Документ 91-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.04.2019, підстава - 288-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2012 р. № 91
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 42 від 30.01.2013
№ 906 від 11.12.2013
№ 284 від 29.04.2015
№ 925 від 11.11.2015
№ 412 від 06.07.2016
№ 260 від 12.04.2017
№ 288 від 03.04.2019}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. № 91

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (далі - субвенція).

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України і Законі України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

3. Субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження атомних електростанцій державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (далі - Компанія), насамперед на:

реалізацію проектів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, в тому числі виготовлення проектної документації, захисних споруд цивільного захисту, технічну інвентаризацію, яких проведено відповідно до законодавства;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 288 від 03.04.2019}

закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду;

навчання населення користуванню об’єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання;

фінансування у разі потреби об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об’єктів, зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, об’єктів житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, систем зв’язку;

погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за субвенцією у попередніх роках і зареєстрована органами Казначейства.

Переліки відповідних об’єктів, засобів та препаратів формуються і затверджуються головним розпорядником субвенції, визначеним законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за пропозиціями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а переліки засобів індивідуального захисту органів дихання і захисних споруд цивільного захисту - також за погодженням з ДСНС. При цьому переліки засобів індивідуального захисту органів дихання формуються з урахуванням вимог Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1597; 2013 р., № 29, ст. 989).

Проекти, реалізація яких розпочалась за рахунок субвенції у попередніх роках та строк реалізації яких не перевищує три роки, включаються до плану фінансування для завершення їх реалізації.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 288 від 03.04.2019}

Проекти будівництва подаються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, а також розробляються відповідно до державних будівельних норм та стандартів і повинні забезпечити комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 288 від 03.04.2019}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 284 від 29.04.2015}

4. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється в обсязі, що визначається за формулою:

S = S0 x H x K x N,

де S0 - загальний обсяг субвенції, передбачений законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

H - питома вага реалізованої (відпущеної) електричної енергії атомної електростанції в загальному обсязі реалізованої (відпущеної) електричної енергії Компанії, що визначається як відношення планованого показника річного обсягу реалізованої (відпущеної) електричної енергії атомної електростанції до відповідного показника Компанії;

K - коефіцієнт співвідношення розподілу субвенції між місцевими бюджетами, визначеного частиною першою статті 12-2 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, який дорівнює для обласних бюджетів - 0,3, для бюджетів районів та міст обласного підпорядкування - 0,55, для бюджетів монофункціональних міст - супутників ядерних установок - 0,15;

N - питома вага чисельності населення, яке проживає на території зони спостереження, що визначається за формулою:

N = Nіk/ Nk,

де Nik - чисельність населення, яке постійно проживає на території зони спостереження в і-й адміністративно-територіальній одиниці k-го типу (області, району чи міста обласного підпорядкування, монофункціонального міста - супутника ядерної установки);

Nk - загальна чисельність населення, яке постійно проживає в межах усіх адміністративно-територіальних одиниць k-го типу (областей, районів чи міст обласного підпорядкування, монофункціональних міст - супутників ядерних установок), на територію яких поширюється зона спостереження.

Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється у 2019 році згідно з додатком.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 42 від 30.01.2013, № 284 від 29.04.2015, № 412 від 06.07.2016, № 260 від 12.04.2017, № 288 від 03.04.2019}

5. Видатки, пов’язані з фінансуванням будівництва та реконструкції об’єктів за рахунок субвенції, здійснюються згідно з Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), за наявності затвердженої відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), проектної документації.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 284 від 29.04.2015}

інформує щомісяця до 15 числа головного розпорядника субвенції і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об’єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

9. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування подають щомісяця до 15 числа головному розпоряднику субвенції інформацію про використання субвенції в розрізі об’єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 288)

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження, на 2019 рік

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції,
тис. гривень

Зона спостереження Запорізької АЕС

Обласний бюджет Запорізької області

7163,3

Обласний бюджет Дніпропетровської області

11272,6

Обласний бюджет Херсонської області

44

Районний бюджет Василівського району

3007,1

Районний бюджет Великобілозерського району

935,7

Районний бюджет Запорізького району

8,5

Районний бюджет Кам’янсько-Дніпровського району

4940,5

Районний бюджет Нікопольського району

2905,7

Районний бюджет Томаківського району

1144,7

Районний бюджет Верхньорогачицького району

97,2

Бюджет м. Нікополя

14418,3

Бюджет м. Марганця

6422,1

Бюджет м. Енергодара

9240

Зона спостереження Рівненської АЕС

Обласний бюджет Рівненської області

6427,8

Обласний бюджет Волинської області

2564,7

Районний бюджет Володимирецького району

9073,5

Районний бюджет Сарненського району

558,8

Районний бюджет Костопільського району

141

Районний бюджет Маневицького району

6712,9

Бюджет м. Вараша

4496,2

Зона спостереження Хмельницької АЕС

Обласний бюджет Хмельницької області

3501,2

Обласний бюджет Рівненської області

1531,3

Районний бюджет Славутського району

1116

Районний бюджет Ізяславського району

2177,1

Районний бюджет Білогірського району

219

Районний бюджет Шепетівського району

64,3

Районний бюджет Острозького району

1728,7

Районний бюджет Гощанського району

531,1

Районний бюджет Здолбунівського району

311,4

Бюджет м. Славути

2160,8

Бюджет м. Острога

917,9

Бюджет м. Нетішина

2516,2

Зона спостереження Южно-Української АЕС

Обласний бюджет Миколаївської області

8745

Районний бюджет Арбузинського району

3146,3

Районний бюджет Братського району

1579,6

Районний бюджет Вознесенського району

2384,1

Районний бюджет Доманівського району

2895,7

Районний бюджет Первомайського району

619,5

Бюджет м. Вознесенська

5407,2

Бюджет м. Южноукраїнська

4372,5

Усього


137499,5

{Додаток в редакції Постанови КМ № 42 від 30.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 906 від 11.12.2013; в редакції Постанов КМ № 284 від 29.04.2015, № 925 від 11.11.2015, № 412 від 06.07.2016, № 260 від 12.04.2017, № 288 від 03.04.2019}вгору