Угода про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки
Україна, США; Угода, Сертифікат, Запит [...] від 14.04.2014
Документ 840_164, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 13.05.2014, підстава - v1424321-14. Подивитися в історії? )

УГОДА
про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки

Дата підписання:

14.04.2014

Дата набрання чинності для України:

13.05.2014

Цю Угоду {далі - «Угода»} укладено між Україною (далі - «Україна» або «Позичальник») та Сполученими Штатами Америки (далі - «США») (разом далі - «Сторони»).

Стаття І. Мета

Пункт 1.01. Мета. США, які діють через Агентство США з міжнародного розвитку (далі - «АМР США»), планують надати гарантії (далі - «Гарантії запозичення» або «Гарантії») за деякими платіжними зобов’язаннями у зв’язку із новим боргом, що Україна очікує одержати. Ця гарантійна програма допомоги має на меті підтримку програми економічних реформ України, що підтримується Міжнародним Валютним Фондом, АМР США та іншими членами міжнародної спільноти, підтримку подальшого доступу України до ринків капіталу та надати Україні зовнішнє фінансування за припустимими ставками. Метою цієї Угоди є закріплення прав та зобов’язань Сторін у зв’язку із гарантійною програмою допомоги, описаною в цьому документі.

Стаття II. Гарантія

Пункт 2.01. Гарантійні зобов'язання. З урахуванням умов цієї Угоди, АМР США випускає гарантії у зв’язку із платіжними зобов’язаннями Позичальника за Прийнятними облігаціями (як цей термін визначено в Пункті 2.02 нижче). Гарантії гарантуватимуть сто процентів (100%) основної суми погашення Позичальника за Прийнятними облігаціями у сумі, що не перевищує основної загальної суми один мільярд доларів США (1 000 000 000 доларів США) разом із процентами, які підлягають сплаті за нею, на період до п’яти (5) років з дати випуску.

Гарантії випускаються відповідно до Акта про підтримку суверенітету, цілісності, демократії та економічної стабільності України від 2014 року. Гарантії становлять, за внутрішнім законодавством США, зобов’язання Сполучених Штатів Америки, та вся довіра і репутація США знаходиться в заставі для повної оплати та виконання таких гарантійних зобов’язань. Стандартні умови Гарантій випущених за цією Угодою взаємно погоджуються та публікуються Урядом США у Розділі 22, Глави II Кодексу федеральних правил США на користь держателів Прийнятних облігацій час від часу, як цей термін визначено в Пункті 2.02, (далі - «Держателі облігацій»).

Пункт 2.02. Прийнятні облігації та Умови. «Прийнятні облігації» - це облігації, деноміновані в доларах США та випущені Позичальником: (а) для цілей гарантійної програми допомоги зазначеної у Пункті 1.01 цієї Угоди; (b) придбані «Прийнятними андерайтерами», як цей термін визначено в Пункті 2.03; та (с) згідно умов, документів та договорів у формі та за змістом, взаємно погодженими АМР США, Прийнятними андерайтерами та Позичальником, включно з, але не обмежуючись, проспектом емісії, договорів щодо придбання облігацій або андерайтингу, договори щодо глобальних облігацій або фінансового агента (посилання на такі договори в їх остаточній формі здійснюються в цій Угоді в якості «Боргових договорів»).

Для цілей підпункту (с) вище, АМР США підтверджує згоду щодо форми та змісту Боргових договорів до початку маркетингу Прийнятних облігацій (незважаючи на те, що деякі питання прайсингу та інші умови в Боргових договорах будуть тільки завершені на Дату закриття або негайно до неї).

Якщо інше не було погоджене в письмовій формі, Прийнятні облігації мають строк погашення у п'ять (5) років, з процентами, які сплачуються на регулярній основі та з виплатою основної суми у дату погашення.

Пункт 2.03. Прийнятні андерайтери. Якщо інше не було погоджене в письмовій формі, «Прийнятні андерайтери» - це ті обрані Україною установи, що: (а) придбавають Прийнятні облігації безпосередньо в Позичальника з подальшим розподілом між інвесторами; (b) підтримують основне місце господарської діяльності в Сполучених Штатах та підлягають регулюванню згідно законів Сполучених Штатів (включно із реєстрацією в якості брокер-дилера згідно Закону США про цінні папери від 1934 року зі змінами, та членством в Агентстві з регулювання діяльності фінансових установ); та (с) є фінансово спроможними виступати в якості андерайтера для випуску Прийнятних облігацій. Витрати на послуги Прийнятних андерайтерів сплачуються Позичальником та можуть бути сплачені із надходжень від Прийнятних облігацій, доступних на Дату закриття.

Пункт 2.04. Транші. Якщо інше не було погоджене в письмовій формі, Прийнятні облігації та Гарантії, пов’язані з ними, випускаються одним (1) траншем.

Пункт 2.05. Остаточна дата запозичення. Гарантії випускаються одночасно із випуском Прийнятних облігацій (далі - «Дата закриття») із передавальним написом на звороті глобальних облігацій, що засвідчують Прийнятні облігації. Якщо інше не було погоджене Сторонами в письмовій формі, остаточна дата Дати закриття (та випуску Гарантій за цією Угодою) настає через тридцять (30) днів з дати набрання чинності цієї Угоди, як зазначено в Пункті 7.01, та остаточна дата для запиту на випуск Гарантій за цією Угодою настає за десять (10) днів до Дати закриття.

Стаття III. Фінансовий агент

Пункт 3.01. Фінансовий агент. Фінансовий агент для Позичальника обирається Україною та погоджується АМР США і виконує свої зобов’язання згідно умов договору щодо фінансового агента погодженого Позичальником, фінансовим агентом та АМР США. Витрати щодо таких послуг сплачуються Позичальником та можуть бути виплачені за рахунок надходжень від Прийнятних облігацій, доступних на Дату закриття.

Стаття IV. Попередні умови

Пункт 4.01. Попередні умови Позичальника.

(а) Процесуальні вимоги та документи. Якщо інше не було погоджене АМР США в письмовій формі, не пізніше як до початку маркетингу Прийнятних облігацій Позичальник надає, у формі та за змістом задовільним для АМР США, наступне:

(i) остаточну версію юридичного висновку Директора Юридичного департаменту Міністерства фінансів України, який підтверджує чинність та можливість виконання в примусовому порядку Боргових договорів та пов’язаних договорів, якщо такі будуть, та зазначає, що такі договори були належним чином санкціоновані, укладені, надані та становлять законні, чинні та обов’язкові для Позичальника зобов'язання;

(ii) остаточні версії усіх документів, необхідних згідно умов Боргових договорів та будь-яких пов’язаних договорів для виконання попередніх умов зазначених в них;

(iii) належним чином заповнений та підписаний Сертифікат та Запит для випуску Гарантій за формою Додатка I;

(iv) інформація щодо імені посадової особи, зазначеної в Пункті 6.06, та будь-яких додаткових представників, разом зі зразками підписів кожної уповноваженої особи; та

(v) інші такі документи та заяви, які АМР США може обґрунтовано запитувати у зв’язку із транзакціями передбаченими цією Угодою.

(b) Додаткові умови. Додаткові попередні умови для випуску Гарантій додані як Додаток II. США вирішує, до початку маркетингу Прийнятних облігацій, чи були виконані усі умови згідно Додатку II.

Пункт 4.02. Попередні умови США. Якщо інше не було погоджене Україною в письмовій формі, на дату випуску Гарантій у Дату закриття або до цієї дати, АМР США надає, у формі та за змістом, задовільним для Позичальника та/або Прийнятних андерайтерів, такі документи, сертифікати, висновки, які обґрунтовано можуть запитуватися за Борговими договорами.

Пункт 4.03. Виконання попередніх умов та повідомлення. Випуск Гарантій залежить від виконання попередніх умов, зазначених у Пунктах 4.01 та 4.02 вище, та до надання будь-яких Гарантій, АМР США надає Позичальнику повідомлення у письмовій формі, що надання гарантії може відбутися.

Стаття V. Спеціальні зобов’язання

Пункт 5.01. Відшкодування та перехід прав. Позичальник погоджується, що, якщо АМР США здійснить будь-який платіж від імені Позичальника Держателям облігацій чи на їх користь згідно з Гарантіями, незалежно від того, чи зверталися Держателі облігацій до АМР США за таким платежем, і незалежно від того, чи настав випадок невиконання зобов’язань згідно з умовами Боргового договору, Позичальник негайно відшкодовує такий платіж АМР США. АМР США негайно повідомляє Позичальнику про будь-який такий платіж. У випадку такого платежу згідно Гарантій, до АМР США, в силу дії цієї Угоди та будь-яких існуючих прав, передбачених нормами загального права, переходять всі права Держателів облігацій по відношенню до Позичальника у зв’язку із таким платежем.

Пункт 5.02. Комісія за затримку платежу. У випадку затримки виплати сум, що підлягають сплаті АМР США шляхом відшкодування сум, які були виплачені АМР США від імені Позичальника, на всі такі суми нараховується комісія за затримку платежу. Така комісія за затримку платежу нараховується АМР США на тих самих умовах, що й комісії за затримку платежу, належні Держателям облігацій як такі комісії, за їх наявності, передбачені у Прийнятних облігаціях. Для уникнення сумнівів, комісія за затримку платежу нараховується на усі суми, сплачені АМР США згідно Гарантій, включно із будь-якими платежами щодо комісій за затримку платежів, необхідними за Прийнятними облігаціями та Гарантіями.

Пункт 5.03. Використання надходжень. Позичальник не використовує надходження від випуску Прийнятних облігацій для військових або напіввійськових цілей; за умови, що ніщо в цій Угоді не перешкоджає Позичальнику поєднувати надходження від випуску Прийнятних облігацій з іншими джерелами державних доходів для фінансування загальних бюджетних видатків.

Стаття VI. Загальні положення

Пункт 6.01. Консультування. Сторони співпрацюють, щоб забезпечити, що мета цієї Угоди буде досягнута. У зв’язку із питаннями, що стосуються обрання Прийнятних андерайтерів та фінансового агента, передбаченого в Пункті 3.01, випуску Прийнятних облігацій, Боргових договорів і пов’язаних питань, Сторони консультуються через своїх представників, вказаних у Пункті 6.06.

Пункт 6.02. Звітність, бухгалтерські книги та записи, аудит і перегляд. Позичальник, допоки Прийнятні облігації є непогашеними або є непогашеною будь-яка вимога за Гарантіями та періодом в три (3) роки після погашення:

(a) надає Уряду США таку інформацію та звітність, яка може бути обґрунтовано запитана щодо Прийнятних облігацій, Боргових договорів, Гарантій та цієї Угоди.

(b) веде, відповідно до загально прийнятих принципів бухгалтерського обліку та бухгалтерської практики, що послідовно застосовуються урядом України, бухгалтерські книги та записи щодо Прийнятних облігацій, Боргових договорів та цієї Угоди. Такі книги та записи переглядаються Рахунковою палатою України в межах, передбачених законами України, що застосовуються.

(c) надає можливість уповноваженим представникам Уряду США у будь-який розумний час переглядати такі книги, записи та інші документи, зазначені в цьому пункті.

Пункт 6.03. Інші платежі. Позичальник підтверджує, що не було отримано жодних платежів або інших вигод, та погоджується, що їх не буде отримано будь-якою посадовою особою Позичальника у зв’язку із закупівлею товарів чи послуг, що фінансуватимуться за рахунок Прийнятних облігацій, за винятком комісій, податків чи подібних платежів, які законно вимагаються на території Позичальника.

Пункт 6.04. Засоби захисту. Якщо США вирішить, (і) що умови цієї Угоди були порушені Україною; (іі) не були виконані згідно умов попередні умови для випуску Гарантій, наведені в Пункті 4.01 цієї Угоди або додатку до Угоди; або (ііі) після дати підписання цієї Угоди мало місце припинення або недемократичний перехід конституційного центрального уряду України, як він існує на дату підписання цієї Угоди (що для уникнення сумнівів не включає жодних змін в складі центрального уряду, що сталися з причин смерті, відставки, призупинення або зняття з посади будь-якого міністра(-ів) або іншого працівника(-ів) уряду, що відповідають подальшій діяльності існуючого центрального Уряду України), США може призупинити або припинити випуск Гарантій, що не були випущені, після надання повідомлення Позичальнику, враховуючи, що Сторони віддають перевагу у вирішенні будь-яких питань дипломатичним зусиллям. Випуск АМР США будь-якої Гарантії, виплата АМР США Держателям облігацій будь-яких сум за будь-якою Гарантією, затримка чи неспроможність АМР США подати будь-яку претензію щодо виплати, чи затримка чи неможливість АМР США подати письмове погодження щодо будь-якого дострокового погашення боргу Держателями облігацій (якщо таке право на дострокове погашення передбачене Прийнятними облігаціями) не вважається відмовою АМР США від будь-яких прав, що належать АМР США за цією Угодою, Борговими договорами чи будь-якою Гарантією.

Пункт 6.05. Листи про виконання. АМР США може час від часу надавати листи про виконання, що додатково зазначають процедури, що застосовуються, щодо виконання ним цієї Угоди або фіксують домовленість Сторін щодо деталей виконання цієї Угоди (далі - «Листи про виконання»). Для уникнення сумнівів, такі Листи про виконання негативно не впливають на права та зобов’язання Сторін за цією Угодою без надання ними письмової згоди.

Пункт 6.06. Представники.

(a) Для цілей, що стосуються реалізації технічних і фінансових аспектів цієї Угоди, Позичальник представляється фізичною особою, яка займає посаду чи виконує обов’язки Заступника Міністра фінансів України Міністерства фінансів України, та Уряд США представляється фізичною особою, яка займає посаду чи виконує обов’язки Директора Відділу кредитування розвитку АМР США.

(b) Кожна Сторона, шляхом надання письмового повідомлення, може призначити додаткових представників. Будь-яка Сторона може приймати будь-який документ, підписаний такими представниками іншої Сторони на виконання цієї Угоди, доки не отримає письмове повідомлення про відкликання їх повноважень.

Пункт 6.07. Повідомлення. Будь-яке повідомлення, запит, документ або інші повідомлення, надані будь-якою Стороною іншій Стороні за цією Угодою, надаються у письмовій формі або телеграмою, чи телеграфом, містять посилання на номер Гарантії запозичення Україна / АМР США, який міститься на погодженій остаточній формі Додатка 1, та вважаються наданими належним чином чи надісланими в момент доставки такій Стороні на наступні адреси:

Позичальнику:

Міністерство фінансів - Україна

До уваги: Віталія Васильовича Лісовенка, Заступника Міністра фінансів України

вул. Грушевського, 12/2

Київ, Україна 01008

Уряду США:

Агентство США з міжнародного розвитку

Відділ кредитування розвитку, Кімната 2.10

1300 Пенсільванія Авеню, місто Вашингтон, 20523-0214

з наданням копії:

Агентству США з міжнародного розвитку

вул. Ігоря Сікорського, 4

Київ, Україна 04112

Усі повідомлення здійснюються англійською мовою, якщо Сторони у письмовій формі не погодяться про інше.

Пункт 6.08. Податки та збори. Ця Угода, Прийнятні облігації та надходження за ними є вільними від будь-якого оподаткування або комісій в Україні.

Пункт 6.09. Додатки. Додатки до цієї Угоди становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття VII. Набрання чинності

Пункт 7.01. Набрання чинності. Ця Угода набирає чинності з дати останнього повідомлення в обміні письмовими повідомленнями, в яких Сторони повідомляють одна одній про те, що їхні відповідні юридичні внутрішньодержавні вимоги щодо набрання чинності цією Угодою були виконані.

УЧИНЕНО у Вашингтоні цього 14 дня, квітня місяця 2014 року, в двох примірниках англійською мовою. Текст українською мовою готується та вважатиметься рівно автентичним після обміну письмовим підтвердженням між Сторонами про його відповідність із текстом англійською мовою.

ЗА
УКРАЇНУ:

Підпис: _______________

Олександр ШЛАПАК
Міністр фінансів України


ЗА
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ:

Підпис: ______________

МаркФЕЙРСТІН
Заступник адміністратора АМР США


ДОДАТОК I
ДО
УГОДИ ПРО ГАРАНТІЇ ЗАПОЗИЧЕННЯ
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ

Гарантія запозичення Україна / АМР США № _____

СЕРТИФІКАТ ТА ЗАПИТ ДЛЯ ВИПУСКУ ГАРАНТІЙ ЗАПОЗИЧЕННЯ

Україна (далі - «Позичальник») відповідно до Угоди про гарантії запозичення від _____ ___________ 2014 року, укладеної між Позичальником та Сполученими Штатами Америки (далі - «Угода») цим звертається із запитом щодо випуску Гарантій запозичення (як цей термін визначено в Угоді), що покривають основну суму у розмірі [1 000 000 000] доларів США та відповідних процентів за основною сумою. Приблизна дата для випуску Прийнятних облігацій (як цей термін визначено в Угод) з вигодою від Гарантій запозичення є ____________. У зв’язку з цим запитом Позичальник цим засвідчує, що він повністю відповідає умовам Угоди.


УкраїнаПІДПИСАНО: ___________
ПОСАДА: ______________
ДАТА: _________________ДОДАТОК II
ДО
УГОДИ ПРО ГАРАНТІЇ ЗАПОЗИЧЕННЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ

Оскільки ця Угода про гарантії запозичення визначена Сторонами для підтримки економічних реформ, що допоможуть відновити економічну активність та розширити економічні можливості для громадян України; та

визнаючи, що Гарантії запозичення випущені за цією Угодою матимуть більший ефект, якщо вони будуть частиною більш широких ініціатив щодо реформ скоординованих Урядом України (далі - «Україна»).

Наступні умови економічних реформ спрямовані на очікувані реформи згідно програми Міжнародного валютного фонду у сфері макроекономічної стабільності, системи соціального захисту, реформи субсидування в енергетичному секторі та у сфері боротьби з корупцією, так само як і пом’якшення впливу цих реформ на найбідніші українські домогосподарства. Якщо інше не було погоджене АМР США у письмовій формі, ці умови виконуються до початку маркетингу Прийнятних облігацій.

1. Україна має підписаний Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику щодо домовленості «Стенд-бай» (далі - «SBA») з Міжнародним Валютним Фондом, погоджуючись запровадити політики щодо відновлення макроекономічної стабільності та поставити країну на шлях раціонального управління, та стабільного зростання, захищаючи вразливі верстви населення, та надає АМР США підтвердження в письмовій формі, що наміри та зобов’язання України відповідатимуть SBA після підписання.

2. Україна надає АМР США докази того, що вона здійснила кроки щодо розширення системи житлово-комунальної підтримки для того, щоб вразливі домогосподарства були ізольовані від затрат, необхідних для економічного регулювання. Україна підтверджує АМР США в письмовій формі, що Гарантії запозичення сприятимуть підтримці соціальних видатків та ізоляції вразливих верств населення України від впливу необхідних коригувань економіки.

3. Україна надає АМР США докази того, що був публічно оголошений графік тарифів в енергетичному секторі до 2017 року та включно з ним та було також оголошено про плани щодо посилення системи соціального захисту для підтримки вразливих верств населення України.

4. Україна надає АМР США докази того, що було прийнято нову редакцію Закону України про здійснення державних закупівель з метою зміцнення управління, системи стримувань і противаг, включно зі зменшенням кількості винятків до звичайних конкурсних процедур.вгору