Документ 971_014, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.04.2015, підстава - 346-VIII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 13.05.2015, підстава - v1192321-15. Подивитися в історії? )

ФІНАНСОВА УГОДА
між
УКРАЇНОЮ
та
ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ
(Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»)

Київ, 22 грудня 2014 року

{Угоду ратифіковано Законом № 346-VIII від 22.04.2015}

Офіційний переклад


FI № 84.160
Serapis № 2014-0532

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:


УКРАЇНОЮ,

(«Позичальник»)


з одного боку, таЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ,
який знаходиться за адресою: 98-100 blvd Konrad Adenauer,
Luxembourg, L-2950 Luxembourg - і який
представлений Ласло Бараняєм,
Віце-президентом,

(«Банк»)


з іншого боку (та спільно іменовані «Сторони»).


ОСКІЛЬКИ:

(1) Відповідно до (i) Рішення № 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу № L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу прийняли рішення надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються за межами Європейського Союзу, («Рішення») та (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Банком, якою запроваджується таке рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, за гарантією, покриває деякі платежі, які не отримані Банком та які належать до сплати на його користь стосовно операцій Банку з фінансування, які були укладені із, серед іншого, Позичальником («Гарантія ЄС»). На дату підписання цієї Угоди Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче). Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 р. («Нью-Йоркська конвенція»).

(2) 14 червня 2005 року Україна та Банк підписали Рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України № 3392 «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком» та яка регулює діяльність Банку в Україні (далі - «Рамкова угода», яка замінюється або укладається заново), яка набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії Угоди. Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кошти позики, які будуть надані згідно цієї Угоди, підпадають під сферу застосування Рамкової угоди.

(3) Позичальник заявив, що він реалізує операції з подолання наслідків геополітичних подій у Східній Україні, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб і підтримку, сприяння та прискорення якнайшвидшого відновлення інфраструктури на територіях, що перебувають під контролем Уряду України. Ці операції будуть зосереджені на відновленні і поліпшенні постачання комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії, централізоване опалення), ремонті автомобільних шляхів і залізниць та реконструкції уражених мостів, ремонті та реставрації пошкоджених громадських будівель (у тому числі адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, поштових відділень та іншої соціальної інфраструктури) (кожна операція надалі називається «Субпроект» і разом «Проект»), як це детальніше описано в технічному описі, наведеному в Додатку A до цього документа («Технічний опис»). Субпроекти реалізовуватимуться на території Позичальника центральними органами державної влади Позичальника, його місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також державними та комунальними підприємствами, відмінними від приватних підприємств (кожен із яких далі називатиметься «Кінцевий бенефіціар» і разом «Кінцеві бенефіціари»).

(4) Загальна вартість Проекту, за оцінками Банку, складає 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро), і Позичальник засвідчив, що він має намір фінансувати Проект виключно коштом позики Банку.

(5) Для фінансування Проекту Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит у сумі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) із власних ресурсів Банку та згідно із мандатом на кредитування іноземних країн на 2014-2020 рр. відповідно до рішення № 466/2014/EU Європейської Ради та Європейського парламенту («Мандат»).

(6) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України, у співпраці із Міністерством регіонального розвитку та / або Державним агентством з питань відновлення Донбасу («Держагентство») та, у разі потреби, місцевими державними адміністраціями та / або органами місцевого самоврядування, надає кошти Кредиту Кінцевим бенефіціарам відповідно до угоди про передачу коштів позики («Угода про передачу коштів позики») на прийнятних для Банку умовах, станом на момент їх застосування.

(7) Позичальник, діючи через Міністерство регіонального розвитку та / або Держагентство, станом на відповідний момент, буде або будуть здійснювати загальний нагляд та буде або будуть відповідати за реалізацію Проекту, в тому числі за створення групи реалізації проекту («ГРП») у складі Міністерства регіонального розвитку або Держагентства, залежно від того, в якому органі створена і функціонує ГРП.

(8) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту входить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним у Мандаті, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, прийняв рішення задовольнити прохання Позичальника, надавши Позичальнику кредит на суму 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди («Угода»).

(9) Статутом Банку передбачено, що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціональніше в інтересах Європейського Союзу; і, відповідно, умови кредитних операцій Банку повинні бути сумісними із відповідними принципами Європейського Союзу.

(10) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов'язаних із проектами, які він фінансує. У зв'язку із цим Банк запровадив свою Політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи ЄІБ перед її учасниками та мешканцями Європейського Союзу загалом.

(11) Обробка персональних даних проводиться Банком відповідно до діючого законодавства Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв’язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного руху таких даних.

(12) Укладаючи цю Угоду, кожна Сторона визнає, що Банк зобов’язаний дотримуватись Списків санкцій (як це визначено нижче), а також те, що Банк, відповідно, не може прямо чи опосередковано надавати кошти для або в інтересах Суб’єкту санкцій (як це визначено нижче).

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

(а) Тлумачення

У цій Угоді:

(i) посилання на Статті, Преамбулу, Додатки та Доповнення є відповідними посиланнями на Статті, Преамбулу, Додатки та Доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше;

(ii) посилання на будь-який закон Позичальника означає посилання на цей закон, який може час від часу змінюватися або знов набувати чинності;

(iii) посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означає посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватись, оновлюватись, доповнюватись, подовжуватись або переформульовуватись;

(iv) посилання на будь-який «суб’єкт» включає будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, корпорацію або агентство держави чи будь-яке об’єднання, траст, спільне підприємство, консорціум або партнерство (незалежно від наявності або відсутності самостійної юридичної особи); і

(v) якщо інше не вимагається контекстом, слова, що вказують однину, включають множину і навпаки, а посилання на одну стать включає посилання на інші статі.

(b) Визначення

У цій Угоді:

«Кінцевий термін Акцепту» для повідомлення означає:

(a) 16:00 за люксембурзьким часом у день доставки, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за люксембурзьким часом у Робочий день, або

(b) 11:00 за люксембурзьким часом у наступний день, який є Робочим днем, якщо повідомлення доставлено після 14:00 за люксембурзьким часом у будь-який такий день чи доставлено в день, який не є Робочим днем.

«Прийнятий Транш» означає Транш відповідно до Пропозиції вибірки коштів, який є належно прийнятим Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну Акцепту вибірки.

«Виділення коштів» означає застосування коштів Позики для фінансування взятих на себе Позичальником Субпроектів, які задовольняють критеріям.

«Процедура виділення коштів» означає процедуру, встановлену у пункті 1.10А Статті 1.

«Запит на виділення коштів» - це запит, поданий у Банк відповідно до пункту 1.10А Статті 1.

«Уповноваження» означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення, подачу, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

«Робочий день» означає день (інший, ніж субота чи неділя), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Люксембурзі.

«Подія зміни в законодавстві» має значення, надане йому у пункті 4.03А(3) Статті 4.

«Угода» має значення, надане їй у пункті (8) Преамбули.

«Кредит» має значення, надане йому у пункті 1.01 Статті 1.

«Рішення» має значення, надане йому у пункті (1) Преамбули.

«Компенсація за відстрочку» означає компенсацію, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів як процент (якщо більше нуля), на який:

(a) Процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки, перевищує

(b) Відповідну міжбанківську ставку (1-місячну ставку) мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів). Якщо значення цього проценту виявляється від’ємним, він вважається нульовим.

Така компенсація нараховується від Запланованої дати вибірки до Фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди.

«Акцепт вибірки» означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником.

«Кінцевий термін Акцепту вибірки» означає кінцеву дату й час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначені в ній.

«Дата вибірки» означає дату проведення фактичної вибірки Траншу Банком.

«Пропозиція вибірки» означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному у пункті С.1 Додатку C.

«Подія дестабілізації» означає одну з таких обставин або обидві з них:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов’язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або Банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

(i) виконувати свої платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою; або

(ii) підтримувати зв'язок із іншими сторонами,

і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (а) або (б) вище) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

«Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань» означає посібник, який періодично публікується Банком на своєму веб-сайті.

«Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів» означає опубліковану на веб-сайті Банку заяву, в якій визначені стандарти, які Банк застосовує до фінансованих ним проектів, і обов'язки різних сторін.

«Країна, яка задовольняє критеріям» означає будь-яку країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, яке може час від часу змінюватись Комісією відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, щодо якої Європейський парламент і Рада прийняли рішення відповідно до пункту 4(1) Статті 4 Рішення.

«Середовище» означає настільки, наскільки це впливає на добробут людей, таке:

(a) фауна та флора;

(b) ґрунти, вода, повітря, клімат і ландшафт; і

(c) культурна спадщина, антропогенне середовище,

а також охоплює без обмежень професійну та колективну гігієну праці і техніку безпеки.

«Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу» означає дослідження як результат проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних із компонентом Проекту, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та / або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту.

«Екологічні та соціальні стандарти» означають:

(a) Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до Проекту або Позичальника;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів;

(c) екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та

(d) Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

«Дозвіл природоохоронних або соціальних органів» означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються відповідно до екологічного законодавства або соціального законодавства у зв’язку із будівництвом та функціонуванням Проекту.

«Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування, які здійснюються будь-якою особою в рамках екологічного або соціального законодавства.

«Екологічне законодавство» означає:

(a) закони ЄС, тією мірою, наскільки вони впроваджені в законах України, або так, як визначено Банком, до дати підписання цієї Угоди.

(b) закони та нормативно-правові акти України; та

(c) відповідні міжнародні угоди,

основною метою яких є збереження, захист та вдосконалення навколишнього середовища.

«Гарантія ЄС» має значення, надане їй у пункті (1) Преамбули.

«EURIBOR» має значення, надане йому в Додатку B.

«Є» та «євро» означають законну валюту країн-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її в якості своєї валюти згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

«Випадок невиконання зобов’язань» означає будь-яку обставину, подію або інцидент, зазначені у пункті 10.01 Статті 10.

«Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане йому у пункті 7.01 Статті 7.

«Остання дата надання кредиту» означає дату через три роки після дати підписання цієї Угоди або будь-яку пізнішу дату, яка підлягає письмовому погодженню сторонами, за умови, що продовжується застосування Гарантії ЄС до кожного Траншу, що виплачується.

«Кінцевий бенефіціар» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Фінансування тероризму» означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

«Фіксована ставка» означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до застосовних принципів, із відповідними змінами та доповненнями, що визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті Траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків.

«Транш із фіксованою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка.

«Плаваюча ставка» означає плаваючу відсоткову ставку із фіксованим Спредом, тобто річну процентну ставку, яку Банк визначає для кожного наступного Періоду визначення плаваючої ставки і яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред.

«Базисний період плаваючої ставки» означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу.

«Транш із плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка.

«Рамкова угода» має значення, надане їй у пункті (2) Преамбули.

«Посібник з питань закупівель» означає опублікований на веб-сайті ЄІБ посібник із закупівлі, який інформує ініціаторів проектів, що повністю чи частково фінансуються ЄІБ, про організацію дій для здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для Проекту.

«МОП» означає Міжнародну організацію праці.

«Стандарти МОП» означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов’язкова для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

«Випадок дострокового погашення з компенсацією» означає випадок дострокового погашення, яке є відмінним від того, що зазначено в пунктах 4.03A(2) або 4.03A(4).

«Позика» означає загальну суму Траншів, що час від часу надаються Банком за цією Угодою.

«Угода про передачу коштів позики» має значення, надане їй у пункті (6) Преамбули.

«Мандат» має значення, надане йому в пункті (5) Преамбули.

«Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з таких обставин:

(a) на обґрунтовану думку Банку, мають місце події чи обставини, які негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;

(b) на думку Банку, кошти не доступні з його загальних джерел фінансування для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та / або для відповідного терміну погашення та / або за графіком вибірки такого Траншу.

(c) для Траншу, відносно якого проценти виплачуються або будуть виплачуватись за Плаваючою ставкою:

(i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком на основі об’єктивних критеріїв, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку), перевищує діючу Відповідну міжбанківську ставку;

або

(ii) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних заходів для встановлення діючої Відповідної міжбанківської ставки у відповідній валюті такого Траншу або неможливо визначити Відповідну міжбанківську ставку згідно з визначеннями, які містяться в Додатку В.

«Істотна несприятлива зміна» означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, суттєвим чином:

(a) погіршує спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи інші зобов'язання за цією Угодою; або

(b) погіршує (фінансовий та інший) стан або перспективи Позичальника.

«Дата погашення» означає останню або єдину дату погашення Траншу, зазначену відповідно до пункту 4.01А(b)(iv) Статті 4.

«Міністерство регіонального розвитку» означає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Позичальника або будь-якого правонаступника.

«Відмивання грошей» означає:

(a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою прикриття незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи прикриття справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов’язаних з володінням власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, організація для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування у будь-яких діях, які вказані в вищезазначених пунктах.

«Нью-Йоркська конвенція» має значення, надане їй в пункті (1) Преамбули.

«Дата платежу» означає: 20 травня та 20 листопада до настання Дати погашення, за виключенням того, що у випадку, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, це означає:

(a) для Траншу із фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування процентів, що підлягають сплаті відповідно до пункті 3.01 Статті 3, та

(b) для Траншу із плаваючою ставкою - наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, що є Відповідним робочим днем або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках із коригуванням процентів, що підлягають сплаті відповідно до пункту 3.01 Статті 3.

«ГРП» має значення, надане в пункті (7) Преамбули.

«Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно із пунктом 4.02А Статті 4.

«Дата дострокового погашення» означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

«Дострокове погашення» означає будь-яку подію, описану у пункті 4.03A Статті 4.

«Компенсація за дострокове погашення» означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку ЄІБ повідомляє Позичальнику як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

(a) процентами, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; та

(b) процентами, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15% (15 базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

«Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до пункту 4.02C Статті 4.

«Запит на дострокове погашення» означає письмовий запит Позичальника в Банк стосовно дострокового погашення всієї Позики або її частини відповідно до пункту 4.02A Статті 4.

«Заборонена поведінка» означають будь-яке фінансування тероризму, відмивання грошей або заборонену практику.

«Заборонена практика» означає будь-яке:

(a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі неналежного впливу на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов’язання, або

(e) Перешкоджання, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв’язку з цією Позикою або Проектом, (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та / або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошення фактів, пов’язаних з розслідуванням або проведення розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення визначених в Угоді прав аудиту або доступу до інформації.

«Проект» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Ставка перерозподілу» означає Фіксовану ставку, яка є дійсною на день обчислення компенсації для позик із фіксованою ставкою, які деноміновані в тій самій валюті й мають ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення. У випадках, коли період є коротшим за 48 місяців, буде використовуватись найбільш відповідна еквіваленту ставка грошового ринку, а саме Відповідна міжбанківська ставка мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів) для періодів до 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів, що припадають в межах від 12 до 48 місяців в залежності від ситуації буде застосовуватись пункт запропонованої ціни за курсом своп, опублікованим Reuters для відповідної валюти та визначеним Банком на момент розрахунку.

«Відповідний робочий день» означає день, коли введена в дію 19 листопада 2007 року Транс-європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка використовує єдину платформу, (TARGET2) є відкритою для врегулювання платежів в євро.

«Відповідна міжбанківська ставка» означає EURIBOR.

«Суб’єкти санкцій» означають будь-яку фізичну особу чи організацію, вказані в одному чи декількох Списках санкцій.

«Списки санкцій» означає:

(a) будь-які економічні, фінансові чи промислові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Угоди про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування ЄС, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС, http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці; або

(b) будь-які економічні, фінансові чи торгові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Радою безпеки ООН відповідно Статті 41 Статуту ООН, які доступні на офіційному веб-сайті ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці.

«Запланована дата вибірки» означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу згідно із пунктом 1.02B Статтею 1.

«Забезпечення» означає будь-яку заставу нерухомості, право застави, майнове забезпечення зобов'язань, обтяження, переуступку, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов’язання будь-якого суб’єкту, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають аналогічний ефект.

«Соціальне законодавство» означає таке:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або іншим чином застосовним і обов'язковим для України.

«Соціальні питання» означають усе або будь-яке із викладеного нижче:

(a) умови праці та зайнятості;

(b) техніка безпеки та гігієна праці;

(c) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна);

(e) громадське здоров'я, безпека та захист;

(f) вимушене фізичне переселення та/або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування; і

(g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

«Спред» означає фіксований спред стосовно Відповідної міжбанківської ставки (негативний чи позитивний), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки.

«Субпроект» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Технічний опис» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Транш» означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, який запропонований за пунктом 1.02B Статтею 1.

СТАТТЯ 1
Кредит і вибірка

1.01 Сума кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит на суму 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) для фінансування Проекту («Кредит»).

1.02 Процедура вибірки

1.02A Транші

Банк виплачує Кредит до п’ятнадцяти Траншів. Мінімальна сума кожного Траншу:

(а) якщо він не є невикористаним залишком Кредиту, складає 15 000 000 євро (п'ятнадцять мільйонів євро) та

(b) не перевищує 40000000 євро (сорок мільйонів євро).

Протягом календарного місяця Банк відправляє Позичальнику не більше однієї Пропозиції вибірки, і протягом календарного місяця відбувається не більше однієї виплати Траншу в рамках цієї Фінансової Угоди.

1.02B Пропозиція вибірки

На запит Позичальника за умови, що жодна із обставин, згаданих у пункті 1.06B Статті 1 не виникла та не продовжується, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній строк для отримання Позичальником Пропозиції вибірки становить 10 (десять) днів до Останньої дати використання Кредиту. У Пропозиції вибірки повинні бути зазначені:

(a) сума Траншу;

(b) Запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10 (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та найпізніше на Останню дату використання Кредиту;

(c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути:

(i) Траншем із фіксованою ставкою, або

(ii) Траншем із плаваючою ставкою,

у будь-якому випадку відповідно до положень пункту 3.01 Статті 3;

(d) періодичність сплати відсотків стосовно Траншу відповідно до положень пункту 3.01 Статті 3;

(e) перша Дата платежу стосовно Траншу;

(f) умови погашення основної суми стосовно Траншу відповідно до положень пункту 4.01 Статті 4;

(g) першу та останню дату погашення основної суми стосовно Траншу;

(h) для Траншу із фіксованою ставкою - фіксовану відсоткову ставку та для Траншу із плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати погашення, а також

(i) Кінцевий термін Акцепту вибірки.

1.02C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну Акцепту вибірки. До Акцепту вибірки додається:

(a) код IBAN (або належний формат відповідно до місцевої банківської практики) та SWIFT BIC банківського рахунка, на який повинно бути здійснено вибірку Траншу відповідно до пункту 1.02D Статті 1, а також

(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки, і зразок підпису такої особи чи таких осіб або декларація Позичальника, стосовно того, що не відбулося жодних змін у зв’язку з повноваженнями особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки за цією Угодою.

Якщо Пропозиція вибірки є належним чином прийнятою Позичальником згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки, Банк надає Позичальнику Прийнятий транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки, а також умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не є належним чином прийнятою згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну Акцепту вибірки.

1.02D Рахунок вибірки

Вибірка здійснюється на рахунок Позичальника у євро («Рахунок для одержання коштів у євро»), відкритий та підтримуваний у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), акціонерному товаристві «Укрексімбанк» (АТ «Укрексімбанк») або будь-якому іншому банку, який є задовільним для Банку згідно з його підтвердженням, викладеним у письмовій формі, та про який Позичальник повідомив Банк у письмовій формі, не пізніше ніж за десять (10) днів до Запланованої дати вибірки (із кодом IBAN або в іншому прийнятному форматі, відповідно до місцевої банківської практики).

Для реалізації Проекту Позичальник може відкривати рахунки у будь-якій валюті (разом із Рахунком для одержання коштів у євро - «Рахунки для одержання коштів»), про що Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі. Такі рахунки повинні бути рахунками Позичальника, створеними для цілей цього Проекту та відокремленими від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку для одержання коштів у євро, не можуть бути перераховані на будь-який Рахунок для одержання коштів.

Позичальник підтверджує, що платежі на такий Рахунок для одержання коштів у євро становитимуть вибірки за цією Угодою так, ніби вони були здійснені на власний банківський рахунок Позичальника.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок.

1.02Е Перша вибірка

(a) Банк може дати дозвіл на використання першого Траншу, вибраного відповідно до пункту 1.02 Статті 1, для оплати невідкладних ремонтів і модернізації соціальної інфраструктури, що складають Субпроекти, які були:

(i) започатковані до дати цієї Угоди; та

(ii) були завершені після 24 жовтня 2014 р.,

за умови, що такі ремонти і модернізація відповідають умовам цієї Угоди, в тому числі (але не обмежуючись) відносно закупівель та екологічних і соціальних стандартів.

(b) Перший Транш, вибраний відповідно до пункту 1.02 Статті 1, не повинен перевищувати 15% (п’ятнадцяти відсотків) Кредиту.

1.03 Валюта вибірки

Банк виплачує кожний Транш у євро.

1.04 Умови вибірки

1.04A Перший Транш

Вибірка першого Траншу згідно із пунктом 1.02 Статті 1 здійснюється за умови отримання Банком, у формі і за змістом задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, таких документів або підтверджень:

(a) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, а також її чинності, можливості примусового виконання та обов’язкового характеру. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, а також підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності, та належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законів України, що застосовуються, а також підтвердженням правового, чинного, обов’язкового та здійсненного характеру Рамкової угоди згідно із законодавством України (відповідальна установа - Міністерство юстиції);

(b) підтвердження того, що не потрібно отримувати жодні дозволи у сфері валютного регулювання для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення виплачених Траншів (як зазначається у пункті 2.01 Статті 2), а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та мати рахунки, які Позичальник повідомляє Банку для надання вибірок за Кредитом (відповідальна установа - Міністерство фінансів).

(c) підтвердження того, що ГРП:

(i) є повноцінно функціонуючим у складі Держагентства або Міністерства регіонального розвитку, що є задовільним для Банку, має достатній обсяг людських ресурсів із належними навичками;

(ii) взяла на себе відповідальність за запити на виділення коштів, моніторинг, упровадження і звітність про хід виконання робіт, що пов’язані з фінансуванням за цією Угодою;

(iii) має принаймні п’ять професійних співробітників із відповідним технічним досвідом, у тому числі в таких областях, як право та дотримання вимог, техніка, економіка проектів, закупівлі, екологічна та соціальна сталість, які працюють повний робочий день у ГРП; та

(iv) Голова Держагентства або відповідний заступник Міністра Міністерства регіонального розвитку був призначений головою ГРП (відповідальна установа - Міністерство регіонального розвитку).

1.04В Другий та подальші транші

Вибірка кожного Траншу відповідно до пункту 1.02 Статті 1 після першого Траншу обумовлена отриманням Банком підтверджень, що за формою та змістом є задовільними для нього, на дату, яка припадає на 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, або раніше цієї дати, та свідчать, що:

(a) принаймні:

(i) 80% (вісімдесят відсотків) коштів за всіма раніше вибраними Траншами були ефективно виділені на Субпроекти, які задовольняють критеріям; або

(ii) 50% (п’ятдесят відсотків) коштів за всіма раніше вибраними Траншами були виплачені Кінцевим бенефіціарам.

(b) Етап 1 «Оцінки відновлення і відбудови миру у Східній Україні», проведеної в рамках Спільної декларації щодо посткризового оцінювання і планування відновлення, підписаної 25 вересня 2008 р. Європейським Союзом, Організацією Об’єднаних Націй і Світовим банком, був схвалений Позичальником і всіма відповідними донорами; та

(c) підтвердження того, що Держагентство або інший орган Уряду Позичальника:

(i) має повноваження щодо географії здійснення діяльності Держагентства, які поширюються на всю місцевість, яка прямо або опосередковано зазнала негативного впливу конфлікту, включаючи Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області, а також інші регіони або місцеві ради, які приймають внутрішньо переміщених осіб;

(ii) є повноцінно функціонуючим відповідно до технічного завдання, прийнятного для Банку;

(iіі) укомплектоване достатніми ресурсами та належно кваліфікованим персоналом;

(iv) виключно стосовно Держагентства - має установчий документ, який є належним чином затвердженим відповідно до законодавства Позичальника; та

(v) виключно стосовно Держагентства - були призначені Голова та заступники Голови Держагентства.

1.04С Усі Транші

Вибірка кожного Траншу згідно із пунктом 1.02 Статті 1, включаючи перший, здійснюється за таких умов:

(a) отримання Банком, за формою та змістом, задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки для запропонованого Траншу, таких документів або підтверджень:

(i) підтвердження того, що запозичення загальної суми усіх Траншів, виплачених протягом поточного фінансового року, включаючи Транш, вибірка якого запитується, є затвердженим у бюджеті поточного фінансового року Позичальника;

(ii) підтвердження того, що після вибірки відповідного Траншу сума Кредиту не перевищить загальну суму статті прийнятних витрат, які вже понесені або прогнозовано будуть понесені у зв'язку з Проектом упродовж шести місяців після відповідної Пропозиції вибірки коштів;

(iii) свідоцтва від Позичальника за формою, наведеною у пункті С.2 Додатку С;

(iv) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених для підписання Акцептів вибірки коштів, а також посвідчений зразок підпису такої особи або осіб;

(v) підтвердження того, що всі Уповноваження, необхідні для реалізації компоненту Проекту, який фінансується з коштів Позики і який зазначено у Пропозиції вибірки, були отримані і що у задовільний для Банку спосіб були отримані всі необхідні функції і повноваження для роботи за Проектом і були отримані всі необхідні Уповноваження у зв'язку з Угодою;

(vi) копія будь-якого іншого уповноваження чи іншого документу, висновку або запевнення, які відповідно до повідомлення, наданого Банком Позичальнику, є необхідними або бажаними у зв’язку з набранням чинності та реалізацією цієї Угоди та трансакцій, передбачених у цій Угоді, або чинності та можливості примусового виконання цієї Угоди;

(vii) підтвердження оплати будь-яких зборів або нарахувань, які стали належними для сплати Позичальнику за цією Угодою.

(viii) Банк задоволений тим, що належна технічна підтримка відповідно до технічних завдань і персонал, як це схвалено Банком, із надання підтримки ГРП і Кінцевих бенефіціарів є в наявності або буде одержаний з Траншу, якого стосується вибірка; та

(ix) для кожного Траншу із Запланованою датою вибірки, яка припадає на або після 31 грудня 2015 р., Держагентство або Міністерство регіонального розвитку підготувало оцінку потреб внутрішньо переміщених осіб, розроблену із залученням до участі, та відповідний план управління соціальними аспектами, що увібрав у себе ключові висновки Оцінки потреб відновлення Сходу України та встановлення миру, а також рекомендації від Секретаріату Уповноваженого з прав людини, Європейської Комісії та представництва Організації Об’єднаних Націй у Києві.

(b) до дати, що припадає на Заплановану дату вибірки коштів, Банк повинен бути впевнений у тому, що:

(i) усі факти та інформація, що містяться у пунктах Преамбули, залишаються правдивими, точними та застосовними;

(ii) заяви та запевнення, що повторюються відповідно до пункту 6.08 Статті 6, є вірними в усіх відношеннях;

(iii) Гарантія ЄС є чинною, обов'язковою та може бути виконаною примусово, і що не мали місця жодні події або обставини, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, мати негативний вплив на правовий, чинний, обов'язковий характер Гарантії ЄС, її застосовність до будь-якого Траншу за цією Угодою або щодо права Банку висунути вимогу відповідно до неї;

(iv) Україна залишається Країною, яка задовольняє критеріям;

(v) Рамкова угода є чинною, обов’язковою до виконання і придатною для виконання у примусовому порядку, а також у тому, що не мали місце жодні події або обставини, які, на обґрунтовану думку Банку, могли б негативно вплинути на законність, чинність, обов’язковість до виконання і придатність для примусового виконання Рамкової угоди на території Позичальника, де здійснюються такі Субпроекти;

(vi) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, із плином часу або після надання повідомлення за цією Угодою, становити:

(А) Випадок невиконання зобов’язань, або

(В) Випадок дострокового погашення,

не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення або не може виникнути в результаті запропонованого Траншу.

1.05 Відстрочення вибірки

1.05A Підстави для відстрочення

На письмовий запит Позичальника Банк відстрочує вибірку будь-якого Прийнятого траншу цілком або частково до дати, яка зазначена Позичальником та яка є датою, що припадає не пізніше ніж через 6 (шість) місяців від Запланованої дати його вибірки і не пізніше ніж за 60 днів до першої дати виплати Траншу, зазначеного у Пропозиції вибірки. У такому разі Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

Будь-який запит про відстрочення є дійсним стосовно Траншу, лише якщо його зроблено щонайменше за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати його вибірки.

Якщо для Прийнятого траншу будь-які з умов, зазначених у пункті 1.04 Статті 1, не виконано станом на зазначену дату і Заплановану дату вибірки (або дату, на яку очікується вибірка у разі попереднього відстрочення), вибірку буде відстрочено до дати, яка погоджена між Банком та Позичальником і яка припадає не раніше, ніж через 7 (сім) Банківських днів після виконання всіх умов вибірки (без упередження до права Банка призупинити та / або анулювати невибрану частину Кредиту цілком або частково згідно із пунктом 1.06B Статті 1). У такому випадку Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

1.05B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців

Банк може шляхом надіслання письмового повідомлення Позичальнику анулювати вибірку, яку відкладено згідно із пунктом 1.05A Статті 1 на загальний термін понад 6 (шість) місяців. Анульована сума залишається доступною для вибірки згідно із пунктом 1.02 Статті 1.

1.06 Анулювання та призупинення

1.06A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може в будь-який час шляхом надіслання Банкові письмового повідомлення анулювати цілком або частково невибрану частину Кредиту, і таке анулювання одразу набере чинності. Однак таке повідомлення не є чинним стосовно Прийнятого траншу, який має Заплановану дату вибірки, що припадає в межах 7 (семи) Робочих днів із дати надіслання повідомлення.

1.06B Право Банку на призупинення та анулювання

(a) Банк має право у будь-який час, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, призупинити та / або анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке призупинення та / або анулювання одразу набере чинності:

(i) у разі настання Випадку дострокового погашення або Випадку невиконання зобов’язань або події чи обставини, яка після проходження певного часу або подання повідомлення згідно із цією Угодою становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань;

(ii) Україна перестала бути Країною, яка задовольняє критеріям.вгору