Документ 840_096, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.05.2005

           Виконавча домовленість 
між Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи і Міністерством енергетики
Сполучених Штатів Америки про співробітництво в
галузі покращення збереженості відпрацьованих
джерел іонізуючого випромінювання в Україні

Дата підписання: 26.05.2005 Дата набуття чинності: 26.05.2005
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
(МНС України), як виконавчий агент Міністерства палива та
енергетики України, і Міністерство енергетики Сполучених Штатів
Америки (МЕ США), як виконавчий агент Міністерства оборони
Сполучених Штатів Америки, далі "Сторони",
бажаючи виконувати Угоду між Міністерством палива та
енергетики України і Міністерством оборони Сполучених Штатів
Америки стосовно розвитку контролю, обліку та фізичного захисту
ядерних матеріалів з метою сприяння запобіганню розповсюдженню
ядерної зброї з України від 18-го грудня 1993 року, з поправками
та подовженням дії (далі - Угода КОФЗЯМ), та
бажаючи запобігти викраденню чи несанкціонованому
використанню відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання в
Україні, що підлягають зберіганню або захороненню, та які
потенційно можуть викликати неприйнятні наслідки, якщо будуть
використані в злочинних цілях,
домовилися про наступне:
СТАТТЯ I
У цілях цієї Виконавчої домовленості:
"Джерела іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ)" означає
об'єкти, що містять радіоактивну речовину.
"ДІВ підвищеного ризику" означає джерела, що можуть становити
значний ризик для фізичних осіб, суспільства та довкілля, що за
класифікацією Міжнародного Агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)
визначено джерелами I - III категорії, і які включено до Кодексу
поведінки із забезпечення безпеки і збереженості радіоактивних
джерел МАГАТЕ ( 951_001 ).
"Радіоізотоп" означає нестабільний ізотоп, який випромінює
іонізуючу радіацію.
"Покинуті джерела" означає такі ДІВ, які не перебувають під
регуляторним контролем Уряду України внаслідок того, що вони
ніколи не перебували під регуляторним контролем, або через те, що
їх було покинуто, загублено, розміщено не на місці, викрадено чи
передано без належного офіційного дозволу.
"Збереженість" означає заходи, розроблені у цілях запобігання
несанкціонованому доступу чи пошкодженню, втраті чи крадіжці або
несанкціонованій передачі ДІВ.
"Забезпечення збереженості" означає такий стан заходів
безпеки, який Сторони вважають адекватним.
"Зберігання" означає довгострокове перебування ДІВ на
підприємствах УкрДО "Радон", на яких забезпечується їхнє тимчасове
утримання з наміром подальшого вилучення для захоронення.
Підприємства УкрДО "Радон" означає спеціалізовані
підприємства, призначені для поводження з радіоактивними відходами
в Україні.
"Відпрацьовані ДІВ" означає джерела іонізуючого
випромінювання, визначені як надлишкові для поточних або майбутніх
потреб України.
Комплекс "Вектор" означає виробничий комплекс з дезактивації,
транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з
територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
СТАТТЯ II
1. Згідно з положеннями цієї Виконавчої домовленості МЕ США
може надавати безкоштовну допомогу МНС України з метою надання
допомоги Урядові України в покращенні збереженості відпрацьованих
ДІВ підвищеного ризику, які за обопільним визначенням Сторін
потребують покращення збереженості та підлягають зберіганню або
захороненню на підприємствах УкрДО "Радон".
2. МНС України використовує всю допомогу (включно з
обладнанням, майном, поставками, системною підтримкою, підготовкою
та послугами), надану згідно з Виконавчою домовленістю, виключно з
метою, зазначеною у пункті 1 цієї Статті.
3. На дію цієї Виконавчої домовленості та всі заходи, що
здійснюються згідно з цією Виконавчою домовленістю,
розповсюджується дія Угоди КОФЗЯМ та Угоди між Україною та
Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в
ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання
розповсюдженню зброї масового знищення від 25-го жовтня 1993 року
( 840_007 ), з поправками та подовженням дії (далі - "Рамкова
угода про СЗЗ [спільне зменшення загрози]"). У випадку будь-яких
розбіжностей між цією Виконавчою домовленістю з одного боку, та
Угодою КОФЗЯМ чи Рамковою угодою про СЗЗ з іншого боку,
переважають положення Угоди КОФЗЯМ та Рамкової угоди про СЗЗ.
4. Поводження з інформацією, яка запитується МЕ США та
надається МНС України для виконання цієї Виконавчої домовленості,
здійснюється відповідно до чинного законодавства України та
Сполучених Штатів Америки.
СТАТТЯ III
Кожна Сторона цієї Виконавчої домовленості має право
призначати представника, відповідального за технічний зв'язок з
питань обладнання, майна, поставок, системної підтримки,
підготовки та послуг згідно з цією Виконавчою домовленістю, після
письмового повідомлення про це іншій Стороні.
СТАТТЯ IV
1. МЕ США може надавати МНС України допомогу з метою
запобігання викраденню відпрацьованих ДІВ підвищеного ризику із
місць їхнього знаходження на території України відповідно до
Статті II пункту 1 цієї Виконавчої домовленості. Така допомога
може включати наступні види діяльності (не обмежуючись ними):
а) покращення збереженості на спеціалізованих підприємствах
УкрДО "Радон";
б) посилення безпеки транспортування до місць зберігання
та/або захоронення, включаючи забезпечення транспортними
пакувальними комплектами;
в) підготовка персоналу та надання обладнання для пошуку й
вилучення покинутих ДІВ; та
г) інше покращення збереженості, щодо якого Сторони спільно
приймають рішення, включаючи створення в структурі другої черги
комплексу "Вектор" комплексу з поводження з відпрацьованими ДІВ,
який включатиме технологічні процеси щодо їхньої підготовки до
довгострокового зберігання та захоронення.
2. Умови цієї Виконавчої домовленості стосуються:
а) надання технічної допомоги, підтримки у питаннях
планування та управління проектом у ході надання будь-якої
допомоги за цією Виконавчою домовленістю; та
б) надання послуг стосовно постачання та/або придбання,
відбору субпідрядників, послуг з управління проектом і укладання
контрактів, а також технічного й адміністративного нагляду за
діяльністю субпідрядників протягом підготовки та виконання робіт
за цією Виконавчою домовленістю.
3. Умови допомоги, що надається за цією Виконавчою
домовленістю, визначаються окремими контрактами чи іншими
письмовими домовленостями між МЕ США або його виконавчими агентами
та МНС України. У випадку будь-яких розбіжностей між такими
контрактами чи іншими письмовими домовленостями та цією Виконавчою
домовленістю переважають положення цієї Виконавчої домовленості.
СТАТТЯ V
1. МНС України сприяє МЕ США або ж його призначеним
виконавцям у ході надання допомоги, про яку було домовлено.
2. МНС України здійснює координацію з іншими відповідними
міністерствами, відомствами чи організаціями Уряду України у цілях
забезпечення того, щоб матеріали, включно з обладнанням, майном і
поставками, що надаються Урядові України за цією Виконавчою
домовленістю, були якомога скоріше доставлені до їхнього кінцевого
пункту в Україні. МНС України здійснює координацію з відповідними
міністерствами, відомствами чи організаціями Уряду України в цілях
забезпечення того, щоб відповідні заходи безпеки здійснювалися
стосовно персоналу, підрядників і матеріалів Уряду Сполучених
Штатів, включно з обладнанням, майном і поставками на ті об'єкти,
що пов'язані з роботами за цією Виконавчою домовленістю.
3. МНС України сприяє обстеженню відповідними міністерствами,
відомствами чи організаціями Уряду України усіх матеріалів,
включно з обладнанням, майном і поставками, що надходять за цією
Виконавчою домовленістю, та надає підтвердження МЕ США стосовно
їхньої прийнятності протягом десяти днів від часу отримання
результатів таких обстежень. Положення та умови ремонту або заміни
матеріалів, які не відповідають вимогам, включно з обладнанням,
майном і поставками, будуть обумовлені в контракті (контрактах),
згідно з якими ці матеріали, включно з обладнанням, майном і
поставками, надаються за цією Виконавчою домовленістю.
СТАТТЯ VI
На додаток до прав проведення аудиту та обстеження,
викладених у Статті X Рамкової угоди про СЗЗ ( 840_007 ),
представники МЕ США мають право слідкувати за виконанням умов
контрактів і за ходом робіт, що здійснюються в рамках цієї
Виконавчої домовленості на об'єктах підприємств УкрДО "Радон".
СТАТТЯ VII
Ця Виконавча домовленість набуває чинності з дня підписання
та залишається чинною протягом дії Рамкової угоди про СЗЗ
( 840_007 ). Цю Виконавчу домовленість може бути змінено чи
подовжено шляхом письмової угоди Сторін, і її дію може бути
припинено будь-якою з Сторін через 90 днів після письмового
повідомлення іншої Сторони.
ВЧИНЕНО в м Київ двадцять шостого травня 2005 року, у двох
примірниках українською та англійською мовами, причому обидва
тексти мають однакову силу.
ЗА МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ ЗА МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ
СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ АМЕРИКИ
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД
НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ (підпис)
КАТАСТРОФИ
(підпис)вгору