Договір про патентне право (укр/рос)
Міжнарод.союз патен.кооперації; Договір, Інструкція, Заява [...] від 01.06.2000
Документ 895_002, чинний, поточна редакція — Приєднання від 22.11.2002, підстава - 245-IV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.06.2003. Подивитися в історії? )

               Договір 
про патентне право
(укр/рос)
( Про приєднання до Договору див. Закон
N 245-IV ( 245-15 ) від 22.11.2002 )
Статус Договору див.( 895_004 )

Дата підписання: 01.06.2000 Дата ратифікації: 22.11.2002 Дата набуття чинності: 30.06.2003
ЗМІСТ
Стаття 1. Скорочені назви Стаття 2. Загальні принципи Стаття 3. Заявки та патенти, до яких застосовується Договір Стаття 4. Виняток в інтересах безпеки Стаття 5. Дата подання Стаття 6. Заявка Стаття 7. Представництво Стаття 8. Надсилання повідомлень; адреси Стаття 9. Повідомлення Стаття 10. Дійсність патенту; анулювання Стаття 11. Послаблення щодо строків Стаття 12. Відновлення прав після встановлення відомством
факту вжиття належних заходів або ненавмисності Стаття 13. Виправлення або доповнення заяви про пріоритет;
відновлення права пріоритету Стаття 14. Інструкція Стаття 15. Зв'язок із Паризькою конвенцією Стаття 16. Дія переглядів, змін та доповнень до Договору про
патентну кооперацію Стаття 17. Асамблея Стаття 18. Міжнародне бюро Стаття 19. Перегляди Стаття 20. Участь у Договорі Стаття 21. Набуття чинності Договором; дати набуття чинності
ратифікаціями і приєднаннями Стаття 22. Застосування Договору до існуючих заявок і
патентів Стаття 23. Застереження Стаття 24. Денонсація Договору Стаття 25. Мови Договору Стаття 26. Підписання договору Стаття 27. Депозитарій; реєстрація
Стаття 1
Скорочені назви
Для цілей цього Договору, якщо чітко не передбачено інше: (i) "відомство" означає орган Договірної Сторони,
уповноважений видавати патенти або займатися іншими питаннями, що
регулюються цим Договором;
(ii) "заявка" означає заявку на видачу патенту, як зазначено
у статті 3;
(iii) "патент" означає патент, як зазначено у статті 3; (iv) посилання на "особу" розуміються як такі, що включають
зокрема фізичну і юридичну особу;
(v) "повідомлення" означає будь-яку заявку або прохання,
заяву, документ, кореспонденцію або іншу інформацію, що стосуються
заявки або патенту, пов'язані або не пов'язані з процедурою за цим
Договором та подані до відомства;
(vi) "матеріали відомства" означають сукупність даних, які
зберігаються відомством, стосуються заявок, поданих до цього
відомства, та включають ці заявки, а також патентів, виданих цим
відомством або іншим органом та чинних у відповідній Договірній
Стороні, включаючи самі ці патенти, незалежно від носія, на якому
такі дані зберігаються;
(vii) "внесення запису" означає будь-яку дію з внесення даних
до матеріалів відомства;
(viii) "заявник" означає особу, зазначену в матеріалах
відомства згідно із застосовним законодавством як особа, що подає
прохання про видачу патенту, або як інша особа, яка подає заявку
або веде діловодство за нею;
(ix) "власник" означає особу, зазначену в матеріалах
відомства як власник патенту;
(x) "представник" означає представника відповідно до
застосовного законодавства;
(xi) "підпис" означає будь-який засіб самоідентифікації; (xii) "мова, прийнята відомством" означає будь-яку одну мову,
прийняту відомством для відповідної процедури у відомстві;
(xiii) "переклад" означає переклад мовою або, у відповідних
випадках, транслітерацію алфавітом або набором символів, що
прийняті відомством;
(xiv) "процедура у відомстві" означає будь-яку процедуру
діловодства за заявкою або патентом, що здійснюється відомством;
(xv) за винятком тих випадків, коли з контексту випливає
інше, слова в однині включають слова у множині, і навпаки, а
особисті займенники чоловічого роду включають особисті займенники
жіночого роду;
(xvi) "Паризька конвенція" означає Паризьку конвенцію про
охорону промислової власності, підписану 20 березня 1883 року, з
урахуванням переглядів і внесених змін та доповнень ( 995_123 );
(xvii) "Договір про патентну кооперацію" означає Договір про
патентну кооперацію, підписаний 19 червня 1970 року ( 895_001 ), а
також Інструкцію та Адміністративну інструкцію до цього Договору,
з урахуванням переглядів і внесених змін та доповнень;
(xviii) "Договірна Сторона" означає будь-яку державу або
міжурядову організацію, яка є учасницею цього Договору;
(xix) "застосовне законодавство" у разі, коли Договірною
Стороною є держава, означає законодавство цієї держави, а в разі,
коли Договірною Стороною є міжурядова організація - нормативні
документи, на основі яких діє ця міжурядова організація;
(xx) "ратифікаційна грамота" розглядається як термін, що
включає документи про прийняття або схвалення;
(xxi) "Організація" означає Всесвітню організацію
інтелектуальної власності;
(xxii) "Міжнародне бюро" означає Міжнародне бюро Організації; (xxiii) "Генеральний директор" означає Генерального директора
Організації.
Стаття 2
Загальні принципи
(1) [Більш сприятливі вимоги] Договірна Сторона вільна
пред'являти вимоги, які з точки зору заявників і власників є більш
сприятливими, ніж вимоги, передбачені у цьому Договорі та
Інструкції, за винятком статті 5.
(2) [Відсутність регулювання матеріальних норм патентного
права] Ніщо у цьому Договорі або Інструкції не повинно розумітися
як можливе обмеження права будь-якої Договірної Сторони
встановлювати на свій розсуд вимоги застосовного матеріального
права щодо патентів.
Стаття 3
Заявки та патенти, до яких застосовується Договір
(1) [Заявки] (а) Положення цього Договору й Інструкції
застосовуються до національних і регіональних заявок на патенти на
винаходи і на додаткові патенти, які подаються у відомство або для
відомства Договірної Сторони і являють собою:
(i) види заявок, які можуть бути подані як міжнародні заявки
відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 );
(ii) виділені заявки на патенти на винахід або на додаткові
патенти, як зазначено у статті 4G(1) або (2) Паризької конвенції
( 995_123 ), з числа видів заявок, згаданих у підпункті (i).
(b) З урахуванням положень Договору про патентну кооперацію
( 895_001 ) положення цього Договору та Інструкції застосовуються
до міжнародних заявок на патенти на винаходи і на додаткові
патенти відповідно до Договору про патентну кооперацію:
(i) відносно строків, що застосовуються у відомстві будь-якої
Договірної Сторони згідно зі статтями 22 і 39(1) Договору про
патентну кооперацію ( 895_001 );
(ii) відносно будь-якої процедури, розпочатої у день або
після дня, коли відповідно до статті 23 або 40 цього Договору може
розпочатися обробка або розгляд міжнародної заявки.
(2) [Патенти] Положення цього Договору та Інструкції
застосовуються до виданих національних та регіональних патентів на
винаходи та до національних та регіональних додаткових патентів,
які є чинними для будь-якої Договірної Сторони.
Стаття 4
Виняток в інтересах безпеки
Ніщо в цьому Договорі й Інструкції не обмежує право будь-якої
Договірної Сторони здійснювати будь-яку дію, яку вона визнає за
необхідну для забезпечення суттєвих інтересів безпеки.
Стаття 5
Дата подання
(1) [Елементи заявки] (a) Якщо інше не передбачено
Інструкцією та з урахуванням положень пунктів (2)-(8), Договірна
Сторона передбачає, що датою подання заявки є дата одержання її
відомством усіх нижченаведених елементів, поданих на вибір
заявника на папері або іншими засобами, які дозволяються
відомством для цілей визначення дати подання:
(i) явне або імпліцитне зазначення того, що ці елементи
розглядаються як заявка;
(ii) відомості, що дозволяють визначити особу заявника або
дозволяють відомству зв'язатися із заявником;
(iii) частина, яка за зовнішніми ознаками є описом. (b) Для цілей встановлення дати подання Договірна Сторона
може приймати креслення в якості елементу, згаданого у підпункті
(a)(iii);
(c) Для цілей встановлення дати подання Договірна Сторона
може в якості елементу, згаданого у підпункті (a)(ii), вимагати
надання як відомостей, що дозволяють встановити особу заявника,
так і відомостей, що дозволяють відомству зв'язатись із заявником,
або вона може прийняти докази, що дозволяють встановити особу
заявника або дозволяють відомству зв'язатись із заявником.
(2) [Мова] (a) Будь-яка Договірна Сторона може вимагати, щоб
відомості, передбачені у пункті (1)(a)(i) і (ii), були подані
мовою, прийнятою відомством.
(b) Частина, згадана в пункті (1)(a)(iii), для цілей
визначення дати подання може бути подана будь-якою мовою.
(3) [Повідомлення] Якщо заявка не задовольняє одній або
декільком вимогам, що застосовуються Договірною Стороною
відповідно до пунктів (1) і (2), відомство якнайшвидше повідомляє
про це заявника, надаючи йому можливість виконати будь-яку таку
вимогу і надати зауваження протягом терміну, встановленого
Інструкцією.
(4) [Подальше виконання вимог] (a) Якщо у первинній заявці не
виконано одну або декілька вимог, що застосовуються Договірною
Стороною згідно з пунктами (1) і (2), датою подання, з урахуванням
положень підпункту (b) і пункту (6), є дата, на яку згодом будуть
виконані всі вимоги, що застосовуються Договірною Стороною
відповідно до пунктів (1) і (2).
(b) Договірна Сторона може передбачити, що у разі, якщо одна
або декілька вимог, згаданих у підпункті (a), не виконані протягом
установленого в Інструкції терміну, заявка вважається неподаною.
Якщо заявка вважається неподаною, відомство повідомляє про це
заявника, зазначаючи відповідні причини.
(5) [Повідомлення, що стосується відсутньої частини опису або
креслення] Якщо при встановленні дати подання відомство виявляє,
що в заявці відсутня частина опису або міститься посилання на
креслення, відсутнє у заявці, відомство негайно повідомляє про це
заявника.
(6) [Дата подання у разі подання частини опису або
відсутнього креслення] (a) Якщо відсутня частина опису або
відсутнє креслення подані у відомство протягом терміну,
встановленого в Інструкції, ця частина опису або креслення
включається до заявки, і з урахуванням положень підпунктів (b) і
(c) датою подання є дата одержання відомством цієї частини опису
або цього креслення, або дата, на яку виконані всі вимоги, що
застосовуються Договірною Стороною згідно з пунктами (1) і (2),
залежно від того, яка з них є пізнішою.
(b) Якщо відсутня частина опису або відсутнє креслення подані
відповідно до підпункту (a) для виправлення їх відсутності у
заявці, в якій на дату, коли один або декілька елементів,
передбачених у пункті (1)(a), були вперше отримані відомством,
заявляється пріоритет попередньої заявки, датою подання, на
прохання заявника, подане протягом терміну, встановленого в
Інструкції, і з урахуванням вимог, визначених Інструкцією, є дата,
на яку виконані всі вимоги, що застосовуються Договірною Стороною
відповідно до пунктів (1) і (2).
(c) Якщо відсутня частина опису або відсутнє креслення,
подані відповідно до підпункту (a), вилучені протягом терміну,
встановленого Договірною Стороною, датою подання є дата, на яку
виконані всі вимоги, що застосовуються Договірною Стороною
відповідно до пунктів (1) і (2).
(7) [Заміна опису та креслень посиланням на раніше подану
заявку] (a) З урахуванням положень, передбачених в Інструкції, для
цілей встановлення дати подання заявки посилання на раніше подану
заявку, зроблене при поданні заявки мовою, прийнятою відомством,
замінює опис і будь-які креслення.
(b) У разі невиконання вимог, передбачених у підпункті (a),
заявка може вважатися неподаною. Якщо заявка вважається неподаною,
відомство повідомляє про це заявника, зазначаючи відповідні
причини.
(8) [Винятки] Ніщо у цій статті не обмежує: (i) право заявника відповідно до статті 4G(1) або (2)
Паризької конвенції ( 995_123 ) залишати в якості дати подання
виділеної заявки, посилання на яку міститься у вищезгаданій
статті, дату первинної заявки, посилання на яку міститься у
вищезгаданій статті, і, у відповідних випадках, зберігати перевагу
права пріоритету;
(ii) право Договірної Сторони застосовувати будь-які вимоги,
необхідні для надання переваги дати подання первинної заявки
будь-якому виду заявки, визначеному Інструкцією.
Стаття 6
Заявка
(1) [Форма або зміст заявки] Якщо інше не передбачено у цьому
Договорі, жодна Договірна Сторона не може вимагати виконання
будь-якої вимоги, що стосується форми або змісту заявки, що
відрізняється або є додатковою до:
(i) вимог, що стосуються форми або змісту, передбачених щодо
міжнародних заявок відповідно до Договору про патентну кооперацію
( 895_001 );
(ii) вимог, що стосуються форми або змісту, виконання яких
відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 ) може
вимагатись відомством будь-якої держави - учасниці Договору про
патентну кооперацію або відомством, що діє від імені цієї держави,
після того, як почалася обробка або розгляд міжнародної заявки, як
це передбачено у статті 23 або 40 згаданого Договору;
(iii) будь-яких інших вимог, встановлених Інструкцією. (2) [Бланк заяви] (a) Договірна Сторона може вимагати, щоб
зміст заявки, що відповідає змісту заяви про міжнародну заявку
відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 ),
представлявся на бланку заяви, встановленому цією Договірною
Стороною. Договірна Сторона може також вимагати, щоб будь-які інші
елементи змісту, дозволені згідно з пунктом (1)(ii) або визначені
Інструкцією відповідно до пункту (1)(iii), представлялись на цьому
бланку заяви.
(b) Незважаючи на положення підпункту (a) і з урахуванням
статті 8(1), Договірна Сторона допускає представлення змісту,
передбаченого в підпункті (a), на бланку заяви, встановленому
Інструкцією.
(3) [Переклад] Договірна Сторона може вимагати переклад
будь-якої частини заявки, яка не подана мовою, прийнятою її
відомством. Договірна Сторона може також вимагати переклад частин
заявки, як це встановлено Інструкцією, складених мовою, прийнятою
відомством, будь-якими іншими мовами, прийнятими цим відомством.
(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати зборів
стосовно заявки. Договірна Сторона може застосувати положення
Договору про патентну кооперацію ( 895_001 ), що стосуються сплати
зборів за подання заявки.
(5) [Документ про пріоритет] Якщо заявляється пріоритет
попередньої заявки, Договірна Сторона може вимагати, щоб копія
попередньої заявки та переклад, якщо попередня заявка не складена
мовою, прийнятою відомством, були подані відповідно до вимог,
встановлених Інструкцією.
(6) [Докази] У процесі діловодства за заявкою будь-яка
Договірна Сторона може вимагати, щоб у її відомство були
представлені докази стосовно будь-якого питання, згаданого у
пунктах (1) або (2) або у заяві про пріоритет, або будь-якого
перекладу, передбаченого у пункті (3) або (5), лише у тому разі,
якщо у цього відомства є розумні підстави сумніватися у
достовірності матеріалів щодо цього питання або в точності цього
перекладу.
(7) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох
вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів
(1)-(6), відомство повідомляє про це заявника, надаючи йому
можливість виконати будь-яку таку вимогу і представити зауваження
протягом терміну, встановленого Інструкцією.
(8) [Невиконання вимог] (a) У разі невиконання однієї або
декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно
до пунктів (1)-(6), протягом терміну, встановленого Інструкцією,
Договірна Сторона може з урахуванням положень підпункту (b) і
статей 5 та 10 застосувати передбачену її законодавством санкцію.
(b) Якщо будь-яка вимога, що застосовується Договірною
Стороною відповідно до пункту (1), (5) або (6) щодо заяви про
пріоритет, не виконана протягом терміну, встановленого
Інструкцією, заява про пріоритет з урахуванням положень статті 13
може вважатися неіснуючою. З урахуванням положень статті 5(7)(b)
жодні інші санкції не можуть застосовуватися.
Стаття 7
Представництво
(1) [Представники] (a) Договірна Сторона може вимагати, щоб
представник, призначений для цілей будь-якої процедури у
відомстві:
(i) мав право на підставі застосовного законодавства вести
справи у відомстві стосовно заявок і патентів;
(ii) зазначив адресу на території, визначеній Договірною
Стороною, як свою адресу.
(b) З урахуванням положень підпункту (c) дія щодо будь-якої
процедури у відомстві, здійснювана представником або стосовно
представника, який додержується вимог, що застосовуються
Договірною Стороною відповідно до підпункту (a), має силу дії,
здійснюваної заявником, власником або іншою заінтересованою
особою, яка призначила цього представника, або здійснювану
стосовно таких осіб.
(c) Договірна Сторона може передбачати, що у випадку присяги
чи урочистої заяви або анулювання доручення підпис представника не
має сили підпису заявника, власника або іншої заінтересованої
особи, що призначила цього представника.
(2) [Обов'язкове представництво] (a) Договірна Сторона може
вимагати, щоб заявник, власник або інша заінтересована особа
призначили представника для цілей здійснення будь-якої процедури у
відомстві за винятком того, що правонаступник стосовно заявки,
заявник, власник або інша заінтересована особа може самостійно
діяти у відомстві у зв'язку з такими процедурами, як:
(i) подання заявки для цілей встановлення дати подання; (ii) сплата збору; (iii) будь-яка інша процедура, встановлена Інструкцією; (iv) видача відомством розписки або повідомлення щодо
будь-якої процедури, передбаченої у підпунктах (i)-(iii).
(b) Збір за утримання може сплачуватися будь-якою особою. (3) [Призначення представника] Договірна Сторона допускає,
щоб про призначення представника відомство повідомлялося у спосіб,
визначений Інструкцією.
(4) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може
вимагати виконання формальних вимог, відмінних від передбачених у
пунктах (1)-(3), щодо питань, які регулюються у цих пунктах, якщо
інше не передбачено цим Договором або не встановлено Інструкцією.
(5) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох
вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів
(1)-(3), відомство повідомляє про це заявника, власника або іншу
заінтересовану особу, надаючи можливість виконати будь-яку таку
вимогу і представити зауваження протягом терміну, встановленого
Інструкцією.
(6) [Невиконання вимог] У разі невиконання однієї або
декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно
до пунктів (1)-(3), протягом терміну, встановленого Інструкцією,
Договірна Сторона може застосовувати передбачену її законодавством
санкцію.
Стаття 8
Надсилання повідомлень; адреси
(1) [Форма і засоби передачі повідомлень] (a) Крім випадку
встановлення дати подання заявки відповідно до статті 5(1), згідно
зі статтею 6(1) в Інструкції, з урахуванням положень підпунктів
(b)-(d), визначаються вимоги, які Договірній Стороні дозволено
застосовувати щодо форми та засобів передачі повідомлень.
(b) Жодна Договірна Сторона не зобов'язана приймати подані
повідомлення в іншій формі, ніж на папері.
(c) Жодна Договірна Сторона не зобов'язана виключати
представлення повідомлень на папері.
(d) Договірна Сторона допускає надання повідомлень на папері
для цілей дотримання терміну для надання повідомлень.
(2) [Мова повідомлень] Якщо інше не передбачено цим Договором
або Інструкцією, Договірна Сторона може вимагати, щоб повідомлення
було подано мовою, прийнятою відомством.
(3) [Типові міжнародні бланки] Незважаючи на положення пункту
(1)(a) і з урахуванням положень пункту (1)(b) та статті 6(2)(b),
Договірна Сторона допускає представлення змісту повідомлення на
бланку, який відповідає Типовому міжнародному бланку для такого
повідомлення, передбаченому в Інструкції, якщо такий є.
(4) [Підписування повідомлень] (a) Якщо Договірна Сторона
вимагає підпис для цілей будь-якого повідомлення, ця Договірна
Сторона приймає будь-який підпис, що відповідає вимогам,
встановленим Інструкцією.
(b) Жодна Договірна Сторона не може вимагати засвідчення,
нотаріального завірення, завірення, легалізації або іншого
посвідчення будь-якого підпису, направленого до її відомства, крім
випадків квазісудового провадження або якщо це передбачено
Інструкцією.
(c) З урахуванням положень підпункту (b) Договірна Сторона
може вимагати, щоб у відомство були подані докази лише у тому
разі, якщо воно має розумні підстави сумніватися у достовірності
будь-якого підпису.
(5) [Зазначення у повідомленнях] Договірна Сторона може
вимагати, щоб будь-яке повідомлення містило одне або декілька
зазначень, встановлених Інструкцією.
(6) [Адреса для листування, адреса для юридичних послуг та
інші адреси] З урахуванням будь-яких положень, встановлених
Інструкцією, Договірна Сторона може вимагати від заявника,
власника або іншої заінтересованої особи зазначення у будь-якому
повідомленні:
(i) адреси для листування; (ii) адреси для юридичних послуг; (iii) будь-якої іншої адреси, передбаченої Інструкцією. (7) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох
вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів
(1)-(6) щодо повідомлень, відомство повідомляє про це заявника,
власника або іншу заінтересовану особу, надаючи можливість
виконати будь-яку таку вимогу і представити зауваження протягом
терміну, встановленого Інструкцією.
(8) [Невиконання вимог] У разі невиконання однієї або
декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно
до пунктів (1)-(6), протягом терміну, встановленого Інструкцією,
Договірна Сторона може, з урахуванням положень статей 5 та 10 і
будь-яких винятків, визначених Інструкцією, застосовувати
передбачену її законодавством санкцію.
Стаття 9
Повідомлення
(1) [Достатнє повідомлення] Будь-яке повідомлення відповідно
до цього Договору або Інструкції, яке надсилається відомством на
адресу для листування або адресу для юридичних послуг, наведені
згідно зі статтею 8(6), або на будь-яку іншу адресу, передбачену
Інструкцією для цілей цього положення, і яке відповідає положенням
щодо такого повідомлення, являє собою достатнє повідомлення для
цілей цього Договору та Інструкції.
(2) [Якщо відомості, що дозволяють установити зв'язок, не
були подані] Ніщо у цьому Договорі та Інструкції не зобов'язує
Договірну Сторону направляти повідомлення заявнику, власнику або
іншій заінтересованій особі, якщо відомості, що дозволяють
установити зв'язок з цим заявником, власником або іншою
заінтересованою особою, не були подані у відомство.
(3) [Відсутність повідомлення] З урахуванням положень статті
10(1), якщо відомство не повідомляє заявника, власника або іншу
заінтересовану особу про невиконання будь-якої вимоги відповідно
до цього Договору або Інструкції, така відсутність повідомлення не
звільняє заявника, власника або іншу заінтересовану особу від
обов'язку виконати цю вимогу.
Стаття 10
Дійсність патенту; анулювання
(1) [Дійсність патенту, яка не порушується невиконанням
деяких формальних вимог] Невиконання однієї або декількох
формальних вимог, передбачених у статті 6(1), (2), (4) і (5) та
статті 8(1)-(4), стосовно заявки не може бути підставою для
повного або часткового анулювання або визнання недійсним патенту,
за винятком тих випадків, коли невиконання формальної вимоги
сталося внаслідок таємного умислу.
(2) [Можливість представити зауваження, внести зміни або
виправлення у разі передбачуваного анулювання або визнання патенту
недійсним] Патент не може бути цілком або частково анульований або
визнаний недійсним без надання власнику можливості протягом
розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з
передбачуваним анулюванням або визнанням патенту недійсним та
внести зміни і виправлення, якщо це допускається згідно із
застосовним законодавством.
(3) [Відсутність зобов'язання щодо спеціальних процедур]
Пункти 1 та 2 не створюють жодних зобов'язань із застосування
судових процедур для захисту патентних прав, крім загальних
правозастосовчих процедур.
Стаття 11
Послаблення щодо строків
(1) [Продовження строків] Договірна Сторона може передбачити
продовження встановленого відомством терміну для вчинення дії у
ході процедури у відомстві щодо заявки або патенту на період,
визначений Інструкцією, якщо прохання про це подане у відомство
відповідно до вимог, встановлених Інструкцією. Таке прохання, на
вибір Договірної Сторони, подається:
(i) до закінчення встановленого терміну; або (ii) після закінчення терміну, але протягом періоду,
визначеного Інструкцією.
(2) [Продовження діловодства] У разі недотримання заявником
або власником установленого відомством Договірної Сторони терміну
для вчинення дії в ході процедури у відомстві щодо заявки або
патенту, якщо у цій Договірній Стороні не передбачається
продовження терміну відповідно до пункту (1)(ii), вона передбачає
продовження діловодства за заявкою або патентом і, якщо необхідно,
відновлення прав заявника або власника щодо цієї заявки або
патенту, якщо:
(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог,
встановлених Інструкцією;
(ii) прохання подано і всі вимоги, щодо яких застосовується
термін для вчинення відповідної дії, виконані протягом періоду,
визначеного Інструкцією.
(3) [Винятки] Від жодної Договірної Сторони не вимагається
надання послаблення, передбаченого в пункті (1) або (2), стосовно
винятків, визначених Інструкцією.
(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо
прохання відповідно до пункту (1) або (2).
(5) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може
вимагати щодо послаблення, передбаченого у пункті (1) або (2),
виконання інших вимог, ніж згадані у пунктах (1)-(4), якщо інше не
передбачено цим Договором або не визначено Інструкцією.
(6) [Можливість надати зауваження у разі передбачуваної
відмови] Прохання відповідно до пункту (1) або (2) не може бути
відхилене без надання заявнику або власнику можливості протягом
розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з
передбачуваною відмовою.
Стаття 12
Відновлення прав після встановлення відомством
факту вжиття належних заходів або ненавмисності
(1) [Прохання] Договірна Сторона передбачає, що у разі
недотримання заявником або власником терміну для вчинення дії у
ході процедури у відомстві, якщо це недотримання безпосередньо
спричиняє втрату прав щодо заявки або патенту, відомство відновлює
права заявника або власника щодо цієї заявки або патенту, якщо:
(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог,
встановлених Інструкцією;
(ii) прохання подано і всі вимоги, щодо яких застосовується
термін для вчинення згаданої дії, виконані протягом терміну,
встановленого Інструкцією;
(iii) у проханні наведені причини недотримання терміну; і (iv) відомство вважає, що недотримання терміну відбулося
незважаючи на вжиття належних за таких обставин заходів або, на
вибір Договірної Сторони, що будь-яка затримка була ненавмисною.
(2) [Винятки] Від жодної Договірної Сторони не вимагається
передбачати можливість відновлення прав відповідно до пункту (1)
щодо винятків, визначених Інструкцією.
(3) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо
прохання відповідно до пункту (1).
(4) [Докази] Договірна Сторона може вимагати, щоб заява або
інші докази на підтвердження причин, згаданих у пункті (1)(iii),
були подані у відомство протягом терміну, визначеного відомством.
(5) [Можливість надати зауваження у разі передбачуваної
відмови] Прохання відповідно до пункту (1) не може бути цілком або
частково відхилене без надання можливості стороні, що його подала,
протягом розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з
передбачуваною відмовою.
Стаття 13
Виправлення або доповнення заяви про пріоритет;
відновлення права пріоритету
(1) [Виправлення або доповнення заяви про пріоритет] Якщо
інше не передбачено в Інструкції, Договірна Сторона надає
можливість виправлення або доповнення заяви про пріоритет щодо
заявки ("наступна заявка"), якщо:
(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог,
встановлених Інструкцією;
(ii) прохання подано протягом терміну, встановленого
Інструкцією; і
(iii) дата подання наступної заявки є не пізнішою за дату
закінчення строку пріоритету, що обчислюється від дати подання
самої ранньої заявки, пріоритет якої заявляється.
(2) [Відстрочене подання наступної заявки] Беручи до уваги
положення статті 15, Договірна Сторона передбачає, що у разі, якщо
датою подання заявки ("наступної заявки"), в якій заявляється або
міг би бути заявлений пріоритет попередньої заявки, є дата, яка є
пізнішою за дату закінчення строку пріоритету, але знаходиться в
межах терміну, встановленого Інструкцією, відомство відновлює
право пріоритету, якщо:
(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог,
встановлених Інструкцією;
(ii) прохання подано протягом терміну, встановленого
Інструкцією;
(iii) у проханні наведені причини недотримання строку
пріоритету; та
(iv) відомство вважає, що неподання наступної заявки протягом
строку пріоритету відбулося незважаючи на вжиття належних за таких
обставин заходів або, на вибір Договірної Сторони, було
ненавмисним.
(3) [Ненадання копії попередньої заявки] Договірна Сторона
передбачає, що якщо копія попередньої заявки, необхідна відповідно
до статті 6(5), не подана у відомство протягом терміну,
встановленого Інструкцією згідно зі статтею 6, відомство відновлює
право пріоритету, якщо:
(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог,
встановлених Інструкцією; і
(ii) прохання подано протягом терміну, передбаченого в
Інструкції для подання копії попередньої заявки відповідно до
статті 6(5);
(iii) відомство з'ясовує, що прохання про надання копії
подане у відомство, до якого була подана попередня заявка,
протягом терміну, встановленого Інструкцією.
(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору
стосовно прохання відповідно до пунктів (1)-(3).
(5) [Докази] Договірна Сторона може вимагати надання у
відомство протягом встановленого ним терміну будь-якої заяви або
інших доказів на підтвердження причин, згаданих у пункті (2)(iii).
(6) [Можливість надати зауваження у разі передбачуваної
відмови] Прохання відповідно до пунктів (1)-(3) не може бути
цілком або частково відхилене без надання особі, що його подає,
можливості протягом розумного періоду часу представити зауваження
у зв'язку з передбачуваною відмовою.
Стаття 14
Інструкція
(1) [Зміст] (a) Інструкція, що додається до цього Договору,
містить правила щодо:
(i) питань, щодо яких цей Договір чітко передбачає, що вони
повинні "визначатися Інструкцією";
(ii) детальних положень, корисних для виконання положень
цього Договору;
(iii) адміністративних вимог, питань або процедур. (b) Інструкція також містить правила щодо формальних вимог,
які Договірній Стороні дозволено застосовувати щодо прохань про:
(i) внесення запису про зміну імені або адреси; (ii) внесення запису про зміну заявника або власника; (iii) внесення запису про ліцензію або заставу; (iv) виправлення помилки. (c) Інструкція також передбачає прийняття Асамблеєю за
сприяння Міжнародного бюро Типових міжнародних бланків, а також
бланка заяви для цілей статті 6(2)(b).
(2) [Внесення змін та доповнень до Інструкції] З урахуванням
положень пункту (3) внесення будь-якої зміни або доповнення до
Інструкції вимагає більшості у три чверті голосів.
(3) [Вимога одностайності] (a) Інструкція може визначати
положення Інструкції, зміни та доповнення до яких можуть бути
внесені тільки одностайним рішенням.
(b) Внесення будь-якої зміни або доповнення до Інструкції, що
призводить до додавання положень до Інструкції або вилучення
положень з неї відповідно до підпункту (a), вимагає одностайного
рішення.
(c) При визначенні того, чи досягнута одностайність, до уваги
беруться лише голоси тих, хто брав участь у голосуванні. Голоси
осіб, що утримались, не враховуються.
(4) [Розбіжності між Договором та Інструкцією] У разі
розбіжностей між положеннями цього Договору та положеннями
Інструкції застосовуються положення Договору.
Стаття 15
Зв'язок із Паризькою конвенцією
(1) [Зобов'язання дотримуватися Паризької конвенції] Кожна
Договірна Сторона дотримується положень Паризької конвенції
( 995_123 ) щодо патентів.
(2) [Зобов'язання і права відповідно до Паризької конвенції]
(a) Ніщо у цьому Договорі не скасовує зобов'язань, які Договірні
Сторони мають по відношенню одна до одної згідно з Паризькою
конвенцією ( 995_123 ).
(b) Ніщо у цьому Договорі не применшує прав, якими заявники і
власники користуються відповідно до Паризької конвенції
( 995_123 ).
Стаття 16
Дія переглядів, змін та доповнень
до Договору про патентну кооперацію
(1) [Застосовність переглядів і змін та доповнень до Договору
про патентну кооперацію] З урахуванням положень пункту (2)
будь-який перегляд або внесення змін та доповнень до Договору про
патентну кооперацію ( 895_001 ), здійснені після 2 червня 2000
року, які узгоджуються зі статтями цього Договору, застосовуються
для цілей цього Договору та Інструкції за умови, що Асамблея у
кожному окремому випадку приймає відповідне рішення більшістю в
три чверті голосів.
(2) [Незастосування перехідних положень Договору про патентну
кооперацію] Будь-яке положення Договору про патентну кооперацію
( 895_001 ), в силу якого переглянуте положення цього Договору або
таке, до якого внесені зміни або доповнення, не застосовується
щодо держави - учасниці Договору про патентну кооперацію або щодо
відомства такої держави або відомства, яке діє від імені такої
держави, протягом такого часу, коли це положення суперечить
застосовному цією державою або відомством законодавству, не
застосовується для цілей цього Договору або Інструкції.
Стаття 17
Асамблея
(1) [Склад] (a) Договірні Сторони утворюють Асамблею. (b) Кожна Договірна Сторона представлена в Асамблеї одним
делегатом, який може мати заступників, радників і експертів.
Кожний делегат може представляти тільки одну Договірну Сторону.
(2) [Функції] Асамблея: (i) розглядає питання, що стосуються підтримання та розвитку
цього Договору, а також його застосування;
(ii) за сприянням Міжнародного бюро розробляє Типові
міжнародні бланки та бланк заяви, передбачені статтею 14(1)(c);
(iii) вносить зміни та доповнення до Інструкції; (iv) визначає умови щодо дати застосування кожного Типового
міжнародного бланка та бланка заяви, передбачених у підпункті
(ii), і щодо кожної зміни або доповнення, передбачених у підпункті
(iii);
(v) вирішує відповідно до статті 16(1), чи є будь-який
перегляд або внесені зміни та доповнення до Договору про патентну
кооперацію ( 895_001 ) застосовними для цілей цього Договору та
Інструкції;
(vi) виконує інші функції, що випливають з цього Договору. (3) [Кворум] (a) Половина членів Асамблеї, що є державами,
складає кворум.
(b) Незважаючи на положення підпункту (a), якщо на будь-якій
сесії число представлених на ній членів Асамблеї, що є державами,
складає менше половини, але дорівнює або перевищує одну третину
членів Асамблеї, що є державами, Асамблея може приймати рішення.
Проте всі рішення Асамблеї, за винятком вирішень, що стосуються її
власної процедури, стають обов'язковими тільки при виконанні
нижченаведених умов. Міжнародне бюро направляє зазначені рішення
членам Асамблеї, що є державами і не були на ній представлені, та
пропонує їм письмово повідомити у тримісячний термін, починаючи
від дати направлення рішень, чи голосують вони за ці рішення,
проти них або утримуються від голосування. Якщо після закінчення
цього терміну число таких членів, що у такий спосіб проголосували
або утрималися від голосування, досягне тієї кількості членів,
якої бракувало для досягнення кворуму на самій сесії, такі рішення
набувають чинності за умови, що при цьому зберігається необхідна
більшість.
(4) [Прийняття рішень на Асамблеї] (a) Асамблея намагається
приймати свої рішення шляхом консенсусу.
(b) У разі неможливості ухвалення рішення шляхом консенсусу,
рішення з обговорюваного питання приймається голосуванням. У цьому
разі:
(i) кожна Договірна Сторона, що є державою, має один голос і
голосує лише від свого імені; та
(ii) будь-яка Договірна Сторона, що є міжурядовою
організацією, може брати участь у голосуванні від імені своїх
держав-членів; при цьому число голосів повинно дорівнювати
кількості держав, які входять до міжурядової організації і є
учасницями цього Договору. Жодна така міжурядова організація не
бере участі у голосуванні, якщо будь-яка з її держав-членів
користується своїм правом на участь у голосуванні і навпаки. Крім
того, жодна така міжурядова організація не бере участі у
голосуванні, якщо будь-яка з її держав-членів, що є учасницею
цього Договору, є державою-членом іншої такої міжурядової
організації і ця інша міжурядова організація бере участь у
голосуванні.
(5) [Більшість] (a) З урахуванням положень статей 14(2) і
(3), 16(1), а також 19(3), Асамблея приймає свої рішення більшістю
у дві третини голосів.
(b) При визначенні того, чи досягнута необхідна більшість, до
уваги беруться тільки голоси тих, хто брав участь у голосуванні.
Голоси осіб, що утримались, не враховуються.
(6) [Сесії] Асамблея збирається на чергову сесію один раз на
два роки за скликанням Генерального директора.
(7) [Правила процедури] Асамблея приймає свої власні правила
процедури, у тому числі правила скликання надзвичайних сесій.
Стаття 18
Міжнародне бюро
(1) [Адміністративні функції] (a) Міжнародне бюро здійснює
адміністративні функції, що стосуються цього Договору.
(b) Зокрема, Міжнародне бюро готує засідання і виконує
функції Секретаріату Асамблеї і таких комітетів експертів і
робочих груп, що можуть бути засновані Асамблеєю.
(2) [Інші засідання крім сесій Асамблеї] Генеральний директор
скликає засідання будь-якого комітету і робочої групи, заснованих
Асамблеєю.
(3) [Роль Міжнародного бюро на Асамблеї та інших засіданнях]
(a) Генеральний директор і призначені Генеральним директором особи
беруть участь у всіх засіданнях Асамблеї, комітетів і робочих
груп, заснованих Асамблеєю, без права голосу.
(b) Генеральний директор або призначений Генеральним
директором штатний співробітник є ex officio секретарем Асамблеї,
а також комітетів і робочих груп, згаданих у підпункті (a).
(4) [Конференції] (a) Міжнародне бюро відповідно до вказівок
Асамблеї здійснює підготовчу роботу до будь-якої конференції з
перегляду.
(b) Міжнародне бюро може консультуватися з державами-членами
Організації, міжурядовими, а також міжнародними і національними
неурядовими організаціями з питань, що стосуються згаданої
підготовчої роботи.
(c) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь
в обговореннях на конференціях з перегляду без права голосу.
(5) [Інші функції] Міжнародне бюро виконує будь-які інші
покладені на нього функції, пов'язані з цим Договором.
Стаття 19
Перегляди
(1) [Перегляд Договору] З урахуванням положень пункту (2) цей
Договір може бути переглянутий конференцією Договірних Сторін.
Рішення про скликання будь-якої конференції з перегляду
приймається Асамблеєю.
(2) [Перегляд або внесення змін та доповнень до деяких
положень Договору] Зміни та доповнення до статті 17(2) і (6)
можуть бути внесені або конференцією з перегляду, або Асамблеєю
відповідно до положень пункту (3).
(3) [Зміни та доповнення до деяких положень Договору, які
приймаються Асамблеєю] (a) Пропозиції про внесення Асамблеєю змін
та доповнень до статті 17(2) і (6) можуть бути висунуті будь-якою
Договірною Стороною або Генеральним директором. Генеральний
директор розсилає такі пропозиції Договірним Сторонам щонайменше
за шість місяців до їх розгляду Асамблеєю.
(b) Для прийняття будь-якої зміни або доповнення до положень,
згаданих у підпункті (a), необхідна більшість у три чверті
голосів.
(c) Будь-які зміни або доповнення до положень, згаданих у
підпункті (a), набувають чинності через один місяць після того, як
письмові повідомлення про їх прийняття, здійснені згідно з
конституційною процедурою кожної відповідної Договірної Сторони,
отримані Генеральним директором від трьох чвертей Договірних
Сторін, які були членами Асамблеї на момент прийняття нею
відповідної зміни або доповнення. Будь-які зміни та доповнення до
зазначених положень, прийняті у такий спосіб, є обов'язковими для
всіх Договірних Сторін, які є учасницями Договору на момент
набуття чинності зміною або доповненням, або які стають
Договірними Сторонами пізніше.
Стаття 20
Участь у Договорі
(1) [Держави] Будь-яка держава, яка є учасницею Паризької
конвенції ( 995_123 ) або членом Організації і стосовно якої
патенти можуть бути отримані або через відомство цієї держави, або
через відомство іншої Договірної Сторони, може стати учасницею
цього Договору.
(2) [Міжурядові організації] Будь-яка міжурядова організація
може стати учасницею цього Договору, якщо принаймні одна
держава-член цієї міжурядової організації є учасницею Паризької
конвенції ( 995_123 ) або членом Організації і якщо ця міжурядова
організація заявляє, що відповідно з її внутрішніми процедурами
вона належним чином уповноважена стати учасницею цього Договору та
заявляє, що:
(i) вона компетентна видавати патенти, чинні у її
державах-членах; або
(ii) вона має компетенцію стосовно питань, які регулюються
цим Договором, має відповідне власне законодавство, обов'язкове
для всіх її держав-членів щодо цих питань, має або уповноважила
регіональне відомство для цілей видачі патентів, що є чинними на
її території згідно з цим законодавством.
З урахуванням пункту (3) будь-яка така заява робиться під час
здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про
приєднання. (3) [Регіональні патентні організації] Європейська патентна
організація, Євразійська патентна організація і Африканська
організація промислової власності, зробивши заяву, передбачену в
пункті (2)(i) або (ii), на Дипломатичній конференції, що прийняла
цей Договір, можуть стати учасницями цього Договору як міжурядові
організації, якщо під час здачі на зберігання ратифікаційної
грамоти або документа про приєднання така організація заявить, що
відповідно до її внутрішніх процедур вона належним чином
уповноважена стати учасницею цього Договору.
(4) [Ратифікація або приєднання] Будь-яка держава або
міжурядова організація, що задовольняють вимогам пунктів (1), (2)
або (3), можуть здати на зберігання:
(i) ратифікаційну грамоту в разі підписання цією державою або
організацією цього Договору; або
(ii) документ про приєднання у разі, якщо така держава або
міжурядова організація не підписали цей Договір.
Стаття 21
Набуття чинності Договором;
дати набуття чинності ратифікаціями і приєднаннями
(1) [Набуття чинності цим Договором] Цей Договір набуває
чинності через три місяці після того, як десять держав здали на
зберігання Генеральному директору свої ратифікаційні грамоти або
документи про приєднання.
(2) [Дати набуття чинності ратифікаціями та приєднаннями] Цей
Договір стає обов'язковим для:
(i) десяти держав, згаданих у пункті (1), з дати набуття ним
чинності;
(ii) будь-якої іншої держави по закінченні трьох місяців
після дня, коли вона здала на зберігання Генеральному директору
свою ратифікаційну грамоту або документ про приєднання, або з
будь-якої пізнішої дати, зазначеної у цьому документі, але не
пізніше ніж через шість місяців після дати такої здачі на
зберігання;
(iii) кожної з таких організацій, як Європейська патентна
організація, Євразійська патентна організація та Африканська
регіональна організація промислової власності, по закінченні трьох
місяців після дати здачі на зберігання її ратифікаційної грамоти
або документа про приєднання, або з будь-якої пізнішої дати,
зазначеної у цьому документі, але не пізніше ніж через шість
місяців після дати такої здачі на зберігання, якщо такий документ
зданий на зберігання після набуття чинності цим Договором
відповідно до пункту (1), або через три місяці після набуття
чинності цим Договором, якщо такий документ зданий на зберігання
до набуття чинності цим Договором;
(iv) будь-якої іншої міжурядової організації, яка має право
стати учасницею цього Договору, через три місяці після дати здачі
нею на зберігання її ратифікаційної грамоти або документа про
приєднання, або з будь-якої пізнішої дати, зазначеної у цьому
документі, але не пізніше ніж через шість місяців після дати такої
здачі на зберігання.
Стаття 22
Застосування Договору до існуючих заявок і патентів
(1) [Принцип] (a) З урахуванням пункту (2) Договірна Сторона
застосовує положення цього Договору та Інструкції, за винятком
статті 5 і статті 6(1) і (2) та відповідних положень Інструкції,
до заявок, які знаходяться на розгляді на дату, коли для цієї
Договірної Сторони стає обов'язковим цей Договір відповідно до
статті 21, і до патентів, що є дійсними на цю дату.
(2) [Процедури] Жодна Договірна Сторона не зобов'язана
застосовувати положення цього Договору та Інструкції до будь-якої
процедури в діловодстві за заявками і патентами, згаданими у
пункті (1), якщо така процедура почалась до дати, на яку для цієї
Договірної Сторони цей Договір стає обов'язковим відповідно до
статті 21.
Стаття 23
Застереження
(1) [Застереження] Будь-яка держава або міжурядова
організація шляхом застереження може заявити, що положення статті
6(1) не застосовуються до будь-якої вимоги щодо єдності винаходу,
яка застосовується до міжнародної заявки відповідно до Договору
про патентну кооперацію ( 895_001 ).
(2) [Спосіб подання застереження] Будь-яке застереження
відповідно до пункту (1) робиться в заяві, що додається до
ратифікаційної грамоти або документа про приєднання до цього
Договору відповідної держави або міжурядової організації, що
робить застереження.
(3) [Відкликання] Будь-яке застереження, зроблене відповідно
до пункту (1), може бути відкликане в будь-який час.
(4) [Заборона робити інші застереження] За винятком випадку,
передбаченого в пункті (1), жодні інші застереження до цього
Договору не допускаються.
Стаття 24
Денонсація Договору
(1) [Повідомлення] Будь-яка Договірна Сторона може
денонсувати цей Договір шляхом повідомлення, направленого
Генеральному директору.
(2) [Дата набуття чинності] Будь-яка денонсація набуває
чинності через один рік після дати одержання повідомлення
Генеральним директором або з будь-якої пізнішої дати, зазначеної у
повідомленні. Денонсація не впливає на застосування цього Договору
щодо будь-якої заявки, що знаходиться на розгляді, або будь-якого
патенту, що є чинним відносно Договірної Сторони, яка денонсує
Договір, на момент набуття чинності денонсацією.
Стаття 25
Мови Договору
(1) [Автентичні тексти] Цей Договір підписується в одному
примірнику англійською, арабською, іспанською, китайською,
російською і французькою мовами, причому всі тексти є рівно
автентичними.
(2) [Офіційні тексти] Офіційний текст будь-якою мовою, крім
згаданих у пункті (1), затверджується Генеральним директором після
консультацій із заінтересованими сторонами. Для цілей цього пункту
заінтересована сторона означає будь-яку державу, яка є учасницею
Договору або має право стати його учасницею відповідно до статті
20(1), офіційна мова або одна з офіційних мов якої є мовою, про
яку йдеться, а також Європейську патентну організацію, Євразійську
патентну організацію, Африканську регіональну організацію
промислової власності та будь-яку іншу міжурядову організацію, що
є учасницею Договору або може стати його учасницею, якщо одна з її
офіційних мов є мовою, про яку йдеться.
(3) [Переважна сила автентичних текстів] У разі розбіжностей
щодо тлумачення на основі автентичних та офіційних текстів
автентичні тексти мають переважну силу.
Стаття 26
Підписання Договору
Цей Договір відкритий для підписання будь-якою державою, що
має право стати його учасницею відповідно до статті 20(1), а також
Європейською патентною організацією, Євразійською патентною
організацією та Африканською регіональною організацією промислової
власності у штаб-квартирі Організації протягом одного року після
його прийняття.
Стаття 27
Депозитарій; реєстрація
(1) [Депозитарій] Генеральний директор є депозитарієм цього
Договору.
(2) [Реєстрація] Генеральний директор реєструє цей Договір у
Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.
Інструкція
до Договору про патентне право
ЗМІСТ
Правило 1. Скорочені назви Правило 2. Детальні положення щодо дати подання заявки
згідно зі статтею 5 Правило 3. Детальні положення щодо заявки згідно зі статтею
6(1), (2), (3) Правило 4. Начвність попередньої заявки згідно зі статтею
6(5) і правилом 2(4) або раніше поданої заявки
згідно з правилом 2(5)(b) Правило 5. Докази відповідно до статей 6(6) і 8(4)(c) та
правил 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) і 18(4) Правило 6. Термін щодо заявки відповідно до статті 6(7) і
(8) Правило 7. Детальні положення щодо представництва відповідно
до статті 7 Правило 8. Подання повідомлень відповідно до статті 8(1) Правило 9. Детальні положення щодо підпису згідно зі статтею
8(4) Правило 10. Детальні положення стосовно відомостей згідно зі
статтею 8(5), (6) і (8) Правило 11. Термін стосовно повідомлень згідно зі статтею
8(7) і (8) Правило 12. Детальні положення стосовно послаблення щодо
строків згідно зі статтею 11 Правило 13. Детальні положення щодо відновлення прав після
встановлення відомством факту вжиття належних
заходів або ненавмисності згідно зі статтею 12 Правило 14. Детальні положення щодо виправлення або
доповнення заяви про пріоритет і відновлення
права пріоритету згідно зі статтею 13 Правило 15. Прохання про внесення запису про зміну імені або
адреси Правило 16. Прохання про внесення запису про зміну заявника
або власника Правило 17. Прохання про внесення запису про ліцензію або
заставу Правило 18. Прохання про виправлення помилки Правило 19. Спосіб ідентифікації заявки без її номера Правило 20. Введення Типових міжнародних бланків Правило 21. Вимога одностайності відповідно до статті 14(3)
Правило 1
Скорочені назви
(1) ["Договір"; "Стаття"] (a) У цій Інструкції слово
"Договір" означає Договір про патентне право.
(b) У цій Інструкції слово "стаття" є посиланням на визначену
статтю Договору.
(2) [Скорочені назви, визначення яких містяться в Договорі]
Скорочені назви, визначені у статті 1 для цілей Договору, мають те
ж саме значення і для цілей цієї Інструкції.
Правило 2
Детальні положення щодо дати подання заявки
згідно зі статтею 5
(1) [Строки згідно зі статтями 5(3) та (4)(b)] З урахуванням
положень пункту (2) строки, згадані у статтях 5(3) і (4)(b),
становлять не менше двох місяців від дати повідомлення, згаданого
у статті 5(3).
(2) [Винятки щодо строків згідно зі статтею 5(4)(b)] Якщо
повідомлення відповідно до статті 5(3) не зроблено через те, що не
подані відомості, які дозволяють відомству зв'язатися із
заявником, то термін, згаданий у статті 5(4)(b), становить не
менше двох місяців від дати, коли відомство вперше одержало один
або декілька елементів, згаданих у статті 5(1)(a).
(3) [Термін відповідно до статті 5(6)(a) і (b)] Термін,
згаданий у статті 5(6)(a) і (b), становить:
(i) якщо повідомлення зроблено відповідно до статті 5(5) - не
менше двох місяців від дати повідомлення;
(ii) якщо повідомлення не зроблено - не менше двох місяців
від дати, коли відомство вперше одержало один або декілька
елементів, згаданих у статті 5(1)(a).
(4) [Вимоги відповідно до статті 5(6)(b)] Будь-яка Договірна
Сторона з урахуванням правила 4(3) може вимагати, щоб для
встановлення дати подання згідно зі статтею 5(6)(b):
(i) копія попередньої заявки була подана протягом терміну, що
застосовується відповідно до пункту (3);
(ii) копія попередньої заявки і дата подання попередньої
заявки, завірені як правильні відомством, до якого була подана
попередня заявка, були представлені на прохання відомства протягом
терміну, що становить не менше чотирьох місяців від дати цього
прохання, або терміну, що застосовується відповідно до правила
4(1), залежно від того, який з них закінчується раніше;
(iii) якщо попередня заявка складена іншою мовою, ніж
прийнята відомством, переклад попередньої заявки був поданий
протягом терміну, що застосовується відповідно до пункту (3);
(iv) відсутня частина опису або відсутнє креслення містились
у повному обсязі у попередній заявці;
(v) на дату, коли відомство вперше одержало один або декілька
елементів, згаданих у статті 5(1)(a), заявка містила зазначення
того, що зміст попередньої заявки був включений до заявки шляхом
посилання;
(vi) протягом терміну, що застосовується відповідно до пункту
(3), були надані відомості щодо того, чи міститься у попередній
заявці або у перекладі, згаданому в підпункті (iii), відсутня
частина опису або відсутнє креслення.
(5) [Вимоги згідно зі статтею 5(7)(a)] (a) У посиланні на
раніше подану заявку, згадану в статті 5(7)(a), зазначається, що
для цілей встановлення дати подання опис заявки і будь-які
креслення замінені посиланням на раніше подану заявку. У посиланні
також зазначається номер цієї заявки і відомство, до якого ця
заявка була подана. Договірна Сторона може вимагати, щоб у
посиланні також зазначалася дата подання раніше поданої заявки.
(b) З урахуванням правила 4(3) Договірна Сторона може
вимагати, щоб:
(i) копія раніше поданої заявки і, якщо раніше подана заявка
викладена іншою мовою, ніж прийняті відомством, переклад цієї
раніше поданої заявки був наданий у відомство протягом терміну, що
становить не менше двох місяців від дати, коли відомство одержало
заявку, що містить посилання, згадане в статті 5(7)(a);
(ii) завірена копія раніше поданої заявки була надана у
відомство протягом терміну, що становить не менше чотирьох місяців
від дати одержання заявки, що містить посилання, згадане у статті
5(7)(a).
(c) Договірна Сторона може вимагати, щоб посилання, згадане у
статті 5(7)(a), було посиланням на раніше подану заявку,
представлену заявником, його правопопередником або
правонаступником.
(6) [Винятки відповідно до статті 5(8)(ii)] Видами заявок,
згаданих у статті 5(8)(ii), є:
(i) виділені заявки; (ii) заявки щодо продовження або часткового продовження
попередньої заявки;
(iii) заявки, подані новими заявниками, які, як установлено,
мають право на винахід, що міститься у попередній заявці.
Правило 3
Детальні положення щодо заявки
згідно зі статтею 6(1), (2) і (3)
(1) [Додаткові вимоги згідно зі статтею 6(1)(iii)] (a)
Договірна Сторона може вимагати, щоб заявник, який бажає, щоб
заявка розглядалася як виділена заявка відповідно до правила
2(6)(i), зазначив:
(i) що він бажає, щоб заявка розглядалася в якості такої; (ii) номер і дату подання заявки, з якої заявка виділена. (b) Договірна Сторона може вимагати, щоб заявник, який бажає,
щоб заявка розглядалася як заявка відповідно до правила 2(6)(iii),
зазначив:
(i) що він бажає, щоб заявка розглядалася в якості такої; (ii) номер і дату подання попередньої заявки. (2) [Бланк заяви згідно зі статтею 6(2)(b)] Договірна Сторона
допускає представлення змісту, згаданого у статті 6(2)(a):
(i) на бланку заяви, якщо цей бланк заяви відповідає бланку
заяви згідно з Договором про патентну кооперацію ( 895_001 ) з
будь-якими змінами відповідно до правила 20(2);
(ii) на бланку заяви згідно з Договором про патентну
кооперацію ( 895_001 ), якщо до цього бланка заяви додається
інформація про те, що заявник бажає, щоб заявка розглядалася як
національна або регіональна заявка. У цьому разі вважається, що
бланк заяви включає зміни, згадані в підпункті (i);
(iii) на бланку заяви згідно з Договором про патентну
кооперацію ( 895_001 ), що містить інформацію про те, що заявник
бажає, щоб заявка розглядалася як національна або регіональна
заявка, якщо такий бланк заяви наявний згідно з Договором про
патентну кооперацію.
(3) [Вимога відповідно до статті 6(3)] Відповідно до статті
6(3) Договірна Сторона може вимагати переклад назв, формули і
реферату заявки, складеної мовою, прийнятою відомством, будь-якою
іншою мовою, прийнятою відомством.
Правило 4
Наявність попередньої заявки згідно зі статтею 6(5)
і правилом 2(4) або раніше поданої заявки
згідно з правилом 2(5)(b)
(1) [Копія попередньої заявки згідно зі статтею 6(5)] З
урахуванням положень пункту (3) Договірна Сторона може вимагати,
щоб копія попередньої заявки, згадана у статті 6(5), була подана у
відомство протягом терміну, що становить не менше 16 місяців з
дати подання цієї попередньої заявки або, за наявності декількох
таких попередніх заявок, - з самої ранньої дати подання цих
попередніх заявок.
(2) [Засвідчення] З урахуванням положень пункту (3) Договірна
Сторона може вимагати, щоб дійсність згаданої у пункті (1) копії,
а також точність дати подання попередньої заявки були засвідчені
відомством, до якого була подана попередня заявка.
(3) [Наявність попередньої заявки або раніше поданої заявки]
Жодна Договірна Сторона не вимагає надання копії або засвідченої
копії попередньої заявки або засвідчення точності дати, як це
згадано у пунктах (1) і (2) і правилі 2(4), або копії чи
засвідченої копії раніше поданої заявки, як це згадано у правилі
2(5)(b), якщо попередня заявка або раніше подана заявка була
подана у відомство або доступна для цього відомства з цифрової
бібліотеки, яка допускається цим відомством з цією метою.
(4) [Переклад] У разі, якщо попередня заявка подана іншою
мовою, ніж прийнята відомством, і дійсність заяви про пріоритет
стосується встановлення патентоспроможності винаходу, що
розглядається, Договірна Сторона може вимагати, щоб переклад
попередньої заявки, згаданої у пункті (1), був наданий заявником
на прохання відомства або іншого компетентного органу протягом
терміну, який становить не менше двох місяців від дати такого
прохання і є не меншим за термін, за наявності такого, що
застосовується згідно з цим пунктом.
Правило 5
Докази відповідно до статей 6(6) і 8(4)(c)
та правил 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) і 18(4)
У разі, якщо відповідно до статті 6(6) або 8(4)(c) або
правила 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) або 18(4) відомство повідомляє
заявника, власника або іншу особу про те, що необхідно надати
докази, у повідомленні зазначається причина, на підставі якої
відомство має сумніви щодо достовірності матеріалу, відомостей або
підпису або щодо точності перекладу, залежно від випадку.
Правило 6
Термін щодо заявки відповідно до статті 6(7) і (8)
(1) [Термін відповідно до статті 6(7) і (8)] З урахуванням
положень пунктів (2) і (3) термін, згаданий у статті 6(7) і (8),
становить не менше двох місяців від дати повідомлення, згаданого у
статті 6(7).
(2) [Виняток щодо терміну згідно зі статтею 6(8)] З
урахуванням положень пункту (3) у разі, якщо повідомлення
відповідно до статті 6(7) не зроблено через те, що не надані
відомості, які дозволяють відомству зв'язатись із заявником,
термін, згаданий у статті 6(8), становить не менше трьох місяців з
дати, коли відомство вперше одержало один або декілька елементів,
згаданих у статті 5(1)(a).
(3) [Термін згідно зі статтею 6(7) і (8) у зв'язку зі сплатою
збору за подання заявки відповідно до Договору про патентну
кооперацію] Якщо не сплачені будь-які збори у зв'язку з поданням
заявки, сплата яких вимагається згідно зі статтею 6(4), Договірна
Сторона може відповідно до статті 6(7) і (8) застосовувати такі ж
терміни для сплати, включаючи пізню сплату, що застосовуються
відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 ) у
зв'язку зі сплатою основного збору як компонента міжнародного
збору.
Правило 7
Детальні положення щодо представництва
відповідно до статті 7
(1) [Інші процедури згідно зі статтею 7(2)(a)(iii)] Інші
процедури, згадані у статті 7(2)(a)(iii), стосовно яких Договірна
Сторона не може вимагати призначення представника, включають:
(i) надання копії попередньої заявки згідно з правилом 2(4); (ii) надання копії раніше поданої заявки згідно з правилом
2(5)(b).
(2) [Призначення представника згідно зі статтею 7(3)] (a)
Договірна Сторона допускає, щоб відомості про призначення
представника були подані у відомство:
(i) в окремому повідомленні (далі "доручення"), підписаному
заявником, власником або іншою заінтересованою особою, в якому
зазначається ім'я та адреса представника; або, на вибір заявника,
(ii) на згаданому у статті 6(2) бланку заяви, підписаному
заявником.
(b) Одного доручення достатньо, навіть якщо воно стосується
декількох заявок або патентів однієї і тієї самої особи або однієї
чи декількох заявок та одного чи декількох патентів однієї і тієї
самої особи, за умови, що всі згадані заявки і патенти зазначені в
одному дорученні. Одного доручення також достатньо, навіть якщо
воно, з урахуванням будь-якого винятку, зазначеного особою, що
надає це доручення, стосується всіх існуючих і майбутніх заявок
або патентів цієї особи. У разі, якщо це одне доручення подається
на папері або у будь-який інший дозволений відомством спосіб,
відомство може вимагати, щоб для кожної заявки і патенту, яких
стосується доручення, була подана його окрема копія.
(3) [Переклад доручення] У разі, якщо доручення подане іншою
мовою, ніж прийнята відомством, Договірна Сторона може вимагати,
щоб до нього додавався переклад.
(4) [Докази] Договірна Сторона може вимагати надання у
відомство доказів лише у тому разі, якщо відомство має розумні
підстави сумніватися у достовірності будь-яких відомостей, що
містяться у будь-якому повідомленні, згаданому в пункті (2)(a).
(5) [Термін відповідно до статті 7(5) і (6)] З урахуванням
положень пункту (6) термін, згаданий у статті 7(5) і (6),
становить не менше двох місяців від дати повідомлення згідно зі
статтею 7(5).
(6) [Виняток щодо терміну відповідно до статті 7(6)] Якщо
повідомлення, згадане у статті 7(5), не зроблено через те, що не
подані відомості, що дозволяють відомству зв'язатися із заявником,
власником або іншою заінтересованою особою, термін, згаданий у
статті 7(6), становить не менше трьох місяців від дня, коли була
розпочата процедура, згадана у статті 7(5).
Правило 8
Подання повідомлень відповідно до статті 8(1)
(1) [Повідомлення, подані на папері] (a) Після 2 червня 2005
року будь-яка Договірна Сторона з урахуванням положень статей 5(1)
і 8(1)(d) може виключити подання повідомлень на папері або може
продовжити дозвіл на подання повідомлень на папері. До цієї дати
будь-яка Договірна Сторона дозволяє подання повідомлень на папері.
(b) З урахуванням положень статті 8(3) та підпункту (c)
Договірна Сторона може встановлювати вимоги щодо форми
повідомлень, що подаються на папері.
(c) Якщо Договірна Сторона дозволяє подання повідомлень на
папері, її відомство дозволяє подання повідомлень на папері згідно
з вимогами Договору про патентну кооперацію ( 895_001 ) щодо форми
повідомлень, що подаються на папері.
(d) Незважаючи на положення підпункту (a), якщо отримання або
обробка повідомлення, поданого на папері, в силу його характеру
або розміру, вбачається недоцільною, Договірна Сторона може
вимагати надання цього повідомлення в іншій формі або іншими
засобами передачі.
(2) [Повідомлення, подані в електронній формі або
електронними засобами зв'язку] (a) Якщо Договірна Сторона дозволяє
подання повідомлень в її відомство визначеною мовою в електронній
формі або електронними засобами зв'язку, включаючи подання
повідомлень за допомогою телеграфу, телетайпу, телефаксу або інших
аналогічних засобів, та існують вимоги, що застосовуються до цієї
Договірної Сторони згідно з Договором про патентну кооперацію (
895_001 ) стосовно повідомлень, поданих в електронній формі або
електронними засобами зв'язку цією мовою, відомство дозволяє
подання повідомлень в електронній формі або електронними засобами
зв'язку зазначеною мовою згідно з цими вимогами.
(b) Договірна Сторона, яка дозволяє подання повідомлень у її
відомство в електронній формі або електронними засобами зв'язку,
повідомляє Міжнародне бюро про вимоги згідно з її застосовним
законодавством, що стосуються такого подання. Будь-яке таке
повідомлення публікується Міжнародним бюро мовою, якою таке
повідомлення зроблено, і мовами, якими затверджені автентичні та
офіційні тексти Договору відповідно до статті 25.
(c) Якщо згідно з положеннями підпункту (a) Договірна Сторона
дозволяє подання повідомлень за допомогою телеграфу, телетайпа,
телефаксу або інших аналогічних засобів передачі, вона може
вимагати, щоб оригінал будь-якого документа, переданого такими
засобами, у супроводі листа, що ідентифікує таку попередню
передачу, був поданий на папері у відомство протягом терміну, який
становить не менше одного місяця від дати передачі.
(3) [Копії повідомлень, поданих на папері, що представляються
в електронній формі або електронними засобами зв'язку] (a) Якщо
Договірна Сторона дозволяє подання в електронній формі або
електронними засобами зв'язку копії повідомлення, поданого на
папері мовою, прийнятою відомством, та існують вимоги, що
застосовуються до цієї Договірної Сторони згідно з Договором про
патентну кооперацію ( 895_001 ) щодо представлення таких копій
повідомлень, відомство дозволяє подання копій повідомлень в
електронній формі або електронними засобами зв'язку згідно з цими
вимогами.
(b) Пункт (2)(b) застосовується mutatis mutandis до
представлених в електронній формі або електронними засобами
зв'язку копій повідомлень, поданих на папері.
Правило 9
Детальні положення щодо підпису згідно зі статтею 8(4)
(1) [Відомості, що супроводжують підпис] Договірна Сторона
може вимагати, щоб підпис фізичної особи, яка його поставила,
супроводжувався:
(i) літерним зазначенням прізвища, імені та по батькові
особи, або, на вибір цієї особи, імені або імен, звичайно
використовуваних зазначеною особою;
(ii) зазначенням посади, в рамках якої ця особа поставила
підпис, якщо назва такої посади не є очевидною з тексту
повідомлення.
(2) [Дата підпису] Договірна Сторона може вимагати, щоб
підпис супроводжувався зазначенням дати, коли він поставлений.
Якщо таке зазначення вимагається, але не представлено, датою
поставлення підпису вважається дата отримання відомством
повідомлення з підписом, або, якщо це дозволяє Договірна Сторона,
більш рання дата, ніж дата такого повідомлення.
(3) [Підпис повідомлення, що подається на папері] Якщо
повідомлення, адресоване відомству Договірної Сторони, подано на
папері і вимагається підпис, ця Договірна Сторона:
(i) з урахуванням підпункту (iii) приймає власноручний
підпис;
(ii) замість власноручного підпису може дозволяти
використання інших форм підпису, таких як відтиск або штемпель з
підписом, або використання печатки або маркірування зі штриховим
кодом;
(iii) може вимагати використання печатки замість
власноручного підпису, якщо фізична особа, яка підписує
повідомлення, є громадянином Договірної Сторони і має адресу на її
території, або якщо юридична особа, від імені якої підписується
повідомлення, заснована згідно з її законодавством і має місце
проживання або реально діюче промислове або торговельне
підприємство на її території.
(4) [Підпис на повідомленнях, поданих в електронній формі або
електронними засобами зв'язку, із графічним зображенням] Якщо
Договірна Сторона дозволяє подання повідомлень в електронній формі
або електронними засобами зв'язку, вона вважає таке повідомлення
підписаним, якщо на цьому повідомленні, отриманому відомством цієї
Договірної Сторони, є графічне зображення підпису, прийнятного для
цієї Договірної Сторони згідно з пунктом (3).
(5) [Підпис на повідомленнях, поданих в електронній формі,
без графічного зображення підпису] (a) Якщо Договірна Сторона
дозволяє подання повідомлень в електронній формі і графічне
зображення підпису, прийнятного для цієї Договірної Сторони згідно
з пунктом (3), не міститься на такому повідомленні, отриманому
відомством цієї Договірної Сторони, Договірна Сторона може
вимагати, щоб повідомлення було підписане з використанням підпису
в електронній формі, як встановлено цією Договірною Стороною.
(b) Незважаючи на положення підпункту (a), якщо Договірна
Сторона дозволяє подання повідомлень в електронній формі
визначеною мовою та існують вимоги, що застосовуються до цієї
Договірної Сторони згідно з Договором про патентну кооперацію
( 895_001 ) щодо підписів в електронній формі повідомлень, поданих
в електронній формі цією мовою, в яких немає графічного зображення
підпису, відомство цієї Договірної Сторони приймає підпис в
електронній формі згідно з цими вимогами.
(c) Правило 8(2)(b) застосовується mutatis mutandis. (6) [Виняток щодо засвідчення підпису відповідно до статті
8(4)(b)]
Договірна Сторона може вимагати, щоб будь-який підпис,
згаданий у пункті (5), було підтверджено у спосіб засвідчення
підписів в електронній формі, зазначений цією Договірною Стороною.
Правило 10
Детальні положення стосовно відомостей
згідно зі статтею 8(5), (6) і (8)
(1) [Відомості згідно зі статтею 8(5)] (a) Договірна Сторона
може вимагати, щоб у будь-якому повідомленні були зазначені:
(i) ім'я та адреса заявника, власника або іншої
заінтересованої особи;
(ii) номер заявки або патенту, до якого воно відноситься; (iii) якщо заявник, власник або інша заінтересована особа
зареєстровані у відомстві - номер або інші відомості, згідно з
якими вони таким чином зареєстровані.
(b) Договірна Сторона може вимагати, щоб будь-яке
повідомлення представника для цілей процедури у відомстві містило:
(i) ім'я та адресу представника; (ii) посилання на доручення або інше повідомлення, в якому
зазначається або зазначалося про призначення цього представника,
на підставі якого такий представник діє;
(iii) якщо представник зареєстрований у відомстві - номер або
інші відомості, згідно з якими він зареєстрований.
(2) [Адреса для листування та адреса для юридичних послуг]
Договірна Сторона може вимагати, щоб адреса для листування,
згадана у статті 8(6)(i), і адреса для юридичних послуг, згадана у
статті 8(6)(ii), знаходилися на території, визначеній цією
Договірною Стороною.
(3) [Адреса у разі непризначення представника] У разі, якщо
представник не призначений і заявник, власник або інша
заінтересована особа представила в якості своєї адреси адресу на
території, визначеній Договірною Стороною, згідно з пунктом (2),
ця Договірна Сторона вважає цю адресу адресою для листування,
згаданою у статті 8(6)(i), або адресою для юридичних послуг,
згаданою у статті 8(6)(ii), як того вимагає Договірна Сторона,
якщо тільки цей заявник, власник або інша заінтересована особа
спеціально не зазначила іншу таку адресу відповідно до статті
8(6).
(4) [Адреса у разі призначення представника] У разі, якщо
представник призначений, Договірна Сторона вважає адресу цього
представника адресою для листування, згаданою у статті 8(6)(i),
або адресою для юридичних послуг, згаданою у статті 8(6)(ii), як
того вимагає Договірна Сторона, якщо тільки цей заявник, власник
або інша заінтересована особа спеціально не зазначила іншу таку
адресу відповідно до статті 8(6).
(5) [Санкції за невиконання вимог згідно зі статтею 8(8)]
Жодна Договірна Сторона не може передбачати відхилення заявки
через невиконання будь-якої вимоги стосовно подання реєстраційного
номера заявки або інших відомостей згідно з пунктом (1)(a)(iii) і
(b)(iii).
Правило 11
Термін стосовно повідомлень згідно зі статтею 8(7) і (8)
(1) [Термін згідно зі статтею 8(7) і (8)] З урахуванням
положень пункту (2) термін, згаданий у статті 8(7) і (8),
становить не менше двох місяців від дати повідомлення, згаданого у
статті 8(7).
(2) [Виняток стосовно терміну згідно зі статтею 8(8)] Якщо
повідомлення відповідно до статті 8(7) не зроблено через те, що не
подані відомості, що дозволяють відомству зв'язатися із заявником,
власником або іншою заінтересованою особою, термін, згаданий у
статті 8(8), становить не менше трьох місяців від дати одержання
відомством повідомлення, згаданого у статті 8(7).
Правило 12
Детальні положення стосовно послаблення
щодо строків згідно зі статтею 11
(1) [Вимоги відповідно до статті 11(1)] (a) Договірна Сторона
може вимагати, щоб прохання, згадане у статті 11(1):
(i) було підписано заявником або власником; (ii) містило зазначення того, що подається прохання про
продовження терміну, і зазначення цього терміну.
(b) Якщо прохання про продовження терміну подано після
закінчення терміну, Договірна Сторона може вимагати, щоб одночасно
з поданням прохання були виконані всі вимоги, щодо яких
застосовується термін для вчинення відповідної дії.
(2) [Період і термін відповідно до статті 11(1)] (a) Період
продовження терміну, згаданий у статті 11(1), становить не менше
двох місяців від дати закінчення непродовженого терміну.
(b) Термін, згаданий у статті 11(1)(ii), закінчується не
раніше ніж через два місяці після дати закінчення непродовженого
терміну.
(3) [Вимоги відповідно до статті 11(2)(i)] Договірна Сторона
може вимагати, щоб прохання, згадане у статті 11(2):
(i) було підписано заявником або власником; (ii) містило зазначення того, що подається прохання про
послаблення стосовно недотримання терміну, і зазначення такого
терміну.
(4) [Термін для подання прохання згідно зі статтею 11(2)(ii)]
Термін, згаданий у статті 11(2)(ii), закінчується не раніше ніж
через два місяці після повідомлення відомством про те, що заявник
або власник порушив встановлений відомством термін.
(5) [Винятки відповідно до статті 11(3)] (a) Від жодної
Договірної Сторони відповідно до статті 11(1) або (2) не
вимагається надання:
(i) другого або будь-якого наступного послаблення щодо
терміну, на який воно вже було надане згідно зі статтею 11(1) або
(2);
(ii) послаблення для подання прохання про послаблення
відповідно до статті 11(1) або (2) або прохання про відновлення
відповідно до статті 12(1);
(iii) послаблення щодо терміну для сплати зборів за
підтримання;
(iv) послаблення щодо терміну, згаданого у статті 13(1), (2)
або (3);
(v) послаблення щодо терміну для вчинення дії в апеляційній
палаті або іншому органі з перегляду, заснованому в рамках
відомства;
(vi) послаблення щодо терміну для дій у ході розгляду inter
partes.
(b) Від жодної Договірної Сторони, яка передбачає
максимальний термін для виконання всіх процедурних вимог у
відомстві, згідно зі статтею 11(1) або (2) не вимагається надання
послаблення стосовно терміну для вчинення дії у такій процедурі
щодо будь-яких з цих вимог за межами такого максимального терміну.
Правило 13
Детальні положення щодо відновлення прав після
встановлення відомством факту вжиття належних
заходів або ненавмисності згідно зі статтею 12
(1) [Вимоги згідно зі статтею 12(1)(i)] Договірна Сторона
може вимагати, щоб прохання, згадане у статті 12(1)(i), було
підписано заявником або власником.
(2) [Термін згідно зі статтею 12(1)(ii)] Терміном для подання
прохання і виконання вимог відповідно до статті 12(1)(ii) є той з
цих термінів, що закінчується першим:
(i) не менше двох місяців від дати усунення причини
недотримання терміну для вчинення відповідної дії;
(ii) не менше 12 місяців від дати закінчення терміну для
вчинення відповідної дії або якщо прохання стосується несплати
збору за підтримання, не менше 12 місяців з дати закінчення
пільгового періоду, передбаченого статтею 5bis Паризької конвенції
( 995_123 ).
(3) [Винятки згідно зі статтею 12(2)] Винятки, згадані у
статті 12(2), являють собою недотримання терміну:
(i) для вчинення дії в апеляційній палаті або іншому органі з
перегляду, заснованому в рамках відомства;
(ii) для подання прохання про послаблення відповідно до
статті 11(1) або (2) або прохання про відновлення прав відповідно
до статті 12(1);
(iii) згаданого у статті 13(1), (2) або (3); (iv) для вчинення дії у ході розгляду inter partes.
Правило 14
Детальні положення щодо виправлення або доповнення
заяви про пріоритет і відновлення права пріоритету
згідно зі статтею 13
(1) [Виняток згідно зі статтею 13(1)] Жодна Договірна Сторона
не зобов'язана передбачати виправлення або доповнення заяви про
пріоритет відповідно до статті 13(1) у разі одержання прохання,
згаданого у статті 13(1)(i), після того, як заявник подав прохання
про дострокову публікацію або про прискорену або швидку обробку,
якщо це прохання про дострокову публікацію або про прискорену або
швидку обробку відкликане до завершення технічної підготовки до
публікації заявки.
(2) [Вимоги відповідно до статті 13(1)(i)] Договірна Сторона
може вимагати, щоб прохання, згадане у статті 13(1)(i), було
підписано заявником.
(3) [Термін згідно зі статтею 13(1)(ii)] Термін, згаданий у
статті 13(1)(ii), не повинен бути меншим за термін для подання
заяви про пріоритет після подання міжнародної заявки, що
застосовується до міжнародної заявки згідно з Договором про
патентну кооперацію ( 895_001 ).
(4) [Термін згідно зі статтею 13(2)] (a) Термін, згаданий у
вступній частині статті 13(2), закінчується не раніше ніж через
два місяці після дати закінчення строку пріоритету.
(b) Терміном, згаданим у статті 13(2)(ii), є термін, що
застосовується згідно з підпунктом (a), або термін, до якого
завершена будь-яка технічна підготовка до публікації наступної
заявки, залежно від того, який з них закінчується раніше.
(5) [Вимоги згідно зі статтею 13(2)(i)] Договірна Сторона
може вимагати, щоб згадане у статті 13(2)(i) прохання:
(i) було підписано заявником; і (ii) супроводжувалося заявою про пріоритет, якщо заявка не
містила заяви про пріоритет попередньої заявки.
(6) [Вимоги згідно зі статтею 13(3)] (a) Договірна Сторона
може вимагати, щоб згадане у статті 13(3)(i) прохання:
(i) було підписано заявником; і (ii) зазначало відомство, до якого подано прохання про
надання копії попередньої заявки, і дату подання цього прохання.
(b) Договірна Сторона може вимагати, щоб: (i) заява або інший доказ на підтримку прохання, згаданого у
статті 13(3), були подані у відомство протягом терміну,
встановленого відомством;
(ii) копія попередньої заявки, згадана у статті 13(3)(iv),
була подана у відомство протягом терміну, що становить не менше
одного місяця від дати, коли відомство, до якого була подана
попередня заявка, надало заявнику цю копію.
(7) [Термін згідно зі статтею 13(3)(iii)] Термін, згаданий у
статті 13(3)(iii), закінчується за два місяці до закінчення
терміну, встановленого правилом 4(1).
Правило 15
Прохання про внесення запису
про зміну імені або адреси
(1) [Прохання] Якщо заявник або власник залишився тим же, але
змінилися його ім'я або адреса, Договірна Сторона дозволяє, щоб
прохання про внесення запису про зміну імені або адреси було
подано у повідомленні, підписаному заявником або власником, і
містило такі відомості:
(i) зазначення того, що подається прохання про внесення
запису про зміну імені або адреси;
(ii) номер відповідної заявки або патенту; (iii) зміну, що вноситься; (iv) ім'я та адресу заявника або власника до зміни. (2) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо
прохання, згаданого у пункті (1).
(3) [Одне прохання] (a) Одного прохання достатньо, навіть
якщо зміна стосується як імені, так і адреси заявника або
власника.
(b) Одного прохання достатньо, навіть якщо зміна стосується
декількох заявок або патентів однієї і тієї самої особи або однієї
або декількох заявок і одного або декількох патентів однієї і тієї
самої особи, за умови, що у проханні зазначені номери всіх
відповідних заявок і патентів. У разі подання цього одного
прохання на папері або будь-якими іншими засобами, дозволеними
відомством, Договірна Сторона може вимагати, щоб для кожної заявки
і патенту, яких стосується прохання, була надана його окрема
копія.
(4) [Докази] Договірна Сторона може вимагати надання
відомству доказів лише у тому разі, якщо відомство має розумні
підстави сумніватися у достовірності будь-яких відомостей, що
містяться у проханні.
(5) [Заборона інших вимог] Стосовно прохання, згаданого у
пункті (1), жодна Договірна Сторона не може вимагати виконання
вимог, відмінних від згаданих у пунктах (1)-(4), якщо інше не
передбачено Договором або не встановлено цією Інструкцією.
Зокрема, не може вимагатись надання будь-якого свідоцтва, що
стосується зміни.
(6) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох
вимог, що застосовуються Договірною Стороною згідно з пунктами
(1)-(4), відомство повідомляє про це заявника або власника,
надаючи можливість виконати будь-яку таку вимогу і надати
зауваження протягом не менш ніж двох місяців від дати
повідомлення.
(7) [Невиконання вимог] (a) У разі невиконання однієї або
декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною згідно з
пунктами (1)-(4), в строк згідно з підпунктом (b), Договірна
Сторона може передбачити відмову в прийомі прохання, але не може
застосовувати жорсткіші санкції.
(b) Строк, згаданий у підпункті (a), становить: (i) з урахуванням підпункту (ii) - не менше двох місяців від
дати повідомлення;
(ii) якщо не надані відомості, що дозволяють відомству
зв'язатися з особою, яка подала прохання, згадане у пункті (1), -
не менше трьох місяців від дати одержання цього прохання
відомством.
(8) [Зміна імені або адреси представника, або адреси для
листування, або адреси для юридичних послуг] Пункти (1)-(7)
застосовуються mutatis mutandis до будь-якої зміни імені або
адреси представника і до будь-якої зміни, що стосується адреси для
листування або адреси для юридичних послуг.
Правило 16
Прохання про внесення запису
про зміну заявника або власника
(1) [Прохання про внесення запису про зміну заявника або
власника] (a) У разі зміни особи заявника або власника Договірна
Сторона допускає, щоб прохання про внесення запису про зміну було
подано у повідомленні, підписаному заявником або власником чи
новим заявником або новим власником, і містило такі відомості:
(i) зазначення того, що подається прохання про внесення
запису про зміну заявника або власника;
(ii) номер відповідної заявки або патенту; (iii) ім'я та адресу заявника або власника; (iv) ім'я та адресу нового заявника або нового власника; (v) дату зміни особи заявника або власника; (vi) назву держави, громадянином якої є новий заявник або
новий власник, якщо він є громадянином будь-якої держави, назву
держави, в якій новий заявник або новий власник має місце
проживання, за наявності такого, і назву держави, в якій новий
заявник або новий власник має реально діюче промислове або
торговельне підприємство, за наявності такого;
(vii) підставу для зміни. (b) Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання містило: (i) заяву про те, що інформація, яка міститься у проханні, є
правильною і достовірною;
(ii) інформацію, що стосується будь-якого державного інтересу
цієї Договірної Сторони.
(2) [Документація, що стосується підстави для зміни заявника
або власника] (a) Якщо зміна заявника або власника є результатом
укладення контракту, Договірна Сторона може вимагати, щоб це
прохання містило інформацію про реєстрацію контракту, якщо
реєстрація є обов'язковою згідно із застосовним законодавством, та
щоб прохання на вибір сторони, що його подає, супроводжувалося
одним з таких документів:
(i) копією контракту. При цьому може вимагатися, щоб така
копія була завірена як така, що відповідає оригіналу контракту, на
вибір сторони, що подає прохання, державним нотаріусом, або
будь-яким іншим компетентним державним органом, або, якщо це
дозволяється відповідно до застосовного законодавства,
представником, що має право вести справи у відомстві;
(ii) випискою з контракту, що відображає зміну. При цьому
може вимагатися, щоб така виписка була завірена як дійсна виписка
з контракту на вибір сторони, що подає прохання, державним
нотаріусом, або будь-яким іншим компетентним державним органом,
або, якщо це дозволяється відповідно до застосовного
законодавства, представником, що має право вести справи у
відомстві;
(iii) незасвідченим свідоцтвом про передачу права власності
за контрактом, що має зміст, визначений у Типовому міжнародному
бланку щодо свідоцтва про передачу, і підписане як заявником, так
і новим заявником або як власником, так і новим власником.
(b) Якщо зміна заявника або власника є результатом злиття або
реорганізації чи поділу юридичної особи, Договірна Сторона може
вимагати, щоб до прохання додавалася копія складеного компетентним
органом документа, який є доказом злиття або реорганізації чи
поділу юридичної особи, і будь-який розподіл відповідних прав,
наприклад, копія виписки з торговельного реєстру. Договірна
Сторона може також вимагати, щоб копія була завірена як така, що
відповідає оригіналу документа, на вибір сторони, що подає
прохання, органом, що видав документ, або державним нотаріусом,
або будь-яким іншим компетентним державним органом, або, якщо це
дозволяється відповідно до застосовного законодавства,
представником, який має право вести справи у відомстві.
(c) Якщо зміна заявника або власника не є результатом
укладання контракту, злиття, або реорганізації чи поділу юридичної
особи, а викликана іншими причинами, наприклад, застосуванням
законодавства або рішенням суду, Договірна Сторона може вимагати,
щоб до прохання додавалася копія документа, що є доказом зміни.
Договірна Сторона може також вимагати, щоб копія була завірена як
така, що відповідає оригіналу документа, на вибір сторони, що
подає прохання, органом, що видав документ, або державним
нотаріусом, або іншим компетентним державним органом, або, якщо це
дозволяється відповідно до застосовного законодавства,
представником, що має право вести справи у відомстві.
(d) У разі зміни особи одного або декількох, але не всіх
заявників або співвласників, Договірна Сторона може вимагати, щоб
у відомство був представлений доказ згоди зі зміною будь-якого
співзаявника або співвласника, на якого не поширюється зміна.
(3) [Переклад] Договірна Сторона може вимагати переклад
будь-якого документа, поданого згідно з пунктом (2), що складений
іншою мовою, ніж прийнята відомством.
(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо
прохання, згаданого у пункті (1).
(5) [Одне прохання] Одного прохання достатньо, навіть якщо
зміна стосується декількох заявок або патентів однієї і тієї самої
особи або однієї або декількох заявок і одного або декількох
патентів однієї і тієї самої особи, за умови, що зміна заявника
або власника однакова для всіх відповідних заявок і патентів і у
проханні зазначені номери всіх відповідних заявок і патентів. У
разі подання цього одного прохання на папері або будь-якими іншими
засобами, що дозволяються відомством, Договірна Сторона може
вимагати, щоб для кожної заявки і патенту, яких стосується
прохання, була представлена його окрема копія.
(6) [Докази] Договірна Сторона може вимагати надання
відомству доказів або, у випадку пункту (2), додаткових доказів
лише у тому разі, якщо у цього відомства є розумні підстави
сумніватися у достовірності будь-яких відомостей, що містяться у
проханні або у будь-якому документі, згаданому в цьому правилі,
або точності будь-якого перекладу, згаданого у пункті (3).
(7) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може
вимагати щодо прохання, згаданого у цьому правилі, виконання
формальних вимог, відмінних від згаданих у пунктах (1)-(6), якщо
інше не передбачено Договором або не встановлено цією Інструкцією.
(8) [Повідомлення; невиконання вимог] Правило 15(6) і (7)
застосовується mutatis mutandis у разі невиконання однієї або
декількох вимог, що застосовуються згідно з пунктами (1)-(5), або
у разі, якщо відповідно до пункту (6) вимагаються докази або
додаткові докази.
(9) [Виняток щодо авторства] Договірна Сторона може виключити
застосування цього правила щодо зміни авторства. Поняття авторства
визначається згідно із застосовним законодавством.
Правило 17
Прохання про внесення запису про ліцензію або заставу
(1) [Прохання про внесення запису про ліцензію] (a) Якщо
згідно із застосовним законодавством може бути внесений запис про
ліцензію щодо заявки або патенту, Договірна Сторона дозволяє, щоб
прохання про внесення запису про таку ліцензію було подано у
повідомленні, підписаному ліцензіаром або ліцензіатом, із
зазначенням:
(i) того, що подається прохання про внесення запису про
ліцензію;
(ii) номера відповідної заявки або патенту; (iii) імені та адреси ліцензіара; (iv) імені та адреси ліцензіата; (v) того, якою є ліцензія - виключною або невиключною; (vi) назви держави, громадянином якої є ліцензіат, якщо він є
громадянином будь-якої держави, назви держави, в якій ліцензіат
має місце проживання, за наявності такого, і назви держави, в якій
ліцензіат має реально діюче промислове або торговельне
підприємство, за наявності такого.
(b) Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання містило: (i) заяву про те, що інформація, яка міститься у проханні, є
правильною і достовірною;
(ii) інформацію, що стосується будь-якого державного інтересу
цієї Договірної Сторони;
(iii) інформацію, що стосується реєстрації ліцензії, якщо
реєстрація є обов'язковою відповідно до застосовного
законодавства;
(iv) дату і строк дії ліцензії. (2) [Документація, що є підставою для ліцензії] (a) Якщо
ліцензія є результатом вільно укладеної угоди, Договірна Сторона
може вимагати, щоб до прохання на вибір сторони, що його подає,
додавався один з таких документів:
(i) копія угоди. При цьому може вимагатися, щоб така копія
була завірена як така, що відповідає оригіналу угоди, на вибір
сторони, що подає прохання, державним нотаріусом, або будь-яким
іншим компетентним державним органом, або, якщо це дозволяється
згідно із застосовним законодавством, представником, який має
право вести справи у відомстві.
(ii) виписка з угоди, що містить ті частини такої угоди, що
відображають ліцензовані права та їх обсяг. При цьому може
вимагатися, щоб така виписка була завірена як дійсна виписка з
угоди на вибір сторони, що подає прохання, державним нотаріусом,
або іншим компетентним державним органом, або, якщо це
дозволяється згідно із застосовним законодавством, представником,
що має право вести справи у відомстві.
(b) Якщо ліцензія є результатом вільно укладеної угоди,
Договірна Сторона може вимагати, щоб заявник, власник, ліцензіат
виключної ліцензії, співзаявник, співвласник або співліцензіат
виключної ліцензії, що не є учасником цієї угоди, дав свою згоду
на внесення запису про цю угоду у повідомленні, направленому у
відомство.
(c) Якщо ліцензія не є результатом вільно укладеної угоди,
наприклад, є результатом застосування законодавства або рішення
суду, Договірна Сторона може вимагати, щоб до прохання була додана
копія документа, що підтверджує ліцензію. Договірна Сторона може
також вимагати, щоб ця копія була завірена як така, що відповідає
оригіналу документа на вибір сторони, що подає прохання, органом,
що видав документ, або державним нотаріусом, або будь-яким іншим
компетентним державним органом, або, якщо це дозволено згідно із
застосовним законодавством, представником, що має право вести
справи у відомстві.
(3) [Переклад] Договірна Сторона може вимагати переклад
будь-якого документа, поданого відповідно до пункту (2), що
складений іншою мовою, ніж прийнята відомством.
(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору
стосовно прохання, згаданого у пункті (1).
(5) [Одне прохання] Правило 16(5) застосовується mutatis
mutandis до прохань про внесення запису про ліцензію.
(6) [Докази] Правило 16(6) застосовується mutatis mutandis до
прохань про внесення запису про ліцензію.
(7) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може
вимагати щодо прохання, згаданого у пункті (1), виконання
формальних вимог, відмінних від згаданих у пунктах (1)-(6), якщо
інше не передбачено Договором або не встановлено цією Інструкцією.
(8) [Повідомлення; невиконання вимог] Правило 15(6) і (7)
застосовується mutatis mutandis у разі невиконання однієї або
декількох вимог, що застосовуються відповідно до пунктів (1)-(5),
або у разі, якщо відповідно до пункту (6) вимагаються докази або
додаткові докази.
(9) [Прохання про внесення запису про заставу або анулювання
запису про ліцензію або заставу] Пункти (1)-(8) застосовуються
mutatis mutandis до прохань про:
(i) внесення запису про заставу щодо заявки або патенту; (ii) анулювання запису про ліцензію або заставу щодо заявки
або патенту.
Правило 18
Прохання про виправлення помилки
(1) [Прохання] (a) Якщо заявка, патент або будь-яке прохання,
направлене у відомство стосовно заявки або патенту, містить не
пов'язану з пошуком або розглядом по суті помилку, що може бути
виправлена відомством згідно із застосовним законодавством,
відомство дозволяє подання прохання про виправлення цієї помилки у
матеріалах і публікаціях відомства у направленому цьому відомству
повідомленні, яке підписане заявником або власником і містить такі
відомості:
(i) зазначення того, що подається прохання про виправлення
помилки;
(ii) номер відповідної заявки або патенту; (iii) помилку, що має бути виправлена; (iv) виправлення, що має бути внесене; (v) ім'я та адресу сторони, що подає прохання. (b) Договірна Сторона може вимагати, щоб до прохання
додавалася частина, що замінює текст з помилкою, або частина, що
містить виправлення, або, якщо застосовується пункт (3), така
частина, що замінює текст з помилкою, або частина, що містить
виправлення, для кожної заявки і патенту, яких стосується
прохання.
(c) Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання
супроводжувалось заявою сторони, що його подає, про те, що помилка
була зроблена ненавмисно.
(d) Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання
супроводжувалось заявою сторони, що його подає, про те, що згадане
прохання було подане без необгрунтованої затримки або, на вибір
Договірної Сторони, що воно було подане без навмисної затримки
відразу після виявлення помилки.
(2) [Збори] (a) З урахуванням підпункту (b) Договірна Сторона
може вимагати сплати збору стосовно прохання згідно з пунктом (1).
(b) Відомство виправляє свої власні помилки ex officio або на
запит без сплати будь-якого збору.
(3) [Одне прохання] Правило 16(5) застосовується mutatis
mutandis до прохань про виправлення помилки за умови, що помилка і
заявлене виправлення однакові для всіх відповідних заявок і
патентів.
(4) [Докази] Договірна Сторона може вимагати, щоб у відомство
були надані докази на підтримку прохання лише у тому разі, якщо
відомство має розумні підстави сумніватися у тому, що
передбачувана помилка дійсно є помилкою, або якщо воно має розумні
підстави сумніватися у достовірності будь-якого матеріалу або
документа, поданого у зв'язку з проханням про виправлення помилки.
(5) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може
вимагати стосовно прохання, згаданого у пункті (1), виконання
формальних вимог, відмінних від передбачених у пунктах (1)-(4),
якщо інше не передбачено Договором або не встановлено цією
Інструкцією.
(6) [Повідомлення; невиконання вимог] Правило 15(6) і (7)
застосовується mutatis mutandis у разі невиконання однієї або
декількох вимог, що застосовуються згідно з пунктами (1)-(3), або
у разі, якщо відповідно до пункту (4) вимагаються докази.
(7) [Винятки] (a) Договірна Сторона може виключити
застосування цього правила щодо зміни авторства. Поняття авторства
визначається відповідно до застосовного законодавства.
(b) Договірна Сторона може виключити застосування цього
правила щодо будь-якої помилки, яка повинна бути виправлена цією
Договірною Стороною згідно з процедурою повторної видачі патенту.
Правило 19
Спосіб ідентифікації заявки без її номера
(1) [Спосіб ідентифікації] Якщо необхідно ідентифікувати
заявку за її номером, але такий номер ще не присвоєний або
невідомий заінтересованій особі або її представнику, заявка
вважається ідентифікованою, якщо на вибір цієї особи представлено
будь-які з таких відомостей:
(i) тимчасовий номер заявки, присвоєний відомством, за
наявності такого;
(ii) копію тієї частини, заявки, яка містить прохання, разом
із датою, коли заявка була відіслана у відомство;
(iii) номер справи, присвоєний заявці заявником або його
представником і зазначений у заявці, разом з ім'ям і адресою
заявника, назвою винаходу і датою, коли заявка була відіслана у
відомство.
(2) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може
вимагати надання засобів ідентифікації, відмінних від згаданих у
пункті (1), з метою ідентифікації заявки, якщо її номер ще не
присвоєний або невідомий заінтересованій особі або її
представнику.
Правило 20
Введення Типових міжнародних бланків
(1) [Типові міжнародні бланки] (a) Відповідно до статті
14(1)(c) Асамблея приймає кожною мовою, згаданою у статті 25(1),
Типові міжнародні бланки для:
(i) доручення; (ii) прохання про внесення запису про зміну імені або адреси; (iii) прохання про внесення запису про зміну заявника або
власника;
(iv) свідоцтва про передачу права; (v) прохання про внесення або анулювання запису про ліцензію; (vi) прохання про внесення або анулювання запису про заставу; (vii) прохання про виправлення помилки. (2) [Зміни, згадані у правилі 3(2)(i)] Асамблея приймає зміни
до бланка заяви згідно з Договором про патентну кооперацію
( 895_001 ), згадані у правилі 3(2)(i).
(3) [Пропозиції, внесені Міжнародним бюро] Міжнародне бюро
вносить на розгляд Асамблеї пропозиції, що стосуються:
(i) розробки Типових міжнародних бланків, згаданих у
підпункті (1);
(ii) змін до бланка заяви згідно з Договором про патентну
кооперацію ( 895_001 ), згаданих у підпункті (2).
Правило 21
Вимога одностайності відповідно до статті 14(3)
Для затвердження або внесення змін та доповнень до таких
правил необхідне одностайне рішення: (i) будь-які правила згідно зі статтею 5(1)(a); (ii) будь-які правила згідно зі статтею 6(1)(iii); (iii) будь-які правила згідно зі статтею 6(3); (iv) будь-які правила згідно зі статтею 7(2)(a)(iii); (v) правило 8(1)(a); (vi) це правило.
Договор
о патентном праве
(Женева, 1 июня 2000 года)

Статья 1
Сокращенные выражения
Для целей настоящего Договора, если явно не предусмотрено
иное: i) "ведомство" означает орган Договаривающейся Стороны,
уполномоченный выдавать патенты или заниматься другими вопросами,
регулируемыми настоящим Договором; ii) "заявка" означает заявку на выдачу патента, как указано в
статье 3; iii) "патент" означает патент, как указано в статье 3; iv) ссылки на "лицо" понимаются как включающие, в частности,
физическое и юридическое лицо; v) "сообщение" означает любую заявку или любое ходатайство,
заявление, документ, корреспонденцию или иные сведения,
относящиеся к заявке или патенту в связи с процедурой по
настоящему Договору или вне ее, которые поданы в ведомство; vi) "материалы ведомства" означают совокупность хранимых
ведомством сведений, относящихся к заявкам, поданным в это
ведомство, включая сами эти заявки, и патентам, выданным этим
ведомством или другим органом с действием в отношении
соответствующей Договаривающейся Стороны, включая сами эти
патенты, вне зависимости от носителя, на котором такие сведения
хранятся; vii) "внесение записи" означает любое действие по внесению
сведений в материалы ведомства; viii) "заявитель" означает лицо, указанное в материалах
ведомства в соответствии с применимым законодательством как лицо,
испрашивающее патент, или как другое лицо, которое подает заявку
или ведет дело по ней; ix) "владелец" означает лицо, указанное в материалах
ведомства как патентообладатель; x) "представитель" означает представителя в соответствии с
применимым законодательством; xi) "подпись" означает любое средство самоидентификации; xii) "язык, принятый ведомством" означает любой язык,
принятый ведомством для соответствующей процедуры в ведомстве; xiii) "перевод" означает перевод на язык или, в
соответствующих случаях, транслитерацию с использованием алфавита
или набора символов, принятых ведомством; xiv) "процедура в ведомстве" означает любую процедуру в
делопроизводстве ведомства по заявке или патенту; xv) за исключением тех случаев, когда из контекста следует
иное, слова в единственном числе включают слова во множественном
числе, и наоборот, а личные местоимения мужского рода включают
личные местоимения женского рода; xvi) "Парижская конвенция" означает Парижскую конвенцию по
охране промышленной собственности, подписанную 20 марта 1883 г., с
учетом пересмотров и поправок ( 995_123 ); xvii) "Договор о патентной кооперации" означает Договор о
патентной кооперации ("PCT"), подписанный 19 июня 1970 г.
( 895_001 ), вместе с Инструкцией и Административной инструкцией к
этому Договору с учетом пересмотров, поправок и изменений; xviii) "Договаривающаяся Сторона" означает любое государство
или межправительственную организацию, которая является Стороной
настоящего Договора; xix) "применимое законодательство" в случае, когда
Договаривающейся Стороной является государство, означает
законодательство этого государства, а в случае, когда
Договаривающейся Стороной является межправительственная
организация - нормативные документы, на основе которых эта
межправительственная организация действует: xx) "документ о ратификации" рассматривается как включающий
документы о принятии или одобрении; xxi) "Организация" означает Всемирную организацию
интеллектуальной собственности; xxii) "Международное бюро" означает Международное бюро
Организации; xxiii) "Генеральный директор" означает Генерального директора
Организации.
Статья 2
Общие принципы
1) [Более благоприятные условия] Договаривающаяся Сторона имеет право предусматривать
требования, которые с точки зрения заявителей и владельцев
являются более благоприятными, чем требования, упомянутые в
настоящем Договоре и Инструкции, за исключением статьи 5. 2) [Отсутствие регулирования материальных норм патентного
права] Ничто в настоящем Договоре или Инструкции не должно
пониматься как возможное ограничение права Договаривающейся
Стороны предписывать по своему усмотрению требования применимого
материального права в отношении патентов.
Статья 3
Заявки и патенты, к которым применяется Договор
1) [Заявки] a) Положения настоящего Договора и Инструкции применяются к
национальным и региональным заявкам на патенты на изобретение и на
дополнительные патенты, которые подаются в ведомство или для
ведомства Договаривающейся Стороны, и которые представляют собой:
i) виды заявок, которые разрешается подавать как
международные заявки в соответствии с Договором о патентной
кооперации ( 895_001 );
ii) отдельные заявки на патенты на изобретение или на
дополнительные патенты, как указано в статье 4G (1) или (2)
Парижской конвенции ( 995_123 ), из числа тех видов заявок,
которые упоминаются в подпункте "i". b) С учетом положений Договора о патентной кооперации
( 895_001 ) положения настоящего Договора и Инструкции применяются
к международным заявкам на патенты на изобретение и на
дополнительные патенты в соответствии с Договором о патентной
кооперации:
i) в отношении сроков, применимых согласно статьям 22 и 39
(1) Договора о патентной кооперации ( 895_001 ) в ведомстве
Договаривающейся Стороны;
ii) в отношении любой процедуры, начатой на дату или после
даты, на которую согласно статье 23 или статье 40 этого Договора
может начаться рассмотрение или экспертиза международной заявки. 2) [Патенты] Положения настоящего Договора и Инструкции применяются к
национальным и региональным патентам на изобретение и к
национальным и региональным дополнительным патентам, которые
выданы с действием в отношении Договаривающейся Стороны.
Статья 4
Исключение в отношении безопасности
Ничто в настоящем Договоре и Инструкции не ограничивает право
любой Договаривающейся Стороны предпринимать любое действие,
которое она считает необходимым для обеспечения существенных
интересов безопасности.
Статья 5
Дата подачи
1) [Элементы заявки] a) Если иное не предписано Инструкцией, и с учетом положений
пунктов 2 - 8, Договаривающаяся Сторона предусматривает, что датой
подачи заявки является дата, на которую ее ведомство получило все
нижеперечисленные элементы, представленные по выбору заявителя на
бумаге или иным способом, допускаемым ведомством для целей даты
подачи:
i) явное или подразумеваемое указание на то, что эти
элементы предназначены быть заявкой;
ii) указания, позволяющие установить личность заявителя
или позволяющие ведомству связаться с заявителем;
iii) часть, которая внешне выглядит как описание. b) Договаривающаяся Сторона для целей даты подачи может
принимать чертеж как элемент, упомянутый в подпункте "a"iii". c) Для целей даты подачи Договаривающаяся Сторона может
требовать представления как сведений, позволяющих установить
личность заявителя, так и сведений, позволяющих ведомству
связаться с заявителем, или она может принять доказательства,
позволяющие установить личность заявителя или позволяющие
ведомству связаться с заявителем, как элемент упоминаемый в
подпункте "a"ii". 2) [Язык] a) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы указания,
упомянутые в пункте 1 "a"i" и "ii", были представлены на языке,
принятом ведомством. b) Для целей даты подачи часть, упомянутая в пункте 1
"a"iii", может быть представлена на любом языке. 3) [Уведомление] Если заявка не удовлетворяет одному или нескольким
требованиям, применяемым Договаривающейся Стороной согласно
пунктам 1 и 2, ведомство как можно скорее уведомляет об этом
заявителя, предоставляя возможность выполнить любое такое
требование и представить замечания в течение срока, предписанного
Инструкцией. 4) [Последующее выполнение требований] a) Если в первоначально поданной заявке не выполнено одно или
несколько требований, применяемых Договаривающейся Стороной
согласно пунктам 1 и 2, датой подачи, с учетом подпункта "b" и
пункта 6, является дата, на которую впоследствии выполнены все
требования, применяемые Договаривающейся Стороной согласно пунктам
1 и 2. b) Договаривающаяся Сторона может предусматривать, что в
случае, если одно или несколько требований, упомянутых в подпункте
"a", не выполнены в течение предписанного Инструкцией срока,
заявка считается не поданной. Если заявка считается не поданной,
ведомство уведомляет об этом заявителя с указанием соответствующих
причин. 5) [Уведомление, касающееся недостающей части описания или
чертежа] Если при установлении даты подачи ведомство сочтет, что в
заявке предположительно отсутствует часть описания или что в
заявке дается ссылка на чертеж, предположительно отсутствующий в
заявке, ведомство незамедлительно уведомляет об этом заявителя. 6) [Дата подачи в случае представления недостающей части
описания или чертежа] a) Если недостающая часть описания или недостающий чертеж
представляются в ведомство в течение срока, предписанного
Инструкцией, эта часть описания или чертеж включаются в заявку и,
с учетом подпунктов "b" и "c", датой подачи является дата, на
которую ведомство получило эту часть описания или этот чертеж, или
дата, на которую выполнены все требования, применяемые
Договаривающейся Стороной согласно пунктам 1 и 2, в зависимости от
того, какая из них является более поздней. b) Если недостающая часть описания или недостающий чертеж
представляются согласно подпункту "a" для исправления их пропуска
в заявке, в которой на дату, на которую один или несколько
элементов, упомянутых в пункте 1 "a", были впервые получены
ведомством, испрашивается приоритет предшествующей заявки, датой
подачи, по ходатайству заявителя, поданному в течение срока,
установленного в Инструкции, и с учетом требований, предписанных
Инструкцией, является дата, на которую выполнены все требования,
применяемые Договаривающейся Стороной согласно пунктам 1 и 2. c) Если недостающая часть описания или недостающий чертеж,
представленные согласно подпункту "a", изкяты в течение срока,
установленного Договаривающейся Стороной, датой подачи является
дата, на которую выполнены все требования, применяемые
Договаривающейся Стороной согласно пунктам 1 и 2. 7) [Замена описания и чертежей ссылкой на ранее поданную
заявку] a) С учетом требований, предписанных Инструкцией, для целей
даты подачи заявки, ссылка, сделанная при подаче заявки на языке,
принятом ведомством, на ранее поданную заявку заменяет описание и
любые чертежи. b) При невыполнении требований, упомянутых в подпункте "a",
заявка может считаться не поданной. Если заявка считается не
поданной, ведомство уведомляет об этом заявителя, указывая
соответствующие причины. 8) [Исключения] Ничто в настоящей статье не ограничивает: i) право заявителя согласно статье 4G (1) или (2) Парижской
конвенции ( 995_123 ) сохранять в качестве даты подачи отдельной
заявки, упомянутой в этой статье, дату первоначальной заявки,
упомянутой в этой статье, и в соответствующих случаях преимущество
права приоритета; ii) право Договаривающейся Стороны применять любые
требования, необходимые для предоставления преимущества даты
подачи предшествующей заявки заявке любого вида, предписанного
Инструкцией.
Статья 6
Заявка
1) [Форма или содержание заявки] Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, ни одна
Договаривающаяся Сторона не может требовать выполнение любого
требования, касающегося формы или содержания заявки, которое
отличается или является дополнительным по отношению: i) к требованиям, касающимся формы или содержания, которые
предусмотрены в отношении международных заявок в соответствии с
Договором о патентной кооперации ( 895_001 ); ii) к требованиям, касающимся формы или содержания,
выполнение которых в соответствии с Договором о патентной
кооперации ( 895_001 ) может быть потребовано ведомством любого
государства-участника этого Договора, либо ведомством, действующим
для этого государства, как только началось рассмотрение или
экспертиза международной заявки, как упомянуто в статье 23 или 40
указанного Договора; iii) к любым другим требованиям, предписанным Инструкцией. 2) [Бланк заявления] a) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы содержание
заявки, соответствующее содержанию заявления международной заявки
согласно Договору о патентной кооперации ( 895_001 ),
представлялось на бланке заявления, предписанном этой
Договаривающейся Стороной. Договаривающаяся Сторона может также
требовать, чтобы любые другие элементы содержания, допускаемые в
пункте 1 "ii" или предписанные Инструкцией в соответствии с
пунктом 1 "iii", представлялись на этом бланке заявления. b) Несмотря на положения подпункта "a" и с учетом статьи 8
(1) Договаривающаяся Сторона допускает представление содержания,
упомянутого в подпункте "a", на бланке заявления, предусмотренного
Инструкцией. 3) [Перевод] Договаривающаяся Сторона может требовать перевод любой части
заявки, которая составлена на языке ином, чем принятый ее
ведомством. Договаривающаяся Сторона может также требовать перевод
частей заявки, как предписано Инструкцией, которые составлены на
языке, допускаемом ведомством, на любые другие языки, допускаемые
ведомством. 4) [Пошлины] Договаривающаяся Сторона может требовать уплаты пошлин в
отношении заявки. Договаривающаяся Сторона может применять
положения Договора о патентной кооперации ( 895_001 ), касающиеся
уплаты пошлин за подачу заявки. 5) [Приоритетный документ] Если испрашивается приоритет предшествующей заявки,
Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы копия
предшествующей заявки и перевод, если предшествующая заявка
составлена на языке ином, чем принятый ведомством, были
представлены в соответствии с требованиями, предписанными
Инструкцией. 6) [Доказательства] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы в процессе
делопроизводства по заявке в ее ведомство были представлены
доказательства в отношении любого материала, упомянутого в пункте
1 или 2, либо любого перевода, упомянутого в пункте 3 или 5, или в
заявлении о приоритете, только в том случае, если это ведомство
имеет основания сомневаться в отношении достоверности этого
материала и в точности этого перевода. 7) [Уведомление] В случае невыполнения одного или нескольких требований,
применяемых Договаривающейся Стороной согласно пунктам 1 - 6,
ведомство уведомляет заявителя, предоставляя возможность выполнить
любое такое требование и представить замечания в течение срока,
предписанного Инструкцией. 8) [Невыполнение требований] a) В случае невыполнения одного или нескольких требований,
применяемых Договаривающейся Стороной согласно пунктам 1 - 6, в
течение срока, предписанного Инструкцией, Договаривающаяся Сторона
может, с учетом подпункта "b" и статей 5 и 10, применить санкцию,
предусмотренную ее законодательством. b) Если какое-либо требование, применяемое Договаривающейся
Стороной согласно пункту 1, 5 или 6 в отношении притязания на
приоритет, не выполнено в течение срока, предписанного
Инструкцией, притязание на приоритет может, с учетом статьи 13,
считаться несуществующим. С учетом статьи 5 (7) "b" никакие иные
санкции не могут применяться.
Статья 7
Представительство
1) [Представители] a) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
представитель, назначенный для целей любой процедуры в ведомстве:
i) имел на основании применимого законодательства право
вести дела в ведомстве в отношении заявок и патентов;
ii) представил в качестве своего адреса адрес на
территории, предписанной Договаривающейся Стороной. b) С учетом подпункта "c" действие в отношении любой
процедуры, осуществляемое в ведомстве представителем или по
отношению к представителю, который соблюдает требования,
применяемые Договаривающейся Стороной согласно подпункту "a",
имеет силу действия, осуществляемого заявителем, владельцем или
другим заинтересованным лицом, или осуществляемого по отношению к
вышеперечисленным лицам, которые назначили этого представителя. c) Договаривающаяся Сторона может предусматривать, что в
случае присяги или торжественного заявления, либо аннулирования
доверенности подпись представителя не имеет силу подписи
заявителя, владельца или другого заинтересованного лица, которые
назначили этого представителя. 2) [Обязательное представительство] a) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы заявитель,
владелец или иное заинтересованное лицо назначили представителя
для целей осуществления любой процедуры в ведомстве, за
исключением того, что правопреемник в отношении заявки, заявитель,
владелец или иное заинтересованное лицо могут действовать в
ведомстве самостоятельно в связи со следующими процедурами:
i) для целей даты подачи;
ii) просто уплаты пошлины;
iii) любой другой процедуры, как предписано Инструкцией;
iv) выдачи расписки или уведомления ведомством в отношении
любой процедуры, упомянутой в подпунктах "i" - "iii". b) Пошлина за поддержание может быть уплачена любым лицом. 3) [Назначение представителя] Договаривающаяся Сторона допускает, что о назначении
представителя сообщается в ведомство способом, предписанным
Инструкцией. 4) [Запрещение иных требований] Ни одна Договаривающаяся Сторона не может требовать
выполнения формальных требований, иных, чем упомянутые в пунктах 1
- 3, в отношении вопросов, регулируемых этими пунктами, если иное
не предусмотрено настоящим Договором или не предписано
Инструкцией. 5) [Уведомление] В случае невыполнения одного или нескольких требований,
применяемых Договаривающейся Стороной согласно пунктам 1 - 3,
ведомство уведомляет правопреемника в отношении заявки, заявителя,
владельца или иное заинтересованное лицо, предоставляя возможность
выполнить любое такое требование и представить замечания в течение
срока, предписанного Инструкцией. 6) [Невыполнение требований] В случае невыполнения одного или нескольких требований,
применяемых Договаривающейся Стороной согласно пунктам 1 - 3, в
течение срока, предписанного Инструкцией, Договаривающаяся Сторона
может применять санкцию, предусмотренную ее законодательством.
Статья 8
Сообщения, адреса
1) [Форма и средства передачи сообщений] a) За исключением установления даты подачи заявки согласно
статье 5 (1) и с учетом статьи 6 (1) Инструкция, с учетом
подпунктов "b" - "d", определяет требования, которые
Договаривающейся Стороне разрешено применять в отношении формы и
средств передачи сообщений. b) Ни одна Договаривающаяся Сторона не обязана допускать
представление сообщений иначе, как на бумаге. c) Ни одна Договаривающаяся Сторона не обязана исключать
представление сообщений на бумаге. d) Договаривающаяся Сторона допускает представление сообщений
на бумаге для целей соблюдения срока. 2) [Язык сообщений] Если иное не предусмотрено настоящим Договором или
Инструкцией, Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
сообщение было представлено на языке, принятом ведомством. 3) [Типовые международные бланки] Несмотря на положения пункта 1 "a" и с учетом пункта 1 "b" и
статьи 6 (2) "b" Договаривающаяся Сторона допускает представление
содержания сообщения на бланке, который соответствует Типовому
международному бланку в отношении такого сообщения,
предусмотренному в Инструкции, если Инструкция его
предусматривает. 4) [Подпись сообщений] a) Если Договаривающаяся Сторона требует подпись для целей
любого сообщения, эта Договаривающаяся Сторона допускает любую
подпись, которая отвечает требованиям, предписанным Инструкцией. b) Ни одна Договаривающаяся Сторона не может требовать
засвидетельствования, нотариального засвидетельствования,
засвидетельствования подлинности, легализации или иного
удостоверения любой подписи, которая направлена в ее ведомство, за
исключением случаев любых квазисудебных разбирательств или когда
это предписано Инструкцией. c) С учетом подпункта "b" Договаривающаяся Сторона может
требовать, чтобы в ведомство были представлены доказательства,
только в том случае, если ведомство имеет основания сомневаться в
отношении подлинности любой подписи. 5) [Указания в сообщениях] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы любое
сообщение содержало одно или несколько указаний, предписанных
Инструкцией. 6) [Адрес для переписки, адрес для вручения юридических
документов и иные адреса] С учетом любых положений, предписанных Инструкцией,
Договаривающаяся Сторона может требовать от заявителя, владельца
или другого заинтересованного лица указания в любом сообщении: i) адреса для переписки; ii) адреса для вручения юридических документов; iii) любого другого адреса, предусмотренного в Инструкции. 7) [Уведомление] В случае невыполнения одного или нескольких
требований, применяемых Договаривающейся Стороной согласно пунктам
1 - 6 в отношении сообщений, ведомство уведомляет заявителя,
владельца или иное заинтересованное лицо, предоставляя ему
возможность выполнить любое такое требование и представить
замечания в срок, предписанный Инструкцией. 8) [Невыполнение требований] В случае невыполнения одного или нескольких требований,
применяемых Договаривающейся Стороной согласно пунктам 1 - 6, в
течение срока, предписанного Инструкцией, Договаривающаяся Сторона
может, с учетом статей 5 и 10 и любых исключений, предписанных
Инструкцией, применять санкцию, предусмотренную ее
законодательством.
Статья 9
Уведомления
1) [Достаточное уведомление] Любое уведомление в соответствии с настоящим Договором или
Инструкцией, которое направлено ведомством по адресу для переписки
или адресу для вручения юридических документов, указанным в
соответствии со статьей 8 (6), или любому другому адресу,
предусмотренному в Инструкции для целей настоящего положения, и
которое соответствует положениям в отношении этого уведомления,
представляет собой достаточное уведомление для целей настоящего
Договора и Инструкции. 2) [Если указания, позволяющие связаться, не были
представлены] Ничто в настоящем Договоре и в Инструкции не обязывает
Договаривающуюся Сторону направлять уведомление заявителю,
владельцу или иному заинтересованному лицу, если указания,
позволяющие связаться с этим заявителем, владельцем или иным
заинтересованным лицом, не были представлены в ведомство. 3) [Неуведомление] С учетом статьи 10 (1), если ведомство не уведомляет
заявителя, владельца или иное заинтересованное лицо о невыполнении
любого требования в соответствии с настоящим Договором или
Инструкцией, такое отсутствие уведомления не освобождает
заявителя, владельца или иное заинтересованное лицо от обязанности
выполнить это требование.
Статья 10
Действительность патента, аннулирование
1) [Действительность патента, не затрагиваемая невыполнением
некоторых формальных требований] Невыполнение одного или нескольких формальных требований,
упомянутых в статьях 6 (1), (2), (4) и (5) и 8 (1) - (4), в
отношении заявки не может быть основанием для полного или
частичного аннулирования или признания недействительным патента,
за исключением тех случаев, когда невыполнение формального
требования явилось результатом намеренного обмана. 2) [Возможность представить замечания, внести изменения или
исправления в случае предполагаемого аннулирования или признания
недействительным] Патент не может быть полностью или частично аннулирован или
признан недействительным без предоставления владельцу возможности
представить замечания в связи с предполагаемым аннулированием или
признанием патента недействительным и внести изменения и
исправления, если это допускается в соответствии с применимым
законодательством, в течение разумно необходимого срока. 3) [Отсутствие обязательства в отношении специальных
процедур] Пункты 1 и 2 не порождают какого-либо обязательства по
введению судебных процедур для защиты патентных прав, иных чем
общие правоприменительные процедуры.
Статья 11
Послабление в отношении сроков
1) [Продление сроков] Договаривающаяся Сторона может предусматривать продление на
период, предписанный Инструкцией, установленного ведомством срока
для совершения действия в ходе процедуры в ведомстве в отношении
заявки или патента, если ходатайство об этом подано в ведомство в
соответствии с требованиями, предписанными Инструкцией, и такое
ходатайство, по выбору Договаривающейся Стороны, подано: i) до истечения установленного срока; или ii) после истечения установленного срока, но в течение срока,
предписанного Инструкцией. 2) [Продолжение делопроизводства] В случае несоблюдения заявителем или владельцем
установленного ведомством Договаривающейся Стороны срока для
совершения действия в ходе процедуры в ведомстве в отношении
заявки или патента, и если эта Договаривающаяся Сторона не
предусматривает продление срока согласно пункту 1 "ii", то она
предусматривает продолжение делопроизводства по заявке или патенту
и, если необходимо, восстановление прав заявителя или владельца в
отношении этой заявки или патента, если: i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с
требованиями, предписанными Инструкцией; ii) ходатайство подано, и все требования, в отношении которых
применяется срок для совершения соответствующего действия,
выполнены в течение срока, предписанного Инструкцией. 3) [Исключения] Ни от одной Договаривающейся Стороны не требуется
предусматривать послабление, упомянутое в пункте 1 или 2, в
отношении исключений, предписанных Инструкцией. 4) [Пошлины] Договаривающаяся Сторона может требовать уплаты пошлины в
отношении ходатайства согласно пункту 1 или 2. 5) [Запрещение иных требований] Ни одна Договаривающаяся Сторона не может требовать в
отношении послабления, предусмотренного согласно пункту 1 или 2,
выполнения требований, иных, чем упомянутые в пунктах 1 - 4, если
иное не предусмотрено настоящим Договором или не предписано
Инструкцией. 6) [Возможность представить замечания в случае
предполагаемого отклонения] Ходатайство согласно пункту 1 или 2 не может быть отклонено
без предоставления заявителю или владельцу возможности представить
замечания в связи с предполагаемым отклонением в течение разумного
срока.
Статья 12
Восстановление прав после установления ведомством факта
принятия надлежащих мер или непреднамеренности
1) [Ходатайство] Договаривающаяся Сторона предусматривает, что в случае
несоблюдения заявителем или владельцем срока для совершения
действия в ходе процедуры в ведомстве, и если это несоблюдение
непосредственно влечет за собой потерю прав в отношении заявки или
патента, ведомство восстанавливает права заявителя или владельца в
отношении соответствующей заявки или патента, если: i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с
требованиями, предписанными Инструкцией; ii) ходатайство подано и все требования, в отношении которых
применяется срок для совершения указанного действия, выполнены в
течение срока, предписанного Инструкцией. iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; и iv) ведомство сочтет, что несоблюдение срока произошло
несмотря на принятие надлежащих при данных обстоятельствах мер
или, по выбору Договаривающейся Стороны, что любая задержка была
непреднамеренной. 2) [Исключения] Ни от одной Договаривающейся Стороны не требуется
предусматривать восстановление прав согласно пункту 1 в отношении
исключений, предписанных Инструкцией. 3) [Пошлины] Договаривающаяся Сторона может требовать уплаты пошлины в
отношении ходатайства согласно пункту 1. 4) [Доказательства] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы заявление или
другое доказательство в подтверждение причин, упомянутых в пункте
1 "iii", было подано в ведомство в течение срока, установленного
ведомством. 5) [Возможность представить замечания в случае
предполагаемого отклонения] Ходатайство согласно пункту 1 не может быть полностью или
частично отклонено без предоставления ходатайствующей Стороне
возможности представить замечания в связи с предполагаемым
отклонением в течение разумного срока.
Статья 13
Исправление или дополнение притязания на приоритет;
восстановление права приоритета
1) [Исправление или дополнение притязания на приоритет] Если иное не предписано Инструкцией, Договаривающаяся Сторона
предусматривает возможность исправления или дополнения притязания
на приоритет в отношении заявки ("последующая заявка"), если: i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с
требованиями, предписанными Инструкцией; ii) ходатайство подано в течение срока, предписанного
Инструкцией; и iii) дата подачи последующей заявки не позднее даты истечения
приоритетного срока, отсчитываемого с даты подачи самой ранней
заявки, на основании которой испрашивается приоритет. 2) [Запоздалая подача последующей заявки] Принимая во внимание статью 15, Договаривающаяся Сторона
предусматривает, что, если заявка ("последующая заявка"), в
которой испрашивается или мог бы испрашиваться приоритет
предшествующей заявки, имеет дату подачи, которая позднее даты, на
которую истек приоритетный срок, но в пределах срока,
предписанного Инструкцией, ведомство восстанавливает право
приоритета, если: i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с
требованиями, предписанными Инструкцией; ii) ходатайство подано в течение срока, предписанного
Инструкцией; iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения приоритетного
срока; и iv) ведомство сочтет, что неподача последующей заявки в
течение приоритетного срока произошла несмотря на принятие
надлежащих при данных обстоятельствах мер или, по выбору
Договаривающейся Стороны, была непреднамеренной. 3) [Непредставление копии предшествующей заявки] Договаривающаяся Сторона предусматривает, что, если копия
предшествующей заявки, требуемая в соответствии со статьей 6 (5),
не представлена в ведомство в течение срока, предписанного
Инструкцией согласно статье 6, ведомство восстанавливает право
приоритета, если: i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с
требованиями, предписанными Инструкцией; ii) ходатайство подано в течение срока для подачи копии
предшествующей заявки, предписанного Инструкцией согласно статье 6
(5); iii) ведомство сочтет, что ходатайство о представлении копии
подано в ведомство, в которое была подана предшествующая заявка, в
течение срока, предписанного Инструкцией; и iv) копия предшествующей заявки представлена в течение срока,
предписанного Инструкцией. 4) [Пошлины] Договаривающаяся Сторона может требовать уплаты пошлины в
отношении ходатайства согласно пунктам 1 - 3. 5) [Доказательства] Договаривающаяся Сторона может требовать представления в
ведомство в течение установленного ведомством срока любого
заявления или иного доказательства в обоснование причин,
упомянутых в пункте 2 "iii". 6) [Возможность представить замечания в случае
предполагаемого отклонения] Ходатайство согласно пунктам 1 - 3 не может быть полностью
или частично отклонено без предоставления ходатайствующей Стороне
возможности представить замечания в связи с предполагаемым
отклонением в течение разумного срока.
Статья 14
Инструкция
1) [Содержание] a) Инструкция, прилагаемая к настоящему Договору, содержит
правила, касающиеся:
i) вопросов, в отношении которых настоящий Договор ясно
предусматривает, что они должны быть "предписаны Инструкцией";
ii) подробностей, полезных при выполнении положений
настоящего Договора;
iii) административных требований, вопросов или процедур. b) Инструкция также предусматривает правила, касающиеся
формальных требований, которые Договаривающейся Стороне разрешено
применять в отношении ходатайств:
i) о внесении записи об изменении имени или адреса;
ii) о внесении записи об изменении заявителя или
владельца;
iii) о внесении записи о лицензии или залоге;
iv) об исправлении ошибки. c) Инструкция также предусматривает принятие Ассамблеей при
содействии Международного бюро Типовых международных бланков, а
также принятие бланка заявления для целей статьи 6 (2) "b". 2) [Внесение поправок в Инструкцию] С учетом пункта 3 внесение любой поправки в Инструкцию
требует большинства в три четверти поданных голосов. 3) [Требование единогласия] a) Инструкция может определять положения Инструкции, в
которые поправки могут быть внесены только единогласным решением. b) Внесение любой поправки в Инструкцию, приводящей к
добавлению или изъятию положений из положений, определенных в
Инструкции согласно подпункту "a", требует единогласного решения. c) При определении того, достигнуто ли единогласие, в расчет
принимаются только голоса, в действительности поданные при
голосовании. Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 4) [Расхождения между Договором и Инструкцией] В случае расхождений между положениями настоящего Договора и
положениями Инструкции, применяются положения Договора.
Статья 15
Связь с Парижской конвенцией
1) [Обязательство соблюдать Парижскую конвенцию] Каждая Договаривающаяся Сторона соблюдает положения Парижской
конвенции ( 995_123 ) в отношении патентов. 2) [Обязательства и права в соответствии с Парижской
конвенцией] a) Ничто в настоящем Договоре не отменяет обязательств,
которые Договаривающиеся Стороны имеют по отношению друг к другу в
соответствии с Парижской конвенцией ( 995_123 ). b) Ничто в настоящем Договоре не умаляет прав, которыми
заявители и владельцы пользуются в соответствии с Парижской
конвенцией ( 995_123 ).
Статья 16
Действие пересмотров, поправок и изменений
Договора о патентной кооперации
1) [Применимость пересмотров, поправок и изменений Договора о
патентной кооперации] С учетом пункта 2 любой пересмотр, поправка или изменение
Договора о патентной кооперации ( 895_001 ), сделанные после 2
июня 2000 г., которые согласуются со статьями настоящего Договора,
применяются для целей настоящего Договора и Инструкции при
условии, что Ассамблея в каждом отдельном случае принимает
соответствующее решение большинством в три четверти поданных
голосов. 2) [Неприменимость переходных положений Договора о патентной
кооперации] Любое положение Договора о патентной кооперации ( 895_001 ),
в силу которого пересмотренное, включающее поправки или измененное
положение этого Договора не применяется в отношении
государства-участника этого Договора, либо ведомства такого
государства или ведомства, действующего от имени такого
государства, в течение такого времени, на протяжении которого это
положение противоречит применяемому этим государством или
ведомством законодательству, не применяется для целей настоящего
Договора и Инструкции.
Статья 17
Ассамблея
1) [Состав] a) Договаривающиеся Стороны имеют Ассамблею. b) Каждая Договаривающаяся Сторона представлена в Ассамблее
одним делегатом, который может иметь заместителей, советников и
экспертов. Каждый делегат может представлять только одну
Договаривающуюся Сторону. 2) [Функции] Ассамблея: i) рассматривает вопросы, относящиеся к сохранению и развитию
настоящего Договора и его применению; ii) при содействии Международного бюро разрабатывает Типовые
международные бланки и бланк заявления, предусмотренные в статье
14 (1) "c"; iii) вносит поправки в Инструкцию; iv) определяет условия для даты применения каждого Типового
международного бланка и бланка заявления, предусмотренных в "ii",
и каждой поправки, предусмотренной в "iii"; v) решает в соответствии со статьей 16 (1) является ли любой
пересмотр, поправка или изменение Договора о патентной кооперации
( 895_001 ) применимым для целей настоящего Договора и Инструкции; vi) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящего
Договора. 3) [Кворум] a) Половина членов Ассамблеи, которые являются государствами,
составляет кворум. b) Несмотря на положения подпункта "a", если на какой-либо
сессии число представленных на ней членов Ассамблеи, которые
являются государствами, составляет менее половины, но равно или
превышает одну треть членов Ассамблеи, которые являются
государствами, Ассамблея может принимать решения, однако все
решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее
собственным правилам процедуры, становятся обязательными только
при выполнении нижеследующих условий. Международное бюро
направляет указанные решения членам Ассамблеи, которые являются
государствами и не были представлены, и предлагает им сообщить в
письменной форме в трехмесячный срок, считая с даты направления
решений, голосуют ли они за эти решения, против них или
воздерживаются от голосования. Если по истечении этого срока число
таких членов, таким образом проголосовавших или воздержавшихся от
голосования, достигнет того числа членов, которого недоставало для
достижения кворума на самой сессии, такие решения вступают в силу
при условии, что одновременно сохраняется необходимое большинство. 4) [Принятие решений на Ассамблее] a) Ассамблея стремится принимать свои решения на основе
консенсуса. b) В случае невозможности принятия решения на основе
консенсуса, решение по обсуждаемому вопросу принимается
голосованием. В этом случае:
i) каждая Договаривающаяся Сторона, которая является
государством, имеет один голос и голосует лишь от своего имени; и
ii) любая Договаривающаяся Сторона, которая является
межправительственной организацией, может участвовать в голосовании
вместо своих государств-членов с числом голосов, равным числу
входящих в нее государств-членов, являющихся участниками
настоящего Договора. Ни одна такая межправительственная
организация не участвует в голосовании, если любое из ее
государств-членов пользуется своим правом на участие в
голосовании, и наоборот. Кроме того, ни одна такая
межправительственная организация не участвует в голосовании, если
любое из ее государств-членов, являющихся участником настоящего
Договора, является государством-членом другой такой
межправительственной организации, и эта межправительственная
организация участвует в голосовании. 5) [Большинство] a) С учетом положений статей 14 (2) и (3), 16 (1), а также 19
(3), Ассамблея принимает свои решения большинством в две трети
поданных голосов. b) При определении того, достигнуто необходимое большинство
или нет, в расчет принимаются только голоса, в действительности
поданные при голосовании. Голоса воздержавшихся при голосовании в
расчет не принимаются. 6) [Сессии] Ассамблея собирается на очередную сессию один раз в два года
по созыву Генерального директора. 7) [Правила процедуры] Ассамблея принимает свои правила процедуры, в том числе
правила созыва чрезвычайных сессий.
Статья 18
Международное бюро
1) [Административные функции] a) Международное бюро осуществляет административные функции,
касающиеся настоящего Договора. b) В частности, Международное бюро подготавливает заседания и
выполняет функции Секретариата Ассамблеи и таких комитетов
экспертов и рабочих групп, которые могут быть учреждены
Ассамблеей. 2) [Другие заседания помимо сессий Ассамблеи] Генеральный директор созывает заседание любого комитета и
рабочей группы, учрежденных Ассамблеей. 3) [Роль Международного бюро на Ассамблее и других
заседаниях] a) Генеральный директор и назначенные Генеральным директором
лица принимают участие во всех заседаниях Ассамблеи, комитетов и
рабочих групп, учрежденных Ассамблеей, без права голоса. b) Генеральный директор или назначенный Генеральным
директором штатный сотрудник является ex officio секретарем
Ассамблеи, комитетов и рабочих групп, упомянутых в подпункте "a". 4) [Конференции] a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи
осуществляет подготовительную работу к любой конференции по
пересмотру. b) Международное бюро может консультироваться с
государствами-членами Организации, межправительственными и
международными и национальными неправительственными организациями
по вопросам, касающимся упомянутой подготовительной работы. c) Генеральный директор и назначенные Генеральным директором
лица принимают участие в обсуждениях на конференциях по пересмотру
без права голоса. 5) [Другие функции] Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него
функции, связанные с настоящим Договором.
Статья 19
Пересмотры
1) [Пересмотр Договора] С учетом положений пункта 2 настоящий Договор может
подвергаться пересмотру на конференции Договаривающихся Сторон.
Решение о созыве любой конференции по пересмотру принимается
Ассамблеей. 2) [Пересмотр или поправки к некоторым положениям Договора] Поправки к статье 17 (2) и (6) могут быть внесены либо
конференцией по пересмотру, либо Ассамблеей в соответствии с
положениями пункта 3. 3) [Поправки, принимаемые Ассамблеей, к некоторым положениям
Договора] a) Предложения о внесении Ассамблеей поправок в статью 17 (2)
и (6) могут быть выдвинуты любой Договаривающейся Стороной или
Генеральным директором. Такие предложения Генеральный директор
рассылает Договаривающимся Сторонам по меньшей мере за 6 месяцев
до их рассмотрения Ассамблеей. b) Принятие любой поправки к положениям, предусмотренным в
подпункте "a", требует большинства в три четверти поданных
голосов. c) Любая поправка к положениям, предусмотренным в подпункте
"a", вступает в силу через месяц после того, как письменные
уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с
конституционной процедурой каждой Договаривающейся Стороны,
получены Генеральным директором от трех четвертей Договаривающихся
Сторон, которые состояли членами Ассамблеи на дату принятия ею
этой поправки. Любая поправка к указанным положениям, принятая
таким образом, обязательна для всех Договаривающихся Сторон на
дату вступления поправки в силу, а также тех государств и
межправительственных организаций, которые станут Договаривающимися
Сторонами на более позднюю дату.
Статья 20
Участие в Договоре
1) [Государства] Любое государство, которое является участником Парижской
конвенции ( 995_123 ) или которое является членом Организации и в
отношении которого патенты могут быть выданы либо через ведомство
этого государства, либо через ведомство другого государства или
межправительственной организации, может стать участником
настоящего Договора. 2) [Межправительственные организации] Любая межправительственная организация может стать участницей
настоящего Договора, если по меньшей мере одно государство-член
этой межправительственной организации является участником
Парижской конвенции ( 995_123 ) или членом Организации, и эта
межправительственная организация заявляет, что она в соответствии
с ее внутренними процедурами должным образом уполномочена стать
участницей настоящего Договора и заявляет, что: i) она компетентна выдавать патенты, имеющие действие в
отношении ее государств-членов; или ii) она компетентна в отношении вопросов, регулируемых
настоящим Договором, имеет соответствующее собственное
законодательство, обязательное для всех ее государств-членов и она
имеет или уполномочила региональное ведомство в целях выдачи
патентов, имеющих действие на ее территории в соответствии с этим
законодательством. С учетом пункта 3 любое такое заявление делается при сдаче на
хранение документа о ратификации или присоединении. 3) [Региональные патентные организации] Европейская патентная организация, Евразийская патентная
организация и Африканская региональная организация промышленной
собственности, сделав заявление, упомянутое в пункте 2 "i" или
"ii", на Дипломатической конференции, которая приняла настоящий
Договор, могут стать участницами настоящего Договора в качестве
межправительственной организации, если при сдаче на хранение
документа о ратификации или присоединении она заявит, что в
соответствии с ее внутренними процедурами она должным образом
уполномочена стать участницей настоящего Договора. 4) [Ратификация или присоединение] Любое государство или межправительственная организация,
удовлетворяющие требованиям пунктов 1, 2 или 3, может сдать на
хранение: i) документ о ратификации, в случае подписания этим
государством или организацией настоящего Договора; или ii) документ о присоединении, в случае неподписания этим
государством или организацией настоящего Договора.
Статья 21
Вступление Договора в силу,
даты вступления в силу ратификаций и присоединений
1) [Вступление в силу настоящего Договора] Настоящий Договор вступает в силу через три месяца после
того, как десять государств сдали на хранение Генеральному
директору свои документы о ратификации или присоединении. 2) [Даты вступления в силу ратификаций и присоединений] Настоящий Договор связывает своими положениями: i) десять государств, упомянутых в пункте 1, с даты, на
которую настоящий Договор вступил в силу; ii) любое другое государство через три месяца после даты, на
которую оно сдало на хранение Генеральному директору свой документ
о ратификации или присоединении, или на любую более позднюю дату,
указанную в этом документе, но не позднее шести месяцев после даты
такой сдачи на хранение; iii) каждую из Европейской патентной организации, Евразийской
патентной организации и Африканской региональной организации
промышленной собственности по истечении трех месяцев после сдачи
на хранение ее документа о ратификации или присоединении, или с
любой более поздней даты, указанной в этом документе, но не
позднее шести месяцев после даты такой сдачи на хранение, если
такой документ сдан на хранение после вступления в силу настоящего
Договора согласно пункту 1, или через три месяца после вступления
в силу настоящего Договора, если такой документ сдан на хранение
до вступления в силу настоящего Договора; iv) любую другую межправительственную организацию, которая
правомочна стать участницей настоящего Договора, по истечении трех
месяцев после сдачи на хранение ее документа о ратификации или
присоединении, или с любой более поздней даты, указанной в этом
документе, но не позднее шести месяцев после даты такой сдачи на
хранение.
Статья 22
Применение Договора к существующим заявкам и патентам
1) [Принцип] С учетом пункта 2 Договаривающаяся Сторона применяет
положения настоящего Договора и Инструкции, за исключением статьи
5 и статьи 6 (1) и (2) и относящейся к ним Инструкции, к заявкам,
находящимся на рассмотрении на дату, на которую эта
Договаривающаяся Сторона становится связанной положениями
настоящего Договора в соответствии со статьей 21, и к патентам,
действующим на эту дату. 2) [Процедуры] Ни одна Договаривающаяся Сторона не обязана применять
положения настоящего Договора и Инструкции к любой процедуре в
делопроизводстве по заявкам и патентам, предусмотренным в пункте
1, если такая процедура началась до даты, на которую эта
Договаривающаяся Сторона становится связанной положениями
настоящего Договора в соответствии со статьей 21.
Статья 23
Оговорки
1) [Оговорка] Любое государство или межправительственная организация путем
оговорки может заявить, что положения статьи 6 (1) не применяются
ни к какому требованию в отношении единства изобретения,
применимому в соответствии с Договором о патентной кооперации
( 895_001 ) к международной заявке. 2) [Способ подачи оговорок] Любая оговорка в соответствии с пунктом 1 делается в
заявлении, прилагаемом к документу о ратификации или присоединении
к настоящему Договору соответствующего государства или
межправительственной организации, делающей оговорку. 3) [Отзыв] Любая оговорка согласно пункту 1 может быть отозвана в любое
время. 4) [Запрещение иных оговорок] За исключением случая, предусмотренного в пункте 1, никакие
иные оговорки к настоящему Договору не допускаются.
Статья 24
Денонсация Договора
1) [Уведомление] Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящий
Договор путем уведомления, направленного Генеральному директору. 2) [Дата вступления в силу] Любая денонсация вступает в силу через год с даты получения
уведомления Генеральным директором или с любой более поздней даты,
указанной в уведомлении. Денонсация не затрагивает применения
настоящего Договора в отношении любой заявки, находящейся на
рассмотрении, или любого патента, действующего в отношении
денонсирующей Договаривающейся Стороны на дату вступления
денонсации в силу.
Статья 25
Языки Договора
1) [Аутентичные тексты] Настоящий Договор подписывается в одном экземпляре на
английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском
языках, причем только эти тексты равно аутентичны. 2) [Официальные тексты] Официальный текст на любом языке, ином, чем упомянутые в
пункте 1, утверждается Генеральным директором после консультаций с
заинтересованными Сторонами. Для целей настоящего пункта,
заинтересованная Сторона означает любое государство, являющееся
участником Договора или правомочное стать участником Договора
согласно статье 20 (1), официальный язык или один из официальных
языков которого является языком, о котором идет речь, и
Европейскую патентную организацию, Евразийскую патентную
организацию и Африканскую региональную организацию промышленной
собственности, а также любую другую межправительственную
организацию, которая является участницей Договора или может стать
участницей Договора, если один из ее официальных языков является
языком, о котором идет речь. 3) [Преимущество аутентичных текстов] В случае расхождения мнений в отношении толкования на основе
аутентичных и официальных текстов используются аутентичные тексты.
Статья 26
Подписание Договора
Настоящий Договор открыт для подписания любым государством,
правомочным стать участником Договора согласно статье 20 (1), и
Европейской патентной организацией, Евразийской патентной
организацией и Африканской региональной организацией промышленной
собственности в штаб-квартире Организации в течение года после его
принятия.
Статья 27
Депозитарий, регистрация
1) [Депозитарий] Генеральный директор является депозитарием настоящего
Договора. 2) [Регистрация] Генеральный директор регистрирует настоящий Договор в
Секретариате Организации Объединенных Наций.
Инструкция
к Договору о патентном праве
Правило 1
Сокращенные выражения
1) ["Договор"; "статья"] a) В настоящей Инструкции слово "Договор" означает Договор о
патентном праве. b) В настоящей Инструкции слово "статья" относится к
определенной статье Договора. 2) [Сокращенные выражения, определенные в Договоре] Сокращенные выражения, определенные в статье 1 для целей
Договора, имеют такое же значение и для целей настоящей
Инструкции.
Правило 2
Подробности в отношении даты подачи заявки
согласно статье 5
1) [Сроки согласно статье 5 (3) и (4) "b"] С учетом пункта 2 срок, упомянутый в статье 5 (3) и 4 "b",
составляет не менее двух месяцев с даты уведомления, упомянутого в
статье 5 (3). 2) [Исключение в отношении срока согласно статье 5 (4) "b"] Если уведомление согласно статье 5 (3) не сделано по причине
того, что не представлены указания, позволяющие ведомству
связаться с заявителем, то срок, упомянутый в статье 5 (4) "b",
составляет не менее двух месяцев с даты, на которую ведомство
впервые получило один или несколько элементов, упомянутых в статье
5 (1) "a". 3) [Сроки согласно статье 5 (6) "a" и "b"] Сроки, упомянутые в статье 5 (6) "a" и "b", составляют: i) если уведомление сделано согласно статье 5 (5), не менее
двух месяцев с даты уведомления; ii) если уведомление не сделано, не менее двух месяцев с
даты, на которую ведомство впервые получило один или нескольких
элементов, упомянутых в статье 5 (1) "a". 4) [Требования согласно статье 5 (6) "b"] Любая Договаривающаяся Сторона с учетом правила 4 (3) может
требовать, чтобы для установления даты подачи согласно статье 5
(6) "b": i) копия предшествующей заявки была представлена в течение
срока, применяемого согласно пункту 3; ii) копия предшествующей заявки и дата подачи предшествующей
заявки, заверенная как правильная ведомством, в которое была
подана предшествующая заявка, были представлены по предложению
ведомства в течение срока, который составляет не менее четырех
месяцев с даты этого предложения, или срока, применяемого согласно
правилу 4 (1), в зависимости от того, какой из них истекает
раньше; iii) если предшествующая заявка составлена на языке ином, чем
принятый ведомством, перевод предшествующей заявки был представлен
в течение срока, применяемого согласно пункту 3; iv) недостающая часть описания или недостающий чертеж
содержались в полном объеме в предшествующей заявке; v) заявка на дату, на которую ведомство впервые получило один
или несколько элементов, упомянутых в статье 5 (1) "a", включала
указание о том, что содержание предшествующей заявки было введено
в заявку путем ссылки; vi) в течение срока, применяемого согласно пункту 3, было
представлено указание относительно того, содержится ли в
предшествующей заявке или в переводе, упомянутом в "iii",
недостающая часть описания или недостающий чертеж. 5) [Требования согласно статье 5 (7) "a"] a) В ссылке на ранее поданную заявку, упомянутую в статье 5
(7) "a", указывается, что для целей установления даты подачи
описание заявки и любые чертежи заменены ссылкой на ранее поданную
заявку; в ссылке также указывается номер этой заявки и ведомство,
в которое эта заявка была подана. Договаривающаяся Сторона может
требовать, чтобы в ссылке также указывалась дата подачи ранее
поданной заявки. b) Договаривающаяся Сторона с учетом правила 4 (3) может
требовать, чтобы:
i) копия ранее поданной заявки и, если ранее поданная
заявка представлена на языке ином, чем принятый ведомством,
перевод этой ранее поданной заявки были представлены в ведомство в
течение срока, который составляет не менее двух месяцев с даты, на
которую ведомство получило заявку, содержащую ссылку, упомянутую в
статье 5 (7) "a";
ii) заверенная копия ранее поданной заявки была
представлена в ведомство в течение срока, который составляет не
менее четырех месяцев с даты получения заявки, содержащей ссылку,
упомянутую в статье 5 (7) "a". c) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы ссылка,
упомянутая в статье 5 (7) "a", была ссылкой на ранее поданную
заявку, представленную заявителем или его правопредшественником
или правопреемником. 6) [Исключения согласно статье 5 (8) "ii"] Видами заявок, указанными в статье 5 (8) "ii", являются: i) отдельные заявки; ii) продолжающие заявки или частично продолжающие заявки; iii) заявки, поданные новыми заявителями, которые, как
установлено, имеют право на изобретение, содержащееся в
предшествующей заявке.
Правило 3
Подробности в отношении заявки
согласно статье 6 (1), (2) и (3)
1) [Дополнительные требования согласно статье 6 (1) "iii"] a) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы заявитель,
желающий, чтобы заявка рассматривалась как отдельная заявка
согласно правилу 2 (6) "i", указал:
i) что он желает, чтобы заявка рассматривалась в качестве
таковой;
ii) номер и дату подачи заявки, от которой заявка
отделена. b) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы заявитель,
желающий, чтобы заявка рассматривалась как заявка согласно правилу
2 (6) "iii", указал:
i) что он желает, чтобы заявка рассматривалась в качестве
таковой;
ii) номер и дату подачи предшествующей заявки. 2) [Бланк заявления согласно статье 6 (2) "b"] Договаривающаяся Сторона допускает представление содержания,
упомянутого в статье 6 (2) "a": i) на бланке заявления, если этот бланк заявления
соответствует бланку заявления в соответствии с Договором о
патентной кооперации ( 895_001 ) с любыми изменениями согласно
правилу 20 (2); ii) на бланке заявления в соответствии с Договором о
патентной кооперации ( 895_001 ), если к этому бланку заявления
прилагается указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка
рассматривалась как национальная или региональная заявка, и в этом
случае считается, что бланк заявления включает изменения,
упомянутые в "i"; iii) на бланке заявления в соответствии с Договором о
патентной кооперации ( 895_001 ), который содержит указание на то,
что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась как
национальная или региональная заявка, если такой бланк заявления
имеется согласно Договору о патентной кооперации. 3) [Требование согласно статье 6 (3)] Договаривающаяся Сторона может требовать согласно статье 6
(3) перевод названия, формулы и реферата заявки, которая
составлена на языке, принятом ведомством, на любые иные языки,
принятые ведомством.
Правило 4
Наличие предшествующей заявки согласно статье 6 (5)
и правилу 2 (4) или ранее поданной заявки
согласно правилу 2 (5) "b"
1) [Копия предшествующей заявки согласно статье 6 (5)] С учетом пункта 3 Договаривающаяся Сторона может требовать,
чтобы копия предшествующей заявки, упомянутая в статье 6 (5), была
представлена в ведомство в течение срока, который составляет не
менее 16 месяцев с даты подачи этой предшествующей заявки или, при
наличии нескольких таких предшествующих заявок, с наиболее ранней
даты подачи этих предшествующих заявок. 2) [Заверение] С учетом пункта 3 Договаривающаяся Сторона может требовать,
чтобы упомянутая в пункте 1 копия, а также дата подачи
предшествующей заявки были заверены как правильные ведомством, в
которое была подана предшествующая заявка. 3) [Наличие предшествующей заявки или ранее поданной заявки] Ни одна Договаривающаяся Сторона не требует представления
копии или заверенной копии предшествующей заявки или заверения
даты, как упомянуто в пунктах 1 и 2 и правиле 2 (4), или копии или
заверенной копии ранее поданной заявки, как упомянуто в правиле 2
(5) "b", если предшествующая заявка или ранее поданная заявка была
подана в ведомство или доступна для этого ведомства из цифровой
библиотеки, которая приемлема этому ведомству для этой цели. 4) [Перевод] Если предшествующая заявка подана на языке ином, чем принятый
ведомством, и действительность притязания на приоритет имеет
отношение к установлению патентоспособности рассматриваемого
изобретения, Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
перевод предшествующей заявки, упомянутой в пункте 1, был
представлен заявителем по предложению ведомства или иного
компетентного органа в течение срока, который составляет не менее
двух месяцев с даты этого предложения, и не менее срока, при
наличии такового, применяемого согласно указанному пункту.
Правило 5
Доказательства согласно статьям 6 (6) и 8 (4) "c"
и правилам 7 (4), 15 (4), 16 (6), 17 (6) и 18 (4)
Если согласно статье 6 (6) или 8 (4) "c" или правилу 7 (4),
15 (4), 16 (6), 17 (6) или 18 (4), ведомство уведомляет заявителя,
владельца или иное лицо о том, что требуются доказательства, в
уведомлении указывается причина, на основании которой ведомство
имеет основания сомневаться в достоверности материала, указания
или подписи, или в точности перевода, в зависимости от случая.
Правило 6
Сроки в отношении заявки согласно статье 6 (7) и (8)
1) [Сроки согласно статье 6 (7) и (8)] С учетом пунктов 2 и 3 сроки, упомянутые в статье 6 (7) и
(8), составляют не менее двух месяцев с даты уведомления,
упомянутого в статье 6 (7). 2) [Исключение в отношении срока согласно статье 6 (8)] С учетом пункта 3, если уведомление в соответствии со статьей
6 (7) не сделано по причине того, что не представлены указания,
позволяющие ведомству связаться с заявителем, срок, упомянутый в
статье 6 (8), составляет не менее трех месяцев с даты, на которую
ведомство впервые получило один или несколько элементов,
упомянутых в статье 5 (1) "a". 3) [Сроки согласно статье 6 (7) и (8) в связи с уплатой
пошлины за подачу заявки в соответствии с Договором о патентной
кооперации] Если не уплачены какие-либо пошлины в связи с подачей заявки,
уплата которых требуется согласно статье 6 (4), Договаривающаяся
Сторона может согласно статье 6 (7) и (8) применять такие же сроки
для уплаты, включая позднюю уплату, которые применяются согласно
Договору о патентной кооперации ( 895_001 ) в связи с уплатой
основной пошлины как компонента международной пошлины.
Правило 7
Подробности в отношении представительства
согласно статье 7
1) [Иные процедуры согласно статье 7 (2) "a"iii"] Иные процедуры, упомянутые в статье 7 (2) "a"iii", в
отношении которых Договаривающаяся Сторона не может требовать
назначение представителя, включают: i) представление копии предшествующей заявки согласно правилу
2 (4); ii) представление копии ранее поданной заявки согласно
правилу 2 (5) "b". 2) [Назначение представителя согласно статье 7 (3)] a) Договаривающаяся Сторона допускает, чтобы указание о
назначении представителя было представлено в ведомство:
i) в отдельном сообщении (далее "доверенность"),
подписанном заявителем, владельцем или иным заинтересованным
лицом, и с указанием имени и адреса представителя; или, по выбору
заявителя,
ii) на бланке заявления, упомянутом в статье 6 (2),
который подписан заявителем. b) Одной доверенности достаточно, даже если она относится к
нескольким заявкам или патентам одного и того же лица или к одной
или нескольким заявкам и одному или нескольким патентам одного и
того же лица, при условии, что все упомянутые заявки и патенты
обозначены в одной доверенности. Одной доверенности также
достаточно, если даже она, с учетом любого исключения, указанного
назначающим лицом, относится ко всем существующим и будущим
заявкам или патентам этого лица. В случае если эта одна
доверенность подается на бумаге или другим разрешаемым ведомством
способом, ведомство может требовать, чтобы для каждой заявки и
патента, к которым относится ходатайство, была представлена его
отдельная копия. 3) [Перевод доверенности] В случае, если доверенность представлена на языке, ином, чем
принятый ведомством, Договаривающаяся Сторона может требовать,
чтобы к ней прилагался перевод. 4) [Доказательства] Договаривающаяся Сторона может требовать предоставления в
ведомство доказательства только в том случае, если ведомство имеет
основания сомневаться в достоверности любого указания,
содержащегося в любом сообщении, упомянутом в пункте 2 "a". 5) [Сроки согласно статье 7 (5) и (6)] С учетом пункта 6 сроки, упомянутые в статье 7 (5) и (6),
составляют не менее двух месяцев с даты уведомления, упомянутого в
статье 7 (5). 6) [Исключение в отношении срока согласно статье 7 (6)] Если уведомление, упомянутое в статье 7 (5), не сделано по
причине того, что не представлены указания, позволяющие ведомству
связаться с заявителем, владельцем или другим заинтересованным
лицом, срок, упомянутый в статье 7 (6), составляет не менее трех
месяцев с даты, на которую была начата процедура, упомянутая в
статье 7 (5).
Правило 8
Представление сообщений согласно статье 8 (1)
1) [Сообщения, представленные на бумаге] a) После 2 июня 2005 г. любая Договаривающаяся Сторона, с
учетом статей 5 (1) и 8 (1) "d", может исключать представление
сообщений на бумаге или может продолжать разрешать представление
сообщений на бумаге. До этой даты все Договаривающиеся государства
разрешают представление сообщений на бумаге. b) С учетом статьи 8 (3) и подпункта "c" Договаривающаяся
Сторона может предписывать требования в отношении бланка сообщений
на бумаге. c) Если Договаривающаяся Сторона разрешает представление
сообщений на бумаге, ее ведомство должно разрешать представление
сообщений на бумаге в соответствии с требованиями Договора о
патентной кооперации в отношении бланка сообщений на бумаге. d) Несмотря на подпункт "a", если получение или обработка
сообщения на бумаге, в силу его характера или его размера, не
представляется целесообразной, Договаривающаяся Сторона, несмотря
на первое предложение подпункта "a", может требовать представления
этого сообщения в другой форме или другими средствами передачи. 2) [Сообщения, представленные в электронной форме или
электронными средствами передачи] a) Если Договаривающаяся Сторона разрешает представление
сообщений в электронной форме или электронными средствами передачи
в ее ведомство на определенном языке, включая представление
сообщений посредством телеграфа, телепринтера, телефакса или
других аналогичных средств передачи, и существуют требования,
применимые к этой Договаривающейся Стороне согласно Договору о
патентной кооперации ( 895_001 ) в отношении сообщений,
представленных в электронной форме или электронными средствами
передачи на этом языке, ведомство разрешает представление
сообщений в электронной форме или электронными средствами передачи
на указанном языке в соответствии с этими требованиями. b) Договаривающаяся Сторона, которая разрешает представление
сообщений в ее ведомство в электронной форме или электронными
средствами передачи, уведомляет Международное бюро о требованиях в
соответствии с ее применимым законодательством, относящихся к
такому представлению. Любое такое уведомление публикуется
Международным бюро на языке, на котором такое уведомление сделано,
и на языках, на которых аутентичные и официальные тексты Договора
утверждены согласно статье 25. c) Если, согласно подпункту "a", Договаривающаяся Сторона
разрешает представление сообщений посредством телеграфа,
телепринтера, телефакса или других аналогичных средств передачи,
она может требовать, чтобы оригинал любого документа, переданного
такими средствами, с приложением письма, идентифицирующего эту
предшествующую передачу, был представлен на бумаге в ведомство в
течение срока, который составляет не менее одного месяца с даты
передачи. 3) [Копии сообщений на бумаге, представленные в электронной
форме или электронными средствами передачи] a) Если Договаривающаяся Сторона разрешает представление в
электронной форме или электронными средствами передачи копии
сообщения, представленного на бумаге на языке, принятом
ведомством, и существуют требования, применимые к этой
Договаривающейся Стороне согласно Договору о патентной кооперации
( 895_001 ) в отношении представления таких копий сообщений,
ведомство разрешает представление копий сообщений в электронной
форме или электронными средствами передачи в соответствии с этими
требованиями. b) С учетом соответствующих изменений, пункт 2 "b"
применяется к представленным в электронной форме или электронными
средствами передачи копиям сообщений, представленных на бумаге.
Правило 9
Подробности в отношении подписи согласно статье 8 (4)
1) [Указания, сопровождающие подпись] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы подпись
физического лица, поставившего подпись, сопровождалась: i) буквенным указанием фамилии, имени и отчества лица или, по
выбору этого лица, имени или имен, обычно используемых указанным
лицом; ii) указанием того, в качестве кого это лицо поставило
подпись, если это не очевидно из прочтения сообщения. 2) [Дата подписи] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы подпись
сопровождалось указанием даты, на которую она поставлена. Если
такое указание требуется, но не представлено, датой, на которую
подпись считается поставленной, является дата, на которую
сообщение с подписью было получено ведомством, или, если это
разрешает Договаривающаяся Сторона, более ранняя дата. 3) [Подпись сообщения на бумаге] Если сообщение, адресованное ведомству Договаривающейся
Стороны, представлено на бумаге и требуется подпись, эта
Договаривающаяся Сторона: i) принимает собственноручную подпись, с учетом "iii"; ii) может разрешать вместо собственноручной подписи
использование других форм подписи, таких как оттиск или штемпель с
подписью, либо использование печати или маркировки со штриховым
кодом; iii) может требовать использование печати вместо
собственноручной подписи, если физическое лицо, подписывающее
сообщение, является гражданином Договаривающейся Стороны и адрес
такого лица находится на ее территории, или, если юридическое
лицо, от имени которого подписывается сообщение, учреждено в
соответствии с ее законодательством и имеет либо местонахождение,
либо действительное и нефиктивное промышленное или торговое
предприятие на ее территории. 4) [Подпись сообщений, представленных в электронной форме или
электронными средствами передачи, с появлением графического
изображения] Если Договаривающаяся Сторона разрешает представление
сообщений в электронной форме или электронными средствами
передачи, она считает такое сообщение подписанным, если на этом
сообщении, полученном ведомством этой Договаривающейся Стороны,
появляется графическое изображение подписи, приемлемое для этой
Договаривающейся Стороны согласно пункту 3. 5) [Подпись сообщений, представленных в электронной форме,
без появления графического изображения подписи] a) Если Договаривающаяся Сторона разрешает представление
сообщений в электронной форме, и графическое изображение подписи,
приемлемое для этой Договаривающейся Стороны согласно пункту 3, не
фигурирует на таком сообщении, полученном ведомством этой
Договаривающейся Стороны, Договаривающаяся Сторона может
требовать, чтобы сообщение было подписано с использованием подписи
в электронной форме, как предписано этой Договаривающейся
Стороной. b) Несмотря на подпункт "a", если Договаривающаяся Сторона
разрешает представление сообщений в электронной форме на
определенном языке и существуют требования, применимые к этой
Договаривающейся Стороне согласно Договору о патентной кооперации
( 895_001 ) в отношении подписей в электронной форме сообщений,
представленных в электронной форме на этом языке, которые не
приводят к появлению графического изображения подписи, ведомство
этой Договаривающейся Стороны принимает подпись в электронной
форме в соответствии с этими требованиями. c) Правило 8 (2) "b" применяется с учетом соответствующих
изменений. 6) [Исключение в отношении удостоверения подписи согласно
статье 8 (4) "b"] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы любая
подпись, упомянутая в пункте 5, была подтверждена способом
удостоверения подписей в электронной форме, указанным этой
Договаривающейся Стороной.
Правило 10
Подробности в отношении указаний
согласно статье 8 (5), (6) и (8)
1) [Указания согласно статье 8 (5)] a) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы в любом
сообщении были указаны:
i) имя и адрес заявителя, владельца или иного
заинтересованного лица;
ii) номер заявки или патента, к которому оно относится;
iii) если заявитель, владелец или иное заинтересованное
лицо зарегистрированы в ведомстве, номер или другое указание, в
соответствии с которым они так зарегистрированы. b) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы любое
сообщение представителя для целей процедуры в ведомстве содержало:
i) имя и адрес представителя;
ii) ссылку на доверенность или иное сообщение, в котором
указывается или указывалось о назначении этого представителя, на
основании которого указанный представитель действует;
iii) если представитель зарегистрирован в ведомстве, номер
или иное указание, в соответствии с которым он зарегистрирован. 2) [Адрес для переписки и адрес для вручения юридических
документов] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы адрес для
переписки, упомянутый в статье 8 (6) "i", и адрес для вручения
юридических документов, упомянутый в статье 8 (6) "ii", находились
на территории, предписанной этой Договаривающейся Стороной. 3) [Адрес, если представитель не назначен] Если представитель не назначен, и заявитель, владелец или
иное заинтересованное лицо представили в качестве своего адреса
адрес на территории, предписанной Договаривающейся Стороной
согласно пункту 2, эта Договаривающаяся Сторона считает такой
адрес адресом для переписки, упомянутым в статье 8 (6) "i", или
адресом для вручения юридических документов, упомянутым в статье 8
(6) "ii", как того требует Договаривающаяся Сторона, если только
этот заявитель, владелец или иное заинтересованное лицо специально
не указал другой такой адрес согласно статье 8 (6). 4) [Адрес, если представитель назначен] Если представитель назначен, Договаривающаяся Сторона считает
адрес этого представителя адресом для переписки, упомянутым в
статье 8 (6) "i", или адресом для вручения юридических документов,
упомянутым в статье 8 (6) "ii", как того требует Договаривающаяся
Сторона, если только этот заявитель, владелец или иное
заинтересованное лицо специально не указал другой такой адрес
согласно статье 8 (6). 5) [Санкции за невыполнение требований согласно статье 8 (8)] Ни одна Договаривающаяся Сторона не может предусматривать
отклонение заявки по причине невыполнения любого требования в
отношении представления регистрационного номера или иного указания
согласно пункту 1 "a"iii" и "b"iii".
Правило 11
Сроки в отношении сообщений согласно статье 8 (7) и (8)
1) [Сроки согласно статье 8 (7) и (8)] С учетом пункта 2 сроки, упомянутые в статье 8 (7) и (8),
составляют не менее двух месяцев с даты уведомления, упомянутого в
статье 8 (7). 2) [Исключение в отношении срока согласно статье 8 (8)] Если уведомление согласно статье 8 (7) не сделано по причине
того, что не представлены указания, позволяющие ведомству
связаться с заявителем, владельцем или иным заинтересованным
лицом, срок, упомянутый в статье 8 (8), составляет не менее трех
месяцев с даты, на которую ведомство получило сообщение,
упомянутое в статье 8 (7).
Правило 12
Подробности в отношении послабления,
касающегося сроков согласно статье 11
1) [Требования согласно статье 11 (1)] a) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
ходатайство, упомянутое в статье 11 (1):
i) было подписано заявителем или владельцем;
ii) содержало указание на то, что испрашивается продление
срока, и указание этого срока. b) Если ходатайство о продлении срока представлено по
истечении срока, Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
одновременно с подачей ходатайства были выполнены все требования,
в отношении которых применяется срок для совершения
соответствующего действия. 2) [Период и срок согласно статье 11 (1)] a) Период продления
срока, упомянутый в статье 11 (1), составляет не менее двух
месяцев с даты истечения не продленного срока. b) Срок, упомянутый в статье 11 (1) "ii", истекает не ранее
двух месяцев с даты истечения не продленного срока. 3) [Требования согласно статье 11 (2) "i"] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы ходатайство,
упомянутое в статье 11 (2): i) было подписано заявителем или владельцем; ii) содержало указание на то, что испрашивается послабление в
отношении несоблюдения срока, и указание этого срока. 4) [Срок для представления ходатайства согласно статье 11 (2)
"ii"] Срок, упомянутый в статье 11 (2) "ii", истекает не ранее, чем
через два месяца после уведомления ведомством о том, что заявитель
или владелец нарушили установленный ведомством срок. 5) [Исключения согласно статье 11 (3)] a) Ни от одной Договаривающейся Стороны не требуется согласно
статье 11 (1) или (2) предоставлять:
i) второе или любое последующее послабление в отношении
срока, для которого послабление уже было предоставлено согласно
статье 11 (1) или (2);
ii) послабление в отношении представления ходатайства о
послаблении согласно статье 11 (1) или (2) или ходатайства о
восстановлении согласно статье 12 (1);
iii) послабление в отношении срока для уплаты пошлин за
поддержание;
iv) послабление в отношении срока, упомянутого в
статье 13 (1), (2) или (3);
v) послабление в отношении срока для совершения действия в
апелляционной палате или ином органе по пересмотру, учрежденном в
рамках ведомства;
vi) послабление в отношении срока для действий в ходе
разбирательства между Сторонами. b) Ни от одной Договаривающейся Стороны, которая
предусматривает максимальный срок для выполнения всех требований
процедуры в ведомстве, не требуется согласно статье 11 (1) или (2)
предоставлять послабление в отношении срока для действий в этой
процедуре в отношении любых этих требований за пределами этого
максимального срока.
Правило 13
Подробности в отношении восстановления прав после
установления ведомством факта принятия надлежащих
мер или непреднамеренности согласно статье 12
1) [Требования согласно статье 12 (1) "i"] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы ходатайство,
упомянутое в статье 12 (1) "i", было подписано заявителем или
владельцем. 2) [Срок согласно статье 12 (1) "ii"] Сроком для подачи ходатайства и для выполнения требований
согласно статье 12 (1) "ii" является срок, истекающий раньше из
следующих: i) не менее двух месяцев с даты устранения причины
несоблюдения срока для совершения соответствующего действия; ii) не менее 12 месяцев с даты истечения срока для совершения
соответствующего действия, или если ходатайство относится к
неуплате пошлины за поддержание, не менее 12 месяцев с даты
истечения льготного срока, предусмотренного в статье 5 bis
Парижской конвенции ( 995_123 ). 3) [Исключения согласно статье 12 (2)] Исключения, упомянутые в статье 12 (2), представляют собой
несоблюдение срока: i) для совершения действия в апелляционной палате или ином
органе по пересмотру, учрежденном в рамках ведомства; ii) для подачи ходатайства о послаблении согласно статье 11
(1) или (2) или ходатайства о восстановлении согласно статье 12
(1); iii) упомянутого в статье 13 (1), (2) или (3); iv) для действий в ходе разбирательства между Сторонами.
Правило 14
Подробности в отношении исправления или дополнения
притязания на приоритет и восстановления
права приоритета согласно статье 13
1) [Исключение согласно статье 13 (1)] Ни одна Договаривающаяся Сторона не обязана предусматривать
исправление или дополнение притязания на приоритет согласно статье
13 (1) в случае получения ходатайства, упомянутого в статье 13 (1)
"i", после того, как заявитель подал ходатайство о досрочной
публикации или об ускоренном или быстром рассмотрении, если это
ходатайство о досрочной публикации или об ускоренном или быстром
рассмотрении отозвано до завершения технической подготовки к
публикации заявки. 2) [Требования согласно статье 13 (1) "i"] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы ходатайство,
упомянутое в статье 13 (1) "i", было подписано заявителем. 3) [Срок согласно статье 13 (1) "ii"] Срок, упомянутый в статье 13 (1) "ii", не должен быть меньше
срока для заявления приоритета после подачи международной заявки,
применимого к международной заявке в соответствии с Договором о
патентной кооперации ( 895_001 ). 4) [Сроки согласно статье 13 (2)] a) Срок, упомянутый во вступительной части статьи 13 (2),
истекает не ранее, чем два месяца с даты, на которую истек
приоритетный период. b) Сроком, упомянутым в статье 13 (2) "ii", является срок,
применяемый согласно подпункту "a", или срок, к которому завершена
любая техническая подготовка к публикации последующей заявки, в
зависимости от того, какой из них истекает раньше. 5) [Требования согласно статье 13 (2) "i"] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы упомянутое в
статье 13 (2) "i" ходатайство: i) было подписано заявителем; и ii) сопровождалось притязанием на приоритет, если заявка не
содержала притязание на приоритет предшествующей заявки. 6) [Требования согласно статье 13 (3)] a) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы упомянутое
в статье 13 (3) "i" ходатайство:
i) было подписано заявителем; и
ii) указывало ведомство, в которое подано ходатайство о
предоставлении копии предшествующей заявки, и дату подачи этого
ходатайства. b) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы:
i) заявление или иные доказательства в поддержку
ходатайства, упомянутого в статье 13 (3), были поданы в ведомство
в течение срока, установленного ведомством;
ii) копия предшествующей заявки, упомянутая в статье 13
(3) "iv", была представлена в ведомство в течение срока, который
составляет не менее одного месяца с даты, на которую ведомство, в
которое была подана предшествующая заявка, предоставило заявителю
эту копию. 7) [Срок согласно статье 13 (3) "iii"] Срок, упомянутый в статье 13 (3) "iii", истекает за два
месяца до истечения срока, предписанного правилом 4 (1).
Правило 15
Ходатайство о внесении записи
об изменении имени или адреса
1) [Ходатайство] Если заявитель или владелец остался прежним, но изменились
его имя или адрес, Договаривающаяся Сторона разрешает, чтобы
ходатайство о внесении записи об изменении имени или адреса было
подано в сообщении, подписанном заявителем или владельцем, и
содержало следующие указания: i) указание на то, что испрашивается внесение записи об
изменении имени или адреса; ii) номер соответствующей заявки или патента; iii) вносимое изменение; iv) имя и адрес заявителя или владельца до изменения. 2) [Пошлины] Договаривающаяся Сторона может требовать уплаты пошлины в
отношении ходатайства, упомянутого в пункте 1. 3) [Одно ходатайство] a) Одного ходатайства достаточно, даже если изменение
относится как к имени, так и к адресу заявителя или владельца. b) Одного ходатайства достаточно, даже если изменение
относится к нескольким заявкам или патентам одного и того же лица
или к одной или нескольким заявкам и одному или нескольким
патентам одного и того же лица, при условии, что в ходатайстве
указаны номера всех соответствующих заявок и патентов. В случае
подачи этого одного ходатайства на бумаге или любым другим
способом, разрешаемым ведомством, Договаривающаяся Сторона может
требовать, чтобы для каждой заявки и патента, к которым относится
ходатайство, была представлена его отдельная копия. 4) [Доказательства] Договаривающаяся Сторона может требовать предоставление
ведомству доказательства, только в том случае, если ведомство
имеет основания сомневаться в достоверности любого указания,
содержащегося в ходатайстве. 5) [Запрещение иных требований] Ни одна Договаривающаяся Сторона не может требовать в
отношении ходатайства, упомянутого в пункте 1, выполнение
требований, отличных от упомянутых в пунктах 1 - 4, если иное не
предусмотрено Договором или не предписано настоящей Инструкцией. В
частности, не может быть потребовано представление какого-либо
удостоверения, касающегося изменения. 6) [Уведомление] В случае невыполнения одного или нескольких требований,
применяемых Договаривающейся Стороной согласно пунктам 1 - 4,
ведомство уведомляет об этом заявителя или владельца, предоставляя
возможность выполнить любое такое требование и представить
замечания в течение не менее, чем двух месяцев с даты уведомления. 7) [Невыполнение требований] a) В случае невыполнения в срок согласно подпункту "b" одного
или нескольких требований, применяемых Договаривающейся Стороной
согласно пунктам 1 - 4, Договаривающаяся Сторона может
предусматривать отказ в приеме ходатайства, но не более жесткие
санкции. b) Срок, упомянутый в подпункте "a", составляет:
i) с учетом "ii", - не менее двух месяцев с даты
уведомления;
ii) если не представлены указания, позволяющие ведомству
связаться с лицом, подавшим ходатайство, упомянутое в пункте 1, -
не менее трех месяцев с даты, на которую это ходатайство было
получено ведомством. 8) [Изменение имени или адреса представителя, или адреса для
переписки или адреса для вручения юридических документов] С учетом соответствующих изменений, пункты 1 - 7 применяются
к любому изменению имени или адреса представителя и к любому
изменению, относящемуся к адресу для переписки или адресу для
вручения юридических документов.
Правило 16
Ходатайство о внесении записи об изменении
заявителя или владельца
1) [Ходатайство о внесении записи об изменении заявителя или
владельца] a) В случае изменения личности заявителя или владельца
Договаривающаяся Сторона допускает, чтобы ходатайство о внесении
записи об изменении было подано в сообщении, подписанном
заявителем или владельцем, либо новым заявителем или новым
владельцем, и содержало следующие указания:
i) указание на то, что испрашивается внесение записи об
изменении заявителя или владельца;
ii) номер соответствующей заявки или патента;
iii) имя и адрес заявителя или владельца;
iv) имя и адрес нового заявителя или нового владельца;
v) дату изменения личности заявителя или владельца;
vi) название государства, гражданином которого является
новый заявитель или новый владелец, если он является гражданином
какого-либо государства, название государства, в котором новый
заявитель или новый владелец имеет место жительства, при наличии
такового, и название государства, в котором новый заявитель или
новый владелец имеет действительное и нефиктивное промышленное или
торговое предприятие, при наличии такового;
vii) основание для испрашиваемого изменения. b) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
ходатайство содержало:
i) заявление о том, что информация, содержащаяся в
ходатайстве, является правильной и достоверной;
ii) информацию, касающуюся любого государственного
интереса этой Договаривающейся Стороны. 2) [Документация, касающаяся основания для изменения
заявителя или владельца] a) Если изменение заявителя или владельца является
результатом заключения контракта, Договаривающаяся Сторона может
требовать, чтобы это ходатайство содержало информацию, касающуюся
регистрации контракта, если регистрация является обязательной в
соответствии с применимым законодательством, и чтобы к
ходатайству, по выбору ходатайствующей Стороны, прилагался один из
следующих документов:
i) копия контракта, при этом может быть потребовано, чтобы
такая копия была заверена как соответствующая оригиналу контракта,
по выбору ходатайствующей Стороны, государственным нотариусом, или
любым иным компетентным государственным органом, или, если это
разрешается согласно применимому законодательству, представителем,
имеющим право вести дела в ведомстве;
ii) выписка из контракта, отражающая изменение, при этом
может быть потребовано, чтобы такая выписка была заверена как
действительная выписка из контракта, по выбору ходатайствующей
Стороны, государственным нотариусом, или любым другим компетентным
государственным органом, или, если это разрешается согласно
применимому законодательству представителем, имеющим право вести
дела в ведомстве;
iii) незаверенное свидетельство о передаче права
собственности по контракту, имеющее содержание, предписанное в
Типовом международном бланке в отношении свидетельства о передаче,
и подписанное как заявителем, так и новым заявителем, или как
владельцем, так и новым владельцем. b) Если изменение заявителя или владельца является
результатом слияния, либо реорганизации или разделения
юридического лица, Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
к ходатайству прилагалась копия документа, составленного
компетентным органом и доказывающего слияние, либо реорганизацию
или разделение юридического лица, и любое распределение
соответствующих прав, например, копия выписки из торгового
реестра. Договаривающаяся Сторона может также требовать, чтобы
копия была заверена как соответствующая оригиналу документа, по
выбору ходатайствующей Стороны, органом, выдавшим документ, или
государственным нотариусом или любым иным компетентным
государственным органом, или, если это разрешается согласно
применимому законодательству представителем, имеющим право вести
дела в ведомстве. c) Если изменение заявителя или владельца не является
результатом заключения контракта, слияния, либо реорганизации или
разделения юридического лица, а вызвано другими причинами,
например, действием права или решением суда, Договаривающаяся
Сторона может требовать, чтобы к ходатайству прилагалась копия
документа, доказывающего изменение. Договаривающаяся Сторона может
также требовать, чтобы копия была заверена как соответствующая
оригиналу документа, по выбору ходатайствующей Стороны, органом,
выдавшим документ, или государственным нотариусом или любым иным
компетентным государственным органом, либо, если это разрешается
согласно применимому законодательству представителем, имеющим
право вести дела в ведомстве. d) В случае изменения личности одного или нескольких, но не
всех созаявителей или совладельцев, Договаривающаяся Сторона может
требовать, чтобы в ведомство было представлено доказательство
согласия с изменением любого созаявителя или совладельца, на
которого не распространяется изменение. 3) [Перевод] Договаривающаяся Сторона может требовать перевод любого
документа, поданного согласно пункту 2, который представлен на
языке ином, чем принятый ведомством. 4) [Пошлины] Договаривающаяся Сторона может требовать уплаты пошлины в
отношении ходатайства, упомянутого в пункте 1. 5) [Одно ходатайство] Одного ходатайства достаточно, даже если изменение относится
к нескольким заявкам или патентам одного и того же лица или к
одной или нескольким заявкам и одному или нескольким патентам
одного и того же лица, при условии, что изменение заявителя или
владельца одинаковое для всех соответствующих заявок и патентов, и
в ходатайстве указаны номера всех соответствующих заявок и
патентов. В случае представления этого одного ходатайства на
бумаге или любым другим способом, разрешаемым ведомством,
Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы для каждой заявки
и патента, к которым относится ходатайство, была представлена его
отдельная копия. 6) [Доказательства] Договаривающаяся Сторона может требовать представления
ведомству доказательств или, в случае пункта 2, дополнительных
доказательств, только в том случае, если это ведомство имеет
основания сомневаться в достоверности любого указания,
содержащегося в ходатайстве или в любом документе, упомянутом в
настоящем правиле, либо в точности любого перевода, упомянутого в
пункте 3. 7) [Запрещение иных требований] Ни одна Договаривающаяся Сторона не может требовать в
отношении ходатайства, упомянутого в настоящем правиле, выполнение
формальных требований, отличных от упомянутых в пунктах 1 - 6,
если иное не предусмотрено Договором или не предписано настоящей
Инструкцией. 8) [Уведомление; невыполнение требований] С учетом соответствующих изменений, правило 15 (6) и (7)
применяется в случае невыполнения одного или нескольких
требований, применяемых согласно пунктам 1 - 5, или в случае, если
доказательства или дополнительные доказательства требуются
согласно пункту 6. 9) [Исключение в отношении авторства] Договаривающаяся Сторона может исключить применение этого
правила в отношении изменений в авторстве. Понятие авторства
определяется в соответствии с применимым законодательством.
Правило 17
Ходатайство о внесении записи о лицензии или залоге
1) [Ходатайство о внесении записи о лицензии] a) Если согласно применимому законодательству может быть
внесена запись о лицензии в отношении заявки или патента,
Договаривающаяся Сторона разрешает, чтобы ходатайство о внесении
записи об этой лицензии было подано в сообщении, подписанном
лицензиаром или лицензиатом, с указанием:
i) того, что испрашивается внесение записи о лицензии;
ii) номера соответствующей заявки или патента;
iii) имени и адреса лицензиара;
iv) имени и адреса лицензиата;
v) того, какой является лицензия - исключительной или
неисключительной;
vi) названия государства, гражданином которого является
лицензиат, если он является гражданином какого-либо государства,
названия государства, в котором лицензиат имеет местожительство,
при наличии такового, и названия государства, в котором лицензиат
имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое
предприятие, при наличии такового. b) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
ходатайство содержало:
i) заявление о том, что информация, содержащаяся в
ходатайстве, является правильной и достоверной;
ii) информацию, касающуюся любого государственного
интереса этой Договаривающейся Стороны;
iii) информацию, касающуюся регистрации лицензии, если
регистрация является обязательной в соответствии с применимым
законодательством;
iv) дату и срок действия лицензии. 2) [Документация, касающаяся основания для лицензии] a) Если лицензия является результатом свободно заключенного
соглашения, Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы к
ходатайству по выбору ходатайствующей Стороны прилагался один из
следующих документов:
i) копия соглашения, при этом может быть потребовано,
чтобы такая копия была заверена как соответствующая оригиналу
соглашения, по выбору ходатайствующей Стороны государственным
нотариусом или любым иным компетентным государственным органом
или, если это разрешается согласно применимому законодательству,
представителем, имеющим право вести дела в ведомстве.
ii) выписка из соглашения, содержащая те части данного
соглашения, которые отражают лицензируемые права и их объем, при
этом может быть потребовано, чтобы такая выписка была заверена как
действительная выписка из соглашения по выбору ходатайствующей
Стороны государственным нотариусом или иным компетентным
государственным органом или, если это разрешается согласно
применимому законодательству, представителем, имеющим право вести
дела в ведомстве. b) Если лицензия является результатом свободно заключенного
соглашения, Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы любой
заявитель, владелец, лицензиат исключительной лицензии,
созаявитель, совладелец или солицензиат исключительной лицензии,
не являющийся участником этого соглашения, дал свое согласие на
внесение записи об этом соглашении в сообщении, представленном в
ведомство. c) Если лицензия не является результатом свободно
заключенного соглашения, например, является результатом действия
права или решения суда, Договаривающаяся Сторона может требовать,
чтобы к ходатайству была приложена копия документа, доказывающего
наличие лицензии. Договаривающаяся Сторона может также требовать,
чтобы эта копия была заверена как соответствующая оригиналу
документа, по выбору ходатайствующей Стороны органом, выдавшим
документ, или государственным нотариусом, или любым иным
компетентным государственным органом, либо, если это разрешается
согласно применимому законодательству, представителем, имеющим
право вести дела в ведомстве. 3) [Перевод] Договаривающаяся Сторона может требовать перевод любого
документа, поданного согласно пункту 2, который представлен на
языке ином, чем принятый ведомством. 4) [Пошлины] Договаривающаяся Сторона может требовать уплаты пошлины в
отношении ходатайства, упомянутого в пункте 1. 5) [Одно ходатайство] С учетом соответствующих изменений, правило 16 (5)
применяется к ходатайствам о внесении записи о лицензии. 6) [Доказательства] С учетом соответствующих изменений, правило 16 (6)
применяется к ходатайствам о внесении записи о лицензии. 7) [Запрещение иных требований] Ни одна Договаривающаяся Сторона не может требовать в
отношении ходатайства, упомянутого в пункте 1, выполнение
формальных требований, отличных от упомянутых в пунктах 1 - 6,
если иное не предусмотрено Договором или не предписано настоящей
Инструкцией. 8) [Уведомление; невыполнение требований] С учетом соответствующих изменений, правило 15 (6) и (7)
применяется в случае невыполнения одного или нескольких
требований, применяемых согласно пунктам 1 - 5, или в случае, если
доказательства или дополнительные доказательства требуются
согласно пункту 6. 9) [Ходатайство о внесении записи о залоге или аннулировании
записи о лицензии или залоге] С учетом соответствующих изменений, пункты 1 - 8 применяются
к ходатайствам о: i) внесении записи о залоге в отношении заявки или патента; ii) аннулировании записи о лицензии или залоге в отношении
заявки или патента.
Правило 18
Ходатайство об исправлении ошибки
1) [Ходатайство] a) Если заявка, патент или любое ходатайство, направленное в
ведомство в отношении заявки или патента, содержит не связанную с
поиском или экспертизой по существу ошибку, которая исправима
ведомством согласно применимому законодательству, ведомство
разрешает подачу ходатайства об исправлении этой ошибки в
материалах и публикациях ведомства в сообщении, представленном
этому ведомству, подписанном заявителем или владельцем и
содержащем следующие указания:
i) указание на то, что испрашивается исправление ошибки;
ii) номер соответствующей заявки или патента;
iii) указание на исправляемую ошибку;
iv) указание на вносимое исправление;
v) имя и адрес ходатайствующей Стороны. b) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы к
ходатайству прилагалась заменяющая часть или часть, содержащая
исправление, или, если применяется пункт 3, такая заменяющая часть
или часть, содержащая исправление, для каждой заявки и патента, к
которым относится ходатайство. c) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
ходатайство сопровождалось заявлением ходатайствующей Стороны о
том, что ошибка сделана непреднамеренно. d) Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы
ходатайство сопровождалось заявлением ходатайствующей Стороны о
том, что упомянутое ходатайство было подано без необоснованной
задержки или, по выбору Договаривающейся Стороны, что оно было
подано без намеренной задержки, сразу после обнаружения ошибки. 2) [Пошлины] a) С учетом подпункта "b" Договаривающаяся Сторона может
требовать уплаты пошлины в отношении ходатайства согласно пункту
1. b) Ведомство исправляет свои собственные ошибки ex officio
или по просьбе, без взимания пошлины. 3) [Одно ходатайство] С учетом соответствующих изменений правило 16 (5) применяется
к ходатайствам об исправлении ошибки, при условии, что ошибка и
испрашиваемое исправление одинаковы для всех соответствующих
заявок и патентов. 4) [Доказательства] Договаривающаяся Сторона может требовать, чтобы ведомству
были представлены доказательства в поддержку ходатайства только в
том случае, если ведомство имеет основания сомневаться в том, что
предполагаемая ошибка действительно является ошибкой, или если оно
имеет основания сомневаться в достоверности какого-либо материала
или документа, представленного в связи с ходатайством об
исправлении ошибки. 5) [Запрещение иных требований] Ни одна Договаривающаяся Сторона не может требовать в
отношении ходатайства, упомянутого в пункте 1, выполнение
формальных требований, отличных от предусмотренных в пунктах 1 -
4, если иное не предусмотрено Договором или не предписано
настоящей Инструкцией. 6) [Уведомление; невыполнение требований] С учетом соответствующих изменений, правило 15 (6) и (7)
применяется в случае невыполнения одного или нескольких
требований, применяемых согласно пунктам 1 - 3 или в случае, если
доказательство требуется согласно пункту 4. 7) [Исключения] a) Договаривающаяся Сторона может исключить применение этого
правила в отношении изменений в авторстве. Понятие авторства
определяется в соответствии с применимым законодательством. b) Договаривающаяся Сторона может исключить применение этого
правила в отношении любой ошибки, которая должна быть исправлена в
этой Договаривающейся Стороне согласно процедуре повторной выдачи
патента.
Правило 19
Способ идентификации заявки без ее номера
1) [Способ идентификации] Если необходимо идентифицировать заявку по ее номеру, но
такой номер еще не присвоен или не известен заинтересованному лицу
или его представителю, заявка считается идентифицированной, если
по выбору этого лица представлено одно из следующих сведений: i) временный номер заявки, присвоенный ведомством, при
наличии такового; ii) копия заявления в заявке вместе с датой, на которую
заявка была отослана в ведомство; iii) номер дела, присвоенный заявке заявителем или его
представителем и указанный в заявке, вместе с именем и адресом
заявителя, названием изобретения и датой, на которую заявка была
отослана в ведомство. 2) [Запрещение иных требований] Ни одна Договаривающаяся Сторона не может требовать
представление средств идентификации, отличных от упомянутых в
пункте 1, в целях идентификации заявки, если ее номер еще не
присвоен или неизвестен заинтересованному лицу или его
представителю.
Правило 20
Утверждение Типовых международных бланков
1) [Типовые международные бланки] a) В соответствии со статьей 14 (1) "c" Ассамблея утверждает
на каждом из языков, упомянутых в статье 25 (1), Типовые
международные бланки в отношении:
i) доверенности;
ii) ходатайства о внесении записи об изменении имени или
адреса;
iii) ходатайства о внесении записи об изменении заявителя
или владельца;
iv) свидетельства о передаче права;
v) ходатайства о внесении или аннулировании записи о
лицензии;
vi) ходатайства о внесении или аннулировании записи о
залоге;
vii) ходатайства об исправлении ошибки. 2) [Изменения, упомянутые в правиле 3 (2) "i"] Ассамблея утверждает изменения к бланку заявления в
соответствии с Договором о патентной кооперации ( 895_001 ),
упомянутые в правиле 3 (2) "i". 3) [Предложения, внесенные Международным бюро] Международное бюро вносит на рассмотрение Ассамблеи
предложения, касающиеся: i) утверждения Типовых международных бланков, упомянутых в
пункте 1; ii) изменений к бланку заявления в соответствии с Договором о
патентной кооперации, упомянутых в пункте 2.
Правило 21
Требование единогласия согласно статье 14 (3)
Утверждение или внесение поправок в следующие правила требует
единогласного решения: i) любые правила согласно статье 5 (1) "a"; ii) любые правила согласно статье 6 (1) "iii"; iii) любые правила согласно статье 6 (3); iv) любые правила согласно статье 7 (2) "a"iii"; v) правило 8 (1) "a"; vi) настоящее правило.
Согласованные заявления
Дипломатической конференции в отношении
Договора о патентном праве и Инструкции
к этому Договору
1. При принятии Дипломатической конференцией статьи 1 "xiv"
понималось, что слова "процедура в ведомстве" не будут включать
судебные процедуры в соответствии с применимым законодательством. 2. При принятии Дипломатической конференцией статей 1 "xvii",
16 и 17 (2) "v" понималось, что: 1) Ассамблея PLT в соответствующих случаях будет созываться
совместно с заседаниями Ассамблеи PCT. 2) в дополнение к государствам-участникам PCT, с
Договаривающимися Сторонами PLT в соответствующих случаях будут
проводиться консультации в связи с предлагаемым внесением
изменений в Административную инструкцию к PCT. 3) Генеральный директор предлагает для принятия решения
Ассамблеей PCT, чтобы в соответствующих случаях Договаривающиеся
Стороны PLT, которые не являются участниками PCT, приглашались в
качестве наблюдателей на заседания Ассамблеи и других органов PCT. 4) Если Ассамблея PLT согласно статье 16 принимает решение,
что какой-либо пересмотр, поправка или изменение в PCT должны
применяться для целей PLT, Ассамблея может в каждом отдельном
случае предусматривать переходные положения согласно PLT. 3. При принятии статей 6 (5) и 13 (3) и правил 4 и 14
Дипломатическая конференция настоятельно просила Всемирную
организацию интеллектуальной собственности ускорить создание
системы цифровой библиотеки для приоритетных документов. Такая
система отвечала бы интересам патентообладателей и других лиц,
желающих получить доступ к приоритетным документам. 4. С целью содействия применению правила 8 (1) "a" настоящего
Договора, Дипломатическая конференция обращается к Генеральной
Ассамблее Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) и Договаривающимся Сторонам с просьбой оказать
развивающимся и наименее развитым странам, а также странам с
переходной экономикой дополнительную техническую помощь для
выполнения ими обязательств по настоящему Договору, еще до его
вступления в силу. Дипломатическая конференция также призывает промышленно
развитые страны с рыночной экономикой в ответ на просьбу и на
взаимно согласованных условиях предоставить техническое и
финансовое сотрудничество в интересах развивающихся и наименее
развитых стран, а также стран с переходной экономикой. Дипломатическая конференция обращается к Генеральной
Ассамблее ВОИС с просьбой после вступления настоящего Договора в
силу осуществлять контроль и оценку хода такого сотрудничества на
каждой очередной сессии. 5. При принятии правил 12 (5) "vi" и 13 (3) "iv"
Дипломатической конференцией понималось, что хотя и целесообразно
исключать действия в ходе разбирательства между Сторонами из сферы
послабления, предусмотренного статьями 11 и 12, было бы
желательно, чтобы применимое законодательство Договаривающихся
Сторон при этих обстоятельствах предусматривало соответствующее
послабление, которое учитывало бы различные интересы третьих
Сторон, а также интересы других лиц, не являющихся участниками
этих разбирательств. 6. Было решено, что любой спор, возникающий между двумя или
несколькими Договаривающимися Сторонами в отношении толкования или
применения настоящего Договора и Инструкции к нему, может быть
урегулирован путем консультаций или посредничества при содействии
Генерального директора.
Договор не вступил в силу на 15.01.2002. Россия не участвует.вгору