Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про основні засади державної комунікативної політики"
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 13.01.201085-р
Документ 85-2010-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2010

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 13 січня 2010 р. N 85-р
Київ
Про схвалення Концепції проекту Закону
України "Про основні засади державної
комунікативної політики"

1. Схвалити Концепцію проекту Закону України "Про основні
засади державної комунікативної політики", що додається.
2. Міністерству юстиції разом із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади розробити з урахуванням
положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, і подати до
1 червня 2010 р. Кабінетові Міністрів України проект Закону
України "Про основні засади державної комунікативної політики".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 51

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2010 р. N 85-р
КОНЦЕПЦІЯ
проекту Закону України "Про основні засади
державної комунікативної політики"

Загальна частина
Налагодження комунікації між органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і
громадськістю є важливою умовою демократичного розвитку держави,
становлення громадянського суспільства.
Згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) громадяни мають
право брати участь в управлінні державними справами, надсилати
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб.
На сьогодні питання налагодження комунікації між органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами
масової комунікації і громадськістю частково регулюється Законами
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), "Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки" ( 537-16 ), "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).
Результати аналізу зазначених законів свідчать про те, що
рівень правового врегулювання питання налагодження комунікації між
органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
засобами масової комунікації і громадськістю не повною мірою
відповідає рівню розвитку українського суспільства та світовим
тенденціям.
Отже, необхідно удосконалити механізм регулювання процесу
обміну інформацією, зокрема впровадити принцип партнерської
взаємодії, що передбачає не тільки інформування населення, а і
налагодження ефективного зворотного зв'язку, проведення
відповідної роз'яснювальної роботи, встановлення громадського
контролю за діяльністю органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. У зв'язку з цим існує нагальна потреба у
розробленні основних засад державної комунікативної політики,
впровадження стандартів інформаційного обміну між органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами
масової комунікації і громадськістю.
Мета Концепції
Метою Концепції є визначення шляхів законодавчого
врегулювання питання забезпечення взаємодії між органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової
комунікації і громадськістю на засадах рівноправного партнерства,
що сприятиме зміцненню демократії, становленню громадянського та
інформаційного суспільства.
Шляхи розв'язання проблеми
Оптимальним шляхом розв'язання проблеми є розроблення і
прийняття Закону України "Про основні засади державної
комунікативної політики", у якому необхідно передбачити:
визначення термінів "державна комунікативна політика",
"комунікація", "відкритість", "прозорість", "інститут
громадянського суспільства", "громадськість", "громадська рада",
"консультації з громадськістю", "громадське обговорення",
"вивчення громадської думки", "електронні консультації",
"громадський контроль", "засоби масової комунікації" тощо;
принципи реалізації державної комунікативної політики;
цілі та пріоритети державної комунікативної політики,
зокрема:
- сприяння становленню громадянського та інформаційного
суспільства;
- розроблення стандартів комунікації між органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової
комунікації і громадськістю, що відповідають міжнародним вимогам;
- підвищення рівня відкритості і прозорості діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- формування у населення комунікативної культури;
права та обов'язки органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, засобів масової комунікації та інститутів
громадянського суспільства;
основні напрями реалізації державної комунікативної політики,
зокрема:
- удосконалення нормативно-правової бази у сфері суспільних
комунікацій;
- сприяння забезпеченню суспільної стабільності, підвищенню
рівня довіри громадян до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування;
- формування системи комунікації між органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової
комунікації і громадськістю;
- проведення серед населення роз'яснювальної роботи щодо
пріоритетів державної політики, механізму участі в управлінні
державними справами, вирішенні питань місцевого значення.
Очікувані результати
Прийняття Закону України "Про основні засади державної
комунікативної політики" сприятиме:
зміцненню демократії, становленню в Україні громадянського та
інформаційного суспільства;
забезпеченню реалізації конституційного права громадян на
інформацію та участь в управлінні державними справами;
підвищенню ефективності державного управління, встановленню
партнерських відносин між органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і
громадськістю, підвищенню рівня довіри до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування;
формуванню і реалізації державної політики, вирішенню питань
місцевого значення з урахуванням законних інтересів громадян та
інститутів громадянського суспільства.
Фінансове забезпечення реалізації Концепції
Реалізація Концепції проекту Закону України "Про основні
засади державної комунікативної політики" не потребує залучення
додаткових фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів.вгору