Про Національну програму "Закордонне українство" на період до 2005 року
Указ Президента України; Програма від 24.09.2001892/2001
Документ 892/2001, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національну програму
"Закордонне українство"
на період до 2005 року

З метою створення належних умов для задоволення
національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають
за межами України, дальшої підтримки та розвитку зв'язків між ними
та Українською державою п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Національну програму "Закордонне українство" на
період до 2005 року (далі - Програма), що додається.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити організацію виконання Програми;
передбачати у проектах законів про Державний бюджет України
на 2002-2005 роки видатки на виконання Програми;
забезпечувати висвітлення ходу та результатів виконання
Програми у засобах масової інформації.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити регіональні заходи щодо виконання Програми.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 вересня 2001 року
N 892/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 вересня 2001 року N 892/2001
НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
"Закордонне українство" на період до 2005 року

Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних
потреб українців, які проживають за межами держави, сприяє
консолідації та розвитку української нації, її історичної
свідомості, традицій і культури, що визначено статтями 11 та 12
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Ця Програма спрямована на підтримку та розвиток зв'язків з
українцями, які проживають за межами України, сприяння збереженню
їх етнічної ідентичності, залучення до участі в процесах, що
відбуваються в Україні, шляхом концентрації зусиль у цій сфері
органів виконавчої влади України та створених у державі і за її
межами громадських організацій українців.
Метою цієї Програми є:
забезпечення комплексного підходу до розвитку зв'язків з
українцями, які проживають за межами України, конкретизація
напрямів, у яких здійснюються ці зв'язки, відповідно до
пріоритетів і завдань, що постали на сучасному етапі;
вироблення дійових механізмів підтримки українців, які
проживають за межами України, насамперед у державах, що утворилися
на території колишнього СРСР, де триває процес самоорганізації
українських громад і створюється інфраструктура для задоволення
культурних, інформаційних, мовних та освітніх потреб українців;
збереження і залучення інтелектуального потенціалу українців,
які проживають за межами України, для налагодження та зміцнення
взаємовигідного економічного, політичного та культурного
співробітництва України з іноземними державами;
піднесення престижу України у світі.
Основні завдання Програми:
створення належних умов для збереження українцями, які
проживають за межами України, етнічної ідентичності, задоволення
їх національно-культурних та мовних потреб;
сприяння вирішенню питання про надання Україною відповідно до
загальновизнаних норм міжнародного права правового статусу
українцям, які проживають за межами України та не є її
громадянами;
створення механізмів широкого залучення потенціалу українців,
які проживають за межами України, до процесів розвитку Української
держави та інших процесів, що відбуваються в Україні;
зміцнення зв'язків органів державної влади та організацій,
які беруть участь у реалізації державної політики України щодо
українців, які проживають за межами держави, з громадськими
організаціями українців в іноземних державах, а також з органами
іноземних держав, до компетенції яких належать питання
міжнаціональних відносин;
сприяння поглибленню співробітництва між створеними в Україні
та за її межами громадськими організаціями українців;
підтримка ініціатив, спрямованих на збереження, розвиток і
зміцнення етнічної самобутності українців, які проживають за
межами України;
сприяння поширенню в Україні культурних здобутків українців,
які проживають за межами держави;
сприяння українцям, які проживають за межами України, у їх
поверненні на історичну батьківщину.
Виконання цієї Програми здійснюється шляхом реалізації
центральними та місцевими органами виконавчої влади України
відповідних заходів у таких сферах:
розвиток правових засад співробітництва з українцями, які
проживають за межами України;
організаційно-координаційна діяльність;
науково-освітнє співробітництво;
інформаційно-видавнича діяльність;
культурно-мистецькі взаємини;
економічне співробітництво;
молодіжне та спортивно-туристичне співробітництво;
сприяння репатріації.
До реалізації Програми в установленому порядку залучаються
органи дипломатичної служби України, створені в Україні та за її
межами громадські організації українців, зокрема Українська
всесвітня координаційна рада (далі - УВКР), товариство "Україна -
Світ".
1. Розвиток правових засад співробітництва з українцями,
які проживають за межами України
Сприяти прийняттю Верховною Радою України закону України про
правовий статус закордонних українців.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції разом з товариством
"Україна - Світ" та УВКР
2001 рік
Вжити в установленому порядку заходів щодо укладення
міжнародних договорів України про співробітництво з питань
забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, з
Грузією, Республікою Узбекистан та Естонською Республікою.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України
2001-2005 роки
Розробити та реалізувати конкретні заходи, спрямовані на
розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності українців,
які проживають у Російській Федерації, Румунії, Республіці
Білорусь, Республіці Молдова, Словацькій Республіці.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Міністерство культури і
мистецтв України, Міністерство
освіти і науки України,
Міністерство закордонних справ
України разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2005 роки
Продовжити роботу з вирішення проблемних питань, що виникли
внаслідок переселення українців з Польщі в 40-х роках XX століття.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України
2001-2003 роки
Ініціювати розроблення відповідно до загальновизнаних норм
міжнародного права двосторонніх програм співробітництва між
прикордонними областями України та відповідними
адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації,
Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Польща,
Румунії, Словацької Республіки, Угорської Республіки з метою
створення умов для задоволення національно-культурних потреб
українців, які проживають у цих державах, і відповідних
національних меншин України.
Вінницька, Волинська, Донецька,
Житомирська, Закарпатська,
Івано-Франківська, Луганська,
Львівська, Одеська, Рівненська,
Сумська, Харківська, Чернівецька,
Чернігівська обласні державні
адміністрації разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2003 роки
Сприяти прийняттю Верховною Радою України законів з питань
пенсійного забезпечення осіб, які працювали в Україні та нині
проживають за межами України.
Міністерство праці та соціальної
політики України, Пенсійний фонд
України, Міністерство фінансів
України, Міністерство економіки та
з питань європейської інтеграції
України, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку України
2001-2003 роки
Проводити роботу з укладення міжнародних договорів України з
державами, в яких проживають українці, щодо забезпечення їх прав
на отримання пенсій.
Міністерство праці та соціальної
політики України, Міністерство
закордонних справ України
2001-2005 роки
Продовжувати впровадження міжнародного досвіду у сфері
забезпечення мовних і культурних прав українців, які проживають за
межами України, а також здійснювати співробітництво з міжнародними
організаціями з метою сприяння захисту прав українських меншин в
іноземних державах.
Міністерство закордонних справ
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції разом з товариством
"Україна - Світ" та УВКР
2001-2005 роки
Продовжувати роботу змішаних міжурядових комісій з питань
забезпечення прав національних меншин (українсько-угорська,
українсько-румунська і українсько-словацька) та сприяти створенню
нових комісій із цих питань.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України, Міністерство
культури і мистецтв України,
Міністерство освіти і науки
України
2001-2005 роки
2. Організаційно-координаційна діяльність
Організувати та провести:
IV Всесвітній форум українців;
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України,
Міністерство культури і мистецтв
України, Міністерство закордонних
справ України, Міністерство освіти
і науки України, Державний комітет
України у справах національностей
та міграції, Державний комітет
молодіжної політики, спорту і
туризму України разом з УВКР і
товариством "Україна - Світ"
2005 рік
міжнародний форум "Жінки України в XXI столітті: проблеми,
перспективи, шляхи розвитку";
Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму України
разом зі Світовою федерацією
українських жіночих організацій
2003 рік
з'їзд освітян українського зарубіжжя;
Міністерство освіти і науки
України разом з товариством
"Україна - Світ"
2002 рік
міжетнічні форуми в містах Одесі та Луцьку в рамках
діяльності єврорегіонів "Нижній Дунай" і "Буг".
Волинська та Одеська обласні
державні адміністрації, Державний
комітет України у справах
національностей та міграції
2001-2002 роки
Розробити проект програми щодо співпраці з українцями, які
проживають у межах єврорегіону "Донбас - Кубань".
Донецька обласна державна
адміністрація
2001-2002 роки
Забезпечувати дипломатичні представництва та консульські
установи України в державах компактного проживання українців,
українські громади та українські культурно-інформаційні центри за
кордоном фото-, аудіо-, відео- та друкованою продукцією про
найважливіші події, які відбуваються в Українській державі.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України,
Міністерство культури і мистецтв
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2005 роки
Продовжувати роботу з поетапного відкриття консульських
установ України у місцях компактного проживання українців за
кордоном.
Міністерство закордонних справ
України
2001-2005 роки
Сприяти:
діяльності громадських організацій українців, які проживають
за межами України;
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України, Міністерство
культури і мистецтв України,
Міністерство освіти і науки
України разом з товариством
"Україна - Світ" та УВКР
2001-2005 роки
розвитку співпраці між жіночими громадськими організаціями
України та Світовою федерацією українських жіночих організацій.
Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції разом з товариством
"Україна - Світ" та УВКР
2001-2005 роки
Продовжувати створення інформаційного комп'ютеризованого
банку даних про закордонне українство.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2005 роки
Узяти участь в організації та проведенні IX та X конгресів
Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ).
Міністерство охорони здоров'я
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції, Національна академія
наук України, Академія медичних
наук України разом з товариством
"Україна - Світ" та УВКР
2002 і 2004 роки
3. Науково-освітнє співробітництво
Зібрати і проаналізувати інформацію про українське
шкільництво діаспори.
Міністерство освіти і науки
України, Міністерство закордонних
справ України, Державний комітет
України у справах національностей
та міграції, Національна академія
наук України разом з товариством
"Україна - Світ" та УВКР
2001-2005 роки
Сприяти наданню науково-методичної допомоги навчальним
закладам за кордоном, у яких здійснюється навчання української
мови.
Міністерство освіти і науки
України, Національна академія наук
України, Академія педагогічних
наук України, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка разом з
товариством "Україна - Світ" та
УВКР
2002-2005 роки
Забезпечити підготовку та видання навчальних програм, що
мають рекомендаційний характер, методичних посібників і
підручників для недільних шкіл, факультативів української мови у
загальноосвітніх школах, кафедр української мови вищих навчальних
закладів за кордоном відповідно до їх запитів.
Міністерство освіти і науки
України, Національна академія наук
України
2001-2005 роки
Надавати допоміжні матеріали (атласи, словники, підручники,
карти тощо) школам та курсам українознавства, що працюють за
кордоном, зокрема у Сполучених Штатах Америки, Канаді,
Федеративній Республіці Бразилія, Сполученому Королівстві
Великобританії і Північної Ірландії, Французькій Республіці,
Федеративній Республіці Німеччина, Королівстві Бельгія,
Австралійському Союзі.
Міністерство освіти і науки
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції, Державний комітет
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України разом з товариством
"Україна - Світ"
2002-2005 роки
Сприяти наданню освітніх послуг українською мовою в місцях
компактного проживання українців за кордоном, зокрема в Російській
Федерації, Румунії, Республіці Молдова, Словацькій Республіці,
Республіці Польща та Республіці Білорусь.
Міністерство освіти і науки
України, Міністерство закордонних
справ України, Державний комітет
України у справах національностей
та міграції разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2005 роки
Провести:
дослідження культури, звичаїв, традицій та побуту українців,
які проживають у Придністров'ї, та опублікувати результати цих
досліджень;
Одеська обласна державна
адміністрація, Національна
академія наук України
2003-2004 роки
фундаментальні дослідження стану та тенденцій розвитку
української мови за кордоном та опублікувати їх результати.
Національна академія наук України
2002-2005 роки
Організувати підготовку та перепідготовку
науково-педагогічних та педагогічних кадрів з українознавчих
дисциплін та предметів (українська мова, українська література,
історія України, соціологія, етнологія, українська культура тощо)
для вищих навчальних закладів за кордоном та шкіл у місцях
компактного проживання українців за кордоном, у тому числі шляхом
організації відповідних курсів на базі вищих навчальних закладів
України.
Міністерство освіти і науки
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції, Національна академія
наук України, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка разом з
товариством "Україна - Світ"
2002-2005 роки
Залучати українську учнівську та студентську молодь із-за
кордону до навчання на курсах, факультативах, а також до участі в
олімпіадах, конкурсах, фестивалях, виставках дитячої та юнацької
творчості, що проводяться в Україні.
Міністерство освіти і науки
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції, обласні державні
адміністрації разом з товариством
"Україна - Світ"
2002-2005 роки
Забезпечити в установленому порядку призначення та виплату
стипендій студентам-українцям, які є іноземними громадянами та
навчаються у вищих навчальних закладах в Україні, а також
розширювати перелік напрямів підготовки (спеціальностей), при
вступі на які українці - іноземні громадяни користуються такими
самими правами, що і громадяни України.
Міністерство освіти і науки
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2005 роки
Продовжувати організацію спільних літніх і зимових таборів
відпочинку та оздоровчих таборів для української молоді та осіб з
числа українців, які проживають за межами України.
Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму
України, Міністерство освіти і
науки України, Державний комітет
України у справах національностей
та міграції, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
2001-2005 роки
Сприяти діяльності та надавати допомогу недільним школам
української діаспори, зокрема у містах Льєж-Серен (Королівство
Бельгія), Софія (Республіка Болгарія), Нові Сад (Союзна Республіка
Югославія), Афіни (Грецька Республіка), Загреб (Республіка
Хорватія), Прнявор (Боснія і Герцеговина).
Міністерство освіти і науки
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України разом з товариством
"Україна - Світ"
2002-2005 роки
Сприяти діяльності кафедр української мови та українознавства
вищих навчальних закладів за кордоном, а також відкриттю таких
кафедр у Будапештському та Дебреценському університетах (Угорська
Республіка), Вільнюському університеті (Литовська Республіка).
Міністерство освіти і науки
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України, Національна
академія наук України, Академія
педагогічних наук України,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка разом з
товариством "Україна - Світ"
2002-2005 роки
Брати участь у підготовці та проведенні міжнародних наукових
і науково-практичних конференцій, семінарів, зокрема "Українці в
Санкт-Петербурзі", "Освіта в українському зарубіжжі", "Закордонне
українство та нова еміграція з України", "Проблеми вивчення
українознавчих дисциплін у школах діаспори".
Національна академія наук України,
Міністерство освіти і науки
України, Міністерство закордонних
справ України, Державний комітет
України у справах національностей
та міграції, Київська міська
державна адміністрація разом з
товариством "Україна - Світ"
2002-2005 роки
Розповсюджувати в осередках українців, які проживають за
межами України, наукові видання Національної академії наук України
та журнальні видання "Народознавчі зошити".
Національна академія наук України
2002-2005 роки
4. Інформаційно-видавнича діяльність
Збільшити в установленому порядку обсяги мовлення Всесвітньої
служби радіо України на держави СНД, Східної і Центральної Європи,
Північної і Латинської Америки та Австралійський Союз шляхом
поновлення роботи Миколаївського та Львівського радіопередавальних
центрів і завершення будівництва антенної системи "Великий
промінь".
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України
2002-2005 роки
Налагодити трансляцію радіопрограми "Промінь" на східні
області України, а також сприяти в установленому порядку її
прийому в Російській Федерації, Республіці Білорусь, Республіці
Казахстан та державах Центральної Європи.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України
2002 рік
Вдосконалити відкритий офіційний сайт Національної
радіокомпанії України шляхом впровадження нових радіотехнологій та
сучасних способів розповсюдження радіопрограм через міжнародну
інформаційну мережу Internet.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України
2002 рік
Готувати і систематично випускати тематичні теле- та
радіопрограми з метою висвітлення життя українців, які проживають
за межами України.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України, Державний
комітет України у справах
національностей та міграції разом
з товариством "Україна - Світ"
2002-2005 роки
Розпочати в установленому порядку регулярне транслювання
теле- та радіопрограм супутниковими каналами зв'язку на держави
СНД, Східної, Центральної і Західної Європи, передбачити в роботі
національного каналу супутникового мовлення трансляцію в
установленому порядку програм українського телебачення та радіо на
країни компактного проживання українців.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України, Національне
космічне агентство України
2001-2005 роки
Створити в міжнародній інформаційній мережі Internet офіційну
WEB-сторінку про українську діаспору, забезпечувати її
функціонування, постійне наповнення та оновлення.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції
2002-2005 роки
Сприяти створенню в міжнародній інформаційній мережі
Internet:
електронного варіанта газети "Український форум" та WEB-
серверу УВКР;
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України
2002-2005 роки
української інформаційної мережі на базі WEB-серверу
товариства "Україна - Світ".
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України
2002-2005 роки
Провести конкурс інформаційно-аналітичних матеріалів на краще
висвітлення проблемних питань проживання українців за кордоном.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України, Державний
комітет України у справах
національностей та міграції разом
з товариством "Україна - Світ" та
Національною спілкою журналістів
України
2002 рік
Підготувати та видати:
Енциклопедію української діаспори, том VI "Українці в
державах Центральної Європи" та том VII "Українці в державах
колишнього СРСР";
Національна академія наук України,
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України
2001-2005 роки
дослідження "Лемківщина";
Національна академія наук України
2002-2003 роки
бібліографічний словник "Гуцули західної діаспори";
Національна академія наук України
2003-2004 роки
енциклопедичний словник "Українці в Санкт-Петербурзі";
Національна академія наук України,
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції
2002 рік
бібліографічний покажчик літератури "Українське зарубіжжя",
довідники "Закордонне українство" (2001, 2003 і 2005 роки);
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України разом з
товариством "Україна - Світ" та
Інститутом досліджень діаспори
2002-2005 роки
посібник з української літератури "Слобожанська хвиля" для
українців, що проживають у Воронезькій, Курській та Бєлгородській
областях Російської Федерації;
Донецька обласна державна
адміністрація
2004 рік
збірку вибраних творів українського археолога, етнолога та
мистецтвознавця В.М. Щербаківського "Праці з археології та
музеєзнавства".
Полтавська обласна державна
адміністрація
2003 рік
Висвітлювати у засобах масової інформації правове становище
українців, які проживають за межами України.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Державний комітет
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України
2002-2005 роки
Створити на Першому національному каналі телебачення
телепередачу "Вікно в український світ".
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України разом з
товариством "Україна - Світ"
2002-2005 роки
Надавати допомогу діаспорі у випуску видань українською
мовою, зокрема газет та журналів "Український огляд" (Російська
Федерація), "Українські новини" (Республіка Казахстан),
"Берестейський край" (Республіка Білорусь), "Дніпро" (Республіка
Вірменія) тощо.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Державний комітет
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України, Міністерство освіти і
науки України разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2005 роки
Забезпечити представлення української книжкової продукції на
щорічному Міжнародному ярмарку книги у місті Буенос-Айресі
(Аргентинська Республіка), в тому числі шляхом часткового
фінансування виставкового стенда.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України,
Міністерство закордонних справ
України
2002-2005 роки
Створити умови для забезпечення передплати та розсилання
українських друкованих засобів масової інформації українським
громадам за кордоном відповідно до їх запитів.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України, Державний
комітет України у справах
національностей та міграції разом
з товариством "Україна - Світ"
2001-2005 роки
Сприяти виданню науково-методичного журналу "Рідні джерела"
відповідно до замовлень навчальних закладів іноземних держав,
зокрема Російської Федерації.
Міністерство освіти і науки
України разом з товариством
"Україна - Світ"
2002-2005 роки
Забезпечити українську громаду в Республіці Молдова
відповідним обладнанням для створення міні-друкарні.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України
2002 рік
Сприяти створенню та відкриттю:
кореспондентських пунктів українських засобів масової
інформації у Республіці Молдова, Російській Федерації, Республіці
Казахстан, Республіці Узбекистан, Сполучених Штатах Америки,
Канаді, Аргентинській Республіці, Федеративній Республіці
Бразилія, Французькій Республіці, Австрійській Республіці,
Республіці Польща, Угорській Республіці, Словацькій Республіці,
Румунії;
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України,
Міністерство закордонних справ
України разом з товариством
"Україна - Світ"
2002-2005 роки
магазинів української книги в місцях компактного проживання
українців за кордоном;
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України,
Міністерство освіти і науки
України
2002-2005 роки
магазинів книги, аудіо- та відеопродукції, авторами яких є
українці, які проживають за межами України, в населених пунктах
України;
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації, Державний комітет
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України, Міністерство освіти і
науки України разом з товариством
"Україна - Світ" та УВКР
2002-2005 роки
Інтернет-магазину української книги та інформаційної
продукції.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України,
Міністерство освіти і науки
України разом з товариством
"Україна - Світ"
2002-2005 роки
5. Культурно-мистецькі взаємини
Сприяти відкриттю українських культурно-інформаційних центрів
у Республіці Молдова, Литовській Республіці, Республіці Болгарія,
Грецькій Республіці, Республіці Польща, у регіонах Російської
Федерації та Українського культурного центру в Королівстві Бельгія
(м. Брюссель).
Міністерство культури і мистецтв
України, Державний комітет
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України, Міністерство закордонних
справ України разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2005 роки
Організувати та провести фестиваль мистецтв українського
зарубіжжя "Український спів у світі".
Міністерство культури і мистецтв
України, обласні державні
адміністрації разом з товариством
"Україна - Світ"
2003 і 2005 роки
Залучати українців, які проживають за межами України, до
проведення днів української культури та українського кіно в місцях
їх компактного проживання.
Міністерство культури і мистецтв
України, Міністерство закордонних
справ України, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
2001-2005 роки
Сприяти проведенню гастролей мистецьких колективів та
колективів художньої самодіяльності з України в державах
компактного проживання українців.
Міністерство культури і мистецтв
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
2002-2005 роки
Започаткувати проведення щорічного культурно-мистецького
фестивалю "Слобідська хвиля" за участю студентської і учнівської
молоді України та українців, які проживають у прикордонних
адміністративно-територіальних одиницях Російської Федерації та
Республіки Білорусь.
Сумська обласна державна
адміністрація
2002-2005 роки
Провести міжнародний фестиваль українського фольклору
"Берегиня" за участю творчих колективів української діаспори.
Волинська обласна державна
адміністрація, Міністерство
культури і мистецтв України
2001-2004 роки
Сприяти організації та проведенню українцями, які проживають
на території Республіки Польща, традиційного фольклорного свята
"Лемківська ватра".
Львівська обласна державна
адміністрація
2002-2005 роки
Розглянути питання про створення музею закордонного
українства у місті Києві.
Київська міська державна
адміністрація, Міністерство
культури і мистецтв України
2002 рік
Надавати організаційну та науково-методичну допомогу музеям
української діаспори.
Міністерство культури і мистецтв
України
2001-2005 роки
Сприяти створенню в музеях України експозицій і тематичних
виставок, присвячених історії, побуту та культурі українців, які
проживають за межами України, а також обміну виставками
декоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва між музеями
України та музеями української діаспори.
Міністерство культури і мистецтв
України, обласні державні
адміністрації
2002-2005 роки
Взяти участь у підготовці виставки в Російській національній
бібліотеці на тему "Місце і значення діяльності українських
земляцтв у Росії".
Національна академія наук України,
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції
2002 рік
Надавати сприяння у ввезенні в Україну культурних надбань
українців, які проживають за межами України, зокрема архівних
матеріалів, бібліотек, творів мистецтва, епістолярної спадщини,
рукописів наукових досліджень та літературних праць.
Міністерство культури і мистецтв
України, обласні державні
адміністрації
2002-2005 роки
Сприяти художнім колективам української діаспори у придбанні
українських народних інструментів, музичної літератури, сценічного
вбрання, книг з мистецтва тощо.
Міністерство культури і мистецтв
України, обласні державні
адміністрації разом з товариством
"Україна - Світ"
2002-2005 роки
Надати допомогу Українському культурному центру "Батьківщина"
(Республіка Узбекистан) у виданні альбому "Українці в Узбекистані"
та створенні одноіменного фільму.
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України,
Міністерство культури і мистецтв
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції
2002-2004 роки
Сприяти:
роботі українських культурних центрів і осередків української
діаспори, зокрема у містах Сочі, Новосибірську (Російська
Федерація), Перхтольдсдорфі (Австрійська Республіка), Ташкенті
(Республіка Узбекистан);
Міністерство культури і мистецтв
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції, Державний комітет
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України, Міністерство закордонних
справ України разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2005 роки
створенню бібліотек у місцях компактного проживання українців
за кордоном, а також комплектуванню їх книгами українською мовою
та українськими друкованими засобами масової інформації;
Міністерство культури і мистецтв
України, Міністерство освіти і
науки України, Державний комітет
України у справах національностей
та міграції, Міністерство
закордонних справ України
2001-2005 роки
забезпеченню українськими книгами та друкованими засобами
масової інформації Бібліотеки української літератури в Москві і
бібліотек у інших регіонах Російської Федерації;
Міністерство культури і мистецтв
України, Державний комітет
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України
2001-2005 роки
діяльності Українсько-Американської спільної комісії з питань
культурної спадщини;
Міністерство культури і мистецтв
України, Міністерство закордонних
справ України
2001-2005 роки
українським громадам Республіки Польща та Чеської Республіки
у вирішенні питань охорони та реставрації пам'яток української
історії та культури, а також увічненні пам'яті жертв воєн і
політичних репресій;
Міністерство культури і мистецтв
України, Міністерство закордонних
справ України, Івано-Франківська
та Львівська обласні державні
адміністрації
2002-2005 роки
українській громаді в Румунії в установленні погруддя Ольги
Кобилянської (м. Гура-Гуморулуй) та Володимира Великого
(м. Лугож).
Чернівецька обласна державна
адміністрація, Міністерство
закордонних справ України,
Міністерство культури і мистецтв
України
2002 рік
6. Економічне співробітництво
Організувати та провести зустріч підприємців України та
підприємців із числа українців, які проживають за межами України.
Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України,
Міністерство закордонних справ
України
2003 рік
Узяти в установленому порядку участь у створенні
українсько-білоруського та українсько-литовського торговельних
центрів відповідно у містах Гомелі та Клайпеді.
Житомирська обласна державна
адміністрація
2001-2002 роки
Готувати і розповсюджувати через дипломатичні представництва
України в іноземних державах та консульські установи України за
кордоном, через осередки українців, які проживають за межами
України, інформаційні матеріали українською та іноземними мовами
про економічні можливості України та її регіонів, а також
пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій в Україну.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації, Міністерство
закордонних справ України разом з
товариством "Україна - Світ" та
УВКР
2001-2005 роки
Сприяти розвитку економічного співробітництва між Автономною
Республікою Крим, областями України та регіонами компактного
проживання українців в іноземних державах.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації разом з місцевими
відділеннями товариства "Україна -
Світ"
2001-2005 роки
7. Молодіжне та спортивно-туристичне співробітництво
Забезпечити:
проведення світових конгресів українських молодіжних
організацій;
Державний комітет інформаційної
політики, телебачення і
радіомовлення України
2002-2004 роки
реалізацію українсько-канадського проекту "Молодь та
здоров'я".
Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму України
разом з Канадською організацією
охорони здоров'я
2001-2005 роки
Створити в м. Чернігові культурно-туристичний центр для
українців, які проживають за межами України.
Чернігівська обласна державна
адміністрація
2003 рік
Сприяти організації спортивних змагань у місцях компактного
проживання українців за кордоном.
Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму України
2001-2005 роки
Сприяти розробленню програм співробітництва молодіжних та
дитячих організацій України з відповідними організаціями
української діаспори в сфері фізичної культури і спорту.
Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму України
2001-2005 роки
Залучати дітей із числа українців, які проживають за межами
України, до участі в міжнародному дитячому конкурсі-фестивалі
"Наша земля - Україна" в Міжнародному дитячому центрі "Артек".
Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму
України, Міністерство освіти і
науки України
2001-2005 роки
Сприяти налагодженню співпраці:
туристичних фірм держав компактного проживання українців з
українськими туристичними фірмами;
Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму
України, Міністерство закордонних
справ України разом з товариством
"Україна - Світ"
2001-2005 роки
українських та польських туристичних фірм щодо організації
пішохідних екскурсій Чорногірським хребтом та історико-культурними
місцями Івано-Франківщини.
Івано-Франківська обласна державна
адміністрація
2002-2005 роки
Вивчити питання та внести в установленому порядку відповідні
пропозиції щодо:
створення туристичних маршрутів "Шевченківськими місцями
України" та "Шевченківськими місцями Центральної Азії";
Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму
України, Міністерство культури і
мистецтв України, обласні державні
адміністрації разом з товариством
"Україна - Світ"
2002 рік
проведення в Закарпатській області щорічних міжнародних
конкурсів дитячого образотворчого мистецтва "Фарби, змішані із
сонцем" за участю дітей із числа українців, які проживають у межах
"Карпатського Єврорегіону".
Закарпатська обласна державна
адміністрація, Державний комітет
молодіжної політики, спорту і
туризму України
Починаючи з 2001 року
8. Сприяння репатріації
Розглянути питання про створення репатріаційної комісії з
метою сприяння розв'язанню проблем, що виникають у зв'язку з
поверненням українців на історичну батьківщину.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Міністерство закордонних
справ України разом з товариством
"Україна - Світ" та УВКР
2002 рік
Продовжити формування відповідно до законодавства України
інформаційного банку даних про українців, які бажають повернутися
в Україну.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації разом з товариством
"Україна - Світ" та УВКР
2001-2005 роки
Розробити та внести в установленому порядку пропозиції щодо
надання українцям, які проживали за межами України та повернулися
в Україну, і членам їх сімей допомоги у будівництві або придбанні
житла в Україні, одержанні земельних ділянок, влаштуванні дітей у
дошкільні навчальні заклади, працевлаштуванні та вирішенні інших
соціально-побутових питань.
Державний комітет України у
справах національностей та
міграції, Міністерство фінансів
України
2001-2005 роки
Продовжити переговори щодо укладення міжнародних договорів
України з Республікою Білорусь, Латвійською Республікою,
Республікою Казахстан та Грузією про регулювання процесу
переселення та захист прав переселенців, а також забезпечити
виконання міжнародних договорів України з Російською Федерацією та
Туркменістаном із цих питань після надання згоди Верховної Ради
України на їх обов'язковість.
Міністерство закордонних справ
України, Державний комітет України
у справах національностей та
міграції
2001-2005 роки

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору