Документ 956_002, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 07.09.2005, підстава - 2818-IV
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 10.10.2005. Подивитися в історії? )

             Гарантійна угода 
між Україною як Гарантом та
Європейським співтовариством з атомної енергії
як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої в євро еквівалентний 83000000 (вісімдесят три мільйони) доларів США, для підвищення безпеки Енергоблока N 2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока N 4 Рівненської атомної електростанції між Національною
атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та
Європейським співтовариством з атомної енергії
від 29 липня 2004 року
( Угоду ратифіковано Законом
N 2818-IV ( 2818-15 ) від 07.09.2005 )

Дата підписання: 29.07.2004 Дата ратифікації: 07.09.2005 Дата набуття чинності для України: 10.10.2005
Офіційний переклад
Цю Гарантійну угоду укладено як Документ за печаткою 29 липня
2004 року між (1) УКРАЇНОЮ ("Гарант"), яку представляє , що діє на
підставі Указу Президента України від ___________ N _____________,
та (2) ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ
("Євроатом", або "Кредитор"), яке представляє Комісія Європейських
співтовариств від його імені та на його користь.
Преамбула
(A) За Угодою про механізм надання позики, датованою
зазначеною тут датою, Кредитор надав Позичальнику багатовалютну
позику (за умови наявності фінансування), розмір якої в євро
еквівалентний 83000000 (вісімдесят три мільйони) доларів США, у
зв'язку з підвищенням безпеки атомних енергоблоків, відомих як
Енергоблок N 2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблок N
4 Рівненської атомної електростанції.
(B) Зобов'язання Позичальника за Угодою про механізм надання
позики та Фінансовими контрактами, укладеними на підставі неї,
повинні бути гарантовані Гарантом.
1 Тлумачення
1.1 Визначення. У цій Гарантійній угоді, за винятком
випадків, коли контекст вимагає іншого тлумачення, термін:
"Навколишнє середовище" означає будь-які та всі живі
організми (у тому числі людей) та охоплює екологічні системи,
частиною яких вони є, а також повітря, воду та землю, а якщо
йдеться про людей, то їхню власність;
"Європейські Суди" означає Суд Європейських співтовариств і
Суд першої інстанції відповідно до визначення цих термінів у
пункті 11.2;
"Угода про надання позики" означає датовану зазначеною тут
датою Угоду про механізм надання позики між Позичальником і
Кредитором, за якою Кредитор погоджується надати Позичальнику
багатовалютну позику, розмір якої в євро еквівалентний 83000000
(вісімдесят три мільйони) доларів США, на викладених тут умовах;
"Документи про надання позики" означає Угоду про надання
позики, кожний Фінансовий контракт, цю Гарантійну угоду та всі
додаткові угоди до цієї угоди за умови, що гарантовану тут суму не
збільшено;
"Віденська конвенція" означає Віденську конвенцію про
цивільну відповідальність за ядерну шкоду, яка була датована 21
травня 1963 року ( 995_006 ) й до якої час від часу вносили зміни;
"Протокол 1997 року" означає Протокол змін до Віденської
конвенції про цивільну відповідальність за ядерну
шкоду ( 951_003 ).
1.2 Конструкція певних посилань. Визначені терміни й
витлумачені посилання (у тому числі конструкція посилань) Угоди
про надання позики, копію якої додано, мають те саме значення й ту
саму конструкцію в цій Гарантійній угоді, за винятком випадків,
коли тут передбачено інше або коли контекст вимагає іншого.
1.3 Під час тлумачення цієї Гарантійної угоди заголовки до
уваги не беруться.
2 Гарантія та відшкодування
2.1 Гарантія. Гарант безумовно та безповоротно гарантує
Кредитору, що якщо з будь-якої причини Позичальник не сплатить
будь-якої суми, яку він повинен сплатити, або не виконає
будь-якого зобов'язання, яке він повинен виконати за Документами
про надання позики, до такого часу, у такий строк та по-іншому в
такий спосіб, які зазначено в Документах про надання позики (чи у
звичайний строк платежу, чи достроково, чи по-іншому), Гарант на
вимогу Кредитора сплатить відповідну суму негайно та забезпечить
виконання такого зобов'язання.
2.2 Гарант як основний Позичальник. У відносинах між Гарантом
і Кредитором, але без впливу на зобов'язання Позичальника, Гарант
несе відповідальність за цією Гарантійною угодою та надає
відшкодування Кредитору так, ніби він є єдиним основним
Позичальником, а не лише поручителем. Отже, Гарант не звільняється
від зобов'язань й обсяг його відповідальності не змінюється у
зв'язку з будь-чим, що не звільнило б його від зобов'язань або що
не змінило б обсягу його відповідальності, якби він був єдиним
основним Позичальником, у тому числі:
2.2.1 будь-яким часом, відстроченням платежу, поступкою,
відмовою або згодою, наданими будь-коли Позичальнику чи будь-якій
іншій Особі;
2.2.2 будь-яким доповненням або додатком до будь-якої Статті
будь-якого Фінансового документа, Документа про роботи або до
будь-якого Забезпечення чи іншої гарантії;
2.2.3 висуненням або відсутністю будь-якої вимоги про платіж
до Позичальника чи будь-якої іншої Особи;
2.2.4 примусовим виконанням або відсутністю примусового
виконання будь-якого Фінансового документа, Документа про роботи,
цієї Гарантійної угоди чи будь-якого Забезпечення або іншої
гарантії;
2.2.5 прийняттям, існуванням або скасуванням будь-якого
Забезпечення чи іншої гарантії;
2.2.6 Ліквідацією Позичальника чи будь-якої іншої особи, чи
будь-яким заходом, ужитим для такої Ліквідації;
2.2.7 незаконністю, недійсністю або неможливістю примусового
виконання чи вадою будь-якого положення цієї Гарантійної угоди,
будь-якого Фінансового документа чи будь-якого Забезпечення або
іншої гарантії, чи будь-якого зобов'язання будь-якої зі сторін за
цією Гарантійною угодою або у зв'язку з нею, будь-яким Фінансовим
документом, Документом про роботи чи будь-яким Забезпеченням або
іншою гарантією; чи
2.2.8 будь-якими змінами в правовій природі, статусі, праві
власності Позичальника або контролі над ним, за його діяльністю чи
над будь-яким його Майном.
2.3 Продовження зобов'язань Гаранта. Зобов'язання Гаранта за
цією Гарантійною угодою є та залишатимуться повною мірою чинними
як безперервне забезпечення доти, доки не залишиться жодної суми,
яка повинна бути надана в позику за будь-якими Документами про
надання позики й доки Кредитор не отримає безповоротно чи не
стягне всіх коштів, що підлягають сплаті за Документами про
надання позики. Крім того, ці зобов'язання Гаранта є додатковими
до будь-якого Забезпечення чи іншої гарантії, яка може існувати
будь-коли на користь будь-якої Особи, чи то з боку Гаранта, чи то
в інший спосіб, не замінюючи їх, та можуть бути виконані без
попереднього використання права регресу до Позичальника, будь-якої
іншої Особи, будь-якого Забезпечення чи будь-якої іншої гарантії.
Гарант безповоротно відмовляється від права на всі повідомлення та
від будь-яких вимог (крім тих, що вимагає Стаття 2.1).
2.4 Здійснення прав Гаранта. Доти, доки будь-який платіж, що
за Документами про надання позики повинен бути здійснений на
користь Кредитора, не здійснений Позичальником або Гарантом і
залишається належними до сплати Кредитору,
2.4.1 будь-яке право Гаранта з причини виконання будь-якого з
його зобов'язань за цією Гарантійною угодою, на відшкодування з
боку Позичальника, на підтвердження будь-якого зобов'язання під
час Ліквідації Позичальника чи на використання або запровадження
будь-якого Забезпечення чи іншої гарантії повинно (виключно)
здійснюватися та запроваджуватися лише в такий спосіб та на таких
умовах, яких може вимагати Кредитор, та
2.4.2 будь-яка сума, отримана або стягнена Гарантом (a) у
результаті будь-якого здійснення будь-якого такого права або (b)
під час Ліквідації Позичальника, зберігається для Кредитора та
негайно сплачується Кредитору.
2.5 Анулювання Платежів. Гарант на вимогу Кредитора
відшкодовує Кредитору будь-які кошти або інші витрати, збитки,
видатки чи зобов'язання (у тому числі втрату платні за
адміністрування позики в розмірі 0,2% річних, яку включено до
розрахунку Базової ставки, а також будь-якої суми, що підлягає
сплаті будь-якому з Контрагентів), яких зазнав Кредитор унаслідок
висунення до нього з будь-яких причин (у тому числі будь-якого
банкрутства, неплатоспроможності, Ліквідації чи будь-якого
подібного положення законодавства будь-якої юрисдикції) вимоги про
повне або часткове відшкодування будь-якої суми, отриманої або
стягненої ним у зв'язку з будь-якою сумою, що підлягає сплаті
Позичальником за будь-якими Документами про надання позики, та
повинен у будь-якому разі сплатити на вимогу Кредитора суму
коштів, відшкодовану ним у такий спосіб.
2.6 Відшкодування. Як з окремими, самостійними та
альтернативними умовами Гарант безумовно та безповоротно
погоджується
2.6.1 з тим, що будь-яка сума, яка, хоча й визначена як така,
що підлягає сплаті Позичальником за будь-якими Документами про
надання позики, з будь-якої причини (яка існує чи не існує зараз,
відома чи не відома будь-якій стороні будь-якого з Документів про
надання позики або така, що стане відомою такій стороні) не може
бути стягнута з Гаранта на підставі гарантії, підлягає, однак,
стягненню з нього, ніби він є єдиним основним Позичальником, та
сплачується ним Кредитору на вимогу;
2.6.2 на умовах основного зобов'язання відшкодовувати
Кредитору будь-які збитки, зазнані ним унаслідок того, що будь-яка
сума, визначена згідно з будь-якими Документами про надання позики
як така, що підлягає сплаті Позичальником, чи будь-яке
зобов'язання, визначене згідно з будь-якими Документами про
надання позики як таке, що повинно бути виконане Позичальником,
відповідно не була сплачена чи не було виконане до такого часу, у
такий строк та по іншому в такий спосіб, які зазначено в
будь-якому Документі про надання позики, або внаслідок того, що
будь-яке зобов'язання Позичальника за будь-якими Документами про
надання позики є або стає не дійсним, спірним, або неможливим до
примусового виконання з будь-якої причини (яка існує чи не існує
зараз, відома чи не відома будь-якій стороні будь-якого з
Документів про надання позики або така, що стане відомою такій
стороні), коли сума такого збитку стосовно платіжних зобов'язань є
сумою, визначеною як така, що підлягає сплаті Позичальником
стосовно відповідної суми коштів;
2.6.3 що Гарант, за винятком позовів до фізичних осіб про
відшкодування збитків або тілесних ушкоджень, що є результатом
їхніх умисних дій, безповоротно гарантує, що він повністю й
ефективно звільняє Кредитора, його працівникам, агентів і
субпідрядників як упродовж строку Угоди про надання позики та цієї
Гарантійної угоди, так і після його закінчення від будь-яких і
всіх судових позовів, претензій, збитків, грошових зобов'язань,
витрат або компенсації за збитки, чи то в Україні, чи за її межами
у зв'язку з реалізацією Загального проекту чи будівництвом,
монтажем, експлуатацією або технічним обслуговуванням Енергоблоків
настільки, наскільки такі судові позови, претензії, збитки,
грошові зобов'язання, витрати або компенсації за збитки, пов'язані
з ядерним інцидентом (як цей термін тлумачиться у Віденській
конвенції ( 995_855 ) на Енергоблоках; та
2.6.4 що він сплатить суму, рівну сумі будь-яких збитків,
компенсації за збитки, грошових зобов'язань, витрат, видатків та
виплат (у тому числі судові рішення, постанови, пеню, штрафи,
судові витрати, гонорари консультантів, платню інженерів та інші
види професійної платні), сплачених або зазнаних Кредитором у
зв'язку з Позичальником чи будь-яким з Документів про надання
позики, чи будь-якою Позикою, які стосуються захисту Навколишнього
середовища, відновлення його стану та (або) відшкодування за
нанесену йому шкоду, у тому числі - без обмеження цим переліком -
таке:
(a) будь-яке відновлення будь-яких радіоактивно забруднених
земель або вод;
(b) будь-яке недотримання будь-яких законів, ліцензій,
погоджень, дозволів або повідомлень, які стосуються захисту
Навколишнього середовища, відновлення його стану та (або)
відшкодування за заподіяну йому шкоду;
(c) будь-які роботи або вдосконалення, які здійснюються з
метою виконання або подальшого дотримання будь-яких законів,
ліцензій, погоджень, дозволів чи повідомлень або виконання яких
вимагає Агентство чи регулятивний орган; та
(d) такі, що відбуваються, чи будь-які фактичні або можливі
викид, розлив, витікання, стік або виділення Небезпечної речовини
на будь-яке майно або землю, від або всередину них, які
перебувають у власності, оренді Позичальника, або зайняті ним, або
стосовно яких він має право господарського управління або
аналогічне йому право.
З метою уникнення сумніву: усі збитки, витрати й інші
затрати, яких зазнав Кредитор або Позичальник у результаті
заходів, ужитих Кредитором або Позичальником для недопущення,
припинення, відновлення, обмеження або зменшення будь-яких
збитків, витрат, компенсації за збитки, грошових зобов'язань,
витрат, видатків та затрат, які зазначено в цій Статті 2.6,
підлягають відшкодуванню Кредитором за рахунок Гаранта.
2.7 Міжнародний договір. Сторони цієї Гарантійної угоди
безвідклично погоджуються, що ця Гарантійна угода є "Міжнародним
договором" відповідно до Статті 2 Закону України "Про міжнародні
договори України" ( 1906-15 ).
3 Заяви та запевнення
Гарант надає Кредитору й на його користь такі заяви та
запевнення:
3.1 Повноваження. Гарант має повноваження укласти цю
Гарантійну угоду, здійснювати свої права та виконувати свої
зобов'язання за нею.
3.2 Дозвіл та погодження. Усі заходи, умови та речі,
відповідного вживання, виконання та здійснення яких (у тому числі
одержання всіх Погоджень стосовно Фінансування та Погоджень
стосовно Проекту) вимагають Конституція ( 254к/96-ВР ) та закони
України для того, щоб:
3.2.1 дати Гаранту можливість законно укласти цю Гарантійну
угоду, здійснювати свої права та виконувати свої зобов'язання за
нею;
3.2.2 забезпечити чинність, законну обов'язковість та
можливість примусового виконання цих зобов'язань;
3.2.3 забезпечити таке становище, при якому ці зобов'язання
ранжируються й у всі часи будуть ранжируватися принаймні рівно та
домірно з усіх поглядів з усією його іншою незабезпеченою та
несубординованою Заборгованістю;
3.2.4 забезпечити можливість прийняття цієї Гарантійної угоди
як доказу в Європейських Судах, у судах України та Англії, а також
перед арбітражем; та
3.2.5 дати Кредитору можливість вимагати від Гаранта належні
до сплати суми без змушення Кредитора до вживання будь-яких
заходів проти Позичальника, були відповідно вжиті, виконані та здійснені, і немає
необхідності отримувати будь-які Погодження стосовно Фінансування
та Погодження стосовно Проекту чи вживати будь-яких подальших
заходів (з боку Гаранта чи інакше) для того,щоб забезпечити
виконання того, що викладено у статтях з 3.2.1 до 3.2.5 включно.
3.3 Податки
3.3.1 Державна податкова адміністрація та всі Урядові
агентства України визнають Кредитора як міжнародну організацію, що
звільнена від оподаткування в Україні, та жодні прибуткові податки
й податки, подібні до тих, про які йдеться в статті 5.1, не можна
накладати або стягувати стосовно будь-яких платежів, здійснюваних
Позичальником або Гарантом на користь Кредитора згідно з
Відповідними документами.
3.3.2 Не існує Податків, які б підлягали сплаті чи які можна
було б стягувати або накладати у зв'язку з оформленням, формальним
врученням, примусовим виконанням або прийняттям як доказу
будь-якого Відповідного документа, у зв'язку з будь-якою
операцією, яка згадується чи передбачена ним, або стосовно
будь-яких платежів Позичальника або Гаранта Кредитору за
Документом про надання позики.
3.4 Непорушення тощо. Укладення Гарантом цієї Гарантійної
угоди та (або) виконання ним своїх зобов'язань за нею не порушує,
не буде порушувати або виходити за межі кредитоспроможності або
інших повноважень чи обмежень, наданих чи накладених:
3.4.1 Конституцією ( 254к/96-ВР ) чи будь-яким законом,
суб'єктом підпорядкування якого він є, у тому числі - без
обмеження цим переліком - будь-якого бюджетного або іншого
законодавчого, регулятивного або законодавчого обмеження
будь-якого виду; чи
3.4.2 будь-якою угодою, стороною якої він є або яка є
зобов'язувальною стосовно його Майна.
3.5 Обов'язковість зобов'язань. Зобов'язання Гаранта за цією
Гарантійною угодою є дійсними, юридично обов'язковими й такими, що
можуть бути виконані примусово, і їм завжди присвоюється
категорія, принаймні рівна та домірна з усіх поглядів з усією його
іншою незабезпеченою та несубординованою Заборгованістю, та
відмова Гаранта від будь-яких прав імунітету, яку містить Стаття
11.9 цієї Гарантійної угоди, є дійсною, дієвою та безвідклично
обов'язковою стосовно Гаранта й Майна, до якого застосовується
Стаття 11.9.
3.6 Відсутність невиконання зобов'язань. Жодного Випадку
невиконання зобов'язань або Потенційного випадку невиконання
зобов'язань не сталося або не станеться внаслідок отримання
будь-якої Позики, іншої, ніж будь-яка, від якої відмовилися
відповідно до Статті 25.2 Угоди про надання позики.
3.7 Наявне Забезпечення. Не існує жодного Забезпечення
стосовно Загального проекту або теперішнього чи майбутнього Майна
Позичальника, за винятком дозволеного Статтею 18.2 Угоди про
надання позики, та не існує жодного Забезпечення стосовно Майна
Гаранта, за винятком дозволеного в наведеній нижче Статті 4.1.5.
3.8 Конфіденційність. Жодна інформація, яка була надана або
надається Кредитору Позичальником чи Гарантом за Документами про
надання позики, не є будь-яким чином таємною або конфіденційною, і
всю таку інформацію можна розголошувати третім сторонам, без
будь-якої відповідальності Кредитора. Незважаючи на викладене вище, Позичальник може конкретно
давати Кредитору вказівки зберігати конфіденційність певної
інформації, врученої Кредитору.
Однак зобов'язання зберігати конфіденційність не застосовується,
коли:
(i) така інформація є або стає загальнодоступною іншим чином,
а не з вини або не через дію з боку Кредитора;
(ii) розголошення є необхідним чи бажаним для дотримання або
збереження прав Кредитора у зв'язку з будь-якими процесуальними
діями, які можуть бути зумовлені Документами про надання позики
або загроза виникнення яких може з'явитись у зв'язку з Документами
про надання позики; або
(iii) розголошення вимагається законом або судовим рішенням
чи будь-яким урядовим або регулятивним Урядовим Агентством або
органом.
3.9 Заяви та запевнення Позичальника. Кожна із заяв та кожне
із запевнень Позичальника, які наведено в Статті 16 Угоди про
надання позики, є правильними.
3.10 Суттєві несприятливі зміни. Жодних суттєвих
несприятливих змін у фінансовому стані та операціях Позичальника
або у фінансовому стані Гаранта починаючи з дати укладення цього
документа не відбулося.
3.11 Участь громадськості. Гарант і Позичальник виконали всі
вимоги Природоохоронного законодавства, у тому числі - без
обмеження цим - усі закони, пов'язані з проведенням консультацій з
громадськістю та (або) за її участю.
3.12 Документи про надання позики. Гарант брав участь у
переговорах стосовно Документів про надання позики й стосовно
будь-яких змін до них, повністю ознайомлений з їхніми умовами та
отримав належним чином оформлений примірник кожного Документа про
надання позики та всіх змін до нього.
3.13 Примусове виконання. Кредитор має право на примусове
виконання будь-якого рішення суду чи арбітражного суду, отриманого
ним стосовно Позичальника або Гаранта відповідно до умов Угоди про
надання позики та (або) Гарантійної угоди в Україні, і таке
рішення суду чи арбітражного суду не може бути оспорене на
підставі того, що положення чи примусове застосування такого
рішення суду або арбітражного суду чи будь-яких положень
Документів про надання позики суперечать державній політиці, чи з
якоїсь іншої причини.
3.14 Реєстрація. Реєстрація Документів про надання позики
(крім Угоди про надання позики) в Національному банку України або
в іншому регулятивному органі не вимагається.
3.15 Регулятивне законодавство. Вибір англійського права як
регулятивного законодавства цієї Гарантійної угоди є чинним
вибором регулятивного права, що визнається судами України й може
бути примусово здійснене на території України.
3.16 Управління енергоблоками. Позичальник має таке право на
використання та господарське управління Енергоблоками, як воно
передбачене законами України, що застосовуються до підприємств,
які перебувають у державній власності.
3.17 Повторення. Кожна із заяв та кожне із запевнень, які
містить Стаття 3 цієї Гарантійної угоди, будуть правильними й
виконуватимуться доти, доки будь-яка сума залишатиметься ненаданою
в позику або такою, що підлягає сплаті за будь-яким Документом про
надання позики, так, ніби вони є повтореними шляхом посилання на
обставини, які існуватимуть на той час.
4 Зобов'язання
4.1 Гарант зобов'язується перед Кредитором, що доти, доки
будь-яка сума залишається ненаданою в позику або такою, що
підлягає сплаті за Документами про надання позики:
4.1.1 Ранжирування зобов'язань. Його платіжні зобов'язання за
цією Гарантійною угодою завжди ранжировані й завжди будуть
ранжировані принаймні рівно та домірно з усіх поглядів до всієї
іншої його незабезпеченої та несубординованої Заборгованості.
4.1.2 Заборгованість за Позиченими коштами. Будь-яка
Заборгованість Позичальника за Позиченими коштами, крім
заборгованості перед Кредитором та перед Європейським банком
реконструкції та розвитку за Документами про надання позики, або
за будь-якими сумами заборгованості Позичальника перед Гарантом
унаслідок здійснення Гарантом платежу відповідно до цієї
Гарантійної угоди повністю субординується платіжним зобов'язанням
Позичальника за Документами про надання позики в прийнятній для
Кредитора формі, причому така Заборгованість не сплачується до
повернення та повної сплати всіх сум, які сплачуються за
Документами про надання позики (або готівковим платежем, або
зарахуванням Майна за таку Заборгованість, або в інший спосіб),
без згоди Кредитора.
4.1.3 Відсутність відмови. Він не буде вимагати призупинити
чи відмовитися від виконання Загального Проекту або Робіт чи
експлуатації будь-якого Енергоблока та не дозволить Позичальнику
зробити це або повністю чи в значному обсязі припинити виконання
Робіт, якщо таке призупинення або відмова від виконання не
вимагаються для цілей ядерної безпеки. Якщо таке призупинення або
відмова від виконання вимагаються для цілей ядерної безпеки, то
тривалість такого призупинення чи відмови від виконання
обмежуються часом, необхідним для забезпечення безпеки відповідної
АЕС, і тим, наскільки враженою є відповідна АЕС або її частина.
4.1.4 Випадки невиконання зобов'язань. Він повідомить
Кредитора про настання будь-якого Випадку невиконання зобов'язань
або про Потенційний випадок невиконання зобов'язань (та про
будь-який захід, ужитий або запропонований для вживання з метою
виправлення такого випадку) негайно після отримання інформації про
це.
4.1.5 Відсутність застави. Він не створить або не матиме
будь-якого несплаченого Забезпечення стосовно свого Майна й
сприятиме тому, щоб жодне Урядове Агентство або Позичальник не
створили або не мали будь-якого несплаченого Забезпечення стосовно
його майна (якщо Кредитору не надається еквівалентне Забезпечення
стосовно всіх коштів, які підлягають сплаті за Документами про
надання позики, у прийнятний для Кредитора спосіб разом з
міжкредиторськими домовленостями з будь-якими кредиторами, які
отримують забезпечення завдяки таким домовленостям і є прийнятними
для Кредитора), за винятком:
(i) Забезпечення, створеного Документами про надання позики,
чи будь-якого іншого Забезпечення, яке існує на день укладення
цієї Гарантійної угоди й про яке Кредитору було надано письмове
повідомлення до дня укладення цієї Гарантійної угоди;
(ii) прав накладення арешту на майно боржника, які виникають
виключно шляхом застосування закону (або за угодою, що це
підтверджує) у звичайному ході його бізнесу стосовно
Заборгованості, яка підлягала сплаті протягом менш ніж 7 днів;
(iii) застави товарів, відповідних правовстановлюючих
документів та (або) інших відповідних документів, що виникають або
створюються у звичайному ході його бізнесу лише як забезпечення
Заборгованості перед банком або фінансовою установою, що має
безпосередній стосунок до товарів або документів, щодо яких існує
така застава;
(iv) Забезпечення, що виникає в результаті виконання положень
про збереження права власності, викладених у стандартних умовах
постачання товарів, набутих відповідною Особою у звичайному ході
його бізнесу, коли таке Забезпечення втрачає свою чинність
відповідно до свого строку не більш ніж через один рік після свого
утворення;
(v) будь-якого Забезпечення, утвореного у зв'язку з будь-яким
Майном, набутим ним після дати укладення цієї Угоди з єдиною метою
фінансування такого набуття;
(vi) Забезпечення, наданого будь-яким Урядовим Агентством або
Позичальником стосовно свого Майна до того як воно стало Урядовим
Агентством, чи будь-якого Забезпечення, яке заміщує таке
Забезпечення, коли таке Забезпечення-замінник не є забезпеченням
відповідальності, більшої ніж та, яку забезпечувало первісне
Забезпечення, і коли воно не надається стосовно будь-якого Майна,
яке відрізняється від Майна, стосовно якого було надано початкове
Забезпечення;
(vii) Забезпечення, яке надається на користь Гаранта,
Урядового Агентства або Позичальника стосовно Майна, яке не є
Майном жодного з них;
(viii) будь-якого іншого Забезпечення, утвореного або не
сплаченого стосовно Майна Гаранта, будь-якого Урядового Агентства
або Позичальника, за умови, що сукупна несплачена сума позики,
капітальна або номінальна сума, яка забезпечується всім
Забезпеченням, що утворене або не сплачене відповідно до цього
винятку, ніколи не повинна перевищувати 1000000 євро або
еквівалентної суми (за обгрунтованим визначенням Кредитора); чи
(ix) будь-якого іншого Забезпечення, утвореного або не
сплаченого за попередньою згодою Кредитора.
4.1.6 Судовий процес. Він негайно надасть Кредитору подробиці
будь-якого відомого Гаранту суттєвого судового, арбітражного або
адміністративного процесу (у тому числі - без обмеження цим -
будь-якого Спеціального обмеження) стосовно Гаранта або його Майна
чи будь-якого Урядового Агентства або Позичальника, чи такого
процесу, який міг би зробити заяви та запевнення, які містить
Стаття 16.1.14 Угоди про надання позики, неправильними, якщо, за
інформацією Позичальника, такий процес проходив, був призупинений
або ним погрожували на дату укладення Угоди про надання позики.
4.1.7 Дотримання законів. Він забезпечить виконання
Позичальником усіх його обов'язків та зобов'язань за всіма
Застосовуваними законами та Директивами, які застосовуються до
Позичальника, у тому числі Природоохоронним законодавством, та
умов усіх Погоджень стосовно Фінансування та Погоджень стосовно
Проекту, які стосуються Загального Проекту, Робіт, Енергоблока N 2
Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока N 4 Рівненської
атомної електростанції чи пов'язані з ними.
4.1.8 Виконання зобов'язань. Він виконає всі свої
зобов'язання за Відповідними документами згідно з їхніми умовами.
4.1.9 Фінансування. Гарант погоджується, що кожного разу,
коли буде обгрунтована причина вважати, що коштів Позичальника
буде не достатньо Позичальнику для виконання всіх його зобов'язань
за Угодою про надання позики, Гарант вживе прийнятних для
Кредитора заходів, щоб негайно забезпечити Позичальника достатніми
коштами для виконання його фінансових та інших зобов'язань за
Угодою про надання позики.
4.1.10 Реалізація. Він (ні шляхом єдиної операції, ні шляхом
здійснення низки взаємопов'язаних чи невзаємопов'язаних операцій,
ні одноразово, ні протягом певного строку) не продасть, не
передасть, не здасть в оренду, не передасть у концесію, не
позичить та в інший спосіб не реалізує (ні безпосередньо, шляхом
купівлі-продажу чи шляхом продажу з отриманням назад в оренду, ні
в інший спосіб) жодної частини його Майна, яке стосується або є
необхідним для Загального Проекту, Енергоблока N 2 Хмельницької
атомної електростанції або Енергоблока N 4 Рівненської атомної
електростанції, чи такого майна, стосовно якого Позичальник має
право застосування оперативного або господарського управління, а
також не змінить, не зменшить і не вплине в інший спосіб на право
оперативного або господарського управління таким Майном, що ним
користується Позичальник, без попередньої письмової згоди
Кредитора.
4.1.11 Ядерна відповідальність. Він забезпечить надання
Кредитору та іншим відповідним сторонам Проекту відповідні
гарантії від збитків (та) або гарантії від ядерної
відповідальності.
4.1.12 Відповідальність за ядерні інциденти. Він забезпечить
становище, при якому вища межа відповідальності Позичальника як
оператора будь-якої АЕС за ядерні інциденти до 31 грудня 2004 р.
щонайменше дорівнюватиме 150000000 СПЗ (сто п'ятдесят мільйонів
Спеціальних прав запозичення).
4.1.13 Розподіл Майна. Він забезпечить становище, при якому
будь-коли Позичальник не матиме юридичного або фактичного права
власності чи оперативного або господарського права управління
Чорнобильською АЕС, при цьому таке право буде закріплене за
окремою юридичною особою, стосовно якої Позичальник не має
економічних або юридичних інтересів.
4.1.14 Програми підтримки. Він забезпечить невпинне надання
Державному комітету ядерного регулювання України технічної
підтримки з боку Організації, що відповідає за технічну безпеку,
прийнятної для Кредитора стосовно Програми підтримки.
4.1.15 Відшкодування. На вимогу Гарант здійснює відшкодування
Кредитору будь-якого фінансування або інших витрат, втрат, затрат
або зобов'язань, які він поніс або яких зазнав у результаті
будь-яких подій, зазначених у Статті 21 Угоди про надання позики,
та, зокрема - без обмеження цим, - у зв'язку з будь-яким
порушенням або потенційним порушенням Природоохоронного
законодавства або відповідальністю (цивільною або кримінальною) за
таким законодавством чи будь-якою відповідальністю з боку
Кредитора стосовно будь-якої ядерної відповідальності, у тому
числі санітарної обробки, очищення, дезактивації, ремонту або
іншої нейтралізуючої дії, у кожному разі таких, що виникають
унаслідок або у зв'язку з бізнесом або Майном Позичальника та
(або) (на додаток до подій, викладених у Статті 21 Угоди про
надання позики) Гаранта чи будь-якого Урядового агентства або
стосовно Енергоблоків чи Загального проекту.
4.1.16 Співробітництво та інформація. Він повністю
співробітничає для забезпечення дотримання цілей, для яких
надається кожна Позика, та:
(i) він буде час від часу на вимогу Кредитора або
Позичальника обмінюватися думками стосовно ходу виконання Робіт,
цілей, для яких надано Позику, та виконання їхніх відповідних
зобов'язань за Документами про надання позики, та буде надавати
Кредитору й Позичальнику всю таку інформацію, яка стосується
зазначеного вище та яка обгрунтовано запитується;
(ii) він негайно повідомить Кредитору й Позичальнику про
будь-яку умову, що заважає або очікується, що вона буде заважати
реалізації положень, зазначених у наведеному вище підпункті "і";
та
(iii) він не вживає жодних заходів або не дозволяє будь-якому
Урядовому агентству вживати будь-яких заходів, які б запобігали
або заважали виконанню Загального проекту або ефективній
експлуатації енергоблоків чи виконанню зобов'язань Позичальника за
Угодою про надання позики.
4.1.17 Статус Кредитора. Він забезпечить таке становище, при
якому Кредитор увесь час матиме однакову правоздатність, імунітети
й привілеї, які зазвичай має багатостороння або міжнародна
фінансова організація.
4.1.18 Реструктуризація. Він не буде проводити
реструктуризацію або звертатися з проханням про реструктуризацію
будь-якої Заборгованості за Фінансовими Документами чи будь-якої
Заборгованості перед ЄС.
4.1.19 Власність. Він гарантує, що Гарант увесь час є та
залишатиметься 100-відсотковим власником Позичальника, а також що
Гарант повністю контролює та буде контролювати Позичальника, крім
тих випадків, в яких Кредитор дає свою попередню письмову згоду.
4.1.20 Конвенції. Він:
(i) залишиться зобов'язаним за Віденською конвенцією
( 995_855 ) та Спільним протоколом від 21 вересня 1988 року та
Конвенцією про ядерну безпеку ( 995_023 ), ухвалену дипломатичною
конференцією, скликаною Міжнародним агентством з атомної енергії
17 червня 1994 року та відкритою для підписання 20 вересня 1994
року;
(ii) зобов'язується, коли це буде доречним, вжити необхідних
заходів, щоб взяти на себе зобов'язання за Протоколом 1997 року та
Конвенцією про додаткову компенсацію за ядерну шкоду.
4.1.21 Незалежність Регулятивних органів. Він забезпечить
прийняття, збереження чинними та впровадження правил, які
прийнятні для Кредитора і які передбачають діяльність незалежних
регулятивних органів у галузі енергетики, причому такі правила
повинні включати - без обмеження цим - процедури встановлення та
регулювання цін на електроенергію, збору платежів за тарифами та
потоків платежів.
4.1.22 Договори, конвенції ЄС, тощо. Він буде дотримуватися з
усіх поглядів умов будь-яких договорів, конвенцій та будь-яких
інших угод між ЄС та Україною, та буде виконувати свої
зобов'язання за ними.
4.1.23 Дата завершення робіт. Він забезпечить таке становище,
при якому Дата завершення робіт як на Енергоблоці N 2 Хмельницької
атомної електростанції, так й Енергоблоці N 4 Рівненської атомної
електростанції припаде на більш ранню з таких дат чи настане до
неї: (i) закінчення третьої Запланованої Зупинки реакторів для
завантаження палива після початку комерційної експлуатації як
Енергоблока N 2 Хмельницької атомної електростанції, так й
Енергоблока N 4 Рівненської атомної електростанції або (ii) 31
грудня 2007 року.
4.1.24 Незалежність Державного комітету ядерного регулювання
України. Він забезпечить (i) в усі часи збереження незалежності
Державного комітету ядерного регулювання України та своє утримання
від втручання в його діяльність і процеси прийняття ним рішень,
(ii) наявність у Державного комітету ядерного регулювання України
належних для його діяльності фінансових ресурсів і персоналу,
(iii) проведення перевірок Державного комітету ядерного
регулювання України, його діяльності й процесів прийняття ним
рішень, якщо цього вимагатиме Кредитор, з Кредитором та (iv)
здатність Державного комітету ядерного регулювання України
виконувати свої завдання та обов'язки відповідно до розсудливої
міжнародної практики ядерної промисловості.
4.1.25 Тариф на електроенергію. Він забезпечує подальше
передбачення законодавством України незалежного регулятивного
органу в енергетичному секторі, і такий орган регулює, серед
іншого, ліцензування, установлення та зміни тарифів на
електроенергію, у тому числі - без обмеження цим - оптових тарифів
на електроенергію компаній Обленерго, Тарифу позичальника та зміну
такого Тарифу в спосіб, що відповідає Методології формування
тарифу, Об'єднаних тарифів теплових й атомних електростанцій і
тарифів гідроелектростанцій.
4.1.26 Основні принципи функціонування оптового ринку
електроенергії України. Він забезпечує реалізацію Основних
принципів функціонування оптового ринку електроенергії України в
спосіб, прийнятний для Кредитора.
4.1.27 Спеціальні обмеження. Він забезпечує ненакладення
зараз і в майбутньому будь-яких спеціальних обмежень Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції України,
Національним банком України чи будь-яким іншим Урядовим
агентством.
4.1.28 Відносини з Міжнародним валютним фондом. Він докладає
належних зусиль для підтримання стабільних і хороших відносин з
Міжнародним валютним фондом.
4.1.29 Міністерство палива та енергетики. В усі часи він
дотримується умов Листа Міністерства палива та енергетики.
4.1.30 Фінансові документи Європейського банку реконструкції
та розвитку. Він виконає всі свої зобов'язання за Фінансовими
документами Європейського банку реконструкції та розвитку та не
доповнить або не змінить будь-якого Фінансового документа
Європейського банку реконструкції та розвитку без попередньої
письмової згоди Кредитора.
4.1.31 Акціонерний капітал. Гарант забезпечує таке становище,
при якому Позичальник:
(i) не буде купувати, зменшувати, скасовувати, погашати або
викуповувати будь-яку частину свого акціонерного капіталу; або
(ii) не буде реєструвати чи дозволяти реєструвати будь-яку
передачу своїх акцій,
без попередньої письмової згоди Кредитора.
4.2 Чорнобильська АЕС. Гарант бере на себе зобов'язання перед
Кредитором утримувати Чорнобильську АЕС переконливо для Кредитора
закритою та повністю її вивести з експлуатації згідно з
українським законодавством, причому такі зобов'язання продовжать
бути чинними після того, як жодна сума не залишиться непозиченою
або такою, що підлягає сплаті, відповідно до Документів про
надання позики, а також після припинення дії (прямого чи
опосередкованого) Документів про надання позики (у тому числі цієї
Гарантійної угоди).
5 Платежі
5.1 Платежі повинні здійснюватися вільно й без утримань. Усі
суми, які підлягають сплаті Гарантом Кредитору за цією Гарантійною
угодою, сплачуються (i) без будь-яких обмежень та умов, (ii)
вільно й без (за винятком того, наскільки цього вимагає закон)
відрахувань або утримань на сплату чи в рахунок будь-якого
Податку, який накладається, стягується, збирається, утримується
або сума якого визначається Україною чи в межах України, та (iii)
без відрахувань або утримань (за винятком того, наскільки цього
вимагає закон) в рахунок будь-якої іншої суми, чи шляхом
взаємозаліку чи в інший спосіб.
5.2 Збільшення платежів
5.2.1 Якщо Гарант повинен будь-коли відрахувати або утримати
будь-який Податок або іншу суму з будь-якої суми, яка сплачується
або підлягає сплаті Гарантом, отримується або підлягає отриманню
від нього за цією Гарантійною угодою, то така сума збільшується
настільки, наскільки це є необхідним для того, щоб Кредитор
отримав у встановлений строк і мав у своєму розпорядженні (без
будь-яких зобов'язань) чисту суму, яка дорівнює тій, яку він
отримав би й мав би у своєму розпорядженні, якби таке утримання
або відрахування не було необхідним або не було зроблене.
5.2.2 Якщо Гарант повинен будь-коли сплатити будь-який
Податок чи іншу суму на будь-яку суму, яка отримується чи може
бути отримана Кредитором за цієї Гарантійною угодою (у тому числі
на будь-яку суму, яка отримується чи може бути отримана відповідно
до цієї Статті 5.2.2) або яку розраховано шляхом посилання на таку
суму, то Гарант здійснює або забезпечує сплату такого Податку або
іншої суми до того, як підлягатиме сплаті будь-який процент чи
штраф, або якщо такий Податок чи будь-яка інша сума може бути
сплачена й сплачується Кредитором, то Гарант на відповідну вимогу
збільшує свої платежі Кредитору за цією Гарантійною угодою на таку
суму, яка забезпечує повне відшкодування Кредитору такого Податку
або іншої суми, яку сплатив або може сплатити Кредитор.
5.2.3 Протягом 30 днів після сплати будь-якої суми, з якої за
законом необхідно здійснити відрахування або утримання, та
протягом 30 днів після настання строку сплати будь-якого Податку
або іншої суми, сплати яких вимагає викладена вище Стаття 5.2.2,
Гарант надає Кредитору прийнятний для останнього доказ того, що
таке відрахування, утримання або платіж та (якщо переказ є
необхідним) переказ такої суми відповідному податковому або іншому
органу були здійснені.
5.2.4 Як тільки Гарант дізнається про те, що будь-яке таке
відрахування, утримання або платіж є необхідним (або про будь-яку
зміну у будь-якій такій вимозі), він сповіщає про це Кредитора.
5.3 Звільнення від оподаткування
5.3.1 Гарант цим безповоротно надає всі необхідні Погодження
Позичальнику та Гарант повинен здійснити всі платежі Кредитору
відповідно до умов Фінансових документів без утримання Податку та
з усіх інших поглядів виконувати відповідні зобов'язання за
Фінансовими документами, у тому числі (але без обмеження
твердження загального характеру) зобов'язання Позичальника за
Статтею 10 Угоди про надання позики та зобов'язання Гаранта за
викладеними вище Статтями 5.1 та 5.2. Гарант також забезпечує
вчасне внесення усіх таких змін до та часткових скасувань Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та
всіх інших Застосовних законів, які необхідні для того, щоб дати
змогу Позичальнику й Гаранту виконувати всі такі зобов'язання, і
також забезпечує збереження чинності таких змін і часткових
скасувань до закінчення Періоду дії Механізму.
5.3.2 Гарант цим безповоротно звільняє Кредитора від усіх
Податків, застосовних до сум, що сплачуються йому за будь-якими
Документами про надання позики.
6 Платежі
6.1 Порядок здійснення платежів. На кожну дату, коли будь-яка
сума підлягає сплаті Гарантом, він надає таку суму Кредитору
шляхом здійснення платежу у валюті, зазначеній у Статті 15.3 Угоди
про надання позики, такими коштами та в такий строк, щоб вони були
на той час загально прийнятними для здійснення розрахунків у Місці
платежу для міжнародних платежів у зазначеній валюті. Усі такі
платежі здійснюються на такий рахунок у такому банку в такому
Місці платежу, які зазначить Кредитор.
6.2 Порядок розподілу. Якщо сума, отримана Кредитором від
Гаранта на будь-яку дату, є меншою від загальної суми, що в
подальшому підлягає сплаті та (або) стає такою, що підлягає
сплаті, за будь-яким з Документів про надання позики на зазначену
дату, Кредитор використовує цю суму в порядку, передбаченому
Статтею 15.5 Угоди про надання позики, а Гарант не має права
керувати використанням Кредитором будь-яких сум, отриманих
Кредитором від Гаранта за цією Гарантійною угодою.
7 Валютне відшкодування
Стосовно будь-якої суми, яка підлягає сплаті Позичальником за
Угодою про надання позики чи у зв'язку з нею (але не за Фінансовим
контрактом), євро є єдиною валютою для ведення рахунку та для
сплати всіх сум, які підлягають сплаті Гарантом за цією
Гарантійною угодою або у зв'язку з нею, у тому числі для
відшкодування збитків; але стосовно будь-якої суми, яка підлягає
сплаті Позичальником за Фінансовим контрактом чи у зв'язку з ним,
валюта, зазначена в такому Фінансовому контракті, є валютою для
ведення рахунку та для сплати всіх сум, які підлягають сплаті
Гарантом за ним, у тому числі для відшкодування збитків.
8 Включення
Зазначені нижче положення Угоди про надання позики
застосовуються (якщо це доцільно) до цієї Гарантійної угоди так,
ніби їх було викладено в цій Гарантійній угоді, але так, щоб
посилання у відповідних Статтях на Угоду про надання позики та
(або) Фінансові контракти, а також на Позичальника (у будь-яких
термінах) були відповідно посиланнями на цю Гарантійну угоду та на
Гаранта: Статті: 2.2, 7.1, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 та
29.
9 Повідомлення
9.1 Адреси. Кожне повідомлення за цією Гарантійною угодою
здійснюється факсом або іншим чином у письмовій формі. Кожне
повідомлення або документ, що повинні бути доставлені будь-якій
стороні цієї Угоди, надсилаються їй на номер факсу або адресу, із
зазначенням адресата, якщо він є, які з плином часу визначаються
такою стороною для цілей цієї Гарантійної угоди. Визначені
Гарантом і Кредитором початкові номер факсу, адреса та зазначення
адресата (якщо воно є) такі:
Для Гаранта:
Україна Представлена Міністерством фінансів України Київ, 252008 вул. Грушевського, 12/2 Факс: (380-44) 219-49-47 або (380-44) 219-38-04
До уваги: Департамент зовнішніх економічних зв'язків
Копія Кабінету Міністрів:
вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008 Факс: (380-44) 253-82-43 До уваги: Управління фінансової політики та державних
боргових зобов'язань
Для Кредитора:
Euroatom Represented by the European Commission Directorate-General Economic and Financial Affairs Financial Operations, Programme Management and Liasion with the EIB Group Batiment Wagner L-2920 Luxembourg Fax No. (352) 4301 36599
Attention: New Borrowing and Lending Operations - Euratom and
EU
9.2 Ті, що підписуються від імені Міністерства фінансів.
Гарант підтверджує Кредитору, що особи, визначені Міністерством
фінансів України як уповноважені підписувати будь-які повідомлення
Кредитору (у тому числі підписувати Запит на отримання Коштів) від
його імені, дійсно мають такі повноваження, і забезпечить
надсилання в подальшому Міністерством фінансів письмових
повідомлень Кредитору, якщо будь-які такі особи більше не матимуть
таких повноважень.
9.3 Доставка. Будь-яке повідомлення з боку Гаранта є
безповоротним. Будь-яке повідомлення, що здійснюється однією
стороною іншій згідно з цією угодою, остаточно вважається таким,
що його отримала інша сторона:
9.3.1 якщо його надіслано факсом між 09.00 та 17.00
(місцевого часу місця, до якого його надіслано) Робочого дня в
такому місці, коли його надіслано, або, якщо його надіслано факсом
у будь-який інший час, о 09.00 наступного Робочого дня в такому
місці; або
9.3.2 у будь-якому іншому випадку - коли його залишено за
адресою, зазначеною в Статті 9.1, або протягом 5 Робочих днів
після відправлення його поштою на таку адресу (авіапоштою в разі
відправлення до іншої країни) з оплатою поштових витрат.
9.4 Мова
9.4.1 Увесь обмін інформацією між сторонами здійснюється
англійською мовою.
9.4.2 Будь-які документи й усі Відповідні документи повинні
або виконуватись англійською мовою, або супроводжуватися
засвідченим перекладом англійською мовою, підготованим за рахунок
Гаранта або Позичальника. У разі суперечності (у тому числі - без
обмеження цим - суперечності між англійським текстом цієї
Гарантійної угоди та українським текстом), англійський текст має
перевагу над будь-яким іншим текстом.
9.4.3 Ця Гарантія оформляється англійською та українською
мовами за умови, що у випадку суперечності англійський текст має
перевагу для всіх цілей і що для цілей тлумачення англійського
тексту український текст до уваги не береться.
10 Правонаступник та особи,
яким поступаються правами та обов'язками
10.1 Ця Гарантійна угода накладає юридичні зобов'язання та
набуває чинності на користь відповідних правонаступників й осіб,
яким поступаються правами й обов'язками, її сторін, за винятком
того, що Гарант не може без попередньої згоди Кредитора
поступатися всіма своїми правами чи обов'язками за цією
Гарантійною угодою чи будь-якою їхньою частиною або передавати їх
в інший спосіб.
10.2 Кредитор може надати запропонованому правонаступнику чи
будь-якій особі, яка пропонує укласти будь-яку угоду про передачу,
участь або іншу угоду стосовно цієї Гарантійної угоди або Позики:
10.2.1 копію будь-якого Відповідного документа чи будь-якого
іншого документа, переданого відповідно до цієї Гарантійної угоди
чи будь-якого іншого Відповідного документа; і
10.2.2 будь-яку інформацію, яку Кредитор отримав згідно з
будь-яким Відповідним документом або Позикою або у зв'язку з ними.
11 Регулятивне законодавство та юрисдикція
11.1 Регулятивне законодавство. Ця Гарантійна угода
регулюється законами Англії й тлумачиться відповідно до них.
11.2 Юрисдикція Європейських Судів. Гарант безповоротно
погоджується, беручи до уваги Статті 11.3 та 11.4, з тим, що
будь-який юридичний позов або процес, який виникає в результаті
цієї Гарантійної угоди чи будь-якого Фінансового контракту або у
зв'язку з ними ("Процеси"), порушується відповідно до Статті 153
Договору про заснування Європейського співтовариства з атомної
енергії ( 994_027 ) ("Договір про Євроатом") у Суді першої
інстанції Європейських співтовариств ("СПІ") з правом подання
апеляції до Суду Європейських співтовариств ("СЄС") відповідно до
Статті 140a Договору про Євроатом.
З урахуванням Статей 11.3 та 11.4 СЄС або СПІ, залежно
від випадку, мають виключну компетенцію вирішувати будь-який
такий спір. Ухвала СЄС або СПІ, прийнята відповідно до цієї Статті
11.2, є обов'язковою для сторін і такою, що може бути примусово здійснена сторонами, за винятком тих
випадків, в яких СЄС призупиняє виконання будь-якої ухвали СПІ
завдяки заходам судового захисту, ужитим в очікуванні апеляції СПІ
до СЄС.
11.3 Суди Англії. Незважаючи на Статтю 11.2, але беручи до
уваги Статтю 11.4, Кредитор має право, на свій і необмежений
розсуд та на свою виключну користь, вимагати передання будь-якого
спору, який може виникнути в результаті цієї Гарантійної угоди або
у зв'язку з нею, під юрисдикцію судів Англії. Зазначене вище право
може бути здійснене шляхом подання письмового повідомлення,
підписаного від імені Кредитора та офіційно врученого Гарантові.
Жодне з положень у цій Статті 11.3 не свідчить про те, що Кредитор
підкоряється юрисдикції судів Англії, за винятком випадків подання
будь-якого відповідного повідомлення.
11.4 Арбітраж. Сторони також безповоротно погоджуються, що
будь-який спір чи будь-які розбіжності, які можуть виникнути (у
будь-якій формі) за будь-яким Документом про надання позики,
виходячи з його положень, у зв'язку з ним або стосовно нього (у
тому числі - без обмеження цим - спори чи розбіжності щодо
існування, порушення, припинення або чинності такого документа)
(кожне з них надалі називається "Спір"), незважаючи на Статті 11.2
та 11.3, на виключний вибір Кредитора (незалежно від характеру
Спору), можуть бути передані для розгляду та вирішення шляхом
арбітражу відповідно до Правил (Правила вважаються включеними до
цієї Статті 11.4 шляхом посилань) комісії з трьох арбітрів (чи
одному арбітру, якщо сторони домовляться про інше) згідно з
Правилами та на таких умовах:
11.4.1 Кредитор може передати справу на розгляд до арбітражу,
письмово повідомивши про це Гаранта й Позичальника;
11.4.2 місцем проведення арбітражу є м. Лондон;
11.4.3 органом призначення для цілей, викладених у статті 7
(2) Правил, є Лондонський міжнародний арбітражний суд;
11.4.4 англійська мова використовується як письмова й усна
мова в усіх питаннях, пов'язаних з посиланнями на арбітраж;
11.4.5 процесуальним законодавством будь-якого арбітражного
розгляду є англійське законодавство, та Правила застосовуються
згідно з англійським законодавством;
11.4.6 Кредитор має право звернутися до будь-якого суду
компетентної юрисдикції, щоб він надав тимчасовий засіб правового
захисту стосовно такого арбітражного розгляду;
11.4.7 рішення арбітрів може бути примусово виконане
будь-яким судом компетентної юрисдикції, та його виконання може
бути спрямоване проти будь-якої особи й майна сторони, що програла
процес, у будь-якій юрисдикції;
11.4.8 рішення арбітрів є остаточним й обов'язковим для
сторін відповідного Спору.
11.5 Інша компетентна юрисдикція. Ніщо в цій Статті 11 не
обмежує права Кредитора розпочати Процес проти Гаранта в
будь-якому іншому суді компетентної юрисдикції, а початок Процесу
в одній або кількох юрисдикціях не перешкоджає Кредитору розпочати
Процес у будь-якій іншій юрисдикції чи то одночасно, чи не
одночасно.
11.6 Місце. Гарант безповоротно відмовляється від заперечень,
які він може з плином часу мати стосовно визначення місця
будь-якого Процесу в будь-якому суді, зазначеному в цій Статті 11,
та від будь-якого твердження, що будь-який такий Процес було
розпочато в незручному місці.
11.7 Судове повідомлення
11.7.1 Гарант безповоротно призначає Голову Місії України при
Європейських співтовариствах у Брюсселі (зараз її адреса така:
20/28 Avenue Albert Lancaster, B-1180, Brussels, Belgium) та
Посла України у Сполученому Королівстві в Суді Св. Джеймса (зараз
його адреса така: 60 Holland Park, London W11 3SJ, England)
одержувачів замість нього та від його імені судових повідомлень у
ході будь-яких Процесів, що проходять відповідно в Люксембурзі та
Англії. Таке повідомлення вважається врученим після його доставки
відповідному процесуальному агенту (незалежно від того, переслане
воно Гаранту й одержане ним чи не переслане й не одержане). Якщо з
будь-якої причини процесуальний агент більше не може діяти як
такий чи більше не має адреси в Бельгії або Англії (залежно від
випадку), то Гарант безповоротно погоджується призначити нового
процесуального агента, прийнятного для Кредитора, та протягом 30
днів надати Кредитору копію документа, який підтверджує прийняття
новим агентом такого призначення.
11.7.2 Гарант безповоротно погоджується з тим, що будь-яке
повідомлення, здійснюване в ході будь-якого Процесу, що проходить
у будь-якому місці, буде вручене шляхом надіслання йому поштою її
примірника рекомендованим листом або засвідченим наперед оплаченим
листом, надісланим авіапоштою відповідно до Статті 9. Таке
повідомлення набирає чинності в день отримання.
11.7.3 Ніщо в цій статті не обмежує права вручати судові
повідомлення в будь-який інший спосіб, дозволений законом.
11.8 Згода на примусове виконання тощо. Гарант безповоротно
дає загальну згоду стосовно будь-якого Процесу, що проходить у
будь-якому місці, на надання будь-якого засобу судового захисту
або видання будь-якого припису у зв'язку з таким Процесом, у тому
числі - без обмеження цим - на здійснення або примусове виконання
стосовно будь-якого Майна (незалежно від його використання або
призначення) будь-яких наказу або ухвали, які можуть бути
оформлені або видані в ході такого Процесу.
11.9 Відмова від імунітету. Гарант безповоротно погоджується
на те, що в разі започаткування будь-якою стороною будь-якого
Процесу в будь-якому місці (незалежно від того, чи це стосується
приписів, реального виконання, відшкодування збитків, або чогось
іншого), ні ним, ні від його імені, ні будь-яким Урядовим
агентством, ні стосовно його Майна чи майна будь-якого Урядового
агентства не висуватимуться претензії на суверенний або інший
імунітет від такого Процесу, від накладення арешту (або ж для
сприяння виконанню ухвали, до ухвали, або на інших підставах) на
його Майно або майно будь-якого Урядового агентства або від
виконання ухвали, причому відмова від такого імунітету є
безповоротною. Кожний з них безповоротно погоджується з тим, що
він та його Майно, а також майно будь-якого Урядового агентства
підлягають та підлягатимуть такому Процесу, арешту або виконанню
ухвали стосовно його зобов'язань за цією Угодою.
12 Імунітет
Згідно зі Статтею 11.9 у разі започаткування будь-якого
Процесу, незалежно від його юрисдикції, стосовно цієї Гарантійної
угоди Гарант і його Майно не будуть користуватись імунітетом від
процесу, виконання судового рішення, накладення арешту або іншого
судового процесу, і Гарант не матиме повноважень висувати
претензії, ні від свого імені, ні стосовно будь-якого свого Майна,
на такий імунітет. Відповідно до цієї Гарантійної угоди, Відмова
Гаранта, передбачена Статтею 11.9, від будь-якого такого права на
імунітет є безповоротно обов'язковою для Гаранта. Укладення,
виконання та передача Гарантійної угоди Гарантом є, а виконання та
дотримання його зобов'язань за Гарантійною угодою будуть такими
несуверенними актами, які зазвичай є предметом слухань в судах
Англії або інших відповідних органах арбітражу, які проводяться
для несуверенних цілей.
13 Дата набуття чинності
Сторони погоджуються, що зобов'язання Гаранта за цією
Гарантійною угодою набувають чинності з моменту ратифікації (без
обмежень, умов чи застережень) цієї Гарантійної угоди Парламентом
України згідно з пунктом 5 Додатка 2 Угоди про надання позики.
Міністр юстиції України надасть Кредитору висновок про набуття
чинності цією Гарантійною Угодою у формі, погодженій у Додатку 8
до Угоди про надання позики.
Цю Гарантійну угоду вчинено в трьох примірниках, кожний
англійською та українською (з урахуванням умов Статті 9.4.3)
мовами як Документ за печаткою в день, зазначений на початку.
Учинено як Документ за печаткою
Україною
Підписано:
Прізвище:
Посада:
Учинено як Документ за печаткою
Європейським співтовариством з атомної енергії, представленим
Комісією Європейських співтовариств
Підписано:
Прізвище:
Посада:вгору