Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (Україна - проект європейських доріг України)
Європейськ. інвестиційний банк, Україна; Угода, Опис, Міжнародний документ від 30.07.2007
Документ 971_001, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 03.09.2008, підстава - 355-VI

             Фінансова угода 
між Україною та Європейським інвестиційним банком
(Україна - проект європейських доріг України)
{ Фінансову угоду ратифіковано Законом
N 355-VI ( 355-17 ) від 03.09.2008 }

Офіційний переклад
ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:
Україною, яка далі іменується Позичальник,
з одного боку, та
Європейським інвестиційним банком, який далі іменується Банк,
з іншого боку.
ОСКІЛЬКИ:
1. 22 грудня 2004 року Рада Європейського Союзу (далі
іменується ЄС) запросила Банк взяти участь у фінансуванні вибраних
проектів стосовно довкілля, транспорту, телекомунікацій та
енергетичної інфраструктури на пріоритетних шляхах
Транс'європейської транспортної мережі в Росії, Україні, Білорусі
та Молдові, що мають спільні кордони з державами - членами ЄС, а
7 червня 2005 року Рада Директорів Банку ухвалила виконання нового
мандату.
2. Позичальник пропонує здійснити проект під назвою "Третій
проект "Ремонт автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп на ділянці від
Києва (14-й кілометр) до Бродів, Львівська область
(441-й кілометр)" (далі іменується Проект), розроблений для
ремонту останніх ділянок автомобільної дороги М-06 між Києвом та
Бродами відповідно до більш детального опису, викладеного в
додатку А до цієї Угоди (далі іменується Технічний опис), який
буде здійснюватися Державною службою автомобільних доріг України -
Укравтодором (далі іменується Замовник) за фінансової допомоги
Позичальника.
3. 14 червня 2005 р. Позичальник та Банк підписали Рамкову
угоду ( 994_585 ), яка регулює діяльність ЄІБ в Україні (далі
іменується Рамкова угода), і цей проект підпадає під сферу
застосування Рамкової угоди.
4. Позичальник звернувся з проханням до Банку про надання
йому кредиту в сумі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) для
фінансування проекту.
5. Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України,
надає в розпорядження Замовника кошти кредиту згідно з Додатковою
угодою про позику (далі іменується Додаткова угода про позику) за
строками та на умовах, які прийнятні для Банку, до якої можуть час
від часу вноситися зміни за попереднього погодження з Банком.
6. Загальна вартість проекту, за оцінкою Банку на підставі
наявної в Банку інформації на момент оцінювання Проекту, складає
505 000 000 євро (п'ятсот п'ять мільйонів євро).
7. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
підписав угоду з Позичальником 19 грудня 2006 року ( 985_011 )
(далі іменується Угода про позику з ЄБРР), згідно з якою ЄБРР
надасть позику, загальна сума якої становитиме 200 000 000 євро
(двісті мільйонів євро) (Позика ЄБРР) для цілей фінансування
Проекту. Загалом ЄБРР та Банк будуть забезпечувати фінансування
сум за Проектом у рівних частинах.
8. Позичальник та (або) Замовник забезпечує баланс коштів,
необхідних для фінансування Проекту.
9. ЄС погодився надати грантові кошти в сумі 350 000 євро
(триста п'ятдесят тисяч євро) на фінансування консультаційних
послуг, пов'язаних з дослідженням проектів державно-приватного
партнерства у сфері автомобільних доріг України відповідно до
договору N С15657/EIPF03-2006-06-09 від 3 липня 2006 року.
10. Замовник відповідає за управління та експлуатацію доріг,
які становлять частину Проекту згідно з угодою між Банком та
Замовником (далі іменується Проектна угода)( 971_003 ), а також
Замовник дотримується своїх зобов'язань згідно із цією Угодою
протягом усього строку її дії.
11. Статут Банку ( 994_680 ) передбачає, що Банк забезпечує
використання своїх коштів раціонально в інтересах ЄС, та
відповідно до положень та умов своїх кредитних операцій, згідно з
політикою ЄС.
12. Банк, задоволений тим, що поточна операція входить до
сфери його функцій і співпадає з рішенням Ради ЄС, зазначеним у
першому пункті декларативної частини, та з огляду на зазначені
вище аспекти, вирішив відповісти на прохання Позичальника шляхом
надання йому кредиту в сумі 200 000 000 євро (двісті мільйонів
євро) відповідно до цієї Фінансової угоди (далі іменується Угода).
13. Перший Віце-прем'єр-міністр, Міністр фінансів України,
пан М. Азаров, представник Позичальника належним чином
уповноважений на підписання Угоди для та від імені Позичальника,
що зазначено в додатку 1.
14. Якщо в цій Угоді не зазначено інше, посилання на статті,
декларативну частину, пункти, підпункти, абзаци, додатки та
доповнення є посиланнями на статті, декларативну частину, пункти,
підпункти, абзаци, додатки та доповнення до цієї Угоди,
цим, отже, було домовлено про таке:
Стаття 1
Умови кредиту й зняття коштів
1.01. Сума кредиту
Цією Угодою Банк установлює для Позичальника, а Позичальник
приймає кредит (далі іменується Кредит) у сумі 200 000 000 євро
(двісті мільйонів євро), який повинен бути використаний виключно
на фінансування Проекту.
1.02. Процедура зняття коштів
1.02A Транші
Банк надає кредит у формі до 30 (тридцяти) траншів. Сума
кожного траншу, якщо вона не є невикористаним залишком кредиту,
повинна дорівнювати принаймні 2 000 000 євро (двом мільйонам
євро). Транш, який пропонується Позичальнику на підставі розділу
02B статті 1 (далі іменується Транш).
1.02B Пропозиція про зняття коштів
Протягом періоду до 42 місяців після підписання цієї Угоди
(така дата далі іменується Кінцева дата зняття коштів) на прохання
Позичальника у формі, яку подано в додатку С1 (далі іменується
Заявка на зняття коштів), та подальшого виконання всіх вимог
стосовно зняття, зазначених у розділі 04 статті 1, пов'язаних із
відповідним Траншем, Банк надає Позичальнику протягом двох
Люксембурських робочих днів з дати Заявки на зняття коштів
письмову пропозицію про зняття коштів Траншу у формі, визначеній у
додатку C2 (Пропозиція про зняття коштів). У Пропозиції про зняття
коштів повинно бути зазначено:
i) суму (зокрема, залежно від обставин, для зняття першого
Траншу, таку частину Комісії за відкриття кредиту, яку визначено в
розділі 02E статті 1 і яка може бути вирахувана Банком із
заявленого зняття коштів згідно з розділом 02E статті 1) Траншу;
ii) дату, на яку заплановано виплатити Транш (далі іменується
Запланована дата зняття коштів), яка повинна бути відповідним
робочим днем (який зазначено в розділі 01 статті 5), і яка повинна
припадати на дату, яка настає принаймі через 15 днів після дати
Пропозиції про зняття коштів, наданої Банком;
iii) чи це буде Транш з фіксованою процентною ставкою (далі
іменується Транш із фіксованою процентною ставкою), або Транш із
фіксованим спредом плаваючої процентної ставки (далі іменується
Транш із ФСППС), - згідно з відповідними положеннями розділу 01
статті 3;
iv) строки погашення основної суми кредиту згідно з
положеннями розділу 01 статті 4;
v) для Траншу з фіксованою процентною ставкою - Фіксовану
процентну ставку, а для Траншу з ФСППС - Спред (визначений у
розділі 01B статті 3); та
vi) кінцевий строк та дату припинення дії Пропозиції про
зняття коштів (Кінцева дата акцепту зняття коштів).
Для цілей цієї Угоди в цілому "Відповідна міжбанківська
ставка" означає EURIBOR (яку визначено в додатку B);
Для цілей цієї Угоди загалом "Люксембурзький робочий день"
означає день, у який комерційні банки відкриті для роботи в
м. Люксембург.
1.02C Акцепт зняття
Позичальник може прийняти Пропозицію про зняття коштів,
надіславши Банкові копію Пропозиції про зняття, належним чином
підписану зі свого боку вповноваженими представниками Позичальника
(Акцепт зняття), не пізніше Кінцевої дати акцепта зняття коштів.
Крім випадків, коли вже всі засвідчення надано, Акцепт зняття
повинен супроводжуватися засвідченням повноважень підписанта чи
підписантів разом з їхніми засвідченими зразками підписів, а також
із зазначенням банківського рахунка українського або іноземного
банку, у якому потрібно здійснювати зняття коштів Траншу.
Якщо Пропозиція про зняття належним чином прийнята
Позичальником згідно з її умовами до Кінцевої дати акцепту зняття
або на цю дату, Банк надає відповідний Транш (Прийнятий транш) у
розпорядження Позичальника згідно з відповідною Пропозицією про
зняття й відповідно до положень та умов цієї Угоди.
Будь-яка Пропозиція про зняття коштів, яка належним чином не
прийнята Позичальником згідно з її умовами до Кінцевої дати
акцепту зняття або на цю дату, автоматично відхиляється, і
Позичальник уважається таким, що відмовився від Пропозиції про
зняття.
1.02D Рахунок зняття
Зняття коштів повинно здійснюватися на рахунок, зазначений
Позичальником в Акцепті зняття (відповідно до IBAN формату або
формату відповідної країни). Для кожного Траншу може бути
зазначений лише один рахунок.
1.02E Комісія за відкриття кредиту
Позичальник сплачує Банкові комісію за відкриття кредиту в
сумі 500 000 євро (п'ятсот тисяч євро) за призначення Кредиту
відповідно до цієї Угоди. Ця комісія за відкриття кредиту
виплачується таким чином:
i) на окрему вимогу Позичальника подається разом із Заявкою
на зняття коштів і вираховується Банком із суми, яка повинна бути
виплачена в першому Транші; або
ii) сплачується Позичальником Банкові в день виплати першого
Траншу; або
iii) підлягає виплаті, якщо Позичальник повідомить Банкові,
що він хоче анулювати Кредит без подачі ним Заявки на зняття,
протягом 30 днів з моменту подання повідомлення про анулювання;
або
iv) сплачується, якщо Позичальник не здійснює чинного Акцепта
зняття до Кінцевої дати зняття коштів або на цю дату, протягом
30 днів Кінцевої дати зняття коштів.
Сума, належна до сплати Банкові за пунктами від "ii" до "iv"
розділу 02E статті 1, сплачується в євро та на рахунок, зазначений
Позичальнику Банком.
Сума, яка повинна вираховуватися на вимогу Позичальника
згідно з пунктом "і" розділу 02E статті 1 повинна вважатися
належним чином сплаченою Банком Позичальнику на день зняття
першого Траншу.
1.02F Комісії за зобов'язання
Позичальник сплачує Банкові комісії за зобов'язання в євро за
ставкою 10 базисних пунктів (0,1 відсотка) на рік на Кредит мінус
суму будь-якого виплаченого Траншу за період з дати цієї Угоди до
i) дати перед остаточним строком Запланованої дати зняття; ii)
останньої дати зняття коштів за умови, що Позичальник не надав
Пропозиції про зняття Банкові, та iii) якщо невиплачену суму
кредиту анульовано, дати попередження Банком про анулювання або
отримання Банком повідомлення про анулювання від Позичальника
залежно від випадку; включно залежно від того, яка дата настане
раніше. Нараховані комісії за зобов'язання сплачуються на Дату
Платежу, зазначену в розділі 01 статті 5, на суми, що
залишатимуться не виплаченими кожних півроку починаючи від дати
підписання цієї Угоди.
1.03. Валюта зняття
Банк виділяє кожний Транш в євро.
1.04. Умови зняття
1.04A Перший транш
Зняття першого Траншу згідно з розділом 02 статті обумовлена
отриманням Банком до того, як він надішле Пропозицію про зняття
коштів для цього Траншу, таких документів чи засвідчень,
прийнятних для Банку за формою та змістом:
i) юридичного висновку, виданого Міністром юстиції
Позичальника, англійською мовою стосовно належного виконання цієї
Угоди Позичальником, такий висновок повинен бути прийнятним за
формою та змістом для Банку та повинен супроводжуватися
відповідними документами, що засвідчують належні повноваження
Позичальника підписати цю Угоду, а також підтвердження ратифікації
цієї Угоди відповідно до чинного законодавства України;
ii) засвідчення англійською мовою повноважень пана Азарова
підписати Угоду від імені Позичальника;
iii) засвідчення англійською мовою повноважень пана Демішкана
підписати Проектну угоду від імені Замовника;
iv) підтвердження того, що всі важливі дозволи та
домовленості, необхідні для реалізації Проекту були отримані, та
що Замовнику були надані необхідні повноваження для управління
Проектом, прийнятні для Банку;
v) підтвердження наявності страхування згідно з вимогами
пункту "iii" розділу 05 статті 6;
vi) підтвердження того, що контроль обміну валют не є
необхідним для того, щоб Позичальник отримав Позику відповідно до
цієї Угоди для погашення знятого Траншу (зазначеного в розділі 01
статті 2) та сплатив відсотки й усі інші суми, необхідні до
сплати, у тому числі за відкриття та ведення рахунків, які будуть
зазначені Банкові Позичальником як такі, на які він перераховує
кошти Позики;
vii) листа Банкові від Міністерства фінансів, у якому Банк
буде поінформовано, що Позичальник забезпечить достатні кошти в
його Державному бюджеті для завершення Проекту;
viii) підтвердження, що Угода про позику ЄБРР ( 985_011 )
була належним чином оформлена та підписана, та всі умови,
необхідні для того, щоб вона набрала чинності або для отримання
права Позичальником здійснювати зняття коштів за такою угодою,
були виконані;
ix) підтвердження, що Банк отримає такі необхідні для нього
підтвердження того, що Позичальник та (або) Замовник мають усі
необхідні права для доступу на майданчик, де відбуватиметься
будівництво Проекту, у тому числі на всі необхідні майданчики для
розміщення засобів забезпечення;
x) підтвердження того, що Група Управління Проектом, створена
та керована Замовником для координації, управління, аналізу та
оцінки всіх аспектів реалізації проекту (далі іменується ГУП), як
визначено в розділі 07 статті 6, була заснована та почала діяти
прийнятним для Банку чином, та
xi) підтвердження того, що Додаткова угода про позику,
прийнятна для Банку за формою та змістом, була належним чином
оформлена й подана та всі умови для набрання нею чинності або
надання прав Замовнику здійснювати розробки відповідно до цієї
Угоди були завершені.
1.04B Усі Транші
Використання кожного Траншу згідно з розділом 02 статті 1, у
тому числі першого Траншу, повинне відбуватися лише за умови, що
до надання будь-якої Пропозиції про зняття коштів відповідного
Траншу Банк отримає прийнятні для Банку за формою та змістом такі
документи:
i) підтвердження того, що отримання в позику загальної суми
всіх Траншів, використаних протягом будь-якого Фінансового року, у
тому числі Траншу, на зняття якого зроблено запит, було прийнято в
бюджеті на поточний Фінансовий рік Позичальника як підтвердження,
що Позичальник забезпечив належні фонди в державному бюджеті
поточного Фінансового року для завершення Проекту відповідно до
графіку в додатку 1;
ii) підтвердження, що після використання відповідного Траншу,
сукупна сума фактично знятої Позики не перевищуватиме сукупних
витрат, отриманих або визначених контрактними зобов'язаннями
Позичальника стосовно Проекту (без урахування податків та зборів,
що повинні сплачуватися в Україні) до дати відповідної Заявки про
зняття коштів;
iii) Якщо це вимагається Банком, кожне зняття коштів траншу
повинне відбуватися за умови отримання Банком на дату або до дати
відповідної Заявки на зняття коштів затверджених копій контракту
або контрактів принаймні на сукупну вартість Траншу, що
використовується, і Траншів, що вже були фактично зняті, якщо такі
були, стосовно статей, визначених у Технічному описі як такі, що
підпадають під фінансування за рахунок Позики, та які були
укладені на прийнятних для Банку умовах.
iv) засвідчення від Позичальника у формі додатка C.3;
v) Банк отримає підтвердження повноважень особи чи осіб, що
мають право підпису Заявки на зняття коштів і засвідчений зразок
підписів такої особи чи осіб;
vi) подання копії дозволів від природоохоронних органів та
дозволів на будівництво разом з офіційною заявою, прийнятною для
Банку, про оцінку, проведену відповідно до статті 6 Директиви про
природне середовище (92/43/EEC) та результати цієї оцінки,
підписані компетентними природоохоронними органами України;
vii) подання Плану дій стосовно довкілля (див.розд. 08
ст. 6);
viii) підтвердження того, що відповідну стратегію технічного
обслуговування та експлуатації, прийнятну для Банку, прийнято для
відповідних ділянок, у тому числі виділення необхідних коштів для
забезпечення технічного обслуговування конструкцій дороги
відповідно до чинних інженерних стандартів, та
xi) Угода про позику з ЄБРР ( 985_011 ), Додаткова угода про
позику та Проектна угода залишаються чинними, правомірними й
обов'язковими до виконання.
x) Останнє зняття коштів повинно здійснюватися за умови
отримання Банком на дату або до дати відповідної Заявки на зняття,
прийнятне для Банку підтвердження того, що витрати на Проект, які
були чи будуть здійснені не пізніше, ніж через 90 днів після цього
(без урахування податків та зборів, що сплачуються Замовником та
витрат, які профінансовані для погашення кредиту ЄБРР), рівними
сумами, що дорівнюють ста відсоткам чи становлять більше, ніж сто
відсотків сукупного Траншу, що вимагається, та всіх попередніх
Траншів, фактично отриманих за цією Угодою.
Якщо Заявку на використання Траншу зроблено до отримання
Банком підтверджень виконання усіх прийнятних для Банку умов, ця
Заявка на зняття повинна вважатися такою, що була отримана Банком
на дату, коли умови були повністю виконані.
Згідно з розділом 04 статті 1 для розрахунків
євро-еквівалента здійснених витрат (див. зазначені вище пп. "ii"
та "x"), Банк застосовує обмінний курс, установлений Центральним
європейським банком у Франкфурті, на таку дату протягом 20 днів
перед зняттям відповідного Траншу, яку Банк визначить для кожного
Траншу. Якщо будь-яка частина підтверджень, що надаються
Позичальником, не задовольняє Банк, тоді Банк може або зачекати
доти, доки така умова не буде виконана, або може надати Транш
пропорційно менший за суму, що вимагається.
1.04C Транші для фінансування ділянки Рівне - Київ
Використання будь-якого Траншу або Траншів згідно з розділом
02 статті 1 для фінансування ділянки Рівне - Київ повинно
відбуватися, на додаток до умов зняття, визначених у розділах 04A
та 04B статті 1, за умови отримання Банком до того, як Банк може
зробити будь-яку Пропозицію про зняття для такого Траншу або
Траншів, прийнятних за формою та змістом таких документів:
i) огляду чинних стандартів проектування та каталогу
потенційних технічних рішень, спрямованих на покращення безпеки
руху, запропонованих прийнятним для Банку консультантом з
міжнародним досвідом. Цей каталог переглядається та обговорюється
із Замовником і, як тільки кінцевий перелік заходів приймається
Банком, уключається до кінцевого проекту ділянки; та
ii) у випадку, коли будь-який компонент Проекту, якщо він
знаходиться на території ЄС, підпадає під положення доповнення II
Директиви Ради ЄС про оцінку наслідків окремих державних та
приватних проектів з довкілля (директиви 85/337EEC, зі змінами,
унесеними директивами 97/11/EC та 2003/35/EC) та вимагає
підготовки Оцінки впливу на довкілля (ОВД), Звіту з нетехнічних
питань (ЗНП), які визначено в доповненні IV Директиви про оцінку
впливу на довкілля.
1.05. Відстрочення зняття
1.05A Підстави для відстрочення
Позичальник може відстрочити зняття будь-якого Прийнятого
траншу в цілому або частково, у будь-який час до того моменту,
коли до його Запланованої дати зняття залишиться 7 (сім)
Люксембурзьких робочих днів, та протягом періоду до шести місяців
з його Запланованого строку зняття. У такому випадку Позичальник
повинен сплатити компенсацію за відстрочення, сума якої
визначається, згідно з викладеним нижче розділом 05B статті 1.
Якщо будь-яка з умов, зазначених у розділі 04 статті 1, не
буде виконана на зазначену дату перед Запланованою датою зняття,
то зняття буде відстрочено до дати, погодженої між Банком та
Позичальником, що повинна припадати на дату, не раніше, ніж через
7 (сім) Люксембурзьких робочих днів після виконання будь-яких
таких умов зняття.
1.05B Компенсація за відстрочення
Якщо зняття Прийнятого траншу буде відстрочено або за запитом
Позичальника, або через невиконання умов зняття, то Позичальник,
на вимогу Банку, повинен сплатити компенсацію на суму, зняття якої
відстрочено. Така сума компенсації буде нараховуватися від
Запланованої дати зняття до фактичної дати зняття, або, залежно
від обставин, до дати анулювання Прийнятого траншу за ставкою, що
дорівнює R1 мінус R2, де:
"R1" означає процентну ставку, яка б застосовувалася час від
часу згідно з розділом 01 статті 3, якби Транш був виплачений на
Заплановану дату зняття, та
"R2" означає Відповідну міжбанківську ставку, нижчу 0,125%
(12,5 базисних пунктів); при цьому з метою визначення Відповідної
міжбанківської ставки відповідно до розділу 05 статті 1,
відповідні строки, передбачені додатком B, будуть послідовними
строками тривалістю в один місяць, що починаються на Заплановану
дату зняття.
Крім того, сума компенсації:
i) буде обчислюватися, з використанням бази нарахування, що
застосовується до R1;
ii) коли R2 перевищує R1, буде встановлена як нульова; та
iii) буде сплачуватися згідно з розділом 07 статті 1.
1.05C Анулювання зняття, відстроченого на шість місяців
Банк, повідомивши Позичальнику, може анулювати зняття, яке
було відстрочено, згідно з розділом 05A статті 1, більше, ніж на
шість місяців у цілому. Анульована сума залишатиметься доступною
для зняття згідно з розділом 02 статті 1.
1.06. Анулювання та призупинення
1.06A Право Позичальника на анулювання
Позичальник може у будь-який момент, повідомивши Банкові,
повністю або частково анулювати невиплачену частину Кредиту, й
таке анулювання відразу набере чинності. Однак це повідомлення не
діятиме стосовно Прийнятого траншу, Запланований строк зняття
якого припадає на період протягом 7 (семи) Люксембурзьких робочих
днів після дати повідомлення.
1.06B Право банка на призупинення та анулювання
Банк може, повідомивши Позичальнику, повністю або частково
призупинити й (або) анулювати невиплачену частину Кредиту в
будь-який момент (у тому числі після відправлення Пропозиції про
зняття Позичальнику), і таке призупинення або анулювання відразу
набере чинності:
i) після настання Дострокового погашення з виплатою
компенсації (визначеного в розділі 03C статті 4) або події,
зазначеної в розділі 01 статті 10;
ii) якщо, діючи обґрунтовано, Банк не задоволений тим, як
виконані гарантії та зобов'язання, надані Позичальником відповідно
до статті 6 та розділу 03 статті 8; та
iii) за виняткових обставин, які мають негативний вплив на
доступ Банку до ринку капіталу, крім випадків, пов'язаних із
Прийнятим траншем.
Більш того, у таких межах, у яких Банк може анулювати Кредит,
згідно з розділом 03A статті 4 Банк може також призупинити його.
Будь-яке призупинення продовжуватиметься до того моменту, коли
Банк скасує призупинення або анулює призупинену суму.
1.06C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу
1.06C(1) Призупинення
Якщо Банк затримує Прийнятий транш, після настання
Дострокового погашення з виплатою компенсації або після події,
зазначеної в розділі 01 статті 10, Позичальник повинен сплатити
компенсацію Банкові згідно з розділом 05B статті 1.
1.06C(2) Анулювання
Якщо Позичальник анулює Прийнятий транш, він повинен сплатити
компенсацію Банкові згідно з розділом 02B статті 4. Якщо
Позичальник анулює будь-яку частину Кредиту, крім Прийнятого
траншу, компенсація сплаті не підлягає.
Якщо Банк анулює Прийнятий транш із фіксованою процентною
ставкою після настання Дострокового погашення з виплатою
компенсації (визначеної в розділі 03C статті 4), або анулює
виплату Траншу з фіксованою процентною ставкою відповідно до
розділу 05C статті 1, то Позичальник повинен сплатити компенсацію
Банкові згідно з розділом 02B статті 4. Якщо Банк анулює Прийнятий
транш після настання події, зазначеної в розділі 01 статті 10, то
Позичальник сплатить компенсацію Банкові відповідно до розділу 03A
або 03B статті 10. Крім цих випадків, після анулювання Траншу
Банком жодна компенсація не підлягає сплаті.
Сума компенсації обчислюється на підставі того, що анульована
сума вважається виплаченою та погашеною на Заплановану дату зняття
або, коли зняття коштів Траншу на поточний момент відкладено або
призупинено, на дату повідомлення про анулювання.
1.06D Анулювання після закінчення строку Кредиту
У будь-який момент після Кінцевої дати зняття коштів Банк
може, повідомивши Позичальнику, анулювати будь-яку частину
Кредиту, крім Прийнятого траншу, і це не призведе до виникнення
зобов'язань для будь-якої зі Сторін.
1.07. Суми, що підлягають сплаті згідно зі статтею 1
Суми, що підлягають сплаті згідно зі статтею 1, будуть
сплачуватися в євро. Вони будуть сплачуватися протягом семи днів з
дня отримання Позичальником вимоги Банку або протягом більш
тривалого періоду, зазначеного у вимозі Банку.
Стаття 2
Зняті Транші
2.01. Сума знятих Траншів
Зняті Транші, що надаються в рамках Кредиту, становитимуть
сукупність усіх сум, виплачених Банком в євро, про які Банк
повідомлятиме після зняття кожного Траншу.
2.02. Валюта погашення
Кожна сума погашення Траншу, згідно зі статтею 4 або, залежно
від обставин, статтею 10, сплачується в євро.
2.03. Валюта відсотків та інших витрат
Проценти й інші витрати, що підлягають сплаті Позичальником,
згідно зі статтями 3, 4 та, коли це застосовується, статті 10,
будуть обчислюватися та сплачуватися на суму кожного Траншу в
євро.
Будь-яка виплата, що здійснюватиметься за розділом 02
статті 9, буде у валюті, зазначеній Банком, з урахуванням валюти
витрат, що повинні бути компенсовані шляхом такого платежу.
2.04. Підтвердження Банком
Після кожного зняття Траншу Банк подаватиме Позичальнику
зведений звіт, у якому буде зазначено дату, валюту й суму зняття,
умови погашення та відсоткову ставку для цього Траншу відповідно
до Пропозиції про зняття для Траншу. Таке підтвердження включатиме
графік погашення відповідно до розділу 01A статті 4.
Стаття 3
Відсотки
3.01. Відсоткова ставка
3.01A Транші з фіксованою відсотковою ставкою
Позичальник сплачуватиме відсотки на непогашений залишок
кожного Траншу з фіксованою відсотковою ставкою раз на півроку в
кінці на відповідні Дати платежу, які зазначено в Пропозиції про
зняття, починаючи з першої такої Дати платежу, що настає за датою
зняття коштів Траншу.
Сума відсотків обчислюється на підставі пункту "i" розділу 02
статті 5 за Фіксованою ставкою.
У тексті цієї Угоди "Фіксована ставка" означає річну
відсоткову ставку, яку Банк визначає згідно з відповідними
принципами, що періодично визначаються керівними органами Банку
для позик з фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у
євро та до яких застосовуються еквівалентні умови стосовно
погашення коштів і сплати відсотків.
3.01B Транші з ФСППС
Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного
Траншу з ФСППС за ставкою ФСППС (визначення якої зазначено нижче)
один раз на півроку у кінці періоду, на відповідні Дати платежу,
зазначені в Пропозиції про зняття.
Банк повідомляє Позичальнику про ставку ФСППС протягом
10 днів після початку кожного Звітного періоду ФСППС.
Відсотки обчислюються для кожного Звітного періоду ФСППС
згідно з пунктом "ii" розділу 02 статті 5.
У тексті цієї Угоди:
"ФСППС" означає змінну відсоткову ставку з фіксованим
спредом, тобто річну відсоткову ставку, яка дорівнює Відповідній
міжбанківській ставці плюс Спред;
"Звітний період ФСППС" означає шестимісячний період від Дати
платежу до наступної відповідної Дати платежу за умови, що перший
Звітний період ФСППС починатиметься на дату зняття коштів Траншу;
та
"Спред" означає 0,55% щорічно (55 базисних пунктів).
Якщо транш із ФСППС виплачується на дату, яка не є Датою
платежу, то відсотки за період від Запланованого строку зняття до
першої наступної Дати платежу будуть сплачуватися за відповідною
міжбанківською ставкою, яка визначається залежно від фактичної
кількості днів між Запланованим строком зняття коштів Траншу та
наступною Датою платежу плюс Спред.
3.02. Відсоток на прострочені суми
Без шкоди для змісту статті 10, та як виняток з розділу 01
статті 3, відсотки будуть нараховуватися на будь-яку прострочену
суму, що сплачується згідно з умовами цієї Угоди від дати оплати
до дати фактичного платежу за річною ставкою, що дорівнює
Відповідній міжбанківській ставці плюс 2% (200 базисних пунктів)
та сплачуватиметься відповідно до вимоги Банку. З метою визначення
Відповідної міжбанківської ставки відповідно до розділу 02 статті
3 відповідні періоди у контексті додатку B означатимуть послідовні
періоди тривалістю один місяць, які починаються на дату сплати.
Однак відсоток за Траншем з фіксованою процентною ставкою
нараховуватиметься за річною ставкою, яка є сумою ставки,
визначеної в розділах 01A та 01C статті 3 плюс 0,25% (25 базисних
пунктів), якщо ця річна ставка за будь-який відповідний період
перевищує ставку, зазначену в попередньому пункті.
Якщо прострочена сума є сумою в іншій валюті, ніж валюта
відповідного Траншу, то буде застосовуватися наступна ставка
річних, а саме, Відповідна міжбанківська ставка, яку Банк залишає
для операцій у цій валюті, плюс 2% (200 базисних пунктів), що
обчислюється відповідно до комерційної практики стосовно такої
ставки.
Стаття 4
Погашення позики
4.01. Звичайна процедура погашення
4.01A У розстрочку частковими платежами
Позичальник погашатиме кожний Транш частковими платежами на
Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції про зняття,
згідно з умовами графіку погашення позики, що надається відповідно
до розділу 04 статті 2.
Кожний графік погашення складається з урахуванням того, що:
i) погашення Траншу буде здійснюватись:
a) у випадку Траншу з фіксованою процентною ставкою, або i)
рівними частками від основної суми позики, що сплачуються один раз
на рік або один раз на півроку, або ii) на підставі постійних
сплачуваних внесків, що сплачуються один раз на півроку таким
чином, що основна сума та сума відсотка Траншу буде, наскільки це
можливо, однаковою на кожну дату погашення;
b) у випадку Траншу з ФСППС, рівними частками від основної
суми один раз на рік або один раз на півроку; та
ii) першою датою погашення кожного Траншу буде Дата платежу,
що припадає на день не пізніше першої Дати платежу, яка
безпосередньо припадає на дату закінчення п'ятирічного періоду від
Запланованої дати зняття коштів Траншу, та останньою датою
погашення буде Дата платежу, що відбудеться на дату закінчення або
відразу після закінчення двадцятирічного періоду від Запланованої
дати зняття.
4.01B Визначення Строку погашення
Остання дата погашення Траншу, визначена згідно з пунктом
"ii" розділу 01A статті 4, далі іменується Строк погашення.
4.02. Добровільне дострокове погашення
4.02A Можливість дострокового погашення
Згідно з умовами розділів 02B та 03C статті 4 Позичальник
може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу повністю або
його частини, разом з нарахованими на цю суму відсотками, після
надання письмового повідомлення в місячний строк (далі іменується
Повідомлення про дострокове погашення), у якому буде зазначена
сума, дострокове погашення якої буде здійснене (Сума дострокового
погашення), та дата, на яку Позичальник пропонує здійснити
дострокове погашення (Дата дострокового погашення), та ця дата
буде Датою платежу для того Траншу.
4.02B Компенсація у випадку дострокового погашення
4.02B(1) Транш із фіксованою процентною ставкою
За кожну Суму дострокового погашення Траншу з фіксованою
процентною ставкою Позичальник сплачуватиме Банкові на Дату
дострокового погашення суму компенсації, яка дорівнює поточній
вартості надлишку (станом на Дату дострокового погашення), якщо
такий є, а саме:
i) сума, на яку відсотки, що будуть нараховані з того моменту
на Суму дострокового погашення протягом періоду з Дати
дострокового погашення до Строку погашення, якщо дострокове
погашення цієї суми не здійснене, перевищує
ii) суму відсотків, які будуть нараховані протягом того
періоду, якщо вони обчислюються за Ставкою перерозподілу ЄІБ
(зазначеною нижчу), меншою, ніж 15 базисних пунктів.
Зазначена дисконтована вартість буде обчислюватися за
обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу ЄІБ, що
застосовується станом на кожний відповідний Строк сплати.
У тексті цієї Угоди "Ставка перерозподілу ЄІБ" означає
Фіксовану ставку, яка є чинною протягом місяця до Дати
дострокового погашення, та має такі самі умови сплати відсотків й
такий самий графік погашення до Дати погашення, як і Сума
дострокового погашення.
4.02B(2) Транш із ФСППС
Позичальник може здійснити дострокове погашення Траншу з
ФСППС без компенсації на відповідну Дату сплати.
4.02C Процедура дострокового погашення
Банк повідомляє Позичальнику про Суму дострокового погашення,
відсотки на цю суму, належні до сплати, та, у випадку дострокового
погашення Траншу з фіксованою процентною ставкою, суму
компенсації, яка підлягає сплаті згідно з розділом 02B статті 4,
або, залежно від обставин, про те, що сплата компенсації не
вимагається, не пізніше, ніж за 15 днів до Дати дострокового
погашення.
Не пізніше, ніж на Дату акцепту (визначену нижче) Позичальник
повідомляє Банкові:
i) про те, що він підтверджує Повідомлення про дострокове
погашення на умовах, зазначених Банком; або
ii) про те, що він анулює Повідомлення про дострокове
погашення. Якщо Позичальник надає підтвердження згідно з пунктом "i"
розділу 02C статті 4, то він може здійснити дострокове погашення.
Якщо Позичальник анулює Повідомлення про дострокове погашення або
не підтвердить його у встановлений строк, він може не здійснювати
дострокового погашення. За винятком зазначеного вище, Повідомлення
про дострокове погашення буде обов'язковим до виконання та
беззастережним.
Позичальник, разом із здійсненням дострокового погашення,
сплачує нараховані відсотки та компенсацію (якщо її сплата
вимагається) на Суму дострокового погашення.
У контексті розділу 02C статті 4 "Дата акцепту" стосовно
повідомлення означає:
i) 16.00 за люксембурзьким часом у день доставки, якщо
повідомлення доставлено до 14.00 у день, який є Люксембурзьким
робочим днем; або
ii) 11.00 в наступний день, який є Люксембурзьким робочим
днем, якщо повідомлення буде доставлено після 14.00 за
люксембурзьким часом у будь-який такий день, або доставлено у
день, який не є Люксембурзьким робочим днем.
4.03. Обов'язкове дострокове погашення
4.03A Підстави для дострокового погашення
4.03A(1) Зниження вартості Проекту
Якщо загальна вартість Проекту знизиться із суми, зазначеної
в пункті "6" декларативної частини до такого рівня, коли сума
Кредиту перевищуватиме 50% такої вартості, Банк може пропорційно
до суми такого зниження, одразу анулювати Кредит або вимагати
дострокового погашення вибраних Траншів, повідомивши Позичальнику.
4.03A(2) Рівні умови з іншою Строковою позикою
Якщо Позичальник за власним бажанням достроково погашає
будь-яку іншу позику частково або повністю чи іншу фінансову
заборгованість або кредит, який спочатку був наданий йому на строк
більше п'яти років (далі іменується Строкова позика) не з
надходжень від нової позики, строк якої є принаймні таким самим,
як строк достроково погашеної позики, який не закінчився, то Банк,
повідомивши Позичальнику, може анулювати Кредит або вимагати
дострокового погашення знятих Траншів у такому самому
співвідношенні, як і співвідношення погашеної суми цієї Строкової
позики до загальної непогашеної суми всіх Строкових позик.
Банк надсилає повідомлення Позичальнику протягом 30 днів з
моменту отримання повідомлення відповідно до підпункту "c" пункту
"iii" розділу 02 статті 8.
4.03A(3) Проектна угода ( 971_003 )
Якщо Замовник не виконає будь-яких зі своїх зобов'язань за
Проектною угодою, чи будь-який факт, викладений у декларативній
частині, суттєво змінюється й не буде відновлений суттєвим чином і
якщо зміна суттєво загрожує інтересам Банку як позикодавця, що
надає позику Позичальнику, або має суттєвий негативний вплив на
виконання Проекту, чи будь-які з таких зобов'язань не будуть
юридично чинними та обов'язковими до виконання, то Банк може, у
випадку не вирішення справи протягом обґрунтованого періоду,
повідомивши Позичальнику, скасувати Кредит або вимагати
дострокового погашення виплачених Траншів.
4.03B Процедура дострокового погашення
Будь-яка сума, яку Банк вимагає сплатити згідно з розділом
03A статті 4, разом з будь-якою сумою нарахованих відсотків та
компенсації, що підлягає сплаті відповідно до розділу 03C статті
4, підлягає сплаті на зазначену Банком дату, що припадає на дату
не раніше, ніж через 30 днів з дати повідомлення про вимогу
сплати, надісланого Банком.
4.03B Компенсація у випадку дострокового погашення
У випадку дострокового погашення після настання події,
зазначеної в розділі 03A статті 4, крім розділів 03A(1) та 03A(2)
статті 4, (при цьому, кожна така подія в цьому документі
іменується Дострокове погашення з вимогою компенсації), сума
компенсації, якщо вона є, буде визначатися згідно з розділом 02B
статті 4.
Якщо, крім того, відповідно до будь-якого положення розділу
03B статті 4 Позичальник здійснить дострокове погашення Траншу на
дату, яка відрізняється від відповідної Дати платежу, то
Позичальник сплатить Банкові таку суму, яка, за свідченням Банку,
вимагається для компенсації отримання коштів не на відповідну Дату
платежу.
4.03C Використання часток дострокового погашення
Якщо Позичальник здійснить часткове дострокове погашення
Траншу, то Сума дострокового погашення буде використовуватися
пропорційно або, за його бажанням, у зворотній послідовності від
настання строку сплати кожного непогашеного часткового внеску.
Якщо Банк вимагатиме часткового дострокового погашення знятих
Траншів, то Позичальник, згідно з вимогою, надавши повідомлення
Банкові, яке повинно бути доставлене протягом п'яти Люксембурзьких
робочих днів з моменту отримання вимоги від Банку, може обрати
Транші для дострокового погашення та скористатися своїм правом
вибору стосовно використання достроково погашених сум.
Стаття 5
Платежі
5.01. Визначення Дати платежу
У тексті цієї Угоди:
"Дата платежу":
означає для кожного Траншу 20 лютого та (або) 20 серпня
щороку з Запланованої дати зняття до настання Строку погашення;
при цьому, якщо така дата не є Відповідним робочим днем, вона
означає:
i) для Траншу з фіксованою процентною ставкою наступний
Відповідний робочий день, без виправлення суми відсотків, що
підлягає сплаті згідно з розділом 01 статті 3; та
ii) для Траншу з ФСППС наступний Відповідний робочий день
(якщо такий є) календарного місяця або, коли це неможливо,
найближчий попередній Відповідний робочий день, з належним
виправленням суми відсотків, що підлягає сплаті згідно з розділом
01 статті 3; та
"Відповідний робочий день" означає:
день, у який працює Транс'європейська автоматизована
експрес-система валових розрахунків у реальному режимі (TARGET).
5.02. База нарахування відсотків
Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією
Угодою у формі відсотків, компенсації або зборів, та обчислюється
для певної частини року, визначається на підставі таких
відповідних умов:
i) для Траншу з фіксованою ставкою рік складається з
360 днів, а місяць з 30 днів, та
ii) для Траншу з ФСППС рік складається з 360 днів та
кількості днів, що пройшли.
5.03. Час та місце сплати
Усі суми, крім відсотків, компенсації та основної суми
позики, повинні бути сплачені протягом семи днів з моменту
отримання Позичальником вимоги Банку.
Кожна сума, належна до сплати Позичальником за цією Угодою,
повинна бути сплачена на відповідний рахунок, про який Банк
повідомить Позичальнику. Банк повинен повідомити про рахунок
принаймні за двадцять один день до відповідної дати першого
платежу Позичальника, та повідомлятиме про будь-яку зміну рахунка
принаймні за двадцять один день до дати першого платежу, для якого
буде використовуватися змінений рахунок. Цей строк повідомлення не
застосовується у випадку здійснення платежу відповідно до
статті 10.
Сума, належна до сплати Позичальником, уважатиметься
сплаченою, коли Банк отримає її.
Стаття 6
Зобов'язання Позичальника
6.01. Використання знятих Траншів та інших наявних коштів
Позичальник використовує суму знятих Траншів та інші кошти,
зазначені в декларативній частині, виключно для фінансування
Проекту. Позичальник повинен надати в розпорядження зняті Транші
згідно з Додатковою угодою про позику, та застосовує свої права за
цією угодою для захисту інтересів Позичальника та Банку, виконання
положень цієї Угоди та завдань, для яких було надано Позику.
Позичальник не буде уступати, виправляти, анулювати або
відмовлятися від будь-якого права або положення Додаткової угоди
про позику, якщо Банк не дасть згоди на це.
Позичальник забезпечує наявність у його розпорядженні інших
коштів, зазначених у пунктах 7 та 8 декларативної частини та
витрату цих коштів на фінансування Проекту настільки, наскільки це
вимагається.
6.02. Виконання Проекту
Позичальник доручає Замовнику виконувати Проект з належною
старанністю та якістю відповідно до Проектної угоди й Технічного
опису, до якого за згодою Банку можуть періодично вноситися зміни,
та завершити Проект у кінцевий строк, зазначений у цих документах.
Позичальник цим бере на себе зобов'язання протягом періоду,
коли Транш чи будь-яка його частина за цією угодою залишається
непогашеною i) повністю володіти всіма активами Проекту й
контролювати Замовника в особі Державної служби автомобільних
доріг України і, якщо виникне потреба, ужити всіх необхідних
заходів для підтримання Замовника в курсі всіх справ, після
проведення консультацій з Банком і за запитом Банку, ii) доручити
Замовнику виконувати усі його зобов'язання за Проектною угодою до
моменту завершення Проекту, і iii) не вдаватися до будь-яких дій і
не давати дозволу на будь-які дії, які могли б зашкодити
здійсненню, виконанню або управлінню Проектом або впливати на
нього.
6.03. Збільшена вартість Проекту
Якщо вартість Проекту перевищує приблизний показник,
зазначений у пункті 6 декларативної частини, то Позичальник
отримуватиме кошти для фінансування надлишкової вартості, не
звертаючися до Банку, для того щоб можна було завершити Проект,
згідно з Технічним описом. Про плани Позичальника стосовно
фінансування надлишкової вартості необхідно негайно повідомити
Банкові.
6.04. Процедура закупівель
Позичальник гарантує, що Замовник закупляє обладнання, надає
послуги та виконує роботи для Проекту, наскільки це доцільно та
прийнятно для Банку, згідно з Правилами ЄБРР стосовно закупівлі,
узгодженими в Угоді про позику ЄБРР ( 985_011 ). Для цілей цього
контракту Правила ЄБРР стосовно закупівель означають правила
закупівель, видані ЄБРР, які були погоджені між ЄБРР та
Позичальником відповідно до Угоди про позику ЄБРР та між ЄБРР та
Замовником відповідно до Проектної Угоди з ЄБРР.
6.05. Продовження зобов'язань за Проектом
На період, протягом якого Транш чи будь-яка його частина,
надана за цією Угодою, залишається не погашеною, Позичальник
забезпечує виконання Замовником:
i) Утримання: утримувати, здійснювати поточний та капітальний
ремонт усієї власності, яка є частиною Проекту, у хорошому
робочому стані;
ii) Активи Проекту: крім випадків, коли Банк дає попередню
письмову згоду на це, набувати й зберігати за собою право
власності на всі активи в складі Проекту або, коли це доцільно,
заміняти й оновлювати ці активи, і виконувати Проект переважно в
безперервному робочому режимі відповідно до реальної мети; за
умови, що Банк може скасувати свою згоду лише у випадках, коли
запропонована дія могла б мати негативний вплив на інтереси Банку
як позикодавця для Позичальника, або унеможливила б фінансування
Проекту Банком відповідно до умов Статуту ( 994_680 ) або статті
267 Римського договору ( 994_017 );
iii) Страхування: страхувати або здійснювати прийнятне для
Банку забезпечення для страхування всіх робіт й інших об'єктів, що
складають частину Проекту, відповідно до належної практики в
страховій галузі, що застосовується до подібних робіт в інтересах
суспільства;
iv) Права та дозволи: підтримувати чинність усіх прав проїзду
або використання, а також усіх дозволів, необхідних для виконання
Проекту й управління ним; і
v) Довкілля та законодавство ЄС:
a) Довкілля: упроваджувати Проект і здійснювати управління
ним згідно з такими законами України, а також застосовними
міжнародними договорами, основною метою яких є збереження, захист
або поліпшення довкілля; у цьому контексті "довкілля" означає
зазначене нижче настільки, наскільки це впливає на людей: a) фауну
та флору; b) ґрунт, воду, повітря, клімат і ландшафт; і
c) культурну спадщину й змінене людиною навколишнє середовище, а
також робочі умови Проекту і його соціальні наслідки; і b) Законодавство ЄС: виконувати Проект і здійснювати
управління ним відповідно до чинних стандартів законодавства ЄС
настільки, наскільки вони впроваджуються законами України або якою
Банк зазначає в цій Угоді та у Фінансовій угоді.
vi) Розподіл коштів: надавати достатні кошти для забезпечення
вчасного впровадження Проекту; виконувати належним чином всі
зобов'язання відповідно до Додаткової угоди про позику; за
винятком, якщо Банк погодиться на інше, не виконувати жодних дій
або не погоджуватися на будь-які дії, які матимуть наслідком
унесення змін до Додаткової угоди про позику чи будь-якого її
положення або права, їхнє анулювання, визначення чи відмову від
них.
vii) Перевірка рахунків: гарантувати, що:
a) для Проекту будуть установлені та вестимуться прийнятні
для Банку фінансові та рахункові записи й документи, які
відповідають прийнятим в Україні бухгалтерським стандартам; b) аудитором буде призначена прийнятна для Банку незалежна
фірма; c) для Проекту буде використовуватися задовільна для Банку
сучасна комп'ютеризована система обліку.
Якщо Банк у будь-який момент не задоволений відповідністю або
своєчасністю наданої йому фінансової інформації, він може вимагати
виконання Замовником припинення зобов'язання за пунктами від "a"
до "c", які зазначено вище, відповідно до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та аудиту.
viii) Відвідування: забезпечити, щоб призначеним Банком
особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду
аудиторів або іншого компетентного органу ЄС або установи, було
дозволено відвідування ділянок, споруд та робіт у складі Проекту
для таких перевірок, які вони забажають провести, та надати або
забезпечити надання їм усієї необхідної для цього допомоги.
6.06. Зобов'язання стосовно доброчесності
Замовник гарантує, що він не здійснив і жодна особа,
наскільки йому відомо на поточний момент, не здійснила жодної із
зазначених нижче дій, і що жодна особа за його згодою або з його
відома не здійснить жодної з таких дій, а саме:
i) пропонування, надання, отримання або клопотання про
будь-які неналежні переваги для впливу на дії особи, яка займає
державну посаду або є керівником чи найманим працівником органу
державної влади або державного підприємства або керівником чи
службовцем міжнародної громадської організації у зв'язку з
будь-якими закупівлями або під час виконання будь-якого контракту
у зв'язку із частинами Проекту, описаними в Технічному описі; або
ii) будь-яких дій, що неналежно впливають або направлені на
здійснення неналежного впливу на закупівлі або реалізацію Проекту
із завданням шкоди Позичальнику або Замовнику, у тому числі змови
між учасниками тендерів.
З цією метою, інформація, відома будь-якій посадовій особі,
зазначеній у розділі 01 статті 12, та кожній старшій посадовій
особі та ГУП повинна повідомлятися Позичальнику. Позичальник
зобов'язується інформувати Банк у випадку, якщо він дізнається про
будь-який факт або інформацію, яка свідчить про вчинення будь-якої
такої дії.
6.07. Група управління проектом
З метою координування, управління, контролю та оцінки всіх
аспектів реалізації Проекту, у тому числі закупівлі товарів, робіт
і послуг для Проекту, Позичальник доручає Замовнику, за умови
відсутності іншої домовленості з Банком, створити й протягом
усього часу виконання Проекту керувати ГУП, яка буде забезпечена
відповідними ресурсами та персоналом належної кваліфікації згідно
з умовами, що є прийнятними для Банку.
6.08. Оцінка впливу на довкілля, план дій стосовно довкілля
Якщо будь-який компонент Проекту знаходився у межах ЄС,
підпадатиме під дію Доповнення II Директиви Ради стосовно оцінки
впливу певних державних та приватних проектів на довкілля
(85/337EEC, зі змінами, унесеними директивами 97/11/EC та
2003/35/EC), та вимагатиме підготовки повної Оцінки впливу на
довкілля, Позичальник доручає Замовнику провести цю оцінку згідно
з відповідними положеннями Директиви. Після завершення оцінки
Позичальник надсилає або доручає Замовнику надіслати до Банку Звіт
з нетехнічних питань (ЗНП), який визначено в додатку IV Директиви
з оцінки впливу на довкілля.
Позичальник доручає Замовнику розробити й реалізувати План
дій стосовно довкілля, який уключатиме: і) план заходів стосовно
захисту довкілля, які повинні бути включеними до Проекту на стадії
будівництва; і іі) програму спостереження за довкіллям під час
управління Проектом.
6.09. Нагляд за роботами
Позичальник гарантує, що Замовник забезпечить послуги
Зовнішнього консультанта прийнятним для Банку чином для нагляду за
роботами, які стосуються Проекту. Кваліфікація, досвід роботи й
технічне завдання такого консультанта повинні бути прийнятними для
Банку. Позичальник зобов'язується та доручає Замовнику надати
Банкові на його розсуд й у будь-який час безпосередній доступ до
консультанта.
Стаття 7
Гарантії
7.01. Додаткові гарантії
Якщо Позичальник надає третій стороні будь-які гарантії
стосовно виконання будь-яких боргових зобов'язань Позичальника, чи
будь-яке переважне чи пріоритетне право у зв'язку з ними, то він,
на вимогу Банку, також надає такі самі гарантії Банкові стосовно
виконання його зобов'язань за цією Угодою, або надає Банкові
еквівалентне переважне або пріоритетне право. Позичальник
стверджує, що ніяких таких інтересів, гарантій, переважних або
пріоритетних прав на поточний момент не існує.
7.02. Відносне положення кредиторів
7.02A Рівноправний статус Позики
На період, протягом якого Транш чи будь-яка його частина
залишається не погашеною, Позичальник забезпечує застосовування до
Кредиту принаймні рівних умов з усіма іншими поточними та
майбутніми незабезпеченими та непідпорядкованими зобов'язаннями
стосовно права оплати за будь-яким борговим документом
Позичальника.
7.02B Умови приєднання
Якщо в будь-який момент у період, коли будь-який Транш
залишається не погашеним, Позичальник укладе з будь-яким
середньостроковим або довгостроковим фінансовим кредитором угоду
про фінансування, у якій буде міститися пункт відсоток втрат або
умова чи інше положення стосовно фінансових коефіцієнтів, які є
більш суворими, ніж будь-яке відповідне положення цієї Угоди, то
Позичальник повідомляє про це Банкові та, за вимогою Банку,
оформляє угоду для зміни цієї Угоди таким чином, щоб у ній
містилося відповідне положення на користь Банку.
Стаття 8
Інформація
8.01. Інформація стосовно Проекту
Позичальник зобов'язується або доручає Замовнику:
i) надавати Банкові англійською мовою a) інформацію, що має
такий зміст і форму, які зазначено в Проектній угоді, та в час,
який зазначено в ній, або інакше, як про це можуть час від часу
домовлятися Сторони цієї Угоди, та b) будь-яку подібну інформацію
або додаткові документи, що стосуються фінансування, закупівлі,
упровадження, управління та впливу на довкілля Проекту, яку Банк
може обґрунтовано вимагати за умови, що якщо така інформація або
документи не будуть подані Банкові вчасно та Позичальник не
виправить цього невиконання в потрібний строк, установлений Банком
у письмовій формі, Банк може усунути це невиконання за можливості,
наймаючи власний персонал або консультанта чи будь-яку іншу третю
сторону за рахунок Позичальника й Позичальник;
ii) без зволікань подавати для схвалення Банком інформацію
англійською мовою про будь-які суттєві зміни в ціні, оформленні,
планах, розкладі або програмі витрат на Проект стосовно
інформації, яку подано до Банку до підписання цієї Угоди;
iii) одразу інформувати Банк англійською мовою про
a) будь-які майнові судові процеси проти нього, які вже розпочаті
або загроза яких існує, стосовно питань довкілля та інших питань,
що впливають на Проект; і b) будь-який факт або випадок, відомий
Замовнику, який може завдати значної шкоди або вплинути на умови
виконання або управління Проектом; та
iv) зобов'язаний зберігати для ознайомлення повний текст
кожного контракту з усіма його умовами в одному місці протягом
шести років з дати укладення кожного контракту, який фінансується
за рахунок Фінансової угоди, а також усі важливі документи
стосовно закупівлі та виконання контракту й сприяти здійсненню
Банком контролю за контрактними документами, яких виконавець
зобов'язаний дотримуватися відповідно до договору про поставку.
8.02. Інформація стосовно Позичальника та Замовника
Позичальник зобов'язується або доручає Замовнику:
i) надавати Банкові перевірені звіти з Проекту й звіти
аудитора для Банку, написані англійською мовою або з перекладом
англійською мовою, протягом шести місяців після закінчення кожного
фінансового року;
ii) забезпечувати відображення в його обліковій документації
операцій, пов'язаних з фінансуванням, виконанням та управлінням
Проектом; та
iii) відразу інформувати Банк про таке:
a) будь-яку суттєву зміну законів, статутів, підзаконних
актів, установчої угоди та установчих документів, які впливають на
Проект і які матимуть місце після дати підписання цієї Угоди; b) будь-який факт, який зобов'язує його або Замовника
достроково погасити будь-яку фінансову заборгованість; c) будь-яке рішення, яке він прийняв стосовно дострокового
погашення Строкової позики, зазначеної в розділі 03A(2) статті 4; d) будь-який намір зі свого боку надати гарантії на будь-які
активи на користь третьої сторони, або стосовно будь-якої події,
зазначеної в розділі 02 статті 7; e) будь-який намір зі свого боку або з боку Замовника
припинити право власності на будь-який важливий компонент Проекту;
та f) будь-який факт або подію, яка, можливо, перешкоджатиме
реальному виконанню будь-якого зобов'язання Позичальника за цією
Угодою або Замовника за Проектною угодою.
8.03. Розслідування та інформація
Позичальник зобов'язаний:
вжити цих заходів, яких Банк обґрунтовано вимагатиме для
того, щоб розслідувати й (або) припинити будь-яку підозрілу дію
такого характеру, який зазначено в розділі 06 статті 6;
ii) інформувати Банк про вжиті заходи стосовно виявлення
нанесеної шкоди особами, відповідальними за втрату, спричинену
такою дією; та
iii) сприяти будь-якому розслідуванню, яке Банк уважатиме
таким, що стосується такої дії.
Стаття 9
Збори та витрати
9.01. Податки, мита й збори
Позичальник сплачує всі податки, мита, збори та інші суми
будь-якого характеру, у тому числі гербовий та реєстраційний збір,
у зв'язку з виконанням або впровадженням цієї Угоди чи будь-якого
пов'язаного з нею документа й у зв'язку зі створенням будь-якої
гарантії для Кредиту.
Позичальник сплачує основну суму, відсотки, компенсацію та
інші суми, які підлягають сплаті за цією Угодою без відрахування
суми будь-яких загальнодержавних або місцевих зборів за умови, що
якщо Позичальник буде зобов'язаний здійснити будь-яке відрахування
такого характеру, то сума валового платежу Банкові буде збільшена
таким чином, щоб отримана Банком чиста сума після відрахування
дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.
9.02. Інші збори
Позичальник буде сплачувати всі збори та витрати, у тому
числі оплату професійних послуг, витрати на банківське
обслуговування або обмін, які будуть здійснені у зв'язку з
підготовкою та реалізацією цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з
нею документа, у тому числі будь-які зміни до такого документа, а
також у зв'язку зі створенням, управлінням та реалізацією
будь-якої гарантії для Позики, а також витрати Банку відповідно до
розділу 03 статті 8.
Стаття 10
Дострокове погашення у випадку невиконання зобов'язань
10.01. Право вимагати погашення
Позичальник зобов'язаний виплатити Транш чи будь-яку його
частину, разом з нарахованими на цю суму відсотками, відразу після
письмової вимоги Банку згідно з положеннями, зазначеними нижче.
10.01A Термінова вимога
Банк може поставити цю вимогу негайно в таких випадках:
i) якщо Позичальник у строк сплати не погасить будь-якої
частини Траншу, відсотка на цю суму, або не здійснить будь-якого
іншого платежу Банкові, які передбачено цим документом;
ii) якщо будь-яка істотна частина інформації або документа,
наданого Банкові від імені або за дорученням Позичальника або
Замовнику у зв'язку з укладенням цієї Угоди або протягом строку її
дії виявиться не правильною;
iii) якщо після будь-якого невиконання зобов'язань у зв'язку
з цим від Позичальника вимагається чи буде вимагатися після
завершення будь-якого застосовного періоду відстрочки за
контрактом, дострокове погашення або погашення до настання строку
платежу будь-якої іншої позики або зобов'язання, що виникає
внаслідок будь-якої фінансової операції;
iv) якщо відбудеться будь-яка подія, яка може створити
загрозу для використання будь-якого Траншу або його частини або
матиме негативний вплив на будь-яке забезпечення Траншу;
v) якщо Позичальник не виконає будь-якого зобов'язання
стосовно будь-якої іншої позики, наданої йому за рахунок ресурсів
Банку, ЄБРР або ЄС, у результаті чого такий інший кредит буде
прискорений, або
vi) якщо будь-яке прийняте Позичальником зобов'язання, що
зазначено в статті 4 або 5 Рамкової угоди ( 994_585 ), не буде
виконуватися стосовно будь-якої позики, що буде надана будь-якому
позичальнику на території Позичальника за рахунок ресурсів Банку
або ЄС.
10.01B Вимога після повідомлення про відшкодування
Банк також може висунути цю вимогу після того, як ситуація не
буде виправлена протягом відповідного періоду, зазначеного в
повідомленні, надісланому Банком Позичальнику, у таких випадках:
i) якщо Позичальник не виконає будь-якого суттєвого
зобов'язання за цією Угодою, крім зобов'язання, зазначеного в
розділі 01A статті 10; або
ii) якщо будь-який факт, зазначений у декларативній частині,
зміниться за змістом та не буде повернутий до початкового
варіанта, та ця зміна шкодитиме інтересам Банку, що виступає як
позикодавець стосовно Позичальника або матиме негативний вплив на
реалізацію Проекту чи управління ним.
10.02. Інші права за законом
Розділ 01 статті 10 не обмежує будь-якого іншого права Банку
за законом вимагати дострокового погашення знятих Траншів.
10.03. Компенсація
10.03A Транші з фіксованою процентною ставкою
У випадку вимоги згідно з розділом 01 статті 10 стосовно
будь-якого Траншу з фіксованою ставкою, Позичальник сплачує
Банкові суму, що вимагається, разом із сумою, яка обчислюється
згідно з пунктом "i" розділу 02B статті 4, на будь-яку суму, строк
сплати якої настав. Така сума нараховується з дати платежу,
зазначеної в повідомленні про вимогу Банку, та обчислюється на
підставі здійснення дострокового погашення на дату, зазначену
таким чином.
10.03B Транші з ФСППС
У випадку вимоги згідно з розділом 01 статті 10 стосовно
Траншу з ФСППС, Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається,
разом із сумою, яка дорівнює поточній вартості 0,15% (15 базисних
пунктів) на рік, що обчислюється та нараховується на суму
дострокового погашення таким самим чином, як обчислюються та
накопичуються відсотки, якщо така сума залишається не погашеною
згідно з початковим графіком погашення Траншу.
Така поточна вартість обчислюється із застосуванням облікової
ставки, яка застосовується на кожну відповідну Дату платежу.
Облікова ставка є Фіксованою ставкою, що застосовується за один
місяць до дати дострокового погашення, та має такі самі умови
сплати відсотків і такий самий строк до Дати погашення у випадку
Траншу з ФСППС, як і умови та строк для суми дострокового
погашення.
10.03C Загальні положення
Суми, належні до сплати Позичальником згідно з розділом 03
статті 10, підлягають сплаті на дату дострокового погашення,
зазначену у вимозі Банку.
10.04. Збереження права
Якщо Банк не використовує або відкладає використання
будь-якого зі своїх прав згідно зі статтею 10, це не вважається
відмовою від такого права.
10.05. Використання отриманих сум
Суми, отримані Банком після вимоги, відповідно до розділу 01
статті 10, використовуються, по-перше, для покриття сум витрат,
відсотків та компенсації, і по-друге, для сплати непогашених
внесків у зворотній послідовності до настання дати платежу. Банк
може використовувати отримані суми на власний розсуд між Траншами.
Стаття 11
Законодавство та юрисдикція
11.01. Регулююче законодавство
Ця Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюються
міжнародним публічним правом.
11.02. Арбітраж
Будь-який спір, розбіжність у поглядах, протиріччя або
претензія (разом іменуються Спір), які виникають у зв'язку з
існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або розірванням
цієї Угоди за можливості вирішуються мирно шляхом консультацій та
переговорів між Позичальником та Банком. Якщо спір не може бути
вирішений мирним шляхом між Позичальником та Банком протягом
60 (шістдесяти) днів з моменту повідомлення про виникнення спору
кожною Стороною, спір повинен бути вирішений шляхом прийняття
остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражного
суду відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації
Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL), чинного
на час дії Угоди, правила якого вважаються включеними шляхом
посилання на цей пункт.
Кількість арбітрів повинна становити три особи. Арбітражна
процедура повинна здійснюватися англійською мовою. Арбітражні
слухання відбуваються в Гаазі (Нідерланди).
Якщо не погоджено інше, усі заяви стосовно передачі спору на
арбітражний розгляд подаються до розгляду й усі слухання
відбуваються впродовж шести місяців після формування складу
арбітражного суду. Суд виносить рішення впродовж 60 (шістдесяти)
днів після подання останніх заяв.
Будь-яке рішення суду є обов'язковим з дня його ухвали й
Сторони таким чином відхиляють усі права на апеляцію стосовно
законності й (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на
Арбітражний регламент UNCITRAL, суд не повинен уживати або
вдаватися до вжиття, і Замовник не повинен вимагати від будь-яких
органів судочинства вжиття проти Банку будь-яких тимчасових
заходів або засобів юридичного захисту до винесення судом рішення.
Настільки, наскільки Позичальник за будь-якою юрисдикцією
може вимагати для себе та своїх активів імунітету від притягнення
до суду, примусового стягнення, накладення арешту або іншого
судового процесу, Позичальник цим беззастережно погоджується не
висувати претензій і таким чином беззастережно відмовляється від
імунітету настільки, наскільки це дозволено законами такої
юрисдикції.
11.03. Агент Позичальника для отримання документів
Позичальник призначає Посольство України в Королівстві
Бельгія (Avenue Albert Lancasterlaan 30-32, Brussels 1180,
Belgium) своїм агентом з метою отримання від його імені будь-яких
повісток, повідомлень, розпоряджень, рішень або інших судових
наказів.
11.04. Підтвердження сум, що підлягають сплаті
Для будь-якої правової дії, що виникає у зв'язку з цією
Угодою, довідка Банку про будь-яку суму, належну до сплати Банкові
за цією Угодою, уважається підтвердженням prima facie такої суми.
Стаття 12
Прикінцеві положення
12.01. Повідомлення іншій Стороні
Повідомлення, які надсилаються відповідно до цієї Угоди й
адресуються будь-якій Стороні цієї Угоди, повинні надсилатися в
письмовій формі на адресу, зазначену нижче, або на таку іншу
адресу, про яку вона заздалегідь повідомить іншій Стороні в
письмовій формі:
Для Банку 100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Для Позичальника Ministry of Finance
12/2 Grushevskyy street
Kyiv, 01008
Ukraine
Позичальник повідомляє Банкові про офіційну особу,
відповідальну за контракти з Банком, для цілей розділу 06 статті 6
протягом 30 днів після підписання цієї Угоди.
12.02. Форма повідомлення
Повідомлення та інша інформація, для яких у цій Угоді
визначено фіксований час або які самостійно визначають строки,
обов'язкові для адресата, повинні бути подані в письмовій формі,
через кур'єрську службу, рекомендованим листом, факсиміле або
іншими засобами передачі, які надають підтвердження про отримання
адресатом. Дата реєстрації або, у деяких випадках, зафіксована
дата отримання передачі повинна бути вирішальною для визначення
строку.
Повідомлення, зроблені Позичальником відповідно до будь-якого
положення цієї Угоди, повинні, якщо цього вимагає Банк, бути
надіслані до Банку разом з достатнім підтвердженням повноваження
особи або осіб, уповноважених підписувати ці повідомлення від
імені Замовника, та засвідченим зразком підпису цієї особи або
осіб.
12.03. Унесення змін
Ця Угода може бути змінена шляхом письмової домовленості між
Банком та Позичальником. Такі зміни набирають чинності на умовах,
зазначених у відповідній угоді про внесення змін.
12.04. Набрання чинності
Якщо Банк та Позичальник не погодяться на інше, ця Угода
набирає чинності на дату, на яку Банк повідомить Позичальнику про
прийняття Банком доказів, визначених в пункті "i" розділу 04A
статті 1.
12.05. Декларативна частина, додатки та доповнення
Декларативна частина й зазначені нижче додатки становлять
частину цієї Угоди:
Додаток A Технічний опис
Додаток B Визначення ставок EURIBOR
Додаток C.1 Форма Заявка на зняття (розділ 02B статті 1)
Додаток C.2 Форма Пропозиції про зняття (розділ 04 статті 1)
Додаток C.3 Форма Свідоцтва від Позичальника (розділ 04
статті 1)
До цього додаються такі доповнення:
Доповнення I Повноваження на підписання від імені Позичальника
та Замовника
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО Сторони цієї Угоди, діючи через своїх
належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду в
чотирьох примірниках англійською мовою, та Барбара Белк, керівник
департаменту, і Євген Прусенко, заступник голови Державної служби
автомобільних доріг України, відповідно парафували цю Угоду від
їхнього імені.
Київ, 30 липня 2007 року
Підписав за Україну Підписав за Європейський
та від її імені інвестиційний банк
та від його імені
Підпис Підпис
М.Азаров М.Коллатс-Анен
Перший віце-прем'єр-міністр Віце-президент
України

Додаток A

Технічний опис
(розділ 02 статті 6)

Мета, місцезнаходження
Метою цього Проекту є допомога Позичальнику в ремонті
останніх ділянок автомобільної дороги M-06, яка є частиною
Третього пан'європейського коридору, та забезпечує ланку для
транспортного сполучення між м. Київ та західним кордоном України
з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.
Опис
Проект уключає ремонт автомобільної дороги M-06 на відрізку
протяжністю 427 км, яку поділено на дві ділянки:
Частина 1:
Броди - Рівне, довжина - 93 км, у тому числі змішані ділянки
по дві смуги руху в кожному напрямку із шириною конструкції 27,5 м
(24 км) та з однією смугою руху в одному напрямку й двома в іншому
напрямку із шириною конструкції приблизно 15 м (69 км), та
Частина 2:
Рівне - Київ, довжина - 334 км, по дві смуги руху в кожному
напрямку по всій довжині, за винятком ділянки з однією смугою руху
в одному напрямку та двома в іншому напрямку довжиною 16 км
(об'їзна дорога навколо Рівного) та з однією смугою руху в одному
напрямку й двома в іншому напрямку довжиною 24 км (об'їзна дорога
навколо Житомира)
Проект уключає ремонт покриття, конструкцій, облаштування
дороги, модернізацію транспортних розв'язок і прокладення системи
водовідведення вздовж усієї автомобільної дороги в межах існуючої
траси.
Детальний опис робіт на ділянці Рівне - Київ (від 348-го км
до 14-го км) буде визначено після підготовки проектної й тендерної
документації. Таким чином, довжина ділянки, яка буде
реконструйована відповідно до частини 2, може в подальшому
змінюватися залежно від проектної документації та результатів
тендеру на будівельні роботи.
Проект уключає також послуги зовнішніх консультантів з
технічної допомоги Укравтодору стосовно нагляду за будівельними
роботами.
Послуги консультантів стосуються послуг з нагляду за
будівельними роботами.
Календар
Запланований розклад будівельних робіт такий:
------------------------------------------------------------------ | Ділянка | Початок | Завершення | Тривалість | | | | | робіт | |------------------------+----------+------------+---------------| |Броди - Рівне | 2007 рік | 2009 рік | 24 місяці | |(441-й км - 348-й км) | | | | |------------------------+----------+------------+---------------| |Рівне - Київ | 2008 рік | 2011 рік | 24-36 місяців | |(348-й км - 14-й км) | | | | ------------------------------------------------------------------
Елемент технічної допомоги впроваджуватиметься протягом
2007-2011 років.

Додаток B

Визначення ставок EURIBOR

A. Ставка EURIBOR
"Ставка EURIBOR" означає:
стосовно будь-якого відповідного періоду, у тому числі
Звітного періоду ФСППС чи будь-якого іншого періоду, відсоткову
ставку для депозитів у євро на строк, що дорівнює кількості повних
місяців або, залежно від обставин, інтерпольовану відсоткову
ставку, що відповідає тривалості періоду (період, для якого
береться ставка, далі іменується Строк надання), опубліковану на
11.00 за Брюссельським часом або на пізнішу годину, прийнятну для
Банку в день (Дата зміни плаваючої процентної ставки), який
випадає за два відповідні робочі дні до першого дня відповідного
періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці
або, за її відсутності, у будь-якому іншому виданні, вибраному
Банком для цієї мети.
Якщо така ставка таким чином не опублікована, Банк
звертається до головних офісів чотирьох найбільших банків у
єврозоні, вибраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку
кожний з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі
приблизно на 11.00 за Брюссельським часом, на Дату зміни плаваючої
процентної ставки основним банкам на міжбанківському ринку в
єврозоні на період, що дорівнює Строкові надання. Якщо надаються
принаймні два котирування, ставка для такої Дати зміни плаваючої
процентної ставки є середнім арифметичним таких котирувань.
Якщо надається менше двох запитаних котирувань, ставка для
такої Дати зміни плаваючої процентної ставки є середнім
арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в єврозоні,
вибраними Банком, приблизно на 11.00 за Брюссельським часом на
день, який припадає через два відповідні робочі дні після Дати
зміни плаваючої процентної ставки, для позик в євро в порівнянній
сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Строкові
надання.
B. Загальні положення
Для цілей зазначених вище визначень:
i) Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків,
які зазначаються в цьому додатку, округлюються, за необхідності,
до однієї стотисячної відсотка, причому половинне значення
округлюється до більшого числа.
ii) Банк негайно інформує Позичальнику про отримані ним
котирування.
iii) Якщо будь-яке із зазначених вище положень не відповідає
положенням, прийнятим за підтримки EURIBOR FBE та EURIBOR ACI
стосовно ставки EURIBOR, Банк може внести до положення зміни,
попередивши Позичальника, для того, щоб привести положення у
відповідність до інших таких положень.

Додаток C.1

Форма Запиту на зняття
(розділ 02B статті 1)

Кому: Європейський інвестиційний банк
Від кого: (Позичальник)
Про Запит на зняття для Фінансової угоди між (Позичальник) та
Європейським інвестиційним банком від * (далі іменується Фінансова
угода) номер фінансової установи ........ стосовно: номер Serapis:
_________________________________________________________________
Шановні панове!
Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у
Фінансовій угоді, мають однакове значення у випадку вжиття в
Запиті на зняття.
У відповідь на Вашу заявку стосовно Запиту на зняття від
Банку та відповідно до розділу 02B статті 1 Фінансової угоди, ми
пропонуємо цим надати нам Транш, описаний нижче:
i) Запитувану суму зняття;
ii) вид Траншу (Фіксований Транш або Транш ФСППС);
iii) Запитувану дату зняття (яка повинна бути Відповідним
робочим днем, як визначено в розділі 01 статті 5);
iv) Запитувані строки, у які буде виплачуватись основна сума.

Додаток C.2

Форма Пропозиції про зняття
(розділ 02B статті 1)

Кому: (Позичальник)
Від кого: Європейський інвестиційний банк
Про Запит на зняття для Фінансової угоди між (Позичальник) та
Європейським інвестиційним банком від * (далі іменується Фінансова
угода) номер фінансової установи ........ стосовно: номер Serapis:
_________________________________________________________________
Шановні панове!
Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у
Фінансовій угоді, мають однакове значення у випадку вжиття в
Пропозиції про зняття.
У відповідь на Вашу заявку стосовно Пропозиції про зняття від
Банку та відповідно до розділу 02B статті 1 Фінансової угоди, ми
цим надаємо Вам Транш, описаний нижче:
i) Сума, що виплачуватиметься;
ii) Запланована Дата зняття;
iii) вид Траншу (Фіксований Транш або Транш ФСППС);
iv) Відсоткова ставка (у випадку Траншу з фіксованою
процентною ставкою або) або Спред (у випадку Траншу з ФСППС);
v) Способи погашення (постійними щорічними виплатами чи
рівними частинами);
vi) Періодичність погашення кредиту (раз на рік чи два рази
на рік);
vii) Перша дата повернення кредиту;
viii) Остання дата повернення кредиту.
Для надання Траншу відповідно до положень цієї Угоди, Банк
отримає Акцепт зняття у формі примірника цієї Пропозиції про
зняття, належним чином підписаного від Вашого імені, надісланого
на номер факсу (__) не пізніше, ніж (час) за Люксембурзьким часом
на (дата)(1).
---------------- (1) Будь ласка, зауважте: відповідні часові періоди для
Траншів з фіксованою процентною ставкою й Траншів з ФСППС
відрізняються. Оскільки відповідний часовий період для Траншів з
фіксованою процентною ставкою може бути в основному дуже коротким
(може бути менше, ніж одна година або тільки декілька годин між
наданням Пропозиції про зняття й отриманням Пропозиції про зняття
та отриманням Європейським інвестиційним банком відповідного
Акцепту зняття, наданого Позичальником), ЄІБ намагатиметься
подовжити часовий період, який може тривати до декількох
Люксембурзьких робочих днів для надання та отримання ним Акцепту
зняття для Траншів з ФСППС.
До Акцепта зняття повинні додаватися (якщо попередньо не було
надано): i) підтвердження повноваження особи чи осіб,
уповноваженої(-их) його підписувати й зразок підпису такої особи
чи осіб; та ii) зазначення банківського рахунка, на який повинно
здійснюватися зняття Траншу.
Після такої дати пропозиція, яка міститься в цій Пропозиції
про зняття, вважається такою, що була відхилена й автоматично
стане не чинною.
Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції про
зняття, то до Траншу застосовуватимуться всі умови цієї Фінансової
угоди.
З повагою
ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
Цим ми приймаємо зазначену вище Пропозицію про зняття.
_____________________________
За та від імені (Позичальник)
Дата: (__)

Додаток C.3

Форма Свідоцтва від Позичальника
(розділ 04B статті 1)

Кому: Європейський Інвестиційний Банк
Від: ...
(Дата)
Шановні панове!
Про Фінансову угоду між Європейським Інвестиційним Банком
та... від... (далі іменується Фінансова угода), вихідний номер...
Терміни, що вживаються в цій Фінансовій угоді, мають таке
саме значення, як й у Фінансовій Угоді.
Для цілей розділу 04 статті 1 Фінансової угоди ми цим
засвідчуємо таке:
i) перелік витрат за Проектом, що фінансуються з Траншу;
ii) що не відбулося жодних суттєвих змін у будь-якому аспекті
Проекту, стосовно якого Позичальник зобов'язаний звітувати або які
зобов'язують Позичальника звітувати згідно з розділом 01 статті 8,
за винятком тих, про які попередньо повідомлялося Позичальником;
iii) що ми маємо достатньо коштів для забезпечення
своєчасного завершення та реалізації Проекту відповідно до
додатку A;
iv) що не відбулося жодної події, визначеної в розділі 01
статті 10; та
v) що не існує жодного судового процесу, справи в
арбітражному суді або регулятивних процесуальних дій чи
розслідування, які стосуються нас чи будь-якої з наших дочірніх
компаній та які б у випадку негативного для нас рішення могли
суттєво вплинути на нашу здатність виконати наші зобов'язання за
Фінансовою угодою.
Щиро Ваші
За та від імені
...
вгору