Питання Національного антикорупційного комітету
Указ Президента України; Положення від 01.09.2011890/2011
Документ 890/2011, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.2014, підстава - 808/2014

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 808/2014 від 14.10.2014}

Питання Національного антикорупційного комітету

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 201/2012 від 16.03.2012
№ 362/2012 від 30.05.2012
№ 598/2012 від 12.10.2012
№ 59/2013 від 01.02.2013}

1. Затвердити Положення про Національний антикорупційний комітет (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

статті 2 і 3 Указу Президента України від 26 лютого 2010 року № 275 "Про утворення Національного антикорупційного комітету";

статтю 3 Указу Президента України від 26 березня 2010 року № 454 "Питання Національного антикорупційного комітету".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
1 вересня 2011 року
№ 890/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 вересня 2011 року № 890/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Національний антикорупційний комітет

1. Національний антикорупційний комітет (далі - Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

1) підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;

2) здійснення системного аналізу стану протидії корупції в Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції;

3) розроблення пропозицій щодо формування і реалізації антикорупційної стратегії та антикорупційних заходів, спрямованих, зокрема, на вдосконалення законодавства та усунення наявних у ньому протиріч;

4) підготовка пропозицій щодо поліпшення координації та взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи із запобігання і протидії корупції;

5) розроблення пропозицій щодо спрощення дозвільних та інших процедур ведення малого і середнього бізнесу та усунення причин, які зумовлюють правопорушення у цій сфері;

6) сприяння реалізації рекомендацій GRECO, інших провідних міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції, підвищенню ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері;

7) сприяння науково-методичному забезпеченню з питань протидії корупції.

{Пункт 3 в редакції Указу Президента № 362/2012 від 30.05.2012}

4. Комітет відповідно до покладених на нього основних завдань:

1) здійснює комплексну оцінку ситуації і тенденцій у сфері протидії корупції в Україні, аналізує національне антикорупціине законодавство та заходи щодо його виконання;

{Підпункт 1 пункту 4 в редакції Указу Президента № 362/2012 від 30.05.2012}

2) бере участь у підготовці для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроектів у сфері запобігання та протидії корупції;

3) готує пропозиції щодо законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції;

4) бере участь у підготовці проектів актів і доручень Президента України з питань запобігання і протидії корупції;

5) бере участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

6) організовує вивчення громадської думки з питань, що розглядаються Комітетом, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи Комітету;

6-1) сприяє науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і протидії корупції, проведенню аналітичних досліджень, розробленню методичних рекомендацій у цій сфері;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Указом Президента № 362/2012 від 30.05.2012}

7) виконує інші функції відповідно до актів Президента України.

5. Комітет має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі в роботі Комітету посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, у тому числі експертів міжнародних організацій, представників об'єднань громадян;

2-1) вносити пропозиції щодо проведення в установленому порядку перевірок фактів вчинення корупційних правопорушень;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Указом Президента № 362/2012 від 30.05.2012}

3) утворювати робочі групи, у тому числі тимчасові, для опрацювання окремих питань діяльності Комітету;

4) запрошувати на свої засідання працівників правоохоронних та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, а також об'єднань громадян, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;

{Підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 362/2012 від 30.05.2012}

5) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, актів Президента України з питань антикорупційної політики;

6) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, віднесених до його компетенції.

6. Комітет у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 201/2012 від 16.03.2012, № 362/2012 від 30.05.2012}

7. Комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Головою Комітету є Президент України.

Виконавчим секретарем є за посадою Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 201/2012 від 16.03.2012}

До складу Комітету за посадою входять Прем'єр-міністр України, Голова Служби безпеки України, Глава Адміністрації Президента України, а також за згодою Голова Верховної Ради України, Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, Голова Вищої ради юстиції, Голова Рахункової палати.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 598/2012 від 12.10.2012}

Для визначення інших кандидатів для включення до складу Комітету виконавчий секретар звертається до:

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 598/2012 від 12.10.2012; в редакції Указу Президента № 59/2013 від 01.02.2013}

Голови Верховної Ради України - щодо народних депутатів України, представників Інституту законодавства Верховної Ради України;

{Абзац пункту 7 в редакції Указу Президента № 59/2013 від 01.02.2013}

Прем'єр-міністра України - щодо членів Кабінету Міністрів України та в разі потреби щодо представників центральних і місцевих органів виконавчої влади;

{Абзац пункту 7 в редакції Указу Президента № 59/2013 від 01.02.2013}

Ради суддів України - щодо суддів;

{Абзац пункту 7 в редакції Указу Президента № 59/2013 від 01.02.2013}

Глави Адміністрації Президента України - щодо представників Адміністрації Президента України, Національного інституту стратегічних досліджень;

{Абзац пункту 7 в редакції Указу Президента № 59/2013 від 01.02.2013}

Генерального прокурора України - щодо представників органів прокуратури;

{Абзац пункту 7 в редакції Указу Президента № 59/2013 від 01.02.2013}

Голови Служби безпеки України - щодо представників органів Служби безпеки України;

{Абзац пункту 7 в редакції Указу Президента № 59/2013 від 01.02.2013}

президента Національної академії наук України та президента Національної академії правових наук України - щодо представників наукових та науково-дослідних установ.

{Абзац пункту 7 в редакції Указу Президента № 59/2013 від 01.02.2013}

До складу Комітету включаються також представники громадських організацій. При цьому чисельність представників громадських організацій має становити не менше однієї п'ятої від складу Комітету.

{Абзац пункту 7 в редакції Указу Президента № 59/2013 від 01.02.2013}

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

8. Голова Комітету здійснює загальне керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок та плани його роботи, головує на засіданнях Комітету.

9. Виконавчий секретар Комітету:

1) скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету, в разі відсутності Голови Комітету головує на засіданнях Комітету;

2) забезпечує організацію діяльності Комітету, підготовку планів роботи Комітету, питань порядку денного його засідань з урахуванням пропозицій членів Комітету, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, ведення протоколів засідань Комітету;

3) координує роботу робочих груп Комітету, затверджує плани діяльності і персональний склад таких груп (у разі їх утворення);

{Підпункт 3 пункту 9 в редакції Указу Президента № 598/2012 від 12.10.2012}

4) здійснює моніторинг реалізації рішень Комітету, регулярно інформує Президента України про хід реалізації цих рішень;

5) представляє Комітет у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

6) виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання.

10. Основною організаційною формою роботи Комітету є засідання, у тому числі виїзні. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 362/2012 від 30.05.2012}

11. Засідання Комітету є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Комітету забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Комітету, підготовлені ним матеріали на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Комітет систематично інформує громадськість про свою діяльність.

12. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комітету є вирішальним.

Рішення Комітету оформляються протоколом, який підписується Головою Комітету та виконавчим секретарем Комітету.

13. Рішення Комітету в разі необхідності реалізуються шляхом видання актів Президента України, надання Президентом України доручень, внесення на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів у встановленому порядку.

{Пункт 13 в редакції Указу Президента № 598/2012 від 12.10.2012}

14. Для врахування громадської думки в роботі Комітету, в тому числі при підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, утворюється Громадська рада, яка складається з представників інститутів громадянського суспільства і діє на правах робочої групи Комітету.

Громадська рада попередньо розглядає пропозиції стосовно включення до складу Комітету представників громадських організацій і передає такі пропозиції разом зі своїми висновками виконавчому секретареві Комітету.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 598/2012 від 12.10.2012}

15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 201/2012 від 16.03.2012}

15-1. Наукове супроводження діяльності Комітету, роботи утворених ним робочих груп здійснюється Національним інститутом стратегічних досліджень.

{Положення доповнено пунктом 15-1 згідно з Указом Президента № 201/2012 від 16.03.2012}

16. Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІНвгору