Документ 856-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2013, підстава - 440-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 2007 р. N 856
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 440 ( 440-2013-п ) від 05.06.2013 }
Про внесення змін до Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку видачі органами державного пожежного
нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренди приміщень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080; 2006 р., N 1-2, ст. 43),
зміни, що додаються.
2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести
у тримісячний строк власні нормативні акти з питань пожежного
нагляду у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2007 р. N 856
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств
та оренду приміщень ( 150-2001-п )

1. Доповнити абзац перший пункту 1 після слів "Цей Порядок
регулює видачу" словами "та анулювання".
2. Доповнити пункт 1-1 абзацом такого змісту:
"пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями
виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем
вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії
"В.".
3. Доповнити абзац другий пункту 2 реченням такого змісту: "В
окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора
України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати
територіальний орган державного пожежного нагляду Автономної
Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.".
4. В абзаці першому пункту 3 слова "за зразком" замінити
словами "за формою", слова "а для одержання дозволу на оренду
приміщень - також копію договору оренди" - словами "завірену в
установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію
договору оренди".
5. У пункті 5:
слова "подання заявником" замінити словом "надходження", а
слова "за зразком" - словами "за формою";
в останньому реченні слова "надсилається заявникові" замінити
словами "надсилається заявникові або адміністраторові (у разі
надходження від нього документів)".
6. Пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил
пожежної безпеки.
У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки
(крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за
умови подання суб'єктом господарської діяльності:
договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період
до усунення порушень правил пожежної безпеки;
плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними
термінами виконання.".
7. У пунктах 7 і 9 слово "скасування" замінити словом
"анулювання".
8. Доповнити пункт 8 після слів "державного пожежного
нагляду" словами ", акта державної комісії з прийняття в
експлуатацію об'єкта, декларації відповідності об'єкта (об'єктів)
вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації
з недостовірною інформацією".
9. Пункт 11-1 викласти у такій редакції:
"11-1. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані
в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і
стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або
не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з
масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або
всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою
діяльність за декларативним принципом.
Новостворені підприємства, що належать до категорії
пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність
за декларативним принципом за умови укладення договорів
добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.
Діяльність зазначених підприємств за декларативним принципом
провадиться лише на строк дії таких договорів.
Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу
державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку
господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.
Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у
спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується
МНС.".
10. У пункті 13 слова "планового пожежно-технічного
обстеження (перевірки), яке здійснюється" замінити словами
"планової перевірки, яка проводиться".
11. Доповнити Порядок ( 150-2001-п ) пунктом 13-1 такого
змісту:
"13-1. Якщо в ході перевірки протипожежного стану об'єкта
виявлено факти порушення правил пожежної безпеки, що можуть
призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та
евакуації людей, органом державного пожежного нагляду, який його
видав, здійснюється анулювання дозволу постановою за формою згідно
з додатком 4.".
12. Додаток 2 Порядку ( 150-2001-п ) викласти у такій
редакції:
"Додаток 2
до Порядку
Державний Герб України
_________________________________________________________________
(найменування органу державного пожежного нагляду,
_________________________________________________________________
який видав дозвіл)
ДОЗВІЛ N
на ______________________________________________________________
(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150)
_________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи / прізвище,
ім'я та по батькові громадянина; код згідно з ЄДРПОУ)
за адресою ______________________________________________________
з ____ ____________ 200 _ р.
Умови дії дозволу _______________________________________________
(дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів
__________________________________________________________________
порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5
цього Порядку) - укладення договору страхування цивільної
__________________________________________________________________
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил
__________________________________________________________________
пожежної безпеки та виконання запланованих заходів
щодо усунення таких порушень)
Дозвіл видано ___ _________________200_ р.
Керівник органу державного
пожежного нагляду _____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____ _______________200_ р.
М.П.".
13. Доповнити Порядок ( 150-2001-п ) додатком 4 такого
змісту:
"Додаток 4
до Порядку
Державний Герб України

Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
Державний пожежний нагляд
ПОСТАНОВА N________
про анулювання дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень

____ ___________200__р. м.______________
Я,______________________________________________________________,
(посада, найменування органу державного пожежного нагляду, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)
розглянувши матеріали щодо протипожежного стану та виконання умов
дії дозволу на початок роботи ___________________________________
(найменування підприємства, об'єкта
________________________________________________________________,
чи приміщення, його місцезнаходження)
У С Т А Н О В И В:
_________________________________________________________________
(факти порушення правил пожежної безпеки чи невиконання умов
_________________________________________________________________
дії дозволу, що є підставою для його анулювання)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Керуючись статтею 10 Закону України "Про пожежну безпеку" і
пунктом 5 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду
дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2001 р. N 150,
П О С Т А Н О В И В:
1. Анулювати дозвіл на початок роботи____________________________
(найменування підприємства, об'єкта
_________________________________________________________________
чи приміщення, його місцезнаходження)
від __________________ 200_ р. N________
2. Ця постанова може бути оскаржена в п'ятиденний строк з дня
її вручення до вищого за статусом органу державного пожежного
нагляду (посадової особи) або суду.

Керівник органу державного
пожежного нагляду ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Постанову одержав ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ___________ 200_ р.".вгору