Документ 974-IV, перша редакція — Прийняття від 19.06.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо регулювання діяльності в аграрному
секторі економіки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 46, ст.365 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про фіксований сільськогосподарський
податок" ( 320-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 5-6, ст. 39, N 9-10, ст. 69; 2000 р., N 37, ст. 308; 2003 р.,
N 26, ст.191 ):

1) абзаци сьомий та одинадцятий частини другої статті 1
виключити;
2) у статті 2:
а) у частині першій цифри "50" замінити цифрами "75";
доповнити частину реченнями такого змісту:
"Платниками цього податку також є суб'єкти господарювання,
утворені в результаті реорганізації сільськогосподарського
підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку
(незалежно від терміну реорганізації), які також займаються
виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом
сільськогосподарської продукції. Новостворені суб'єкти
господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво
(вирощування), переробка та збут сільськогосподарської продукції,
у рік створення є платниками фіксованого сільськогосподарського
податку. Підприємства, які займаються іншими видами діяльності,
крім сільськогосподарської, зазначеної у цій статті, з метою
оподаткування ведуть окремий облік фінансових результатів від
інших видів господарської діяльності відповідно до пункту 7.20
статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), які підлягають оподаткуванню на загальних
підставах";
б) у частині другій цифри "50" замінити цифрами "75";
в) частину четверту виключити;
3) в абзаці першому частини другої статті 5 слова "до 20
числа наступного місяця" замінити словами "протягом 30 календарних
днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного
(податкового) місяця";
4) у частині першій статті 9:
а) в абзаці першому слова та цифри "до 1 січня 2004 року"
замінити словами та цифрами "до 31 грудня 2009 року";
б) абзац четвертий виключити;
в) в абзаці п'ятому:
перше речення доповнити словами: "(за винятком безнадійного
податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 );
доповнити абзац другим реченням такого змісту:
"Порядок реструктуризації (відстрочки) сплати цього податку
визначається центральним податковим органом".
2. Пункт 1 статті 5 Закону України "Про збір на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства" ( 587-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 191) доповнити
словами "і діє до 31 грудня 2009 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
розробити Положення про систему персоніфікованого обліку
надходження коштів фіксованого сільськогосподарського податку на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в рахунок
застрахованих осіб - працівників сільськогосподарських
підприємств, які є платниками фіксованого сільськогосподарського
податку.
3. Кабінету Міністрів України щорічно передбачати під час
підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України
компенсацію коштів Пенсійному фонду України на виплату пенсій
сільським пенсіонерам - колишнім працівникам сільськогосподарських
підприємств.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 974-IVвгору