Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 08.10.2008923
Документ 923-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.04.2011, підстава - 461-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 жовтня 2008 р. N 923
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 461 ( 461-2011-п ) від 13.04.2011 }
Про Порядок прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 2а-269/09/2670 ( v_269805-09 ) від 20.05.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 534 ( 534-2009-п ) від 20.05.2009
N 1424 ( 1424-2009-п ) від 29.12.2009
N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010
N 160 ( 160-2010-п ) від 27.01.2010
N 449 ( 449-2010-п ) від 16.06.2010
N 1218 ( 1218-2010-п ) від 29.12.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 923
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 534)
( 534-2009-п )
ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів
{ У тексті Порядку слово "свідоцтво" в усіх відмінках і
формах числа замінено словами "сертифікат відповідності"
у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 1424 ( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }

1. Цей Порядок установлює механізм та умови прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
здійснюється на підставі сертифіката відповідності, що видається
Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі -
інспекція) за формою згідно з додатком 1. { Абзац перший пункту 2
в редакції Постанови КМ N 1424 ( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }
Сертифікат відповідності - документ, що засвідчує
відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній
документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
3. Для одержання сертифіката відповідності замовник або
уповноважена ним особа подає письмову заяву згідно з додатком 2
інспекції, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт, або
інспекції за місцем розташування закінченого будівництвом об'єкта,
якщо проводилися будівельні роботи, на виконання яких не
вимагається дозвіл, або будівельні роботи проводилися на підставі
декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства. { Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 160 ( 160-2010-п ) від 27.01.2010; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 449 ( 449-2010-п ) від 16.06.2010 }
До заяви додаються:
проектна документація, затверджена в установленому
законодавством порядку;
акт готовності об'єкта до експлуатації, підписаний
генпроектувальною та генпідрядною організаціями, субпідрядними
організаціями, що здійснювали будівництво, замовником, страховою
компанією (у разі, коли об'єкт застрахований) за формою згідно з
додатком 3.
Прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків
садибного типу, дачних і садових будинків, господарських споруд,
прибудов, будівництво яких здійснено без залучення підрядних
організацій, проводиться за результатами технічного обстеження
будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об'єктів.
Документи приймаються посадовою особою інспекції в
дозвільному центрі за місцем розташування закінченого будівництвом
об'єкта. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90
( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }
4. Акт готовності об'єкта до експлуатації підлягає за
письмовим зверненням замовника погодженню протягом 10 робочих днів
виконавчим комітетом сільської, селищної або міської ради, або
місцевою державною адміністрацією та органами, до повноважень яких
згідно із законом належить участь у прийнятті закінчених
будівництвом об'єктів в експлуатацію (далі - уповноважений орган).
У разі наявності зауважень уповноважений орган подає їх у
письмовій формі у десятиденний строк замовникові та інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю.
Якщо у зазначений строк акт готовності об'єкта до
експлуатації не погоджено уповноваженим органом або не подані
зауваження у письмовій формі, він вважається таким, що погоджений
зазначеним органом без зауважень.
Замовник зобов'язаний забезпечити усунення недоліків,
зазначених у зауваженнях.
У разі коли замовник не погоджується із зауваженнями, він
подає інспекції одночасно із заявою обґрунтоване заперечення.
{ Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }
5. Заява разом з документами, що додаються до неї,
реєструється інспекцією. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1424
( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1424
( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }

7. У разі коли подана замовником заява з документами, що
додаються до неї, відповідає вимогам пунктів 3 і 4 цього Порядку,
інспекція проводить підсумкову перевірку відповідності збудованого
об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів,
будівельних норм і правил та готовності його до експлуатації
(далі - підсумкова перевірка), яка розпочинається не пізніше ніж
на третій робочій день після реєстрації заяви.
Підсумкова перевірка проводиться на об'єкті будівництва і не
може тривати більш як чотири робочих дні.
8. Інспекція під час проведення підсумкової перевірки має
право відбирати зразки продукції, призначати експертизу,
одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з
питань, що виникають, та у разі необхідності залучати
заінтересовані органи.
9. На закінченому будівництвом об'єкті повинні бути виконані
всі передбачені проектною документацією та державними стандартами,
будівельними нормами і правилами роботи, а також змонтоване і
випробуване обладнання.
На об'єкті виробничого призначення, де встановлено
технологічне обладнання, повинні бути проведені
пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом,
передбаченим проектом, створено безпечні умови для роботи
виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки,
пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.
Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта,
склад пускових комплексів якого змінено з порушенням установленого
нормативними документами порядку, заборонено.
10. У разі коли закінчений будівництвом об'єкт приймається в
експлуатацію в I або IV кварталі, строки виконання окремих видів
робіт (з оздоблення фасадів, опорядження території тощо) можуть
бути перенесені у зв'язку з несприятливими погодними умовами.
Перелік таких робіт і строки їх виконання визначаються замовником,
про що робиться відповідний запис в акті готовності об'єкта до
експлуатації.
Якщо проектною документацією передбачено виділення окремого
пускового комплексу, він може бути прийнятий в експлуатацію окремо
від об'єкта в цілому. При цьому в житловій частині будинку повинні
бути створені належні умови для її безпечної експлуатації.
В окремих випадках до прийняття об'єкта в експлуатацію
замовник, який затвердив проект, може вносити погоджені в
установленому порядку пропозиції щодо зміни складу пускових
комплексів. При цьому із складу пускових комплексів не повинні
виключатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а
також ті, що призначені для створення безпечних умов
життєдіяльності.
11. Житлові будинки, в яких квартири та
вбудовано-прибудовані приміщення побудовані за кошти фізичних і
юридичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання
внутрішніх опоряджувальних робіт, які не впливають на експлуатацію
будинків, якщо це обумовлено інвестиційним договором про
будівництво і проектною документацією, та за умови їх
відповідності санітарним, протипожежним і технічним вимогам.
Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких
можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається
Мінрегіонбудом.
Житлові будинки, в яких є квартири, побудовані за кошти
державного та місцевих бюджетів, у тому числі призначені для
соціально незахищених верств населення (інваліди, учасники Великої
Вітчизняної війни, багатодітні сім'ї, громадяни, що постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо), приймаються в
експлуатацію за умови виконання внутрішніх опоряджувальних робіт в
таких квартирах у повному обсязі. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1218 ( 1218-2010-п ) від
29.12.2010 }
12. За результатами розгляду заяви з документами, що
додаються до неї, та підсумкової перевірки інспекція протягом двох
робочих днів приймає рішення про видачу сертифіката відповідності
або відмову.
13. Інспекція оформляє рішення про видачу сертифіката
відповідності протягом двох робочих днів з дати прийняття, про що
робиться відповідний запис. Відомості про видані сертифікати
відповідності вносяться до реєстру виданих сертифікатів
відповідності та відмов у їх видачі. { Абзац перший пункту 13 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1424 ( 1424-2009-п )
від 29.12.2009 }
Інформація про видані сертифікати відповідності вноситься в
установленому порядку до реєстру документів дозвільного характеру.
Сертифікат відповідності видається посадовою особою інспекції
в дозвільному центрі за місцем розташування закінченого
будівництвом об'єкта. { Пункт 13 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }
14. Підставами для відмови у видачі сертифіката відповідності
є:
неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
невідповідність закінченого будівництвом об'єкта погодженій і
затвердженій проектній документації на будівництво такого об'єкта
та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката
відповідності замовникові або уповноваженій ним особі надсилається
протягом двох робочих днів повідомлення про прийняте рішення з
обґрунтуванням причин відмови та рекомендаціями щодо усунення
виявлених порушень за формою згідно з додатком 5. Відомості про
відмову у видачі сертифіката відповідності вносяться до реєстру
виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі.
Спори, пов'язані з видачею сертифіката відповідності або
відмови у його видачі, вирішуються у судовому порядку. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1424 ( 1424-2009-п ) від
29.12.2009 }
15. Виявлена невідповідність закінченого будівництвом об'єкта
проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних
норм і правил повинна бути усунена у строк, визначений інспекцією.
Для одержання сертифіката відповідності замовник може
відповідно до вимог цього Порядку повторно звернутися до інспекції
лише після усунення невідповідності збудованого об'єкта проектній
документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і
правил.
16. Інспекція надсилає протягом трьох робочих днів після
оформлення сертифіката відповідності його копію відповідному
виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради або
місцевій державній адміністрації, на території яких розташований
об'єкт будівництва, для присвоєння йому поштової адреси.
Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради або
місцева державна адміністрація протягом трьох робочих днів після
присвоєння об'єкту будівництва поштової адреси письмово повідомляє
про це заявникові, інспекції та органові статистики.
17. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об'єкта є дата видачі зареєстрованого інспекцією сертифіката
відповідності.
18. Особливості прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних
держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з
Мінрегіонбудом з урахуванням вимог законодавства щодо
місцезнаходження об'єкта будівництва.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що
є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних
юридичних і фізичних осіб на території України, здійснюється
відповідно до цього Порядку.
Якщо міжнародними договорами України встановлено інші
правила, ніж ті, що містяться у цьому Порядку, застосовуються
правила міжнародних договорів України.
19. Експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, що не
відповідають проектній документації, державним будівельним нормам,
стандартам і правилам та не прийнятих у встановленому порядку,
забороняється. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1424
( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }
20. Сертифікат відповідності є підставою для укладення
договорів про постачання на прийняті в експлуатацію закінчені
будівництвом об'єкти необхідних для їх функціонування ресурсів -
води, газу, тепла, електроенергії тощо, включення даних про такий
об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права
власності на зазначений об'єкт. { Порядок доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 1424
( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 534 ( 534-2009-п ) від
20.05.2009 }

Додаток 1
до Порядку
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
N ________

Цим сертифікатом відповідності ______________________________
(найменування органу державного __________________________________________________________________
архітектурно-будівельного контролю)
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (окремого
пускового комплексу) _____________________________________________
(найменування об'єкта будівництва згідно з __________________________________________________________________
проектом, характер будівництва: нове, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення __________________________________________________________________
тощо, місцезнаходження об'єкта та його основні показники)
проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних
норм і правил та підтверджує його готовність до експлуатації.
Замовник об'єкта будівництва ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи; __________________________________________________________________
найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи) __________________________________________________________________
Генпроектувальник (проектувальник) __________________________
(прізвище, ім'я та по __________________________________________________________________
батькові фізичної особи; найменування, код згідно з ЄДРПОУ
юридичної особи)
Генпідрядник (підрядник) ____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи; __________________________________________________________________
найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи)
Сертифікат відповідності виданий на підставі акта готовності
об'єкта до експлуатації від ______ ____________ 20__ року.
Дата видачі сертифіката відповідності ___ ________ 20__ року.
_____________________________ ________ _____________________
(начальник або його заступник (підпис) (прізвище, ім'я та органу державного по батькові)
архітектурно-будівельного
контролю)
М.П.
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 534 ( 534-2009-п ) від
20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1424
( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }
Додаток 2
до Порядку
Начальникові _______________________________
(найменування органу державного ____________________________________________
архітектурно-будівельного контролю) ____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
ЗАЯВА
про видачу сертифіката відповідності
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:
нове, реконструкція, __________________________________________________________________
реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо) __________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
_______________________________________
(код об'єкта згідно з
Державним класифікатором будівель
та споруд ДК 018-2000)
До заяви додаються: 1. Проектна документація, затверджена у
встановленому законодавством порядку, на _______ арк.
2. Акт готовності об'єкта до експлуатації
на _______ арк.
_______________ __________________
(дата) (підпис)
М.П.
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 534 ( 534-2009-п ) від
20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1424
( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }
Додаток 3
до Порядку
АКТ
готовності об'єкта до експлуатації
м. _________________ N ____________ _____ _______ 20__ року
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:
нове, реконструкція, __________________________________________________________________
реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо) __________________________________________________________________
(адреса місцезнаходження об'єкта) __________________________________________________________________
__________________________________
(код об'єкта згідно з Державним
класифікатором будівель та споруд
ДК 018-2000)
1. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником ________ _________________________________________________________________,
(найменування організації) який виконав _____________________________________________________
(зазначаються види робіт) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
та субпідрядними організаціями, __________________________________
(найменування організації) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
які виконали _____________________________________________________
(зазначаються види виконаних робіт) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Проектна документація на будівництво розроблена
генеральним проектувальником _____________________________________
(найменування організації) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
який виконав роботи з підготовки _________________________________
(назва частин або розділів
проектної доккментації) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
та субпідрядними організаціями ___________________________________
(найменування організації) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
які виконали _____________________________________________________
зазначаються види виконаних робіт)
3. Проектна документація затверджена ________________________
(назва, дата і номер __________________________________________________________________
розпорядчого документа замовника)
4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий ____________
(прізвище, __________________________________________________________________
ім'я та по батькові, посада, __________________________________________________________________
найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)
____ __________ 20___ р. N _________
5. Будівельно-монтажні роботи виконано у період з:
_____________________________ ________________________________
(початок робіт - місяць, рік) (закінчення робіт - місяць, рік)
6. Основні показники об'єкта (крім житлових будинків) -
потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,
місткість, обсяг, пропускна, провізна спроможність, кількість
робочих місць (заповнюється в одиницях виміру відповідно до
цільової продукції або основних видів послуг):
------------------------------------------------------------------ | Основний | Одиниця | За проектом | За архітектурно- | | показник | виміру | |технічним паспортом | | | |--------------------+--------------------| | | |загальний| у тому |загальний| у тому | | | | | числі | | числі | | | | |пускового | |пускового | | | | |комплексу | |комплексу | | | | |або черги | |або черги | ------------------------------------------------------------------
Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в
обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у
початковий період ________________________________________________
(початок випуску продукції із зазначенням обсягу) __________________________________________________________________
Житловий будинок характеризується такими показниками:
------------------------------------------------------------------ | Показник |Одиниця виміру|За проектом| За архітектурно- | | | | | технічним | | | | | паспортом | ------------------------------------------------------------------ Загальна площа
квартир
Кількість поверхів
Загальний
будівельний об'єм
у тому числі
підземних частин
Площа вбудованих,
вбудовано-
прибудованих та
прибудованих
приміщень
------------------------------------------------------------------ | Тип квартири | За проектом | За | | | | архітектурно-технічним | | | | паспортом | | |------------------------+------------------------| | | кіль- | площа квартир, | кіль- | площа квартир, | | | кість | кв. метрів | кість | кв. метрів | | |квартир|----------------|квартир|----------------| | | |загальна|житлова| |загальна|житлова| ------------------------------------------------------------------ Однокімнатна
Двокімнатна
Трикімнатна
Чотирикімнатна
і більше _______________
Усього квартир
7. На об'єкті виконані згідно з державними будівельними
нормами всі роботи, передбачені проектною документацією,
обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після
індивідуального та комплексного випробування комісіями (перелік
актів додається
).
8. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухонебезпеки,
пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і
антисейсмічні заходи, передбачені проектом _______________________
(відомості про
проведення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Характеристика заходів додається до цього акта.
9. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені
через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:
------------------------------------------------------------------ |Перелік робіт|Строки виконання| Організація - |Підпис керівника| | | | виконавець | | | | |(прізвище, ім'я | | | | | та по батькові | | | | | її керівника) | | ------------------------------------------------------------------
10. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною
документацією: усього ______________ тис. гривень, у тому числі
витрати, пов'язані з будівельно-монтажними роботами, ____________
тис. гривень, витрати, пов'язані з придбанням машин, обладнання та
інвентарю, ________________ тис. гривень.
11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію __________ тис. гривень, у тому числі: витрати, пов'язані з
будівельно-монтажними роботами, ___________ тис. гривень, витрати,
пов'язані з придбанням машин, обладнання та інвентарю, ________________ тис. гривень.
Вважати закінчений будівництвом об'єкт готовим до
експлуатації
Замовник __________ ________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові) Генпроектувальник __________ ________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові) Генпідрядник __________ ________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові) Субпідрядні __________ ________ __________________ організації (посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Страхова компанія __________ ________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
ПОГОДЖЕНО: ________________________ ______ ________ ____________________
(найменування органу (дата) (підпис) (посада, прізвище
місцевого ім'я та по батькові)
самоврядування/місцевої
державної адміністрації)
________________________ ______ ________ ____________________
(найменування (дата) (підпис) (прізвище, ім'я та
уповноваженого органу) по батькові)
М.П.
{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 534 ( 534-2009-п ) від
20.05.2009 }

{ Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1424
( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }

Додаток 5
до Порядку
__________________________________________________________________
(інспекція державного архітектурно-будівельного контролю)
ВІДМОВА
у видачі сертифіката відповідності
___ _______________ 20__ року N ______
За результатами розгляду заяви ______________________________
(найменування замовника) __________________________________________________________________
від ___ _________ 20__ р. про видачу сертифіката відповідності та
документів, що додаються до неї, установлено: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
У видачі сертифіката відповідності __________________________ __________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва згідно з проектом, характер
будівництва: нове, реконструкція, __________________________________________________________________
реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо,
місцезнаходження об'єкта)
ВІДМОВЛЕНО.
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ___________________________________________________
(зазначаються рекомендації щодо усунення порушень)
____________ ________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
{ Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 534 ( 534-2009-п ) від
20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1424
( 1424-2009-п ) від 29.12.2009 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 923
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від
22 вересня 2004 р. N 1243 ( 1243-2004-п ) "Про Порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2500).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р.
N 88 ( 88-2007-п ) "Про внесення змін до Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 8, ст. 299).
3. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2007 р. N 1182 ( 1182-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 74, ст. 2759).вгору