Документ 915-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.10.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2012 р. № 915
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362 “Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3718; 2012 р., № 43, ст. 1668) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. № 915

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362

1. Назву та постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги”;

“Затвердити Порядок і умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додаються.”.

2. Порядок і умови проведення конкурсу та вимоги до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. № 1362
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. № 915)

ПОРЯДОК І УМОВИ
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

Загальні питання

1. Ці Порядок і умови визначають механізм проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс), та вимоги до їх професійного рівня.

2. Конкурс проводиться комісіями, що утворюються головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - комісії), та полягає у відборі кращих адвокатів, які подали заяву про участь у конкурсі та документи, передбачені пунктом 18 цих Порядку і умов (далі - претенденти).

3. Рішення про проведення конкурсу приймається Мін’юстом за поданням Координаційного центру з надання правової допомоги (далі -Координаційний центр) з метою відбору претендентів для включення їх до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (далі - реєстри адвокатів).

Зазначене рішення повинно містити найменування адміністративно-територіальної одиниці (одиниць), на території якої (яких) проводиться конкурс, період його проведення, іншу необхідну інформацію, а також мінімальну підсумкову оцінку претендента, достатню для його включення до відповідного реєстру адвокатів.

Координаційний центр розробляє план-графік проведення кожного конкурсу, який затверджується Мін’юстом.

Оголошення конкурсу

4. Оголошення про проведення конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Мін’юсту, веб-сайтах Координаційного центру (єдиному веб-порталі безоплатної правової допомоги), відповідних головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції), відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр з надання правової допомоги) та в місцевих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання претендентами заяв про участь у конкурсі (далі - заява).

5. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження головного управління юстиції, що забезпечує проведення конкурсу;

підстава для проведення конкурсу;

види правових послуг, для надання яких здійснюється відбір претендентів;

вимоги до професійного рівня претендентів;

перелік необхідних для участі в конкурсі документів;

спосіб та кінцевий строк подання претендентами заяв;

умови залучення відібраних претендентів до надання безоплатної вторинної правової допомоги (на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору);

дата і місце проведення етапів конкурсу;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти та інші контактні дані осіб, які забезпечують зв’язок з претендентами.

Комісія

6. Комісія утворюється на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій оголошено конкурс, у складі не менш як сім осіб. Персональний склад комісії затверджується відповідним головним управлінням юстиції. Головою та секретарем комісії визначаються посадові особи відповідного головного управління юстиції.

7. Склад комісії формується з представників адвокатури, Мін’юсту, Координаційного центру, відповідного головного управління юстиції, центру з надання правової допомоги, а також суддів та представників громадських організацій (за їх згодою) відповідного регіону.

У разі потреби комісія за своїм рішенням може для проведення розгляду поданих претендентами документів, оцінювання тестових завдань претендентів та результатів індивідуальних співбесід з ними утворювати робочі групи у складі не менш як трьох членів комісії.

8. Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах і не можуть брати участі у конкурсі як претенденти.

9. Комісія:

забезпечує розгляд документів, поданих претендентами, проведення їх анонімного письмового тестування (далі - тестування) та індивідуальних співбесід з ними;

оцінює претендентів за критеріями та методикою, визначеними цими Порядком і умовами;

забезпечує формування, затверджує та подає відповідному головному управлінню юстиції списки адвокатів для включення їх до локальних реєстрів реєстрів адвокатів (далі - локальні реєстри адвокатів);

забезпечує відкритість та прозорість проведення конкурсу, захист персональних даних і конфіденційність результатів оцінювання претендентів;

здійснює інші повноваження щодо організації та проведення конкурсу згідно з цими Порядком і умовами.

10. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

11. Рішення комісії приймається більшістю голосів від її складу та оформляється протоколом, який підписується протягом трьох робочих днів після проведення засідання всіма членами комісії, присутніми на ньому (далі - протокол). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

12. Конкурс вважається таким, що завершився, з дня затвердження комісією списків відібраних претендентів для включення їх до локальних реєстрів адвокатів.

Документи, передбачені пунктом 18 цих Порядку і умов, зберігаються у відповідному центрі з надання правової допомоги протягом 10 років з дня виключення адвоката з реєстру адвокатів та протягом п’яти років з дня їх передачі головними управліннями юстиції - у разі подання таких документів претендентами, які за результатами оцінювання набрали кількість балів менше визначеної мінімальної підсумкової оцінки, достатньої для включення їх до реєстру (реєстрів) адвокатів.

Інші документи, передбачені цими Порядком і умовами, зберігаються у відповідному головному управлінні юстиції протягом п’яти років з дня виключення адвоката з реєстру адвокатів, а у разі, якщо претендент за результатами оцінювання набрав кількість балів менше визначеної мінімальної підсумкової оцінки, достатньої для включення його до реєстру (реєстрів) адвокатів, - протягом п’яти років з дня завершення конкурсу.

Вимоги до професійного рівня претендентів

13. Претенденти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, повинні відповідати таким вимогам щодо їх професійного рівня:

наявність свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

знання нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини;

знання норм процесуального та матеріального права;

знання та дотримання правил адвокатської етики;

вміння складати процесуальні заяви, скарги та інші документи правового характеру;

вміння працювати з правовими базами даних;

володіння державною мовою (володіння англійською мовою та/або мовами національних меншин, які на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці становлять значну частину населення, є перевагою);

досвід роботи (є перевагою).

Критерії та методика оцінювання претендентів

14. Претендент оцінюється комісією за такими критеріями:

досвід адвокатської діяльності;

спеціалізація адвоката;

наявність або відсутність заяв (скарг) щодо поведінки адвоката і застосування до нього протягом останніх трьох років дисциплінарних стягнень;

повнота виконання тестового завдання;

мотивація до надання безоплатної правової допомоги;

комунікабельність;

емоційна врівноваженість;

вміння претендента представити приклади надання ним правової допомоги.

15. Оцінювання претендента за результатами кожного етапу конкурсу здійснюється за п’ятибальною шкалою за формою, затвердженою Мін’юстом, шляхом проставляння напроти кожного з критеріїв оцінки рівня відповідності йому претендента.

Підсумкова оцінка претендента за результатами всіх етапів конкурсу узагальнюється у порядку та за формою, затвердженими Мін’юстом.

Подання документів для участі у конкурсі

16. Заява за встановленою Мін’юстом формою та документи, передбачені пунктом 18 цих Порядку і умов, подаються претендентами у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк відповідному головному управлінню юстиції, а також районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції (далі - управління юстиції) або в електронній формі у порядку, встановленому Мін’юстом.

Реєстрація заяви та документів претендентів в управліннях юстиції здійснюється з дотриманням вимог, передбачених пунктами 17 і 18 цих Порядку і умов.

Після реєстрації заяви претендента управління юстиції надсилають у дводенний строк подані ним заяву та документи відповідному головному управлінню юстиції.

Заява та документи, подані безпосередньо головному управлінню юстиції, реєструються зазначеним управлінням.

17. Подані претендентом головному управлінню (управлінню) юстиції заява та документи реєструються в журналі реєстрації заяв та документів, сторінки якого прошнуровуються, нумеруються та скріплюються печаткою відповідного головного управління (управління) юстиції.

Під час реєстрації заяви у журналі зазначаються такі відомості:

порядковий номер і дата подання заяви;

прізвище, ім’я, по батькові претендента, адреса, за якою зареєстрований претендент, або фактична адреса його проживання, номер контактного телефону, адреса електронної пошти;

дата і час внесення запису до журналу;

перелік поданих документів;

прізвище, ім’я, по батькові особи, що зареєструвала заяву.

Журнал реєстрації заяв та документів надсилається наступного дня після завершення строку їх подання управліннями юстиції відповідному головному управлінню юстиції.

18. Претендент подає разом із заявою такі документи:

копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, трудової книжки, документів про освіту;

біографічну довідку та анкету за встановленою Мін’юстом формою, мотиваційний лист (до 500 слів) у довільній формі за підписом претендента.

Відсутність у претендента трудової книжки зазначається у заяві.

Забороняється вимагати від претендента подання документів, не передбачених цим пунктом.

19. Документи, подані претендентами, попередньо перевіряються на відповідність вимогам цих Порядку і умов та подаються відповідним головним управлінням юстиції на розгляд комісії.

20. За достовірність відомостей, що містяться у поданих документах, відповідає претендент.

Головне управління юстиції з метою перевірки достовірності відомостей, що містяться у поданих претендентом документах, може звернутися із запитом до відповідних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

У разі встановлення факту подання претендентом документів, що містять недостовірні відомості, він за рішенням комісії не допускається до участі у конкурсі.

21. До участі у конкурсі за рішенням комісії допускаються претенденти, які подали необхідні документи з дотриманням вимог цих Порядку і умов.

22. У разі коли претенденти на участь у конкурсі відсутні або не відібрано жодного з претендентів, Мін’юст за поданням Координаційного центру повторно приймає рішення про проведення конкурсу відповідно до вимог цих Порядку і умов.

Проведення конкурсу

23. Обов’язковими умовами конкурсу є відкритість та прозорість його проведення, а також збереження конфіденційності інформації про претендентів.

24. Під час проведення конкурсу комісією та її членами забезпечуються:

дотримання принципу змагальності претендентів та створення можливості участі у ньому кожного, хто відповідає вимогам, визначеним цими Порядком і умовами;

рівний доступ претендентів до інформації про порядок та умови проведення конкурсу.

Перед початком оцінювання претендентів щоразу під час проведення конкурсу члени комісії підписують заяву про відсутність конфлікту інтересів та зобов’язання щодо нерозголошення результатів оцінювання. У разі наявності конфлікту інтересів у члена комісії він підписує відповідну заяву та не бере участі у засіданнях комісії та проведенні конкурсу. Форми зазначених заяв встановлюються Мін’юстом.

25. Конкурс проводиться трьома етапами.

26. На першому етапі комісія:

розглядає документи, подані претендентами, оцінює їх згідно з критеріями досвіду адвокатської діяльності, спеціалізації адвоката, наявності або відсутності заяв (скарг) щодо поведінки адвоката та застосування до нього протягом останніх трьох років дисциплінарних стягнень;

затверджує графік проведення індивідуальних співбесід з претендентами тривалістю не менш як 15 хвилин з урахуванням того, що співбесіда проводиться не менш як трьома членами комісії.

27. На другому етапі проводиться тестування претендентів (виконання тестового завдання) відповідно до переліку питань, затверджених Мін’юстом.

Примірники тестового завдання прошиваються, опечатуються і упаковуються в конверти (окремо для кожного претендента), які опечатуються у Координаційному центрі. На конвертах розміщується напис “Увага! Не відкривати без спеціальної вказівки секретаря конкурсної комісії”. Примірники, що містять тестові завдання, разом з правильними відповідями упаковуються в конверти та опечатуються у Координаційному центрі окремо для кожного члена кожної конкурсної комісії.

У день проведення тестування секретар конкурсної комісії реєструє претендентів, кожному з яких особисто під розписку видається опечатаний конверт з тестовим завданням, присвоюється індивідуальний порядковий номер і повідомляється про дату проведення індивідуальної співбесіди.

Після завершення реєстрації секретар конкурсної комісії у присутності зареєстрованих претендентів оголошує про початок тестування, яке відбувається у присутності не менш як двох третин складу комісії, після чого претенденти відкривають конверти з тестовими завданнями, зазначають на примірнику такого завдання індивідуальний порядковий номер, присвоєний під час реєстрації, та розпочинають його виконання.

Після завершення тестування секретар комісії в присутності не менш як двох третин складу комісії збирає письмові відповіді претендентів, а список зареєстрованих претендентів упаковує в конверт та опечатує, після чого відкриває конверти з питаннями і правильними відповідями на них та передає їх разом з тестовими завданнями претендентів членам комісії.

Виконання тестового завдання претендентом оцінюється комісією за десятибальною шкалою шляхом визначення середньої оцінки за результатами відповідей на кожне питання.

Перевірене тестове завдання претендента підписується не менш як трьома членами комісії, які його перевіряли.

З результатами тестування претендент може ознайомитися під час індивідуальної співбесіди.

28. На третьому етапі проводиться індивідуальна співбесіда з кожним претендентом, під час якої оцінюються рівень його мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади надання ним правової допомоги.

Індивідуальна співбесіда проводиться за графіком, затвердженим комісією. За заявою претендента, який з поважної причини не може (не зміг) взяти участь в індивідуальній співбесіді за графіком, комісія може призначити її проведення в інший день у межах визначеного періоду проведення конкурсу.

У день проведення індивідуальної співбесіди секретар комісії у присутності не менш як двох третин її складу відкриває конверт із списком претендентів та ідентифікує їх за участю інших членів комісії.

Під час ідентифікації претендентів не допускається позначення прізвищ на тестових завданнях.

29. Середня оцінка за результатами виконання претендентом тестового завдання використовується комісією під час оцінювання претендента за результатами другого етапу конкурсу за формою, затвердженою Мін’юстом.

Оцінювання претендента за результатами другого етапу конкурсу проводиться членами комісії, які не брали участь в оцінюванні тестового завдання відповідного претендента, крім випадків, коли комісія проводить оцінювання у повному складі.

У разі виявлення помилок, допущених членами комісії, які проводили оцінювання тестового завдання претендента, вони виправляються. Факт виправлення таких помилок фіксується у протоколі засідання комісії.

Під час індивідуальної співбесіди комісія заслуховує претендента та бере до уваги його здатність висловлювати свої думки, тактовність, готовність взяти на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати зв’язки з особами, які потребують правової допомоги, виявляти творчий підхід до роботи, зміст мотиваційного листа і відповідей претендента на мотиваційні питання тестового завдання.

Результати конкурсу

30. За результатами конкурсу відбираються претенденти, які набрали не менше визначеної мінімальної підсумкової оцінки, достатньої для включення їх до реєстру (реєстрів) адвокатів, і формується їх список (списки) за рейтинговим принципом.

31. Список (списки) відібраних претендентів передається у дводенний строк з дня підписання протоколу засідання комісії, на якому вони затверджені, відповідному головному управлінню юстиції для подальшого їх включення до локального реєстру (реєстрів) адвокатів.

Локальні реєстри адвокатів формуються (доповнюються) головними управліннями юстиції у тижневий строк з дня надходження списків адвокатів та надсилаються Координаційному центру для формування реєстрів адвокатів.

32. Включені до відповідних реєстрів адвокати за дорученням центру з надання правової допомоги на підставі контрактів (договорів) залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги.

33. Контракти (договори) з адвокатами укладаються в установленому порядку.

34. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мін’юсту, веб-сайтах Координаційного центру (єдиному веб-порталі безоплатної правової допомоги), відповідного головного управління юстиції та відповідного центру з надання правової допомоги.

35. Результати конкурсу можуть бути оскаржені до Мін’юсту або до суду.”.вгору