | | | | | | |системи зв'язку |інформаційній | | | | | | | |системі | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість засобів | 1 | | 1 | | | | |реєстрації і | | | | | | | |передачі даних щодо | | | | | | | |проходження рухомими| | | | | | | |об'єктами | | | | | | | |контрольних зон | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість | 1 | | | | 1 | | |нормативних | | | | | | | |документів з питань | | | | | | | |створення та | | | | | | | |функціонування | | | | | | | |складових | | | | | | | |інформаційної | | | | | | | |системи | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість науково- | 4 | | 1 | 1 | 2 | | |технічних рішень та | | | | | | | |методів створення | | | | | | | |уніфікованої | | | | | | | |апаратури і | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |завадозахищеної | | | | | | | |передачі інформації | | | | | | | |для управління | | | | | | | |рухомими об'єктами | | | | | | | |--------------------+------+----+----+----+----| | |кількість науково- | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | | |технічних звітів за | | | | | | | |результатами | | | | | | | |удосконалення | | | | | | | |засобів зв'язку і | | | | | | | |створення системи | | | | | | | |зв'язку | | | | | | | |інформаційної | | | | | | | |системи | | | | | | |----------------+--------------------+------+----+----+----+----| |7. Створення |кількість навчальних| 1 | | | 1 | | |навчально- |програм підготовки | | | | | | |матеріальної |кадрів для | | | | | | |бази для |експлуатації і | | | | | | |підготовки |розвитку | | | | | | |фахівців, які |інформаційної | | | | | | |забезпечують |системи | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | |систем та | | | | | | | |засобів | | | | | | | |державної | | | | | | | |інтегрованої | | | | | | | |інформаційної | | | | | | | |системи, та | | | | | | | |підвищення їх | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору