Угода про фінансування Програми «Підтримка громадянського суспільства в Україні»
Угода Кабінету Міністрів України; Європейський Союз; Положення, Умови, Міжнародний документ від 13.09.2014, 05.09.2014
Документ 984_014, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 13.09.2014, підстава - v2868321-14. Подивитися в історії? )

УГОДА
про фінансування Програми «Підтримка громадянського суспільства в Україні»

Дата підписання:

05.09.2014

13.09.2014

Дата набрання чинності для України:

13.09.2014

Особливі умови

Уряд України, далі по тексту - «Бенефіціар»,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія, далі по тексту - «Комісія», що діє від імені Європейського Союзу, далі по тексту - «ЄС»,

з іншої сторони,

домовились про нижченаведене:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Бенефіціар погоджується прийняти фінансування для нижченаведеного заходу:

Назва: Програма «Підтримка громадянського суспільства в Україні»

Номер програми: ENI/2014/033-833

Даний захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до наступного основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 10 800 000 євро, максимальний внесок з боку ЄС становить 10 000 000 євро.

1.3. Бенефіціар не бере участі у спільному фінансуванні зазначеного заходу.

Стаття 2 - Термін виконання

2.1. Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями Статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 84 місяці після цієї дати.

2.2. Тривалість етапу реалізації становить 60 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу становить 24 місяці.

Стаття 3 -Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, повинні бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посилання на захід, визначений у Статті 1.1 Особливих умов, і повинні направлятися на такі адреси:

Комісії

a) пан Ян ТОМБІНСЬКІ

Голова Представництва

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ 01033

b) Бенефіціара

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Національний координатор програм допомоги ЄС

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактна особа Бенефіціара, яка безпосередньо співпрацює з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності OLAF є:

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Національний координатор програм допомоги ЄС

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008

Стаття 5 -Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток І: Технічні та адміністративні положення з детальним визначенням діяльності, передбаченої даним заходом;

(c) Додаток II: Загальні умови.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов Угоди про фінансування, переважну силу мають положення останніх. У випадку протиріч між положеннями Додатку І (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважну силу мають положення останнього.

Стаття 6 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін і не пізніше 31 грудня 2015 року.

Цю Угоду укладено у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких надається Бенефіціарові, другий - Комісії. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.

ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА

(підпис)


Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
Національний координатор
програм допомоги ЄС


Дата 13.09.2014


ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ

(підпис)

Міхаель КОЛЕР
Директор Програм сусідства
Генеральний директорат
з питань розвитку
та співробітництва -
EuropeAid

Дата 5.9.2014

ДОДАТОК І
ДО УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ № ENPI/2014/033-833

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Країна-бенефіціар /
регіон

Україна

Стаття бюджету

Рядок бюджету 21 03 02 01

Назва/№ CRIS

Підтримка громадянського суспільства в Україні
Номер CRIS: ENPI/2014/033-833

Загальна вартість

Загальна кошторисна вартість: 10.8 млн євро
Загальний внесок із бюджету ЄС: 10 млн євро
Очікуване співфінансування отримувачами грантів: 0.8 млн євро

Метод надання допомоги / метод управління та вид фінансування

Проектний підхід
Пряме управління (здійснюється Комісією як Підрядним Органом) - гранти (конкурс проектів) та закупівлі послуг

DAC-код

15150

Сектор

Демократичне партнерство та громадянське суспільство

1. ОПИС

Мета Програми полягає в посиленні залучення громадянського суспільства в процеси прийняття рішень та поліпшенні взаємодії між органами державної влади та громадянським суспільством в Україні як базовим елементом демократичного урядування. Програма супроводжує та доповнює допомогу, що надається в рамках Контракту для України з розбудови держави, а також доповнюватиме та забезпечуватиме синергію з іншими фінансовими інструментами та програмами ЄС, такими як Європейський інструмент з питань демократії та прав людини, програма «Організації громадянського суспільства та місцева влада», та діючі проекти в Україні, що фінансуються в рамках Фонду розвитку громадянського суспільства в країнах - сусідах ЄС.

Програма реалізовуватиметься шляхом проведення двох конкурсів проектних пропозицій, аби профінансувати проекти, які виконуватимуть громадські об’єднання (далі - ГО), а також через компонент технічної допомоги, аби забезпечити розвиток спроможностей громадянського суспільства та підтримати процеси структурного діалогу в Україні.

1.1. Цілі

Загальна мета цієї Програми - забезпечити зростання ролі громадянського суспільства у сприянні демократичним реформам та комплексному соціально-економічному розвитку в Україні.

Конкретними цілями Програми є:

1. Посилити спроможність та участь ГО в політичному діалозі, моніторингу та нагляді та реалізувати конкретні заходи, що забезпечуватимуть поступ реформ в Україні;

2. Надати допомогу на підтримку та розвиток сприятливого середовища для громадянського суспільства, включаючи його правові, інституційні, економічні та соціальні виміри-1.

__________
-1 Вони можуть включати законодавчо-правове середовище, інституційне середовище, взаємодію та діалог між органами влади та організаціями громадянського суспільства (формальні та неформальні структури для діалогу з владою), представництво та авторитетність організацій громадянського суспільства. Див. Повідомлення Європейської комісії СОМ(2012)492.

Реалізація цієї програми залежить від отримувачів грантів і не обмежується діяльністю в межах одного сектору. Інклюзивний підхід, що застосовується до визначення ГО, забезпечуватиме представництво в рамках діяльності за багатьма секторами. Програма надалі сприятиме підзвітності влади та втіленню реформ. Вона також сприятиме більшій репрезентативності та прозорості самих ГО.

Реалізація окремих проектів в рамках цієї Програми також базуватиметься на діючих тематичних, регіональних та двосторонніх програмах, що виконуються разом з ГО, які активно працюють в сферах забезпечення ґендерної рівності, прав меншин та молодіжного розвитку.

1.2. Очікувані результати та головні заходи

Програму розроблено у відповідь на виклики та можливості, що виникли внаслідок кількамісячних протестів в Україні з листопада 2013 року, а також через потребу підтримати більшу роль громадянського суспільства в процесі переходу до нового режиму в країні.

Очікувані результати, пов’язані з загальною метою «Забезпечення зростання ролі громадянського суспільства у сприянні демократичним реформам та соціально-економічного розвитку в Україні», є наступними:

1 - Громадянське суспільство відіграє більш активну роль у сприянні реалізації реформ в Україні та їх моніторингу.

2 - Громадянське суспільство залучено до розробки та пілотуванням ініціатив із забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку в Україні. Очікувані результати, пов’язані з конкретною метою 1 «Посилення спроможності та участі організацій громадянського суспільства в політичному діалозі, моніторингу та нагляді», є наступними:

1.1 - Підвищена професійна спроможність ГО виконувати свою роль: інституційна та управлінська спроможність; внутрішнє врядування; життєздатність; навики та вміння проведення досліджень, аналізу, формулювання політики, захисту і представництва інтересів та інформаційно-просвітницької діяльності; розуміння політичних та бюджетних процесів, включаючи бюджетні процеси в ЄС у випадках, коли це доречно.

1.2 - Завдяки політичному діалогу та ефективному механізму консультацій громадянське суспільство матиме більший вплив на якість державної політики та реформ.

1.3 - Нагляд та моніторинг громадянським суспільством створять ефективний механізм гарантій того, що оголошені реформи виконуються і надалі підтримуються.

1.4 - Завдяки пілотним проектам, особливо на місцевому рівні, ГО збільшать свій внесок до соціально-економічного розвитку та розбудови рівноправного суспільства і залучатимуться до виконання реформ.

Очікувані результати, пов’язані з конкретною метою 2 «Допомога в підтримці та розвитку сприятливого середовища для громадянського суспільства», є наступними:

2.1 - Правове середовище стане більш сприятливим для розвитку громадянського суспільства (наприклад, покращене законодавство та його виконання; запровадження механізму неоподатковуваних доброчинних пожертв суспільства на користь ГО; поліпшений механізм для ГО надавати соціальні послуги).

2.2 - Орієнтовані на результат взаємодія та діалог між органами державної влади та ГО:

- краща координація та робота ГО в платформах та в рамках спільної діяльності.

- ГО та органи державної влади мають діючі та ефективні механізми, як формальні так і неформальні, для ведення діалогу та нагляду на національному та місцевому рівнях.

- ГО та державні службовці поліпшать свої навички до співпраці, вбачаючи в ній корисне партнерство для своєї роботи.

2.3 - Зростаюча суспільна довіра до ГО, збільшене представництво та авторитетність ГО.

Сектори:

Серед чинників, що обумовлюють потребу в широкому спектрі секторів, на які націлена дана Програма, можна визначити наступні:

- Геополітичні події: в контексті дуже високої нестабільності та відсутності чіткої перспективи стосовно розвитку подій в Україні, ГО можуть відігравати всезростаючу стабілізуючу роль.

- Внутрішні політичні події: врядування, підзвітність та верховенство права лишатимуться ключовими секторами, моніторинг яких здійснюватиме представники громадянського суспільства, відповідно до положень Контракту для України з розбудови держави, який супроводжує ця Програма.

- Політичні відносини з ЄС: в ході виконання Угоди про Асоціацію підтримка комплексного соціально-економічного розвитку та соціальних секторів будуть важливим компонентом цієї Програми, аби забезпечити позитивний вплив Угоди і зменшити негативні короткотермінові наслідки від Угоди на соціально-економічну стабільність в країні.

Заходи:

Ця Програма базується на поточних проектах та ініціативах, що фінансуються ЄС, таких як наприклад, регіональний проект на підтримку громадянського суспільства в східних країнах - сусідах ЄС та діючі та майбутні проекти з ГО, що фінансуються в рамках Фонду розвитку громадянського суспільства в країнах - сусідах ЄС. Заходи, описані нижче, є орієнтованими та індикативними і будуть адаптовані відповідно до поточної ситуації та результатів оцінки стану та потреб громадянського суспільства, що наразі тривають.

Задля забезпечення взаємодоповнюваності отримувачів грантів та їх діяльності, більшість заходів, пов’язаних з розвитком спроможностей та механізмами ведення діалогу, будуть виконуватися ГО в рамках проведення двох послідовних конкурсів проектних пропозицій (з інтервалом в один рік), а також проектом технічної допомоги. Проект технічної допомоги забезпечуватиме синергію та взаємодоповнюваність між проектами та ініціативами, підтримуючи процеси, що відповідатимуть наявному попиту та користуватимуться підтримкою на місцях.

Заходи, пов’язані з очікуваним результатом 1.1 (і мають вплив на інші результати, такі як 2.2 і 2.3):

- Всеохоплюючий комплекс програм з розвитку інституційних спроможностей, включаючи навчання, обміни з ГО з країн ЄС, менторство та практичні заходи-2;

__________
-2 Відповідно до керівних матеріалів з розвитку спроможностей організацій громадянського суспільства, які розробляються Європейською комісією.

- Навчання для тренерів для представників громадянського суспільства та державних службовців (зокрема з механізмів взаємодії та діалогу);

- Підтримка наявних місцевих механізмів з розвитку спроможностей, таких як Онлайн-портал з організаційного розвитку «Маркетплейс»-3;

__________
-3 Див. www.ngomarket.org.ua. З презентацією поточного стану справ можна ознайомитися за посиланням: http://prezi.com/eh3xbpuudj3t/capacity-development-marketplace-today/.

- Потенційні теми для розвитку спроможностей ГО, що мають бути адаптовані за наслідками проведеної оцінки потреб:

- Політичний та бюджетний процес, проведення досліджень, представництво та захист інтересів і лобіювання

- Управління та внутрішнє врядування; визначення проектів, їх формулювання та фінансове управління; пошук фінансування;

- Інформаційно-просвітницька діяльність, комунікації та нові медіа;

- Комплексний ґендерний підхід;

- Політика та процеси в ЄС.

Заходи, пов’язані з очікуваними результатами 1.2, 1.3 та 1.4:

- Проекти ГО у визначених секторах, націлені на ведення політичного діалогу та взаємодію з органами державної влади з чітко встановленими цілями (наприклад, плани місцевого розвитку в рамках запланованої децентралізації);

- Започаткування та підтримка проведення багатосторонніх консультацій та діалогів між зацікавленими сторонами.

Заходи, пов’язані з очікуваним результатом 2.1:

- Оцінка ситуації щодо правового та процедурного середовища;

- Проекти ГО, направлені на представництво та захист інтересів коаліціями ГО;

- Експертна допомога та кращі практики з країн ЄС, а також країн - кандидатів та країн - сусідів ЄС, в сфері підтримки та розвитку сприятливого середовища для діяльності ГО.

Заходи, пов 'язані з очікуваним результатом 2.2:

- Визначення відповідних механізмів ведення консультацій на місцевому та національному рівнях через процеси та консультації участі та ознайомлення з кращими практиками;

- Належне застосування цих визначених механізмів;

- Підтримка структур з ГО та започаткування нових ініціатив громадянського суспільства.

Заходи, пов'язані з очікуваним результатом 2.3:

- Всі вищезгадані заходи сприятимуть досягненню очікуваного результату 2.3.

Наступний невичерпний перелік індикаторів буде використовуватися задля виміру прогресу через регулярні проміжки часу протягом виконання цієї Програми, також у порівнянні з наявними базовими показниками:

- Рівень відповідності міжнародним стандартам положень національного законодавства, що стосується стану та розвитку громадянського суспільства;

- Кількість ГО, що отримали підтримку в рамках Програми, які сприяють проведенню політичного діалогу та реформ;

- Чітко визначений внесок ГО у формулювання національної політики, проведення інституційних реформ та сприяння соціально-економічному розвитку в Україні;

- Кількість та характер ініціатив ГО що спрямовані на зростання участі громадянського суспільства в процесах прийняття рішень;

- Кількість та характер випадків, зафіксованих ГО, невідповідного або недостатнього виконання державної політики, стратегії або правових актів;

- Кількість та характер партнерств між ГО та органами державної влади в контексті соціально-економічного розвитку;

- Кількість нормативно-правових актів, що містять пропозиції, винесені ГО;

- Кількість ГО, яким була надана підтримка в рамках Програми, які брали участь в розробці місцевих планів розвитку, стратегій та бюджетного планування;

- Кількість ГО, яким була надана підтримка в рамках Програми або через інший механізм надання допомоги, які сприяли соціально-економічному розвитку країни;

- Рівень ефективності політичного діалогу та механізмів консультацій між органами державної влади та ГО на місцевому та національному рівнях;

- Рівень обізнаності державних службовців та громадськості в цілому щодо ролей та функцій ГО;

- Кількість та життєздатність коаліцій та мереж ГО, що отримали підтримку в рамках Програми;

- Рівень довіри та репутація ГО в їхніх громадах та суспільстві в цілому.

2. РЕАЛІЗАЦІЯ

2.1. Орієнтовний операційний термін впровадження

Орієнтовний операційний термін впровадження цього заходу визначено у статті 2 Особливих умов.

2.2. Місцезнаходження

Компоненти Програми буде реалізовано на території України.

2.3. Компоненти та модулі виконання

2.3.1. Гранти: 2 конкурси проектних пропозицій «Підтримка громадянського суспільства в Україні» (пряме управління здійснюється Комісією як Підрядним Органом)

(a) Цілі надання грантів, сектори, пріоритети та очікувані результати

Цілі та очікувані результати від конкурсів проектних пропозицій відображені у даній Програмі (див. розділи 1.1 та 1.2)

(b) Умови прийнятності

Достатні критерії прийнятності для заявників конкурсів проектних пропозицій будуть визначені відповідно до ст. 1.2 Повідомлення Комісії «Основи демократії та сталого розвитку: ЄС та залучення громадянського суспільства в зовнішніх зносинах»-4. Організації громадянського суспільства включають всі недержавні, неприбуткові структури-5, неполітичні та мирного характеру, через які громадяни організовуються, аби просувати спільні цілі та ідеї політичного, культурного, соціального або економічного напрямку. Вони включать міські та сільські, формальні або неформальні організації, які працюють на місцевому, національному, регіональному або міжнародному рівнях.

__________
-4 СОМ(2012)492.
-5 Включають членські організації, організації, що працюють над вирішенням певного питання, та організації, що надають послуги. Серед них також є організації з громад, недержавні організації, релігійні організації, фундації, дослідні інституції, ґендерні та ЛҐБТ організації, кооперативи, професійні та бізнес асоціації, неприбуткові ЗМІ, професійні спілки та організації роботодавців.

(c) Головні критерії відбору та визначення отримувачів грантів

Достатнім критерієм відбору є фінансовий та операційний потенціал заявника.

Достатніми критеріями визначення отримувачів грантів є відповідність пропозиції до цілей конкурсу проектів; дизайн, ефективність, доцільність, життєздатність і економічна ефективність проекту.

(d) Максимальна частка співфінансування

Максимальна частка співфінансування грантів з боку ЄС у цих конкурсах проектних пропозицій становить 90%.

Фінансування можливе у повному обсязі (100%) лише у випадках, передбачених ст. 192 Регламенту Комісії (ЄК, Євроатом) No 966/2012, коли фінансування у повному обсязі є необхідним для виконання даного заходу. Необхідність повного фінансування буде визначено Комісією в рішенні про визначення отримувачів грантів, згідно з принципами рівного ставлення та раціонального фінансового менеджменту.

(е) Орієнтовний термін початку конкурсів проектних пропозицій

Перший конкурс проектних пропозицій буде розпочато орієнтовно через 3 місяці після того, як вступить в дію Угода про фінансування.

Другий конкурс проектних пропозицій почнеться через 15 місяців після вступу в дію Угоди про фінансування.

Фактичні дати початку конкурсу проектів визначатимуться з урахуванням планування інших програм для громадянського суспільства (наприклад, тематичні та ENPI/ENI програми або програми інших донорів) з метою посилення ефекту, уникнення дублювання чи плутанини. Також може передбачатися і спільний конкурс проектних пропозицій із залученням фінансування з тематичних програм та/ або інструментів ENPI/ENI.

2.3.2. Закупівлі (пряме управління здійснюється Комісією як Підрядним органом)

Тема

Вид

Орієнтовна кількість контрактів

Орієнтовний термін початку процедури

Технічна допомога на підтримку громадянського суспільства:
сприяння досягненню цілей 1 і 2, а також на досягнення всіх очікуваних результатів

Послуги

1

3 місяці після вступу в дію Угоди про фінансування

Моніторинг та оцінка

Послуги

1

12 місяців після вступу в дію Угоди про фінансування

2.4. Географічні критерії прийнятності для закупівель та грантів

Географічна прийнятність в контексті місця заснування для участі в закупівлях та процедурах на отримання грантів, а також в контексті походження придбаних товарів, визначається на основі правового акту, що регламентує фінансування даної Програми.

Комісія може змінити правила географічної прийнятності відповідно до ст. 9(2)(b) Регламенту-6 «Спільні правила застосування» у випадку терміновості або відсутності товарів та послуг на певних ринках, або інших обґрунтованих випадках, якщо правила прийнятності унеможливлюють або надзвичайно ускладнюють реалізацію проекту.

__________
-6 Регламент (ЄС) № 236/2014 Європейського парламенту та Ради ЄС від 11 березня 2014 року про спільні правила та процедури застосування інструментів ЄС для фінансування зовнішніх проектів, OJ L77, від 15.03.2014, стор. 95.

2.5. Індикативний бюджет

Модуль

Сума в євро млн

Внесок
третьої сторони*
(орієнтовно)

2.3.1. - Конкурси проектних пропозицій «Підтримка громадянського суспільства в Україні»
(пряме управління здійснюється Комісією як Підрядним Органом)

7.5

0.8

2.3.2. - Закупівлі (пряме управління здійснюється Комісією як Підрядним Органом)

2.0

-.

3.2., 3.3. - Оцінка та аудит

0.5

-.

Загалом

10

0.8

__________
* Отримувачами грантів

2.6. Моніторинг діяльності

До щоденних обов’язків кожного отримувача гранта та виконавця контракту з надання послуг належатимуть безперервний технічний та фінансовий моніторинг. З цією метою кожен отримувач гранта повинен створити постійно діючу внутрішню систему технічного і фінансового моніторингу проекту, яка буде використовуватися для підготовки звітів і вимірювання результатів та досягнення визначених цілей.

Окремий контракт на надання послуг з оцінки буде доповнювати цей моніторинг шляхом оцінювання як проектної діяльності, так і самої Програми, використовуючи індикатори, зазначені в п. 1.2.

2.7. Координація донорів

Ряд програм підтримки громадянського суспільства вже реалізуються країнами ЄС та іншими донорами в Україні. У ході подальшої розробки конкретних заходів в рамках цієї Програми на етапі впровадження доведеться враховувати окремі донорські ініціативи, призначені для України. Представництво ЄС в Україні буде інформувати інших донорів про хід розвитку цієї Програми, через регулярні засідання координаційної групи донорів, і, зокрема під час підготовки Дорожньої карти ЄС для взаємодії з громадянським суспільством в Україні-7.

__________
-7 Див. розділ 4.5 Повідомлення Європейської комісії СОМ(2012)492.

Координація донорів з розвитку громадянського суспільства (а також на тему медіа та виборів) є дуже активною в Україні. Представництво ЄС головує на регулярних зустрічах з цих питань. Оскільки нинішня ситуація змушує багатьох донорів переглянути свої стратегії, наведена вище інформація буде перевірятись і відповідним чином оновлюватись.

2.8. Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності ЄС є юридичним обов’язком, що стосується усіх зовнішніх дій, які фінансуються ЄС.

Забезпечення публічності впроваджується Комісією, підрядниками та отримувачами грантів. Відповідні контрактні зобов’язання повинні бути включені в угоди про фінансування, закупівлі та грантові контракти. Зокрема, проект технічної допомоги, за участі Представництва ЄС в Україні, розробить стратегію, щодо інформаційної взаємодії та забезпечення публічності програми.

Для складання Плану інформаційної взаємодії та забезпечення публічності проекту і виконання відповідних договірних зобов’язань буде використовуватись Посібник з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС.

2.9. Організаційна схема та розподіл обов’язків

Програма буде реалізована Європейською Комісією, представленим Представництвом ЄС в Україні. Усі контракти та платежі здійснюватимуться Комісією на користь Бенефіціара цієї Угоди про фінансування.

За організаційної підтримки проекту технічної допомоги з метою оцінки та підтвердження загального управління та політики Програми буде створений Керівний комітет. Такий Керівний комітет має збиратись щонайменше один раз на рік.

Керівний комітет повинен складатися з відповідних представників країни-Бенефіціара, включаючи центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належать реалізації державної політики у відповідній галузі діяльності ГО, які отримують допомогу/гранти ЄС в рамках цієї Програми; до складу мають також входити: представники громадянського суспільства, що працюють в секторах цієї Програми; представники країн ЄС та інших донорів, що працюють в сфері розвитку громадянського суспільства в Україні; а також представники Європейського Союзу. Більш детально, статус, склад та повноваження Керівного комітету будуть визначені на перших зборах, що мають відбутися після початку роботи проекту технічної допомоги.

2.10. Звітність

Регулярні звіти, які міститимуть опис основної діяльності та фінансових аспектів ходу реалізації Програми, повинні надаватися отримувачами грантів та виконавцями контрактів з надання послуг до Представництва Європейського Союзу в Україні у відповідності до положень індивідуальних контрактів.

3. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА АУДИТ

3.1. Моніторинг

На додаток до моніторингу, що проводитиметься кожним отримувачем грантів та виконавцем контракту з надання послуг (див. 2.6), незалежні консультанти, залучені Комісією, (або відповідальний за моніторинг орган) можуть проводити моніторинг, орієнтований на досягнення результату (ROM моніторинг), починаючи з шостого місяця реалізації заходів проектів, і який буде завершено не пізніше ніж за шість місяців до закінчення операційного терміну впровадження.

3.2. Оцінка

a) Комісія може проводити зовнішню оцінку за такою схемою:

(a) проведення проміжної оцінки;

(b) підсумкова оцінка на початку завершального етапу;

(c) по можливості, заключна оцінка після завершення Програми.

Бенефіціар та Комісія проаналізують висновки та рекомендації, зроблені під час роботи місії з проведення проміжної оцінки, і спільно приймуть рішення стосовно додаткових заходів, яких слід вжити, та внесення необхідних змін і уточнень, включно із переорієнтацією проектів, якщо таке буде зазначено. Звіти за результатами інших оціночних і моніторингових місій будуть передані Бенефіціарові для врахування будь-яких рекомендацій, зроблених такими місіями.

b) Комісія повинна інформувати Бенефіціара-8 щонайменше за 1 місяць до початку проведення зовнішніх оцінок. Кожен Бенефіціар повинен дієво та ефективно співпрацювати з експертами оціночних та/або моніторингових місій, надаючи їм всі необхідні документи та інформацію, а також забезпечуючи доступ до місцезнаходження проекту та його заходів.

__________
-8 В цьому абзаці під терміном «Бенефіціар» потрібно розуміти отримувачів грантів та виконавців контрактів з надання послуг.

3.3. Аудит

Проекти, що фінансуються в рамках цієї Програми, підлягатимуть перевірці витрат незалежним аудитором, як це передбачено грантовими контрактами.


ДОДАТОК II - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів,
в яких Бенефіціар виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

1.1. Частина перша визначає завдання з виконання бюджету, покладені на Бенефіціара у рамках непрямого управління, як описано у Додатку І (Технічні та адміністративні положення), а також права й обов’язки Бенефіціара та Європейської Комісії щодо виконання цих завдань.

Ці завдання включають проведення Бенефіціаром як підрядним органом процедур закупівлі та надання грантів, а також укладання, підписання та виконання договорів на закупівлю і надання гранту за результатами проведених процедур.

Як правило, відповідні платежі підрядникам та одержувачам гранту здійснюються Європейського Комісією. Проте певні платежі мають здійснюватись Бенефіціаром, у тому числі власному персоналу, відповідно до кошторису програми, як визначено у Статті 5 цих Загальних умов.

Якщо Бенефіціар є країною АКТ (група країн Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону), а проект фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Спеціальних умов, то на Бенефіціара покладається виконання завдань, наведених у пп. (с)-(к) шостого абзацу Статті 35(1) та Статті 35(2) Додатку IV до Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством.

Якщо Бенефіціар є країною ЗКТ (заморські країни та території), а захід фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Спеціальних умов, то на Бенефіціара покладається виконання завдань, наведених у пп. (с)-(к) п’ятого абзацу Статті 14(1) та у Статті 14(2) Регламенту Європейської Комісії (ЕС) № 2304/2002 від 20 грудня 2002 року, що впроваджує Рішення Ради 2001/822/ЕС щодо асоціації заморських країн і територій з Європейським Співтовариством.

1.2. Бенефіціар продовжує нести відповідальність за виконання зобов’язань, передбачених цією Угодою про фінансування, навіть якщо до здійснення певних завдань з виконання бюджету у рамках реалізації кошторису програми, на який міститься посилання у Статті 5 цих Загальних умов, ним будуть залучатись інші суб’єкти, визначені у Додатку І (Технічні та адміністративні положення). Європейська Комісія, зокрема, залишає за собою право призупиняти платежі, призупиняти та/або припиняти дію цієї Угоди про фінансування з огляду на дії, відсутність дій та/або становище будь-якого призначеного суб’єкта.

1.3. Завдання, наведені у Статті 1.1 Загальних умов, повинні виконуватись Бенефіціаром відповідно до встановлених і опублікованих Європейською Комісією процедур і типових документів щодо укладання договорів на закупівлю та надання гранту, чинних на момент початку відповідної процедури.

1.4. Бенефіціар повинен створити та забезпечити функціонування ефективної та продуктивної системи внутрішнього контролю. Бенефіціар повинен дотримуватись принципів раціонального управління фінансами, прозорості та недискримінації, а також уникати ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів має місце у випадку, коли неупереджене та об’єктивне виконання своїх обов’язків тією чи іншою відповідальною особою ставиться під загрозу з причин сімейного, емоційного характеру, політичних чи національних уподобань, економічних інтересів та будь-яких інтересів, спільних з інтересами учасника конкурсу, заявника або підрядника чи одержувача гранту.

Внутрішня система контролю - це процес, який має на меті достатньою мірою гарантувати ефективність, продуктивність та економічність заходів, достовірність звітів, захищеність активів та інформації, запобігання шахрайству і порушенням, їхнє виявлення та усунення, належне управління ризиками, пов’язаними з законністю та відповідністю встановленим нормам фінансових операцій, беручи до уваги багаторічний характер заходів, а також призначення відповідних платежів.

Зокрема, якщо Бенефіціаром здійснюються платежі відповідно до кошторису програми, то функції із затвердження платежів та їхнього обліку мають бути відокремлені і є несумісними, причому Бенефіціар повинен використовувати систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію. Бенефіціаром також мають бути вжиті розумні заходи для захисту даних, які дозволяють ідентифікувати фізичну особу (персональні дані).

1.5. Звіт про виконання покладених на Бенефіціара завдань повинен відповідати зразку, наведеному у Додатку III. Проте якщо кошториси програм використовуються відповідно до положень Статті 5 цих Загальних умов, то звіт повинен відповідати вимогам, передбаченим у стандартних документах, на які міститься посилання у Статті 5.3 цих Загальних умов.

1.6. У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей проект підлягає аудиторським перевіркам з боку Європейської Комісії. Це дозволить перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації керівництва, а також законність і правильність основних операцій, що були проведені.

1.7. Бенефіціар повинен проводити процедури закупівлі та надання грантів і укладати за їх результатами договори мовою цієї Угоди про фінансування.

1.8. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про випадки, коли кандидату, учаснику конкурсу чи заявнику заборонено брати участь у процедурах закупівлі чи надання гранту, посилання на які міститься у Статті 1.3, а також про випадки, коли підрядника чи одержувача гранту звинувачено у тому, що він зробив неправдиву заяву, припустився суттєвої помилки чи порушення або вчинив акт шахрайства, чи коли виявлено серйозне порушення ним своїх договірних зобов’язань.

У таких випадках, без обмеження права Європейської Комісії щодо заборони на укладання суб’єктом майбутніх договорів на закупівлю чи надання гранту, що фінансуються Європейським Союзом згідно з чинним Фінансовим регламентом, до підрядників та одержувачів гранту Бенефіціар, якщо це дозволяється нормами його законодавства, може застосувати фінансові санкції, передбачені положеннями про адміністративні та фінансові санкції Загальних умов договорів на закупівлю та надання грантів, укладених Бенефіціаром відповідно до стандартних документів, на які міститься посилання у Статті 1.3. Зазначені фінансові санкції повинні застосовуватись за результатами змагального процесу, в якому забезпечено право на захист підрядника чи одержувача гранту.

Залежно від конкретних обставин, під час укладання договорів на закупівлю чи надання гранту Бенефіціар під свою особисту відповідальність може брати до уваги інформацію, розміщену у Центральній базі даних про заборону фінансування ЄС. Доступ до цієї інформації може бути забезпечено через координатора (координаторів) або шляхом звернення до Європейської Комісії-1 (Європейська Комісія, Генеральний директорат з бюджетних питань, Бухгалтеру Європейської Комісії, BRE2-13/505, В-1049 Брюссель, Бельгія, та електронним повідомленням на адресу BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu з копією на адресу Європейської Комісії, зазначену у Статті 3 Спеціальних умов). У випадку заборони фінансування Європейська Комісія може відмовити у виплаті коштів підряднику чи одержувачу гранту.

__________
-1 Через координатора Бенефіціару має бути надано прямий доступ до Центральної бази даних про заборону фінансування ЄС, коли Бенефіціар підтвердить відповідальній службі Європейської Комісії, що він застосовує відповідні заходи захисту інформації як передбачено у Регламенті (EC) № 45/2001 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2000 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних установами та органами Співтовариства та про вільний рух таких даних (Офіційне видання L8, 12.1.2001, стор. 1).

1.9. Бенефіціар повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи з дати вступу в силу цієї Угоди про фінансування чи з більш ранньої дати, передбаченої як дата початку санкціонованих видатків у Статті 6 Спеціальних умов, протягом 5 років після завершення періоду виконання; зокрема, йдеться про такі документи:

Процедури закупівлі:

a. Оголошення про прогноз з підтвердженням опублікування оголошення про закупівлі з усіма змінами;

b. Призначення членів комітету з відбору пропозицій;

c. Звіт про проведення процедури відбору (разом з додатками) та заявами;

d. Підтвердження публікації оголошення про процедуру відбору;

e. Листи до учасників, які були відсіяні за результатами процедури відбору;

f. Оголошення про проведення конкурсних торгів чи еквівалент;

g. Документація конкурсних торгів, включаючи додатки до неї, пояснення, протоколи зборів, підтвердження публікації;

h. Призначення членів комітету з оцінки пропозицій конкурсних торгів;

i. Звіт про розкриття пропозицій конкурсних торгів;

j. Звіт про оцінку пропозицій конкурсних торгів / переговори, включаючи додатки та отримані пропозиції конкурсних торгів-2;

__________
-2 Відхилені пропозиції конкурсних торгів знищуються через п'ять років після завершення процедури закупівлі.

k. Лист-повідомлення;

l. Супровідна документація;

m. Супровідний лист до надання договору;

n. Листи учасникам конкурсних торгів, пропозиції яких були відхилені;

o. Повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсних торгів, у тому числі підтвердження про публікацію;

p. Підписані договори, поправки до них, доповнення та відповідна кореспонденція.

Конкурс заявок чи пряме надання грантів:

a. Призначення членів комітету з оцінки пропозицій;

b. Звіт про розкриття пропозицій та адміністративний звіт, включаючи додатки та отримані заяви-3;

__________
-3 Відхилені пропозиції знищуються через три роки після завершення процедури надання гранту.

c. Листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, за результатами оцінки проектних записок;

d. Звіт про проведення оцінки проектних записок;

e. Звіт з оцінки заяви у повному обсязі чи звіт про проведення переговорів, з відповідними додатками;

f. Документи щодо перевірки на предмет відповідності встановленим критеріям та супровідні документи;

g. Листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, відповідно, разом із затвердженим резервним списком за результатами оцінки заяв у повному обсязі;

h. Супровідний лист до договору про надання гранту;

i. Повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсу із підтвердженням публікації;

j. Підписані договори, зміни до них, доповнення та відповідна кореспонденція.

Що стосується кошторисів програм: на доповнення до вищезазначеного, уся відповідна документація стосовно платежів, стягнень і поточних витрат.

Стаття 2 - Строки підписання договорів на закупівлю та надання гранту Бенефіціаром

2.1. Договори на закупівлю та надання гранту повинні бути належним чином підписані обома сторонами на етапі практичної реалізації цієї Угоди про фінансування, але не пізніше ніж через три роки після вступу Угоди про фінансування в силу.

Якщо фінансування проекту здійснюється Європейським банком розвитку, кошториси програм, на які міститься посилання у Статті 5 цих Загальних положень, також мають бути затверджені Європейською Комісією протягом зазначеного трирічного строку.

Зазначений трирічний строк не може бути продовжено, якщо це не передбачено Статтею 6 Спеціальних умов, коли проект фінансується Європейським банком розвитку.

2.2. Проте наведені нижче акти можуть бути підписані у будь-який час протягом етапу практичної реалізації.

a. договори на закупівлю і надання грантів, що забезпечують реалізацію авансової складової кошторису програми ЄФР;

b. зміни до вже підписаних договорів на закупівлю і надання грантів;

c. окремі договори на закупівлю, які повинні бути укладені після дострокового припинення дії існуючого договору на закупівлю;

d. зміни до цієї Угоди про фінансування через зміну суб’єкта, на якого покладається виконання завдань, передбачених Статтею 1.2 цих Загальних умов; зазначені зміни повинні також передбачати новий строк, протягом якого новим суб’єктом має бути укладено договори на закупівлю та надання гранту відповідно до Статті 2.1.

2.3. Залишки коштів, передбачених для фінансування покладених на Бенефіціара заходів, для виконання яких не було підписано в установленому порядку жодних договорів, анулюються Європейською Комісією через три роки після вступу в силу Угоди про фінансування.

2.4. Положення Статті 2.3 не застосовуться до будь-яких залишків коштів резерву на покриття надзвичайних потреб чи коштів, звільнених після дострокового припинення договору. Ці залишки та вільні кошти можуть використовуватись для фінансування договорів, на які міститься посилання у Статті 2.2.

2.5. Договір на закупівлю чи надання гранту, за яким протягом трьох років після його підписання не відбулось жодних платежів, автоматично припиняє дію, а передбачені для його фінансування кошти анулюються.

Стаття 3 - Забезпечення публічності

3.1. Бенефіціар повинен вжити усіх необхідних заходів для забезпечення публічності фінансування Європейським Союзом діяльності заходів, виконання яких покладено на Бенефіціара, чи інших заходів у рамках даного проекту. Заходи із забезпечення публічності повинні бути визначені у Додатку І (Технічні та адміністративні положення) або погоджені між Бенефіціаром та Європейською Комісією пізніше.

Ці заходи із забезпечення інформаційної взаємодії та обміну інформацією мають відповідати змісту Посібника із забезпечення інформаційної взаємодії та публічності щодо зовнішніх дій ЄС, затвердженого та опублікованого Європейською Комісією, чинного на момент проведення зазначених заходів.

Стаття 4 - Положення щодо платежів, які здійснюються Європейською Комісією підрядникам і одержувачам грантів від імені Бенефіціара

4.1. Бенефіціар повинен надавати Європейській Комісії затверджені платіжні вимоги у такі строки, починаючи з дати отримання платіжної вимоги, без врахування періодів призупинення відліку строку, протягом якого має бути здійснено платіж:

(а) для попереднього фінансування, передбаченого у договорі на закупівлю чи надання гранту:

(i) 15 календарних днів для проекту, що фінансується з Бюджету;

(ii) 30 календарних днів для проекту, що фінансується коштом ЄФР;

b) 45 календарних днів для інших платежів;

Протягом періоду, що дорівнює строку, впродовж якого має бути здійснено платіж, передбачений договорами на закупівлю та надання гранту, Європейська Комісія повинна діяти у відповідності до положень Статей 4.6 та 4.7 з вирахуванням вищезазначених строків.

4.2. Після отримання платіжної вимоги від підрядника чи одержувача гранту Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про отримання та безпосередньо перевірити прийнятність цієї вимоги, тобто чи зазначено в ній підрядника чи одержувача гранту, відповідний договір, суму, валюту та дату платежу. Якщо Бенефіціар дійде висновку, що платіжна вимога є неприйнятною, він повинен її відхилити та повідомити підрядника чи одержувача гранту про відхилення цієї вимоги й підстави для її відхилення протягом 30 днів після отримання даної вимоги. Про відхилення вимоги та підстави для цього Бенефіціар також повідомляє Європейську Комісію.

4.3. Після отримання прийнятної платіжної вимоги Бенефіціар повинен перевірити, чи підлягає цей платіж сплаті, тобто чи були виконані усі договірні зобов’язання для здійснення зазначеного платежу; Бенефіціар за необхідності може також перевірити відповідний звіт. Якщо Бенефіціар дійде висновку, що платіж не підлягає сплаті, він повинен повідомити про це підрядника чи одержувача гранту, зазначивши підстави для цього. Європейській Комісії має бути передана копія цього повідомлення Бенефіціара про відхилення вимоги та підстави для цього відхилення. Європейська Комісія також має бути поінформована про відповідь підрядника чи одержувача гранту або про вжиті ними коригувальні заходи. Після зазначеної відповіді чи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень договірних зобов’язань, відлік строку сплати починається спочатку. Бенефіціар повинен перевірити цю відповідь чи коригувальні заходи, передбачені цим пунктом.

4.4. У разі непогодження Європейської Комісії з висновком Бенефіціара, що платіж не підлягає сплаті, вона повідомляє про це останнього. Бенефіціар повинен повторно розглянути це питання і, якщо дійде висновку про те, що платіж підлягає сплаті, повідомити про це підрядника чи одержувача гранту. Після відправлення цього повідомлення призупинення відліку строку сплати припиняється. Бенефіціар також повинен надати повідомлення Європейській Комісії. Подальші дії Бенефіціара визначаються положеннями Статті 4.5.

Якщо розбіжності між Бенефіціаром та Європейською Комісією залишаються, Європейська Комісія може сплатити неоспорювану частку суми рахунку-фактури, за умови, що таку суму можна чітко відокремити від оспорюваної суми. Про цю часткову сплату Європейська Комісія повинна повідомити Бенефіціара та підрядника чи одержувача гранту.

4.5. Якщо Бенефіціар дійде висновку, що платіж підлягає сплаті, він повинен передати Європейській Комісії платіжну вимогу та усі необхідні супровідні документи для схвалення й здійснення платежу. Бенефіціар також повинен надати довідку щодо кількості днів, що залишаються до закінчення строку сплати, а також про всі періоди призупинення відліку цього строку.

4.6. Якщо після передачі платіжної вимоги згідно зі Статтею 4.5 Європейська Комісія дійде висновку про те, що платіж не підлягає сплаті, вона повинна повідомити про це Бенефіціара, а також направити копію цього повідомлення підряднику чи одержувачу гранту із зазначенням підстав для цього висновку. Після повідомлення підрядника чи одержувача гранту відлік строку сплати призупиняється, якщо це передбачено укладеним договором. Бенефіціар повинен розглядати відповідь підрядника чи одержувача чи вжиті ними коригувальні заходи відповідно до положень Статті 4.3.

4.7. Якщо Бенефіціар і Європейська Комісія дійдуть висновку, що платіж підлягає сплаті, Європейська Комісія здійснює цей платіж.

4.8. У разі, якщо підряднику чи одержувачу гранту мають бути сплачені відсотки за порушення строків платежу, сума відсотків розподіляється між Бенефіціаром і Європейською Комісією пропорційно до кількості днів прострочення понад строк, передбачений Статтею 4.1, за таких умов:

(а) кількість днів, витрачених Бенефіціаром, розраховується віддати реєстрації прийнятної платіжної вимоги відповідно до Статті 4.3 до дати передачі платіжної вимоги Європейській Комісії згідно зі Статтею 4.5 та від дати повідомлення Європейської Комісії згідно зі Статтею 4.6 до наступної передачі платіжної вимоги Європейській Комісії згідно зі Статтею 4.5. При цьому вираховується період призупинення відліку строку сплати.

(b) кількість днів, витрачених Європейською Комісією, розраховується віддати, що наступає після дати передачі платіжної вимоги Бенефіціаром згідно із Статтею 4.5 до дати платежу та віддати передачі до дати повідомлення Бенефіціара згідно зі Статтею 4.6.

4.9. Будь-які питання, не передбачені наведеною вище процедурою, розв’язуються у дусі співпраці між Бенефіціаром і Європейською Комісією за аналогією з вищенаведеними положеннями, дотримуючись договірних відносин Бенефіціара з підрядником чи одержувачем гранту.

За наявності можливості, одна сторона сприяє наданню на прохання іншої сторони корисної інформації для оцінки платіжної вимоги ще до офіційної передачі платіжної вимоги чи її повернення першою стороною.

Стаття 5 - Кошторис програми

5.1. Якщо на Бенефіціара додатково покладено функції із здійснення платежів підрядникам, одержувачам грантів, та/або фінансування безпосередніх трудових витрат, він повинен робити це відповідно до кошторису програми, заздалегідь погодженого між Бенефіціаром і Європейською Комісією. Положення Статті 1.3 цих Загальних умов не застосовуються до закупівель, що здійснюються у рамках безпосередніх трудових витрат.

5.2. Кошторис програми - це документ, який визначає програму заходів, що мають бути реалізовані, потрібні для цього людські та матеріальні ресурси, відповідний бюджет і детальні технічні та адміністративні виконавчі домовленості щодо реалізації цих заходів протягом встановленого строку за допомогою закупівель, надання грантів та/або фінансування безпосередніх трудових витрат.

Кошторис програми повинен включати авансову складову та складову конкретних зобов’язань.

У рамках авансової складової кошторису програми на Бенефіціара покладається проведення процедур закупівлі та надання грантів, а також здійснення відповідних платежів і оплата безпосередніх трудових витрат.

У рамках складової конкретних зобов’язань Бенефіціар виконує завдання, передбачені у другому абзаці Статті 1.1 Загальних умов, а Європейська Комісія здійснює відповідні платежі підрядникам і одержувачам гранту. Деякі передбачені заходи, у тому числі проведення аудитів, оцінок, укладання рамкових договорів, можуть реалізовуватись безпосередньо Європейською Комісією.

Якщо проект фінансується Європейським фондом розвитку, то завдання, описані у Додатку 1, можуть реалізовуватись органом, діяльність якого регулюється приватним правом, за договором на надання послуг, який укладає Бенефіціар відповідно до процедур і стандартних документів, зазначених у Статті 1.3.

5.3. Усі кошториси програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування, повинні відповідати установленим Європейською Комісією процедурам і стандартним документам стосовно кошторисів програм, чинних на момент затвердження даного кошторису.

Звичайні поточні витрати, понесені суб'єктом, відповідальним за виконання покладених на Бенефіціара завдань відповідно до Статей 1.1 та 5.1 Загальних умов, повинні задовольняти критеріям прийнятності фінансування ЄС у рамках авансової складової кошторису програми протягом усього строку виконання цієї Угоди про фінансування, якщо Статтею 6 Спеціальних умов не встановлено більш ранній початок строку застосування критеріїв прийнятності. Зазначені витрати стосуються реалізації завдань, пов’язаних з виконанням бюджету, і включають видатки на оплату роботи персоналу, комунальних послуг (наприклад, водо-, газо- та електропостачання), оренду приміщень, оплату витратних матеріалів, технічного обслуговування, короткострокових відряджень, пального для транспортних засобів. До цих витрат не можуть включатись витрати на придбання транспортних засобів чи будь-якого іншого обладнання або здійснення експлуатаційної діяльності. Положення Статей 1.3 та 2.1 цих Загальних положень не застосовуються до цих звичайних поточних витрат.

5.4. Бенефіціар повинен подавати Європейській Комісії щороку до дати, зазначеної у Статті 6 Спеціальних умов, декларацію керівництва, підписану Бенефіціаром на відповідному рівні, відповідно до форми, наведеної у Додатку IV.

Стаття 6 - Порядок здійснення виплат Бенефіціару під час реалізації авансової складової кошторису програми

6.1. Перерахування коштів здійснюється Європейською Комісією не пізніше ніж через 30 календарних днів віддати реєстрації нею отриманої від Бенефіціара прийнятної платіжної вимоги щодо попереднього фінансування із зазначенням дати, суми та валюти; строк складатиме 90 календарних днів у випадку платіжної вимоги, що стосується поповнення чи закриття. Нарахування відсотків за порушення строку сплати здійснюється відповідно до застосованого Фінансового регламенту. Відлік строку сплати може бути призупинено Європейською Комісією, якщо вона повідомить Бенефіціара у будь-який момент часу протягом вищезазначеного періоду, що платіжна вимога не може бути задоволена через те, що зазначена в ній сума не підлягає сплаті, чи через неподання відповідних підтверджуючих документів. Якщо Європейською Комісією буде отримана інформація, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, зазначених у платіжній вимозі, вона може призупинити відлік строку сплати з метою подальшого уточнення цієї інформації, у тому числі проведення перевірки на місці, аби до здійснення платежу пересвідчитись у тому, що зазначені витрати дійсно є прийнятними. Про призупинення відліку строку сплати Бенефіціар повинен бути поінформований у найкоротший строк. Відлік строку сплати відновлюється після надання відсутніх підтверджувальних документів чи відповідного коригування платіжної вимоги.

6.2. Європейська Комісія здійснює платежі на банківській рахунок у фінансовому закладі, схваленому Європейською Комісією.

6.3. Бенефіціар має гарантувати можливість ідентифікації коштів, сплачених Європейською Комісією на цей банківський рахунок.

6.4. У разі, коли платежі мають бути здійснені Бенефіціаром, перерахування в євро за необхідності конвертуються в національну валюту Бенефіціара за банківським курсом, що діє на день здійснення платежу Бенефіціаром.

6.5. Авансовий компонент кошторису програми, за яким протягом трьох років після закриття кошторису не відбулось жодних виплат Бенефіціару, автоматично втрачає дію, причому відповідна асигнована сума анулюється.

Стаття 7 - Опублікування Бенефіціаром інформації щодо договорів на закупівлю та надання грантів

7.1. Бенефіціар зобов’язується щороку публікувати у спеціальному, легкодоступному місці свого сайту інформацію по кожному договору на закупівлю чи надання гранту, стосовно якого він виступає підрядним органом відповідно до Частини першої, із зазначенням характеру та мети, назви та місцезнаходження підрядника (або підрядників, якщо йдеться про консорціум) чи одержувача гранту (або одержувачів, якщо грант призначено для кількох одержувачів), а також суми договору.

Як місцезнаходження фізичної особи має зазначатись регіон на рівні NUTS2 (Стандарт територіального поділу країн для статистичних цілей). Як місцезнаходження фізичної особи повинна зазначатись її адреса.

Якщо публікація в мережі Інтернет неможлива, інформація має бути опублікована у будь-який інший спосіб, у тому числі в офіційному виданні Бенефіціара.

Статтею 6 Спеціальних умов має бути обумовлене місце опублікування цієї інформації - у мережі Інтернет чи в іншому місці; посилання на це джерело має бути наведено на офіційному сайті Європейської Комісії у спеціально призначеному для цього розділі.

7.2. Інформація щодо стипендій та прямої фінансової підтримки фізичним особам, які найбільше її потребують, повинна публікуватись в анонімному порядку і групуватись за категорією витрат.

В інших випадках замість прізвищ фізичних осіб через два роки після публікації має зазначатись «фізична особа». Якщо назва юридичної особи містить прізвище фізичної особи, що є учасником цієї юридичної особи, з цією назвою слід поводитись як з прізвищем фізичної особи.

Слід відмовитись від публікування прізвищ фізичних осіб, якщо це публікування може призвести до порушення їхніх основних прав чи завдати шкоди їхнім комерційним інтересам.

Бенефіціар повинен надати Європейській Комісії підготовлений до публікації перелік даних щодо фізичних осіб з обґрунтуванням запропонованих відмов від публікування, а Європейська Комісія повинна надати свій попередній дозвіл на публікацію цього переліку. Якщо необхідно, Європейська Комісія зазначає місцезнаходження фізичної особи у межах регіону на рівні NUTS2.

7.3. Публікування укладених (тобто підписаних Бенефіціаром і підрядником чи одержувачем гранту) договорів на закупівлю та надання гранту протягом звітного періоду має відбуватись не пізніше ніж через шість місяців від дати подачі звіту згідно зі Статтею 6 Спеціальних умов.

7.4. Договори можуть не публікуватись, якщо їхнє опублікування може зашкодити комерційним інтересам підрядників чи одержувачів грантів. Бенефіціар повинен надати Європейській Комісії перелік з відповідним обґрунтуванням, а Європейська Комісія має надати свій попередній дозвіл щодо відмови від публікації.

Стаття 8 - Стягнення коштів

8.1. Бенефіціар повинен вжити усіх відповідних заходів для стягнення неналежним чином сплачених коштів.

Суми, неналежним чином сплачені та стягнуті Бенефіціаром, суми за фінансовими гарантіями, наданими відповідно до процедур закупівлі та надання гранту, суми фінансових штрафів, стягнутих Бенефіціаром з кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації за збитки, присуджені Бенефіціару, повинні бути повернуті Європейській Комісії.

8.2. Без шкоди для зобов’язання Бенефіціара щодо стягнення коштів, сплачених неналежним чином, Бенефіціар погоджується, що відповідно до положень застосованого Фінансового регламенту та цієї Угоди про фінансування Європейська Комісія має право визначити ту чи іншу суму як сплачену неналежним чином за договорами на закупівлю чи надання гранту, які фінансуються згідно з Частиною першою, та розпочати процес стягнення цієї суми від імені Бенефіціара, застосовуючи будь-які засоби, у тому числі шляхом врахування суми, що належить до сплати підрядником чи одержувачем гранту, в їхніх вимогах до ЄС.

8.3. З цією метою Бенефіціар повинен надати Європейській Комісії усю необхідну документацію та інформацію. Бенефіціар уповноважує Комісію на застосування заходів стягнення, зокрема, вимагаючи виконання зобов’язань за гарантією, наданою підрядником чи одержувачем гранту, для якого Бенефіціар є підрядним органом, або шляхом віднесення коштів, які мають бути стягнені, на рахунок тих чи інших сум, які мають бути сплачені підряднику чи одержувачеві гранту Бенефіціаром як підрядним органом, та які фінансуються ЄС у рамках цієї чи іншої Угоди про фінансування.

8.4. Про ініціювання процесу відшкодування коштів (включаючи, якщо буде необхідно, у національному суді) Європейська Комісія повинна повідомити Бенефіціара.

8.5. Якщо Бенефіціар є особою з повноваженнями, субделегованими суб’єктом, з яким Європейська Комісія уклала угоду про делегування з непрямим управлінням, Європейська Комісія може стягнути з Бенефіціара кошти, що мають бути сплачені цьому суб’єкту, але які цей суб’єкт не може стягнути самостійно.

Стаття 9 - Фінансові претензії за договорами на закупівлю та надання грантів

У разі висунення підрядником чи одержувачем гранту вимоги про відшкодування, яку Бенефіціар у цілому чи частково вважає обґрунтованою, Бенефіціар перед прийняттям того чи іншого рішення зобов’язується провести з Європейською Комісією відповідні консультації. ЄС може взяти на себе відповідальність за фінансові наслідки лише у тому разі, якщо Європейською Комісією буде надано попереднє схвалення. Попереднє схвалення також вимагається для використання коштів, асигнованих у рамках даної Угоди про фінансування на покриття витрат, що виникли внаслідок суперечок, пов’язаних з договорами.

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

10.1. У разі, коли передбачені бюджетними позиціями витрати на заходи, що виконуються Бенефіціаром, перевищено, кошти загального бюджету перерозподіляються відповідно до Статті 26 цих Загальних умов.

10.2. Якщо існує ризик перевищення суми, передбаченої для діяльності, яку проводить Бенефіціар, останній повинен негайно повідомити про це Комісію і отримати її попереднє схвалення коригувальних заходів, спрямованих на покриття перевитрат, пропонуючи або зменшити обсяг діяльності, або покрити перевитрати за рахунок залучення своїх власних ресурсів чи інших ресурсів, що не належать ЄС.

10.3. Якщо обсяг діяльності не може бути зменшено або перевитрати не можуть бути покриті за рахунок власних ресурсів Бенефіціара чи інших ресурсів, Європейська Комісія може на підставі належним чином обґрунтованого запиту Бенефіціара прийняти рішення щодо надання додаткових коштів ЄС. У разі прийняття Європейською Комісією такого рішення додаткові видатки повинні фінансуватись без порушення відповідних правил і процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, установленого Європейською Комісією. У цьому випадку до Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

Частина друга: Положення, що застосовуються до компоненту бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Бенефіціар та ЄС зобов’язуються проводити на відповідному рівні постійний конструктивний діалог щодо імплементації цієї Угоди про фінансування.

[Стосовно країн АКТ, фінансування яких здійснюється Європейським фондом розвитку: даний діалог може складати частину ширшого діалогу, передбаченого Статтею 8 Угоди про партнерство між країнами АКТ і ЄС.]

Стаття 12 - Контроль виконання умов та порядок виплат

12.1. Європейська Комісія повинна контролювати виконання умов, що стосуються виплати траншів, передбачених компонентом бюджетної підтримки, відповідно до положень Додатку І (Технічні та адміністративні положення).

Якщо Європейська Комісія дійде висновку, що умови виплати коштів не виконано, вона повинна невідкладно повідомити про це Бенефіціара.

12.2. Подані Бенефіціаром заявки на виплату коштів підлягають задоволенню з боку ЄС, якщо вони відповідають положенням, наведеним у Додатку І (Технічні та адміністративні положення), і якщо ці заявки подаються протягом етапу практичної реалізації проекту.

12.3. До усіх виплат, що здійснюються за компонентом бюджетної підтримки, Бенефіціар повинен у недискримінаційний спосіб застосовувати свої національні положення щодо регулювання валютних операцій.

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Бенефіціар дає свою згоду на публікацію Європейською Комісією цієї Угоди про фінансування та будь-яких змін до неї, у тому числі за допомогою електронних засобів, а також основної інформації щодо бюджетної підтримки, яку на розсуд Європейської Комісії буде доцільно опублікувати. Опублікована інформація не повинна містити жодних даних, публікування яких порушує законодавство ЄС, що застосовується для захисту персональних даних.

Стаття 14 - Стягнення сум бюджетної підтримки

Європейською Комісією може бути стягнуто повністю чи частково, за принципом пропорційності, суми, виплачені у рамках бюджетної підтримки, якщо Європейською Комісією буде з’ясовано, що виплата коштів відбулась з серйозними порушеннями з боку Бенефіціара, зокрема, якщо Бенефіціаром була надана недостовірна чи невірна інформація або мали місце прояви корупції чи шахрайства.

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього проекту у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання, строки укладання договорів з прямим управлінням

15.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування складається з двох етапів:

- етапу практичної реалізації, протягом якого реалізуються основні практичні заходи за проектом. Цей етап розпочинається зі вступом в силу Угоди про фінансування і закінчується з початком завершального етапу;

- завершального етапу, протягом якого проводяться остаточні аудиторські перевірки та оцінки, припиняють свою дію як з технічної, так і з фінансової точки зору договори та кошториси програми, пов’язані з виконанням цієї Угоди про фінансування. Тривалість цього етапу визначено у Статті 2.3. Спеціальних умов. Даний етап розпочинається після закінчення етапу практичної реалізації. Фінансуванню підлягають лише витрати, необхідні для проведення завершальних заходів.

Зазначені етапи повинні бути відображені в угодах, що мають бути укладені Бенефіціаром та Європейською Комісією з метою виконання цієї Угоди про фінансування, зокрема, в угодах про делегування повноважень, договорах на закупівлю та надання гранту.

15.2. Витрати, пов’язані з основними практичними заходами, підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС лише у тому випадку, якщо вони були понесені протягом етапу практичної реалізації; витрати, понесені Бенефіціаром до вступу в силу цієї Угоди про фінансування, не підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС, якщо інше не передбачено Статтею 6 Спеціальних умов. Витрати, пов’язані з проведенням остаточних аудиторських перевірок та оцінок, а також з завершальними заходами, підлягають фінансуванню до кінця завершального етапу.

15.3. Будь-який залишок коштів ЄС анулюється автоматично не пізніше ніж через шість місяців після закінчення періоду виконання.

15.4. У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках може подаватись запит на продовження етапу практичної реалізації та, відповідно, строку виконання. Якщо запит на продовження ініціюється Бенефіціаром, він повинен подаватись принаймні за три місяці до закінчення етапу практичної реалізації і має бути схвалений Європейською Комісією до закінчення згаданого періоду. При цьому до Угоди про фінансування вносяться відповідні зміни.

15.5. У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках та після закінчення етапу практичної реалізації може подаватись запит на продовження завершального етапу та, відповідно, строку виконання. Якщо запит на продовження ініціюється Бенефіціаром, він повинен подаватись принаймні за три місяці до закінчення завершального етапу і має бути схвалений Європейською Комісією до закінчення згаданого періоду. До Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

15.6. Положення Статті 2 цих Загальних умов повинні застосовуватись до заходів, які проводяться Європейською Комісією як підрядним органом (пряме управління), за винятком другого та третього абзацу Статті 2.1. У рамках прямого управління до винятків, передбачених Статтею 2.2, мають бути додані договори на проведення аудиторської перевірки та оцінки.

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Європейською Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (ОЛАФ), та Європейською рахунковою палатою

16.1. Бенефіціар повинен надавати сприяння та підтримку заходам контролю та перевірки, що проводяться Європейською Комісією, ОЛАФ та Європейською рахунковою палатою, на їхнє прохання.

Бенефіціар дає свою згоду на проведення Європейською Комісією, ОЛАФ та Європейською рахунковою палатою документарних перевірок і перевірок на місцях щодо використання коштів ЄС на заходи, передбачені цією Угодою про фінансування, проведення повної аудиторської перевірки, якщо необхідно, за допомогою підтверджуючих розрахункових документів і бухгалтерської звітності, будь-яких інших документів, пов'язаних з фінансуванням заходів протягом усього строку дії Угоди про фінансування та впродовж семи років після припинення її дії.

16.2. Бенефіціар також дає свою згоду на те, щоб ОЛАФ проводило перевірки на місцях і заходи контролю у відповідності до процедур, встановлених Європейським Союзом з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших правопорушень.

З цією метою, відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) № 2185/96 та Регламенту (ЄС, Євратом) № 883/2013, Бенефіціар зобов’язаний надавати доступ співробітникам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейської рахункової палати, а також їхнім уповноваженим агентам до об’єктів і приміщень, які є місцем реалізації заходів, що фінансуються у рамках цієї Угоди про фінансування, у тому числі до своїх комп’ютерних систем, до будь-яких документів і автоматизованих даних стосовно технічного та фінансового управління цими операціями, а також вживати усіх відповідних заходів для сприяння їхній роботі. Доступ уповноваженим агентам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейської рахункової палати надається на умовах дотримання суворої конфіденційності стосовно третіх осіб, без порушення зобов’язань, передбачених нормами публічного права, яких вони повинні дотримуватись. Доступність до документів та їхнє розташування повинні дозволяти швидке ознайомлення з ними, причому Бенефіціар зобов’язаний повідомити Комісію, ОЛАФ та Європейську рахункову палату про точне місце зберігання зазначених документів.

16.3. Вищенаведені заходи перевірки та аудиту також повинні застосовуватись до підрядників, одержувачів грантів і субпідрядників, які отримують фінансування ЄС.

16.4. Про перевірки з виїздом на місця Бенефіціара повідомляють агенти, призначені Європейською Комісією, ОЛАФ чи Європейською рахунковою палатою.

Стаття 17 - Завдання Бенефіціара щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

17.1. Бенефіціар повинен негайно інформувати Комісію про будь-які факти, які стали йому відомі, що створюють підстави для підозри у порушенні, шахрайстві чи корупції, та про заходи протидії, які було вжито чи планується вжити.

17.2. Бенефіціар повинен забезпечити та регулярно перевіряти ефективність і правильність реалізації заходів, що фінансуються з бюджету. Бенефіціар повинен вживати відповідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та усунення порушень і проявів шахрайства, а за необхідності розпочати судове переслідування та забезпечити стягнення помилково сплачених сум.

«Порушення» означає будь-яке порушення цієї Угоди про фінансування, договорів, що забезпечують її виконання, кошторисів програми чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності будь-якого суб’єкта, які завдали чи можуть завдати шкоди фондам ЄС шляхом зменшення або втрати надходжень, що належать ЄС, чи необгрунтованого спрямування видатків.

«Шахрайство» означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи надання неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призводить до розтрати або незаконного утримання коштів загального бюджету ЄС чи ЄФР;

- нерозкриття інформації у порушення конкретних зобов’язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

17.3. Бенефіціар зобов’язується вживати усіх необхідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та покарання будь-яких проявів активної чи пасивної корупції під час реалізації Угоди про фінансування.

Термін «пасивна корупція» означає навмисну дію посадової особи, яка прямо або через посередника вимагає чи отримує вигоди у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку, що отримає ці вигоди, з тим, щоб діяти або утримуватися від дій, передбачених службовим обов’язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов’язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Термін «активна корупція» означає навмисну дію будь-якої особи, яка прямо або через посередника обіцяє надати чи надає вигоди у будь-якій формі посадовій особі, для неї особисто чи для третьої сторони, з тим, щоб ця посадова особа діяла або утримувалася від дій, передбачених службовим обов’язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов’язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.4. Бенефіціар повинен негайно повідомити Європейську Комісію (через контактних осіб, зазначених у третьому абзаці Статті 1.8 Загальних умов) про найменування суб’єкта, стосовно якого було прийняте і увійшло в законну силу судове рішення у справі, що стосується шахрайства, корупції, причетності до кримінальної організації, відмивання грошей чи будь-якої іншої незаконної діяльності, яка завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.5. Якщо Бенефіціар не вживає відповідних заходів, спрямованих на недопущення шахрайства, порушень, корупції, Європейською Комісією можуть бути застосовані запобіжні заходи, утому числі призупинення дії цієї Угоди про фінансування.

Стаття 18 - Призупинення платежів

18.1. Зберігаючи за собою право на призупинення чи припинення дії Угоди про фінансування згідно зі Статтями 27 та 28 відповідно Європейська Комісія може частково чи повністю призупинити платежі, якщо:

а) Європейська Комісія матиме факти, які свідчать, що підчас проведення процедури закупівлі чи надання грантів чи під час виконання проекту Бенефіціаром припущені суттєві помилки, порушення чи випадки шахрайства, або що Бенефіціар не дотримується своїх зобов’язань за Угодою про фінансування, у тому числі зобов’язань щодо реалізації плану забезпечення інформаційної взаємодії та публічності;

b) Європейська Комісія матиме факти, які свідчать, що Бенефіціаром припускаються системні чи періодичні помилки, порушення, випадки шахрайства, невиконання зобов’язань за цією чи іншою Угодою про фінансування, за умови, що ці помилки, порушення, шахрайства чи невиконання зобов’язань мають значний вплив на імплементацію цієї Угоди про фінансування чи ставлять під сумнів надійність внутрішньої системи контролю Бенефіціара або законність і правильність відповідних витрат;

c) Європейська Комісія має підозру, що під час проведення процедур закупівлі чи надання грантів або протягом виконання проекту Бенефіціаром припущені суттєві помилки, порушення, випадки шахрайства чи невиконання зобов’язань, і тому повинна перевірити, чи дійсно мали місце вищезазначені явища;

d) необхідно запобігти завданню значної шкоди фінансовим інтересам ЄС.

18.2. Про призупинення платежів Європейська Комісія повинна негайно інформувати Бенефіціара із зазначенням підстав для призупинення.

18.3. У разі призупинення платежів відлік строку сплати за платіжними вимогами, що перебувають на розгляді, призупиняється.

18.4. Для відновлення платежів Бенефіціар повинен у найкоротші строки вжити заходів для виправлення ситуації, що призвела до призупинення платежів, і повинен поінформувати Комісію про результати цих заходів. Як тільки, на думку Європейської Комісії, будуть виконані умови для відновлення платежів, вона у найкоротші строки повинна повідомити про це Бенефіціара.

Стаття 19 - Асигнування коштів, стягнутих Європейською Комісією, для проекту [Стаття 16.2 Угоди про фінансування, Загальні умови]

Якщо проект фінансується Європейським фондом розвитку, суми, помилково сплачені та повернуті Європейській Комісії, суми, внесені за фінансовими гарантіями відповідно до процедур закупівлі та надання грантів, суми, отримані від фінансових санкцій, застосованих до кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації, призначені Європейській Комісії, мають бути асигновані для цього проекту.

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

20.1. Якщо це обґрунтовано характером договору на закупівлю чи надання гранту, Бенефіціар повинен надати фізичним і юридичним особам, що беруть участь у конкурсному розміщенні договорів на виконання робіт, постачання чи надання послуг або у конкурсних заявах, та суб’єктам, на яких мають бути покладені завдання з виконання бюджету, наведені у Додатку І, право на тимчасове заснування та проживання на території (територіях) Бенефіціара. Це право повинно залишатись в силі протягом одного місяця після укладення договору.

20.2. Бенефіціар також має надати підрядникам, з якими укладено договір на закупівлю, та одержувачам грантів, суб’єктам, на яких покладені завдання з виконання бюджету, наведені у Додатку І (Технічні та адміністративні положення), фізичним особам, послуги яких потрібні для виконання цього проекту, та членам їх родин, подібні права на строк виконання проекту.

Стаття 21- Податкові та митні положення

21.1. Бенефіціар повинен застосовувати до договорів на закупівлю і надання грантів, що фінансуються Європейським Союзом, найбільш сприятливий податковий та митний режим, який застосовується до Держав чи організацій міжнародного розвитку, з якими він підтримує відносини.

Якщо Бенефіціар є країною АКТ, то для визначення режиму найбільшого сприяння не слід брати до уваги режими, які застосовуються Бенефіціаром до інших країн АКТ чи до інших країн, що розвиваються.

21.2. Якщо застосовується Рамкова угода, яка включає більш детальні положення з цього питання, то також мають застосовуватись і ці положення.

Стаття 22 - Конфіденційність

22.1. Бенефіціар погоджується, що його документи, які знаходяться у володінні суб’єкта, на якого Європейською Комісією покладено реалізацію завдань з виконання бюджету у рамках цієї або іншої Угоди про фінансування, можуть передаватись Європейській Комісії даним суб’єктом лише з метою моніторингу виконання цих завдань. Європейська Комісія повинна дотримуватись усіх домовленостей щодо збереження конфіденційності, укладених між Бенефіціаром та зазначеним суб’єктом.

22.2. Не обмежуючи дію Статті 16 Загальних умов, Бенефіціар і Європейська Комісія повинні зберігати конфіденційність стосовно всіх документів, інформації чи інших матеріалів, безпосередньо пов’язаних з реалізацією цієї Угоди про фінансування, визначених як конфіденційні.

22.3. Публічне розкриття вищенаведеної інформації здійснюється Стороною за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

22.4. Зобов’язання Сторін щодо збереження конфіденційності діє до п’яти років після закінчення періоду виконання.

Стаття 23 - Захист даних

23.1. Бенефіціар повинен вжити розумних заходів для захисту персональних даних. Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої фізичної особи. Будь-яка операція з персональними даними, як от: збирання, запис, упорядкування, зберігання, адаптація чи внесення змін, відновлення, узгодження, використання, розкриття, видалення чи знищення, має базуватись на правилах і процедурах Бенефіціара і повинна здійснюватись у тому випадку, якщо це необхідно для виконання цієї Угоди про фінансування.

23.2. Зокрема, Організація повинна вжити відповідних заходів безпеки технічного та організаційного характеру з урахуванням ризиків, пов’язаних з такою операцією і характером інформації, що стосується даної фізичної особи, таким чином, щоб:

а) запобігти отриманню несанкціонованого доступу до комп’ютерних систем, за допомогою яких здійснюються вищезазначені операції, будь-якою особою та, зокрема, несанкціонованому читанню, копіюванню, внесенню змін чи видаленню середовища зберігання даних; несанкціонованому введенню даних, а також будь-якому несанкціонованому розкриттю, зміні чи видаленню записаної інформації;

b) забезпечити доступ авторизованих користувачів інформаційно-технологічних систем лише до інформації, на яку поширюється їхнє право доступу;

c) побудувати внутрішню організаційну структуру таким чином, щоб вона відповідала вищенаведеним вимогам.

Стаття 24 - Використання результатів досліджень

Договір на закупівлю, що стосується проведення того чи іншого дослідження, фінансованого у рамках цієї Угоди про фінансування, повинен передбачати право Бенефіціара та Європейської Комісії на використання результатів цього дослідження, їхню публікацію та доведення до відома третіх сторін.

Стаття 25 - Консультації між Європейською Комісією та Бенефіціаром

25.1. До передачі тих чи інших спірних питань щодо реалізації чи тлумачення цієї Угоди про фінансування на розгляд наступної інстанції відповідно до Статті 29 Загальних умов Бенефіціар і Європейська Комісія проводять спільні консультації.

25.2. Якщо Європейській Комісії стане відомо про проблеми, що виникли під час проведення процедур, пов’язаних з управлінням цією Угодою про фінансування, вона повинна встановити усі необхідні контакти з Бенефіціаром для врегулювання цієї ситуації та вжиття необхідних заходів.

25.3. Результатом проведених консультацій може стати внесення змін до Угоди про фінансування, призупинення чи скасування її дії.

25.4. Європейська Комісія повинна регулярно інформувати Бенефіціара про хід виконання заходів, описаних у Додатку І, які не належать до Частини першої цих Загальних умов.

Стаття 26 - Внесення змін до Угоди про фінансування

26.1. Будь-які зміни до цієї Угоди про фінансування оформлюються письмово, у тому числі шляхом обміну листами.

26.2. Якщо запит про внесення змін надходить від Бенефіціара, він повинен подати цей запит на розгляд Європейської Комісії принаймні за три місяці до передбаченої дати набуття чинності запропонованими змінами, крім випадків, належним чином обґрунтованих Бенефіціаром та погоджених з Європейською Комісією. У виняткових випадках, пов’язаних з коригуванням цілей проекту, збільшенням внеску ЄС чи продовженням строків відповідно до третього абзацу Статті 2.1, запит повинен подаватись принаймні за шість місяців до передбаченої дати набуття чинності запропонованими змінами.

26.3. Якщо поправки не мають суттєвого впливу на цілі проекту, який виконується відповідно до Частини першої Загальних умов, якщо вони стосуються дрібних питань, що не впливають на прийняте технічне рішення, і якщо вони не передбачають перерозподілу коштів, або коли йдеться про проект, що фінансується Європейським фондом розвитку, передбачають перерозподіл коштів у межах резерву на покриття надзвичайних потреб, Бенефіціар повинен у найкоротший строк повідомити Комісію про ці поправки у письмовій формі, надавши відповідне обґрунтування, після чого він може їх застосовувати.

26.4. Використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб проекту, що фінансується з бюджету ЄС, підлягає попередньому схваленню Європейської Комісії, оформленому письмово. Якщо проект фінансується Європейським фондом розвитку, Європейській Комісії має бути направлено повідомлення про використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб.

26.5. Якщо Європейська Комісія вважає, що Бенефіціар припинив задовільне виконання своїх завдань, покладених на нього відповідно до Статті 1(1) Загальних умов, і без порушення положень Статей 27 та 28 Загальних умов Європейською Комісією може бути прийняте рішення про звільнення Бенефіціара від виконання цих завдань та їх перехід до Європейської Комісії з метою продовження реалізації заходів від імені Бенефіціара після повідомлення останнього у письмовій формі.

Стаття 27 - Призупинення дії Угоди про фінансування

27.1. Дія Угоди про фінансування призупиняється у таких випадках:

- Європейська Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушить одне із своїх зобов’язань за цією Угодою.

- Європейська Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушить будь-яке зобов’язання, встановлене процедурами чи стандартними документами, на які посилаються Статті 1.3 та 5.3 цих Загальних умов.

- Європейська Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушить одне із своїх зобов’язань, що стосуються дотримання прав людини, демократичних принципів і верховенства права, а також у серйозних випадках, пов’язаних з корупцією.

- Дію Угоди про фінансування може бути призупинено за обставин форс-мажору, відповідно до наведеного нижче визначення. «Форс-мажор» означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію, або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов’язання, але не пов’язана з помилкою або недбалістю з їхнього боку (чи з боку їхніх підрядників, агентів та співробітників) і, незважаючи на всі вжиті заходи, створює непереборні перешкоди. Дефекти обладнання чи матеріалів, затримки їхнього постачання, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися обставинами форс-мажору. Сторона не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов’язань, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору, про які іншу сторону поінформовано належним чином. Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначивши у повідомленні характер, ймовірну тривалість та очікувані наслідки ситуації, що склалась, а також вжити всіх необхідних заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

- Жодна із Сторін не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору за умови, що Сторона, яка підпадає під дію таких обставин, вживає заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

27.2. Європейська Комісія має право призупинити дію цієї Угоди про фінансування без попереднього повідомлення.

27.3. До моменту призупинення дії Угоди про фінансування Європейська Комісія має право вжити запобіжних заходів.

27.4. У разі надання повідомлення про призупинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для поточних договорів на закупівлю та надання гранту, кошторисів програм, а також для кошторисів договорів і програм, що готуються до підписання.

27.5. Призупинення дії Угоди про фінансування не обмежує право Європейської Комісії на призупинення платежів і припинення дії Угоди відповідно до Статей 18 і 28 Загальних умов.

27.6. Як тільки це дозволять обставини, Сторони повинні відновити виконання Угоди про фінансування, за умови попереднього схвалення Європейської Комісії у письмовій формі. Це не обмежує внесення до Угоди про фінансування змін, які можуть бути необхідними для адаптації проекту до нових умов його виконання, у тому числі, якщо можливо, продовження періоду виконання чи припинення дії Угоди відповідно до Статті 28.

Стаття 28 - Припинення дії Угоди про фінансування

28.1. Якщо питання, які призвели до призупинення дії цієї Угоди про фінансування не було врегульовано впродовж періоду максимальною тривалістю 180 днів, будь-яка із сторін має право припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу сторону за 30 днів.

28.2. Ця Угода про фінансування автоматично припиняє дію, якщо впродовж трьох років після її підписання:

a) за Угодою не було здійснено жодних платежів;

b) не було підписано жодних договорів щодо виконання Угоди;

c) якщо проект фінансується Європейським фондом розвитку, не було підписано жодного кошторису програми.

28.3. У разі надання повідомлення про припинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для поточних договорів на закупівлю та надання гранту, кошторисів програм, а також для кошторисів договорів і програм, що готуються до підписання.

Стаття 29 - Порядок вирішення спірних питань

29.1. Будь-яке спірне питання стосовно цієї Угоди про фінансування, яке не вдається вирішити впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 25 цих Загальних умов, може бути розглянуто на вимогу однієї із сторін в арбітражному порядку.

Якщо Бенефіціар є країною АКТ, а проект фінансується Європейським фондом розвитку, то до передачі на розгляд в арбітражному порядку і після проведення консультацій згідно зі Статтею 25 цих Загальних умов спірне питання має бути передане на розгляд Ради міністрів АКТ-ЄС або, у період між засіданнями Ради, до Комітету послів АКТ-ЄС згідно зі Статтею 98 Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством. Якщо Рада чи Комітет не зможе вирішити спірне питання, то будь-яка із сторін може вимагати його вирішення в третейському суді згідно з положеннями Статей 29.2, 29.3 та 29.4.

29.2. У цьому випадку кожна зі сторін впродовж 30 днів після подання клопотання про розгляд суперечки в третейському суді повинна призначити третейського суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка із сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду (м. Гаага) з клопотанням про призначення другого третейського судді. Два призначені судді, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду з клопотанням про призначення третього третейського судді.

29.3. Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, визначена в Диспозитивних нормах Постійної палати Третейського суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися третейськими суддями більшістю голосів протягом тримісячного строку.

29.4. Кожна зі сторін зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення, прийнятого третейськими суддями.вгору