Документ 886-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2009, підстава - 622-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2006 р. N 886
Київ
Про затвердження Порядку проведення перевірки
робочими групами центральних органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 699 ( 699-2007-п ) від 12.05.2007
N 622 ( 622-2009-п ) від 24.06.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення перевірки робочими групами
центральних органів виконавчої влади. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у
відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2006 р. N 886
ПОРЯДОК
проведення перевірки робочими групами
центральних органів виконавчої влади
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення за рішенням
Кабінету Міністрів України, дорученням Прем'єр-міністра України
(далі - рішення) перевірки робочими групами центральних органів
виконавчої влади та їх територіальних органів
фінансово-господарської діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади, а також суб'єктів господарювання державного
сектору економіки (далі - об'єкти контролю). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2007-п ) від
12.05.2007 }
2. У рішенні зазначається: { Абзац перший пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 699 ( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
найменування центрального органу виконавчої влади, якому
доручається провести перевірку, та інших центральних органів
виконавчої влади; { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ
N 699 ( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
повне найменування об'єкта контролю; { Абзац третій пункту 2
в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
мета (тематика) перевірки;
період, за який необхідно провести перевірку;
строк подання Кабінетові Міністрів України інформації про
результати перевірки.
3. Центральний орган виконавчої влади, якому доручено
провести перевірку, або його територіальний орган (далі - головний
виконавець) утворює з урахуванням мети (тематики) перевірки робочу
групу, до складу якої включаються спеціалісти інших центральних
органів виконавчої влади або їх територіальних органів (далі -
співвиконавці), що зазначені у рішенні чи визначені у разі потреби
головним виконавцем і мають високий рівень фахової підготовки. { Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 699
( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
До складу робочої групи за ініціативою об'єкта контролю
можуть бути включені його представники.
Керівником робочої групи є посадова особа головного
виконавця.
4. Керівник робочої групи із залученням спеціалістів
співвиконавців готує програму перевірки, у якій визначаються:
{ Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 699 ( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
мета перевірки відповідно до рішення Кабінету Міністрів
України;
перелік об'єктів контролю, у тому числі підрозділів, які
перевірятимуться;
період, за який необхідно провести перевірку;
питання, що підлягають з'ясуванню під час перевірки
відповідно до повноважень головного виконавця та співвиконавців.
{ Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 699 ( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
Програму перевірки затверджує керівник головного виконавця.
5. Керівник робочої групи складає відповідно до програми
робочий план, у якому визначаються завдання кожного співвиконавця
та строки їх виконання.
6. Програма і робочий план перевірки доводяться до
співвиконавців не пізніше ніж за два робочих дні до початку її
проведення.
7. Центральний орган виконавчої влади (його територіальний
орган), спеціалісти якого є членами робочої групи з проведення
перевірки, визначає з числа керівників координатора, який
забезпечує узгодженість дій під час проведення перевірки. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2007-п ) від
12.05.2007 }
8. Перевірка проводиться у встановлені робочим планом строки
безпосередньо на об'єкті контролю.
Підставою допуску на об'єкт контролю є наказ або
розпорядження про проведення перевірки, що видається головним
виконавцем, із зазначенням посад та прізвищ керівника та членів
робочої групи з проведення перевірки. { Абзац другий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699 ( 699-2007-п ) від
12.05.2007 }
9. Головний виконавець має право:
змінювати склад робочої групи за поданням співвиконавців або
у разі неналежного виконання ними завдань з повідомленням про це
об'єкт контролю;
подавати Кабінетові Міністрів України інформацію за підписом
керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої
влади - головного виконавця про неналежне виконання завдань
співвиконавцем; { Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 699 ( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
порушувати питання про відповідальність посадових осіб
об'єкта контролю, які перешкоджають робочій групі проводити
перевірку;
отримувати інформацію від експертів, інших спеціалістів
державних установ, які не були залучені як співвиконавці до
перевірки;
організовувати проведення зустрічних звірок на підприємствах,
в установах і організаціях, що мали правові відносини з об'єктом
контролю;
отримувати в порядку, визначеному законом, інформацію від
банків та інших фінансових установ.
10. Повноваження керівника робочої групи встановлює головний
виконавець залежно від мети (тематики) перевірки.
11. У разі коли неможливо провести у повному обсязі та у
встановлений строк перевірку, головний виконавець в особі
керівника (заступника керівника) відповідного центрального органу
виконавчої влади може звернутися не пізніше ніж за п'ять робочих
днів до її закінчення до Кабінету Міністрів України із зазначенням
проблемних питань та пропозицій щодо їх вирішення. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
12. Виконання програми і робочого плану перевірки
здійснюється головним виконавцем та співвиконавцями із
застосуванням визначених для них законодавством різновидів, форм і
способів здійснення контролю. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2007-п ) від
12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 622
( 622-2009-п ) від 24.06.2009 }
13. У разі виявлення порушень визначається їх вплив на розмір
платежів до бюджетів і державних фондів, фінансові результати
діяльності об'єкта контролю, розмір прибутку, величину активів
держави (фінансові втрати, втрачена вигода, збитки тощо).
14. Результати виконання завдань, визначених у робочому
плані, оформлюються окремою довідкою (актом) на бланку
відповідного центрального органу виконавчої влади (його
територіального органу), що підписується керівником, членами
робочої групи та керівником об'єкта контролю.
За наявності заперечень (зауважень) до змісту довідки (акта)
об'єкт контролю подає їх не пізніше ніж протягом п'яти робочих
днів після надходження довідки (акта) центральному органові
виконавчої влади (його територіальному органові), спеціалісти
якого склали зазначену довідку (акт). Керівник центрального органу
виконавчої влади (його територіального органу) зобов'язаний подати
протягом десяти робочих днів об'єктові контролю та головному
виконавцеві висновки за результатами розгляду таких заперечень
(зауважень).
Співвиконавець за результатами виконання завдань складає і
подає головному виконавцеві довідку (акт) із супровідним листом
про загальні обсяги і суть виявлених порушень, а також висновки і
пропозиції.
Керівник робочої групи складає на основі зазначених довідок
(актів) загальну довідку, яку підписує разом з усіма членами
робочої групи та керівником центрального органу виконавчої влади -
головним виконавцем і надсилає Кабінетові Міністрів України,
співвиконавцям та керівникові об'єкта контролю. У разі коли
представник об'єкта контролю не був включений до складу робочої
групи, зазначена загальна довідка може бути підписана також
керівником об'єкта контролю. { Абзац четвертий пункту 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 622 ( 622-2009-п ) від
24.06.2009 }
У загальній довідці обов'язково визначаються заходи,
спрямовані на розв'язання проблеми, відповідальні за виконання
таких заходів органи виконавчої влади та строки їх виконання.
У разі проведення перевірки із залученням співвиконавців
також у відокремлених структурних підрозділах об'єкта контролю,
інших підприємствах, установах та організаціях складається
загальна довідка щодо кожного з них. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2007-п ) від
12.05.2007 }
14-1. За результатами перевірки головний виконавець і
співвиконавці вживають у межах своїх повноважень заходів для
усунення фактів порушення законодавства, притягнення до
відповідальності винних у їх допущенні працівників об'єкта
контролю та здійснюють контроль за виправленням таким об'єктом
становища.
У разі виявлення фактів порушення законодавства, що містять
ознаки злочину, головний виконавець невідкладно інформує про це
відповідний правоохоронний орган. { Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }
15. Подання загальної довідки іншим державним органам
здійснюється головним виконавцем за погодженням з Кабінетом
Міністрів України, крім випадків, установлених законом. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2007-п ) від 12.05.2007 }вгору