Документ 977-XIV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з метою стимулювання інвестиційної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 39, ст.357 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,
ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26,
ст. 151; 1999 р., N 8, ст. 55):
1) у статті 1:
абзац п'ятий пункту 1.10 виключити;
в абзаці першому пункту 1.18 слова "під процент" замінити
словами "за орендну плату";
2) підпункт 4.2.8 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій
редакції:
"4.2.8. Кошти спільного інвестування інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній, якщо жоден із засновників (учасників) та
пов'язаних з ними осіб не володіє більш як 25 відсотками
статутного фонду таких інвестиційних фондів або інвестиційних
компаній і якщо такі інвестиційні фонди та взаємні фонди
інвестиційних компаній протягом 30 календарних днів після надання
річного податкового звіту розподіляють між їх засновниками
(учасниками) не менш як 90 відсотків сум річного доходу від
інвестиційних операцій";
3) у статті 5:
в абзаці четвертому підпункту 5.4.10 пункту 5.4 слова
"технічним обслуговуванням" виключити;
у підпункті 5.5.1 слова "або у вигляді орендної плати"
виключити;
підпункт 5.5.2 після слів "за борговими зобов'язаннями"
доповнити словами "на користь осіб, визначених у підпункті 5.5.3
цього пункту";
у підпункті 5.5.3 слова "осіб, що не є резидентами України"
замінити словами "осіб, що є нерезидентами";
4) у статті 7:
підпункт 7.8.5 пункту 7.8 доповнити словами "а також при
виплаті дивідендів на користь нерезидентів, які оподатковуються в
порядку, визначеному пунктом 13.7 статті 13 цього Закону";
абзац третій підпункту 7.9.1 викласти у такій редакції:
"залученням платником податку коштів або майна в довірче
управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом випуску
ощадних (депозитних) сертифікатів, або на інші строкові чи довірчі
рахунки, в тому числі шляхом емісії (випуску) облігацій, векселів
чи інвестиційних сертифікатів, а також поверненням платнику
податку коштів або майна з довірчого управління, а також основної
суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом погашення (викупу)
ощадних (депозитних) сертифікатів, або з інших строкових чи
довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого
платника податку, у тому числі шляхом погашення облігацій,
векселів чи інвестиційних сертифікатів";
абзац третій підпункту 7.9.2 викласти в такій редакції:
"поверненням платником податку коштів або майна з довірчого
управління, основної суми депозитів (вкладів), у тому числі
залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, або
коштів з інших строкових чи довірчих рахунків, у тому числі шляхом
погашення (викупу) облігацій, векселів чи інвестиційних
сертифікатів, а також розміщенням платником податку коштів або
майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі
шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, або на інші
строкові та довірчі рахунки, відкриті на користь такого платника
податку, у тому числі шляхом придбання облігацій, векселів чи
інвестиційних сертифікатів";
підпункт 7.9.3 викласти в такій редакції:
"7.9.3. За процентними цінними паперами, емітованими
платником податку, суми процентів включаються до складу його
валових витрат у податковий період, протягом якого була здійснена
або мала бути здійснена виплата таких процентів. За дисконтними
цінними паперами, емітованими платником податку, балансові збитки
від їх розміщення відносяться до складу його валових витрат у
податковий період, протягом якого відбулося погашення (викуп)
таких цінних паперів.
Платник податку, який здійснює довірчі операції з коштами або
майном довірителя, відносить до складу своїх валових доходів
кінцевий фінансовий результат такої довірчої операції, який
визначається за наслідками податкового періоду, протягом якого
здійснюється повернення довірителю частини доходу, фактично
отриманого довіреною особою від операцій з розміщення коштів або
майна такого довірителя, та дорівнює винагороді за здійснення
таких довірчих операцій, яка утримується на користь довіреної
особи за рахунок виплати такого доходу";
5) у статті 13:
у пункті 13.2 цифри "13.3-13.6" замінити цифрами "13.3-13.7";
пункт 13.7 викласти в такій редакції:
"13.7. Доходи нерезидентів, отримані у вигляді дивідендів,
нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами,
оподатковуються у такому порядку:
а) суми доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів,
оподатковуються за ставкою 15 відсотків від нарахованої суми
виплати за рахунок такої виплати, якщо інше не передбачено нормами
міжнародних угод, які набрали чинності. Сплата податку
здійснюється до/або в момент виплати дивідендів при їх репатріації
за кордон, але не пізніше сплати податку за результатами
податкового періоду, в якому відбулося нарахування таких
дивідендів;
б) емітент корпоративних прав провадить виплати дивідендів
нерезиденту пропорційно його частці в статутному фонді за рахунок
прибутку, який залишається в розпорядженні такого емітента після
оподаткування;
в) на нерезидентів, які отримують доходи у вигляді
дивідендів, не поширюються правила, визначені підпунктом 7.8.1,
абзацом першим підпункту 7.8.2, підпунктами 7.8.3-7.8.4 та 7.8.6
пункту 7.8 статті 7 цього Закону".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
застосовується платниками податків при визначенні податкових
зобов'язань за результатами звітного (податкового) періоду, на
який припадає дата набрання чинності цим Законом.
2. До 1 червня 2000 року оподаткування дивідендів,
нарахованих, але не виплачених нерезидентам до набрання чинності
цим Законом, здійснюється в порядку, встановленому пунктом 7.8
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який діяв
при нарахуванні таких дивідендів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 977-XIVвгору