Документ 855-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005, підстава - 1860-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі
автомобільної дороги Київ - Одеса
( Назва Закону в редакції Закону
N 1860-IV ( 1860-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 45, ст.498 )
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.279 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1860-IV ( 1860-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 45, ст.498 )
( У тексті Закону слова "на ділянці від Жашкова до
Червонознам'янки" виключено згідно із Законом
N 1860-IV ( 1860-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004,
N 45, ст.498 )

Цей Закон визначає особливості реконструкції та експлуатації
на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса в порядку
експерименту в інтересах економіки України.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
об'єкт реконструкції - магістральна автомобільна дорога
загального користування державного значення Київ - Одеса, яка
перебуває в державній власності;
автомобільна дорога - лінійний комплекс інженерних та
допоміжних споруд, призначених для безперервного, безпечного та
зручного проїзду транспортних засобів з нормативними технічними
характеристиками та навантаженнями, що забезпечує
внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;
інженерні споруди - споруди, що розміщені безпосередньо на
автомобільній дорозі та забезпечують її функціонування (мости,
шляхопроводи, віадуки, тунелі, естакади, труби водовідвідні,
водоочисні споруди, галереї, підпірні стінки тощо);
допоміжні споруди - споруди, що розташовані на землях
дорожнього господарства (майданчики для стоянки транспорту і
відпочинку, підприємства та об'єкти служб дорожнього сервісу,
шумо- та снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та
протисельові споруди, з'їзди, придорожні лісосмуги для захисту
доріг тощо) та призначені для обслуговування рухомого складу на
дорогах, учасників дорожнього руху, розміщення сервісних і
ремонтно-технічних служб;
реконструкція автомобільної дороги - комплекс дорожніх робіт,
що забезпечує переведення автомобільної дороги Київ - Одеса у вищу
категорію;
експлуатація автомобільної дороги - комплекс заходів з
технічної та комерційної експлуатації автомобільних доріг;
технічна експлуатація автомобільної дороги - комплекс
дорожніх робіт з ремонту та експлуатаційного утримання
автомобільних доріг, що забезпечує нормативний
транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги;
комерційна експлуатація автомобільної дороги - комплекс
заходів з організації платного проїзду по автомобільній дорозі та
отримання плати за проїзд.
Стаття 2. Основні принципи реконструкції та експлуатації на
платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса
Основними принципами реконструкції та експлуатації на платній
основі автомобільної дороги Київ - Одеса:
дотримання чинних в Україні стандартів, норм і правил
реконструкції автомобільних доріг та їх технічної експлуатації;
обов'язкова наявність до початку експлуатації на платній
основі об'єкта реконструкції безоплатної автомобільної дороги чи
окремих смуг руху вздовж об'єкта реконструкції, що знаходяться в
належному для експлуатації технічному стані, як альтернативного
варіанта зручного проїзду транспортних засобів у напрямку Київ -
Одеса та забезпечення руху в населених пунктах, розміщених вздовж
об'єкта реконструкції.
Технічна та комерційна експлуатація на платній основі
автомобільної дороги Київ - Одеса здійснюється відповідно до
законодавства. ( Частина друга статті 2 в редакції Закону
N 1860-IV ( 1860-15 ) від 24.06.2004 )
Стаття 3. Відносини, пов'язані з експлуатацією на платній
основі автомобільної дороги Київ - Одеса
Відносини, пов'язані з експлуатацією на платній основі
автомобільної дороги Київ - Одеса, базуються на Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і регулюються Земельним кодексом України
( 2768-14 ), цим Законом, іншими нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до цього Закону.
Стаття 4. Особливості реконструкції та експлуатації на
платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса
Виконання реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса
здійснюється в порядку експерименту в інтересах економіки України
та економічного розвитку Київської, Черкаської, Кіровоградської,
Миколаївської та Одеської областей із залученням кредитних коштів,
у тому числі під надання державних гарантій. У разі необхідності
державні гарантії кредиторам надає Кабінет Міністрів України.
Відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням боргових
зобов'язань за кредитами, залученими на виконання робіт з
реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса, здійснюється за
рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України на
розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального
користування.
Функції замовника на реконструкцію автомобільної дороги
Київ - Одеса покладаються на Державну службу автомобільних доріг
України. ( Стаття 4 в редакції Закону N 1860-IV ( 1860-15 ) від
24.06.2004 )
Стаття 5. Плата за проїзд автомобільною дорогою Київ - Одеса
( Назва статті 5 в редакції Закону N 1860-IV ( 1860-15 ) від
24.06.2004 )
Плата за проїзд автомобільною дорогою Київ - Одеса
справляється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з
усіх власників або користувачів автотранспортних засобів, що
здійснюють проїзд по цій дорозі, за винятком мешканців населених
пунктів, через які проходить дорога. ( Частина перша статті 5 в
редакції Закону N 1860-IV ( 1860-15 ) від 24.06.2004 )
Максимальний розмір плати за проїзд та порядок відшкодування
за безоплатний проїзд автомобільною дорогою Київ - Одеса (у тому
числі в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, а
також проїзд підрозділів Міністерства оборони України,
прикордонної служби та транспортних засобів швидкої допомоги)
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Використання плати за проїзд автомобільною дорогою
Київ - Одеса
Плата за проїзд автомобільною дорогою Київ - Одеса
спрямовується до Державного бюджету України (до Державного
дорожнього фонду України) та використовується на фінансування
витрат, пов'язаних з погашенням основної суми кредитів та
виконанням боргових зобов'язань за кредитами, залученими на
виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса,
технічною та комерційною експлуатацією цієї дороги, а також за
напрямками, передбаченими частиною четвертою статті 3 Закону
України "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України" ( 1562-12 ). ( Стаття 6 в редакції Закону N 1860-IV ( 1860-15 ) від
24.06.2004 )
Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті
до набрання чинності цим Законом, що регулюють правовідносини, які
виникнуть у процесі здійснення експерименту, діють у частині, що
не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність з цим Законом та видати нормативно-правові
акти, що випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 855-IVвгору