Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання або перебування бездомних осіб
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява від 17.08.2011895
Документ 895-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.01.2013, підстава - 3-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 2011 р. N 895
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 3 ( 3-2013-п ) від 03.01.2013 }
Про затвердження Порядку реєстрації місця
проживання або перебування бездомних осіб

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про
основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"
( 2623-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок реєстрації місця проживання або
перебування бездомних осіб, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2011 р. N 895
ПОРЯДОК
реєстрації місця проживання або
перебування бездомних осіб

1. Реєстрація місця проживання або перебування бездомної
особи (далі - реєстрація) здійснюється шляхом внесення до
паспортного документа або документа, що підтверджує законність
проживання на території України, відомостей про місце проживання
або перебування бездомної особи із зазначенням місцезнаходження
центру обліку бездомних осіб, де вона перебуває на обліку, або
закладу для бездомних осіб, де їй надається тимчасовий притулок.
2. Реєстрація здійснюється територіальними органами та
підрозділами ДМС (далі - органи реєстрації).
3. Для реєстрації бездомна особа подає:
1) заяву про реєстрацію за формою згідно з додатком 1;
2) копію посвідчення про взяття її на відповідний облік;
3) паспортний документ або документ, що підтверджує
законність проживання на території України;
4) квитанцію про сплату державного мита або документ про
звільнення від його сплати.
4. Реєстрація місця проживання або перебування дитини
здійснюється за місцем проживання або перебування її батьків чи
одного з них. Відомості про необхідність такої реєстрації
зазначаються у заяві про реєстрацію. Діти віком від 15 до 18 років
подають заяву особисто. У разі коли дитина не досягла 16-річного
віку, до зазначеної заяви також подається свідоцтво про її
народження.
Свідоцтво про народження дитини іноземця або особи без
громадянства чи біженця перекладається державною мовою,
засвідчується в установленому порядку та легалізується відповідно
до законодавства.
У разі відсутності свідоцтва про народження дитини відомості
про місце проживання або перебування такої дитини вносяться до
відповідного посвідчення того з батьків, до якого внесені
відомості про дитину.
5. Документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подаються
бездомною особою до центру обліку бездомних осіб, де вона
перебуває на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їй
надається тимчасовий притулок, та реєструються особою,
уповноваженою на оформлення документів для реєстрації (далі -
уповноважена особа), у відповідному журналі за формою,
затвердженою Мінсоцполітики.
На заяві про реєстрацію ставиться відмітка про надання
дозволу на реєстрацію за юридичною адресою зазначеного центру або
закладу.
У разі подання заяви про реєстрацію місця перебування
бездомної особи у такій заяві зазначається строк надання дозволу
на реєстрацію місця перебування, що становить менш як шість
місяців на рік.
Заяви про реєстрацію засвідчуються підписом керівника центру
або закладу та скріплюються печаткою.
6. Центр обліку або заклад для бездомних осіб подає органові
реєстрації відомості про уповноважену особу.
7. Уповноважена особа подає документи, зазначені у пункті 3
цього Порядку, до органу реєстрації за місцезнаходженням центру
обліку або закладу для бездомних осіб.
8. Працівник органу реєстрації реєструє документи, зазначені
у пункті 3 цього Порядку, у відповідному журналі за формою,
затвердженою МВС.
9. Під час реєстрації використовуються талони реєстрації
місця проживання, до яких вносяться відповідні зміни, зокрема щодо
зазначення строку реєстрації місця перебування бездомної особи.
Зазначені талони надсилаються та зберігаються у картотеці
адресно-довідкового бюро. У разі реєстрації місця перебування
бездомної особи строк зберігання талонів у картотеці
адресно-довідкового бюро становить шість місяців з дня закінчення
строку дії реєстрації місця перебування.
10. Орган реєстрації ставить у паспортному документі або
документі, що підтверджує законність проживання на території
України, штамп про реєстрацію за формою згідно з додатками 2 і 3
( 895а-2011-п ).
11. Подані уповноваженою особою документи, зазначені у пункті
3 цього Порядку, оформляються та повертаються такій особі органом
реєстрації не пізніше ніж через два дні після їх надходження.
12. Зняття з реєстрації місця проживання бездомної особи
здійснюється протягом семи днів на підставі відповідної заяви,
поданої за формою згідно з додатком 4, рішення суду або свідоцтва
про смерть.
13. Орган реєстрації ставить у паспортному документі або
документі, що підтверджує законність проживання на території
України, штамп про зняття з реєстрації місця проживання бездомної
особи за формою згідно з додатком 5 ( 895а-2011-п ).
14. Заяви про зняття з реєстрації місця проживання бездомних
осіб реєструються уповноваженою особою у відповідному журналі за
формою, затвердженою Мінсоцполітики.
15. Зняття з реєстрації місця перебування бездомної особи не
оформляється.
Реєстрація наступного місця перебування бездомної особи
здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

Додаток 1
до Порядку
________________________________________
(найменування територіального органу
________________________________________
чи підрозділу ДМС)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника,
дата і місце народження,
________________________________________
громадянство/підданство)

ЗАЯВА
Прошу зареєструвати моє _____________________________________
(місце проживання або перебування (необхідне зазначити)
за адресою _______________________________________________________
(місцезнаходження центру обліку або закладу для бездомних осіб)
на строк з ___ ____________ 20__ р. по ___ ___________ 20__ р. та
(зазначається в разі реєстрації місця перебування)
__________________________________________________________________
(місце проживання або перебування (необхідне зазначити)
моєї неповнолітньої дитини (дітей) _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові дитини (дітей),
_________________________________________________________________.
дата і місце народження, громадянство/підданство)
Паспортний документ _____________________________________ або
(серія, номер, дата видачі, найменування органу,
який його видав)
посвідка на постійне чи тимчасове проживання _____________________
(серія, номер, дата видачі)
____ _____________ 20__ р. _________________________
(підпис заявника)
Заяву прийняв, документи перевірив, заперечень немає
____________________ ____________ _______________________
(посада особи) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
____ ______________ 20__ р.
__________________________________ заявника та його неповнолітньої
(місце проживання або перебування (необхідне зазначити)
дитини (дітей) зареєстроване
____________________ ____________ ________________________
(посада особи) (підпис) (ініціали та прізвище)
____ ______________ 20__ р.

Додаток 2
до Порядку
ШТАМП
про реєстрацію місця проживання
( 895а-2011-п )

Додаток 3
до Порядку
ШТАМП
про реєстрацію місця перебування
( 895а-2011-п )

Додаток 4
до Порядку
________________________________________
(найменування територіального органу чи
________________________________________
підрозділу ДМС)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника,
дата і місце народження,
________________________________________
громадянство/підданство)

ЗАЯВА
Прошу зняти з реєстрації моє місце проживання за адресою
__________________________________________________________________
(місцезнаходження центру обліку бездомних осіб або закладу
для бездомних осіб)
та місце проживання моєї неповнолітньої дитини (дітей) ___________
(прізвище, ім'я та
_________________________________________________________________.
по батькові дитини (дітей), дата і місце народження,
громадянство/підданство)
Паспортний документ _____________________________________ або
(серія, номер, дата видачі, найменування органу,
який його видав)
посвідка на постійне чи тимчасове проживання _____________________
(серія, номер, дата видачі)
_____ ___________ 20__ р. _____________________
(підпис заявника)
Заяву прийняв, документи перевірив
____________________ __________ ________________________
(посада особи) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
____ _______________ 20__ р.
Місце проживання зняте з реєстрації
____________________ __________ ________________________
(посада особи) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 5
до Порядку
ШТАМП
про зняття з реєстрації місця проживання
( 895а-2011-п )вгору