Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови, Перелік, Форма типового документа, Інформація, Договір, Акт від 14.02.201788
Документ 88-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.02.2018, підстава - 88-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. № 88
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 863 від 15.11.2017
№ 88 від 21.02.2018}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. № 88

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

3. Субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (крім шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) та навчально-реабілітаційних центрів), а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017}

4. За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 1), що визначені індивідуальною програмою розвитку для учнів інклюзивних класів та робочим навчальним планом (індивідуальним навчальним планом учня) для учнів спеціальних класів;

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму. На придбання зазначених засобів використовується не більш як 35 відсотків загального обсягу видатків на кожну дитину відповідного закладу загальної середньої освіти, яка потребує державної підтримки. За наявності у закладі декількох дітей з особливими освітніми потребами з однаковими нозологіями у разі потреби можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами затверджується наказом МОН та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

У 2018 році субвенція в обсязі 100000 тис. гривень спрямовується на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування) відповідно до вимог, затверджених МОН.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 88 від 21.02.2018}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 863 від 15.11.2017}

5. Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету. Перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399).

Обласні та Київська міська держадміністрації здійснюють розподіл субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад пропорційно кількості дітей з особливими освітніми потребами, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов, а на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів - пропорційно кількості інклюзивно-ресурсних центрів, які утворені та які планується утворити у 2018 році (відповідно до статистичних даних про кількість населення у віці від 2 до 18 років згідно з вимогами утворення інклюзивно-ресурсних центрів, визначеними у Положенні про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 61, ст. 1859).

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 21.02.2018}

Органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, кошти на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, відкриті в органах Казначейства.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2016 р., № 89, ст. 2918).

Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу загальної середньої освіти та у разі потреби - додатково залученими фахівцями), з якими заклад загальної середньої освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори (додаток 3).

{Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ № 863 від 15.11.2017}

Оплата праці зазначених фахівців за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017}

Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2475). Скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять, встановлена для учнів з особливими освітніми потребами, не є підставою для зменшення оплати за їх проведення. Оплата праці фахівців за кожне корекційно-розвиткове заняття здійснюється за ставками погодинної оплати праці, визначеними в абзаці четвертому цього пункту.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 21.02.2018}

Оплата за проведені (надані) корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється щомісяця на підставі актів приймання проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 4).

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017}

7. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та МОН про обсяги перерахування субвенції за попередній місяць у розрізі місцевих бюджетів, що фінансуються за її рахунок.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Обласні та Київська міська держадміністрації подають МОН щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про використання субвенції (додаток 2).

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 863 від 15.11.2017}

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль і відповідальність за її цільовим використанням та подання інформації здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток 1
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти

Ритміка

Розвиток мовлення

Лікувальна фізкультура

Соціально-побутове орієнтування

Корекція розвитку

Орієнтування у просторі

Розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання мовлення та формування вимови

Корекція зору

Корекція та розвиток психофізичних функцій, використання елементів: кінезіотерапії, анімалотерапії (іпо-, каніс-, феліно-, орніто-), арт-терапії (ізо-, драмо-, казко-, музико-, кіно-, піско-, ігро-, мульт-, фото-, кольоро-, пластилінової, танцювальної терапії, психогімнастики), працетерапії, ерготерапії, ароматерапії, Монтессорі-терапії тощо

Логоритміка та інші

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017}Додаток 2
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 88)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за ___ квартал 20___ року

Регіон

Обсяг субвенції*, тис. гривень

Кількість осіб з особливими освітніми потребами

Загальна кількість проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг), годин

Обсяг видатків на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг), тис. гривень

Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, тис. гривень

Обсяг видатків на оснащення інклюзивно-ресурсних центрів, тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

__________
* Зазначається обсяг субвенції, що перерахований органами Казначейства на рахунки відповідних бюджетів за звітний період. Інформація за другий (і наступний) квартал включає дані з урахуванням попереднього періоду.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017; в редакції Постанови КМ № 88 від 21.02.2018}Додаток 3
до Порядку та умов

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)

{Порядок та умови доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017}Додаток 4
до Порядку та умов

АКТ
приймання проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг) до договору

{Порядок та умови доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017}вгору