Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку
ЄБРР; Положення, Умови, Міжнародний документ від 01.05.2006
Документ 985_017, поточна редакція — Прийняття від 01.05.2006

Пошук у тексті: Валюта 12

                  Стандартні положення та умови 
Європейського банку реконструкції та розвитку
1 травня 2006 року

Офіційний переклад
Стаття I. Застосування
Стандартних положень та умов
Розділ 1.01. Застосування Стандартних положень та умов
a) Будь-яка угода, що укладається Банком у зв'язку з наданням
члену Банку кредиту, гарантій або інших фінансових коштів чи
гарантованих членом Банку, може передбачати згоду сторін такої
угоди на дотримання цих Стандартних положень і умов. Тією мірою,
якою це передбачене будь-якою такою угодою, ці Стандартні
положення й умови застосовуються до неї з такою ж юридичною силою
й дією, як це було б у випадку, якби вони були повністю в ній
викладені. Анулювання або зміна цих Стандартних положень та умов
не має юридичної сили стосовно будь-якої такої угоди, якщо це не
було погоджене сторонами такої угоди.
b) У випадку, коли: i) Кредитна угода укладається між Банком і членом Банку,
посилання в цих Стандартних положеннях та умовах на "Гаранта",
"Гарантійну угоду" й "Уповноваженого представника Гаранта"
ігноруються; ii) немає Проектної угоди, посилання в цих Стандартних
положеннях та умовах на "Проектну угоду" ігноруються; і iii) весь Проект виконується Позичальником, посилання в цих
Стандартних положеннях та умовах на Проектну організацію
ігноруються.
Розділ 1.02. Неузгодженість з Кредитними угодами й
Гарантійними угодами
Якщо положення угоди, зазначене в пункті "a" розділу 1.01, не
узгоджується з положенням цих Стандартних положень та умов,
переважну силу має положення такої угоди.
Стаття II. Посилання й заголовки. Визначення
Розділ 2.01. Тлумачення
a) Посилання в цих Стандартних положеннях та умовах на статті
або розділи є посиланнями на статті або розділи цих Стандартних
положень та умов.
b) У цих Стандартних положеннях та умовах або в угоді, до
якої застосовні ці Стандартні положення та умови, якщо з контексту
не випливає інше, слова в однині означають також множину й
навпаки, слова, що означають осіб, включають корпорації,
товариства та інших юридичних осіб і посилання на особу включають
її правонаступників і дозволених цесіонарів.
c) У цих Стандартних положеннях та умовах або в угоді, до
якої застосовуються ці Стандартні положення та умови, заголовки
статей і розділів, а також зміст включені лише для зручності
посилання й не використовуються для тлумачення цих Стандартних
положень та умов або таких угод.
Розділ 2.02. Визначення
Якщо не зазначено інше, під час застосування у цих
Стандартних положеннях та умовах або в угоді, до якої застосовані
ці Стандартні положення та умови, під зазначеними нижче термінами
потрібно розуміти такі значення:
"Відділення" під час застосування до будь-якої особи, -
будь-яку іншу особу, яка безпосередньо чи
опосередковано контролює, контрольована або
знаходиться під спільним контролем з такою
особою.
"Угода про означає Угоду про заснування Європейського
заснування банку реконструкції та розвитку ( 995_062 )
Банку" від 29 травня 1990 року.
"Активи" включає майно, доходи або вимоги будь-якого
виду.
"Доступна сума" означає таку частину Кредиту, яка час від часу
не анульована або не вибрана, або не стала
предметом умовного чи безумовного Зобов'язання
відшкодування.
"Банк" означає Європейський банк реконструкції та
розвитку.
"Позичальник" означає сторону, якій надається Кредит за
Кредитною угодою.
"Уповноважений означає особу, визначену як таку в Кредитній
представник угоді.
Позичальника"
"Робочий день" означає день (крім суботи або неділі), у який
i) якщо Валютою Кредиту є USD (долар США) або
(фунт стерлінгів), комерційні банки в Лондоні,
Англія, відкриті для здійснення звичайних
операцій (у тому числі операцій з іноземними
валютами і валютними депозитами) і в який
комерційні банки й валютні ринки здійснюють
розрахунки у Валюті Кредиту в головному
фінансовому центрі країни - емітента такої
валюти, або ii) якщо Валютою Кредиту є Євро, в
який комерційні банки в Лондоні, Англія,
відкриті для здійснення звичайних операцій (у
тому числі операцій з іноземними валютами й
валютними депозитами) і який є Операційним
днем роботи системи TARGET.
"Категорія" означає категорію статей, які мають
фінансуватися за рахунок надходжень коштів
Кредиту, як це передбачене в Кредитній угоді.
"Збори" означає збори, комісійні, сплати, премії,
Витрати на завершення і відсоток за
прострочення платежу, які стосуються Кредиту.
"Співфінансуюча означає фінансуючу організацію (крім Банку),
організація" яка зазначена в підпункті "x" пункту "a"
розділу 7.01 і яка забезпечує
Співфінансування; у випадку, коли Кредитною
угодою передбачається не одна, а кілька таких
фінансуючих організацій, термін Співфінансуюча
організація відноситься окремо до кожної з
таких фінансуючих організацій.
"Співфінансування" означає фінансування, зазначене в підпункті
"x" пункту "a" розділу 7.01 і визначене в
Кредитній угоді, надане або яке повинно бути
надане для Проекту Співфінансуючою
організацією. Якщо Кредитною угодою
передбачається більш ніж одне таке
фінансування, термін Співфінансування
відноситься окремо до кожного такого
фінансування.
"Угода про означає угоду, зазначену в підпункті A
співфінансування" підпункту "x" пункту "a" розділу 7.01, що
передбачає Співфінансування.
"Граничний строк означає день, зазначений в підпункті A
Співфінансування" підпункту "x" пункту "a" розділу 7.01 і
визначену в Кредитній угоді, з якої Угода про
співфінансування набирає чинності. Якщо
Кредитною угодою передбачається не одна, а
більше таких днів, тоді Граничний строк
Співфінансування відноситься окремо до кожного
з таких днів.
"Комісія за означає комісію за зобов'язання, згадану в
зобов'язання" пункті "a" розділу 3.05.
"Контроль" під час застосування стосовно будь-якої особи
або організації (у тому числі, з корелюючими
значеннями, терміни "контрольована",
"контролююча" і "під спільним контролем")
означає володіння, безпосередньо чи
опосередковано, правом спрямовувати або
визначати напрям керування і політик такої
особи чи організації на підставі або володіння
голосуючими акціями, або за контрактом чи
іншим чином.
"Корупційні означає пропозицію, вручення, одержання або
дії" домагання будь-якої коштовної речі для впливу
на дії посадової особи або загроза завдання
шкоди її життю, майну чи репутації у зв'язку з
процесом закупівель або виконанням контракту з
метою одержання або збереження за собою
ділової діяльності чи для одержання іншої
неправомірної переваги при здійсненні
міжнародної ділової діяльності.
"Валюта" означає законний засіб грошового обігу країни,
який є законним платіжним засобом для сплати
державних і приватних боргів у цій країні.
"Період означає, стосовно будь-якої суми, простроченої
нарахування за Кредитною угодою, період, що починається в
відсотка за Робочий день, в який такий платіж стає
прострочення простроченим, або, залежно від випадку, в
платежу" останній день попереднього Періоду нарахування
відсотка за прострочення платежу і
закінчується в Робочий день, вибраний Банком.
"Долари США або означає законну валюту Сполучених Штатів
USD" Америки.
"Вибірка означає використання Позичальником частини
коштів" Доступної суми у формі платежу або платежів,
здійснених Банком для Позичальника або за
дорученням Позичальника.
"Посібник з означає посібник Банку з використання
виплати коштів кредитних коштів, з поправками, що вносяться
кредитів і час від часу Банком.
позик ЄБРР"
"Правила ЄБРР означає Політику і правила закупівель товарів,
для закупівель робіт і послуг для проектів, фінансованих
товарів, робіт Європейським банком реконструкції та розвитку,
і послуг" з поправками, що вносяться час від часу
Банком.
"День набрання означає день набрання чинності Кредитною
чинності" угодою відповідно до розділу 9.01.
"Євро або EUR, означає законний засіб грошового обігу держав-
або Є" членів Європейського Союзу, що приймають єдину
валюту відповідно до Договору про створення
Європейського Співтовариства ( 994_017 ), з
поправками, унесеними Договором про
Європейський Союз ( 994_029 ).
"Зовнішній означає будь-який борг, що підлягає або може
борг" підлягати погашенню в середовищі, іншому ніж
середовище Валюти Члена.
"Фіксована означає відсоткову ставку, що час від часу
відсоткова підлягає сплаті стосовно Кредиту відповідно до
ставка" пункту "d" розділу 3.04.
"Шахрайські означає неправдиве тлумачення фактів з метою
дії" впливу на процес закупівель або виконання
контракту на шкоду інтересам клієнта й уключає
практику змови учасників тендерів (до або
після подачі заявок) з метою встановлення
штучних цін, неконкурентних рівнів і
позбавлення клієнта переваг вільної та
відкритої конкуренції.
"Разова означає разову комісію, згадану в пункті "b"
комісія" розділу 3.05.
"Гарантійна означає угоду між Банком і членом Банку з
угода" метою гарантування Кредиту, з врахуванням
поправок, що можуть час від часу вноситись до
такої угоди; і цей термін включає ці
Стандартні положення і умови, тією мірою, якою
вони застосовні до неї, усі додаткові угоди до
Гарантійної угоди і всі угоди, уключені в
сферу її дії.
"Гарант" означає члена Банка, який є стороною
Гарантійної угоди.
"Уповноважений означає особу, визначену як таку в Гарантійній
представник угоді.
Гаранта"
"Виникнення означає прийняття на себе або гарантування
боргу" боргу, а також будь-яке поновлення,
продовження строку або зміна умов боргу, або
прийняття на себе чи гарантування повернення
боргу.
"Дата конверсії означає День сплати відсотків, вибрану
відсоткової Позичальником як таку відповідно до підпункту
ставки" "ii" пункту "c" розділу 3.04.
"День означає, коли валютою є USD, для будь-якого
визначення Відсоткового періоду, день за два Банківських
відсоткової дні в Лондоні до першого дня такого
ставки" Відсоткового періоду, або, коли валютою є
фунт стерлінгів, для будь-якого Відсоткового
періоду, перший день такого Відсоткового
періоду, або, коли валютою є Євро, для
будь-якого Відсоткового періоду, день за два
Робочих дні до першого дня такого Відсоткового
періоду або інший день, визначений в Кредитній
угоді.
"Дата означає Робочий день, вибраний Позичальником
фіксування як такий відповідно до пункту "ii" пункту "c"
відсоткової розділу 3.04.
ставки"
"День сплати означає будь-який день, що припадає на один з
відсотків" днів, визначених у Кредитній угоді для сплати
відсотків за Кредитом, за умови, проте, що у
випадку, коли такий День сплати відсотків
припадає не на Робочий день, тоді такий День
сплати відсотків переноситься на наступний
черговий Робочий день.
"Відсотковий означає, для будь-якої Вибірки коштів, період,
період" що починається з дня такої Вибірки коштів і
закінчується в наступний День сплати
відсотків, і кожний період у подальшому, що
починається в День сплати відсотків і
закінчується в наступний День сплати
відсотків, за умови, проте, що у випадку, коли
така Вибірка коштів здійснюється менш ніж за
п'ятнадцять (15) Робочих днів до наступного
Дня сплати відсотків, тоді перший Відсотковий
період для такої Вибірки коштів починається з
дня такої Вибірки коштів і закінчується в День
сплати відсотків, що настає безпосередньо
після чергового Дня сплати відсотків.
"Відсоткова означає Фіксовану відсоткову ставку або Змінну
ставка" відсоткову ставку чи обидві, як визначено в
Кредитній угоді, або, коли Фіксована
відсоткова ставка визначена відповідно до
пункту "c" розділу 3.04 в день, що настає
після дня Кредитної угоди, тоді визначену в
повідомленні від Банку Позичальнику й Гаранту,
надісланому відповідно до підпункту "iii"
пункту "c" розділу 3.04.
"Останній день означає день, передбачений як такий у
доступності Кредитній угоді.
коштів Кредиту"
"Заставне включає іпотеку, застави, обтяження, привілеї
право" та переважні права будь-якого виду та будь-яку
домовленість, що має еквівалентний ефект.
"Кредит" означає кредит, передбачений в Кредитній
угоді.
"Кредитна означає кредитну угоду, до якої застосовані ці
угода" Стандартні положення й умови, разом зі
змінами, що час від часу можуть вноситися до
такої угоди; і цей термін включає ці
Стандартні положення й умови, як вони
застосовані до неї, усі додатки до Кредитної
угоди та всі угоди, що доповнюють Кредитну
угоду.
"Валюта означає Валюту або Валюти, у яких номіновано
Кредиту" Кредит, як визначено в Кредитній угоді.
"День погашення означає будь-який день, що припадає на один із
Кредиту" днів, передбачених Кредитною угодою для
погашення основної суми Кредиту, за умови,
проте, що у випадку, коли будь-яка День
погашення Кредиту припадає не на Робочий день,
тоді такий День погашення Кредиту переноситься
на наступний черговий Робочий день.
"Банківський означає день (крім суботи або неділі), у який
день у Лондоні" комерційні банки в Лондоні, Англія, відкриті
для здійснення звичайних операцій (у тому
числі операції з іноземними валютами й
валютними депозитами).
"Маржа" означає один відсоток (1%) річних.
"Член" означає члена Банка, що є стороною Кредитної
угоди або Гарантійної угоди чи іншої угоди,
зазначеної в пункті "a" розділу 1.01.
"Мінімальна означає суму, визначену як таку в Кредитній
сума угоді.
анулювання"
"Мінімальна означає суму, визначену як таку в Кредитній
сума Вибірки угоді.
коштів"
"Мінімальна означає суму, визначену як таку в Кредитній
сума угоді.
Дострокового
погашення"
"Фунти означає законний засіб грошового обігу
стерлінгів" Сполученого Королівства Великобританії та
Північної Ірландії.
"Проект" означає проект, для якого наданий Кредит, як
він описаний в Кредитній угоді або Гарантійній
угоді, з урахуванням змін, що час від часу
можуть уноситися до такого опису за згодою
сторін таких угод.
"Проектна означає угоду про кожний проект, якщо є,
угода" описаний у Кредитній угоді або Гарантійній
угоді, разом зі змінами, що час від часу
можуть уноситися до такої угоди або угоди; й
цей термін уключає ці Стандартні положення та
умови, як вони застосовані до такої угоди, усі
додатки до такої Проектної угоди та всі угоди,
що доповнюють таку Угоду про Проект.
"Проектна означає кожну організацію, визначену як таку в
організація" Кредитній угоді.
"Уповноважений означає, стосовно будь-якої Проектної
представник організації, особу, визначену як таку в
Проектної Проектній угоді.
організації"
"Державні означає Активи Члена, будь-якого його
активи" територіально-адміністративного підрозділу й
будь-якої організації, що знаходиться в його
власності або ним контрольована чи функціонує
за рахунок чи на користь Члена чи будь-якого
такого підрозділу, у тому числі золотовалютні
Активи в розпорядженні будь-якої установи, що
виконує функції центрального банку чи
валютного стабілізаційного фонду або
аналогічні функції для Члена.
"Сторінка- означає сторінку на моніторі, i) Для Кредитів,
орієнтир" номінованих в USD або фунтах стерлінгів, на
якій відображуються ставки Лондонського
міжбанківського ринку, пропоновані великими
банками для депозитів у Валюті Кредиту,
позначену як сторінка 3750 системи Moneyline
Telerate (чи будь-яку таку іншу сторінку, що
може замінювати цю сторінку 3750 системи
Moneyline Telerate з метою відображення ставок
Лондонського міжбанківського ринку,
пропонованих для депозитів у Валюті Кредиту),
і ii) для Кредитів у Євро, ставки
міжбанківського ринку Євро-зони, пропоновані
для депозитів у Валюті Кредиту, позначену як
сторінка 248 системи Moneyline Telerate (чи
будь-яку таку іншу сторінку, що може
замінювати цю сторінку 248 системи Moneyline
Telerate з метою відображення ставок
міжбанківського ринку Єврозони, пропонованих
для депозитів у Валюті Кредиту).
"Зобов'язання означає передбачене в розділі 3.02
відшкодування" зобов'язання, що може бути умовним
Зобов'язанням відшкодування або безумовним
Зобов'язанням відшкодування, як ці терміни
використовуються в зазначеному Розділі.
"Відповідна означає відсоткову ставку, передбачену в
ринкова розділі 3.04.
відсоткова
ставка"
"Статутні означає, стосовно Позичальника (якщо він не є
документи" членом Банку) або Проектної організації, їхні
установчі документи, акти, рішення, статут чи
будь-який аналогічний документ, що може бути
більш конкретно визначений у Кредитній угоді
або кожній Проектній угоді.
"Дочірнє означає, стосовно будь-якої організації,
підприємство" будь-яку іншу організацію, понад п'ятдесят
відсотків (50%) капіталу якої належать,
безпосередньо чи опосередковано, такій
організації або яка іншим чином фактично
контролюється такою організацією.
"Операційний означає день, у який відкрита для операцій
день системи Транс'європейська автоматизована система
TARGET" брутто-експрес-розрахунків у режимі реального
часу (система TARGET - від англ.
Trans-European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer).
"Податки" уключає податки, стягнення, збори й мито
будь-якого виду, що діють на день Кредитної
угоди, Гарантійної угоди чи будь-якої
Проектної угоди чи введені згодом на
території Члена.
"Транш" означає частину Кредиту, визначену як таку в
Кредитній угоді.
"Витрати на означає: I) з урахуванням нижчезгаданого
завершення" пункту II, суму, на яку Первісний потік
доходів перевищує Резервний потік доходів,
де:
a) Первісний потік доходів означає сукупну
поточну вартість платежів основної суми й
відсотків, які б належали до сплати для
Банку стосовно частини Кредиту, до якої
застосовна Фіксована відсоткова ставка
протягом Розрахункового періоду (як визначено
нижче), якби не відбулося дострокового
погашення, прискорення або анулювання та якби
відсоток на таку частину Кредиту був
нарахований за Фіксованою ставкою
(як визначено нижче).
b) Резервний потік доходів означає суму:
1) сукупної поточної вартості будь-якої решти
платежів основної суми й відсотків, які, після
врахування такого дострокового погашення,
анулювання або прискорення, належали б до
сплати для Банку стосовно частини Кредиту, до
якої застосована Фіксована відсоткова ставка
протягом Розрахункового періоду, якби на таку
частину Кредиту був нарахований відсоток за
Фіксованою ставкою; та
2) залежно від обставин:
A) у випадку дострокового погашення відповідно
до розділу 3.07 - поточної вартості суми
Кредиту, до якої застосована Фіксована
відсоткова ставка та яка повинна бути погашена
достроково, визначеної шляхом дисконтування
такої суми з дня, коли такий достроковий
платіж підлягає сплаті, до Розрахункового дня
(як визначено нижче) за Дисконтною ставкою
(як визначено нижче); та (або)
B) у випадку будь-якого іншого дострокового
платежу - суми Кредиту, до якого застосована
Фіксована відсоткова ставка та яка погашається
достроково; та (або)
C) у випадку прискорення - поточної вартості
суми Кредиту, до якої застосовна Фіксована
відсоткова ставка та строк сплати якої
прискорюється, визначеної шляхом дисконтування
такої суми з дня, коли таке прискорення
набуває чинності, до Розрахункового дня за
Дисконтною ставкою; та (або)
D) у випадку анулювання - поточної вартості
суми Кредиту, до якої застосована Фіксована
відсоткова ставка та яка анулюється,
визначеної шляхом дисконтування такої суми з
Останнього дня доступності коштів Кредиту і до
Розрахункового дня за Дисконтною ставкою.
c) Фіксована ставка означає Фіксовану
відсоткову ставку мінус Маржа.
d) Для цілей згаданих вище підпункту "a"
пункту I і підпункту 1 підпункту "b" пункту I
поточна вартість кожного платежу основної суми
й відсотків визначається шляхом дисконтування
суми такого платежу за період з дня, коли він
набуває статусу належного до сплати, до
Розрахункового дня за Дисконтною ставкою.
e) Розрахунковий день означає:
1) у випадку дострокового погашення відповідно
до розділу 3.07, день за два Робочих дні до
дня, коли такий достроковий платіж повинен
бути здійснений, або, на розсуд Банку, день,
коли такий достроковий платіж повинен бути
здійснений;
2) у випадку будь-якого іншого дострокового
погашення, день здійснення такого дострокового
погашення або такий більш пізній день, який
Банк може вибрати на власний розсуд; та
3) у випадку прискорення або анулювання, день
за два Робочих дні до дня, у який набирає
чинності таке прискорення або анулювання чи,
на розсуд Банку, день, у який набирає чинності
таке прискорення або анулювання.
f) Розрахунковий період означає:
1) у випадку дострокового погашення відповідно
до розділу 3.07 - період, що починається з
дня, коли повинне бути здійснене таке
дострокове погашення, та закінчується у
кінцевий День погашення Кредиту;
2) у випадку будь-якого іншого дострокового
погашення - період, що починається з дня, якою
здійснене таке дострокове погашення, або такої
більш пізнього дня, яку Банк може вибрати на
власний розсуд, і закінчується кінцевим Днем
погашення Кредиту; та
3) у випадку прискорення або анулювання -
період, що починається з дня, яким набирає
чинності таке прискорення або анулювання, і
закінчується кінцевим Днем погашення Кредиту;
g) Дисконтна ставка означає коефіцієнт
дисконтування для відповідного строку
погашення, отриманий на основі кривої
номіналів обміну для Валюти Кредиту, що
доступні Банку на ринку відсоткових обмінів та
опціонів на Розрахунковий день.
II) Незважаючи на згаданий вище пункт I,
Витрати на завершення означає, стосовно
будь-якого переносу Останнього дня
використання Кредиту (яка може бути погоджена
Банком відповідно до Кредитної угоди) для
будь-якої частини Кредиту, до якої застосовна
Фіксована відсоткова ставка, таку суму, яка,
час від часу, повідомляється Банком
Позичальнику й Гаранту в письмовій формі.
"Змінна означає ставку відсотка, що час від часу
відсоткова підлягає сплаті за Кредитом відповідно до
ставка" пункту "b" розділу 3.04.

Стаття III. Вибірки коштів.
Зобов'язання відшкодування. Відсотки
та інші збори. Погашення
Розділ 3.01. Вибірки коштів
Позичальник може час від часу робити вибірку коштів з
Доступної суми відповідно до положень Кредитної угоди і за
дотримання таких положень:
a) Останній день доступності коштів
Право Позичальника на вибірку коштів з Доступної суми набирає
чинності в День набрання чинності й припиняється в Останній день
доступності коштів або в такий інший, більш пізній день, що може
бути встановлений Банком після одержання попереднього письмового
запиту від Позичальника (такий запит, за наявності Гарантійної
угоди, повинен також містити підпис Гаранта). Банк негайно
повідомить Позичальнику будь-який такий більш пізній день.
b) Заявки на Вибірки коштів i) Для здійснення Вибірки коштів Уповноважений представник
Позичальника або особа, призначена Вповноваженим представником
Позичальника, надсилає до Банку заявку на Вибірку коштів. Кожна
заявка на вибірку коштів, яка подається, повинна бути оформлена
відповідно до Посібника з надання коштів кредитів і позик ЄБРР і
за визначеною в ньому формою, і повинна бути подана Банку не
пізніше, ніж за п'ятнадцять (15) Робочих днів до запланованого дня
валютування Вибірки коштів. Зміст кожної заявки на вибірку коштів
повинен бути задовільним для Банку по суті й вона повинна
супроводжуватися такими документами та іншими доказами,
задовільними для Банку за формою та змістом, що підтверджують
право Позичальника на суму Вибірки коштів, а також що сума
Вибраних коштів буде використана виключно в цілях, визначених у
Кредитній угоді. ii) За винятком останньої Вибірки коштів або якщо Банком не
погоджене інше, Вибірка коштів здійснюється в розмірі сум, не
менших, ніж Мінімальна сума Вибірки коштів.
c) Валюта Вибірки коштів
Вибірка коштів здійснюється у Валюті Кредиту в сумі,
еквівалентній витратам, що підлягають фінансуванню за рахунок
надходжень коштів Кредиту. Стосовно до витрат, понесених у Валюті
або Валютах, відмінних від Валюти Кредиту, еквівалентна сума
Вибірки коштів визначається таким чином: i) Якщо Позичальник просить здійснити платіж у Валюті
Кредиту, Банк визначає еквівалентну суму Вибірки коштів за два
Робочих дні до здійснення платежу; ii) Якщо Позичальник просить здійснити платіж у Валюті або
Валютах понесених витрат і якщо такі витрати понесені у легко
доступних Валютах або у Валюті Члена, Банк купує таку Валюту або
Валюти таким чином, який Банк може вважати відповідним.
Еквівалентна сума Вибірки коштів визначається Банком на основі
витрат на обмін валют, що були або могли бути понесені Банком під
час використання Валюти Кредиту для виконання прохання.
d) Платежі в інших валютах
У виняткових обставинах Банк може задовольнити прохання
Позичальника про здійснення платежів у Валюті або Валютах, які не
є Валютою Кредиту, або у валюті понесених витрат. У цьому випадку
Банк купує таку Валюту або Валюти таким чином, який Банк може
вважати відповідним. Еквівалентна сума Вибірки коштів визначається
Банком з урахуванням витрат на обмін валют, що були або могли бути
понесені Банком під час використання Валюти Кредиту для виконання
прохання.
Розділ 3.02. Умовні та безумовні Зобов'язання відшкодування
a) На прохання Позичальника Банк може, відповідно до положень
Посібника з виплати коштів кредитів і позик ЄБРР, видавати
безумовні або умовні Зобов'язання відшкодування для відшкодування
платежів, здійснених банками на підставі акредитивів на сплату
витрат, що повинні фінансуватися згідно з Кредитом. Будь-яке таке
відшкодування кваліфікується як Вибірка коштів.
b) У випадку умовного Зобов'язання відшкодування,
зобов'язання Банку стосовно сплати призупиняється або припиняється
негайно у випадку будь-якого призупинення або анулювання Кредиту
Банком відповідно до розділів 7.01 чи 7.02.
c) У випадку безумовного Зобов'язання відшкодування, на
зобов'язання Банку стосовно здійснення платежу не впливають
будь-які подальші призупинення або анулювання Кредиту.
Розділ 3.03. Перерозподіл
a) Якщо Банк вважає суму Кредиту, виділену на будь-яку
Категорію, недостатньою для фінансування погодженого відсотка
витрат за цією Категорією, Банк може, повідомленням Позичальнику: i) перерозподілити до цієї Категорії, в межах, необхідних для
покриття дефіциту, що має місце за оцінкою надходження коштів
Кредиту, які раніше, до такого перерозподілу, були виділені на
іншу Категорію та які, на думку Банку, не є необхідними для
покриття інших витрат; та ii) якщо такий перерозподіл не може повністю покрити дефіцит,
що має місце за оцінкою - зменшити відсоток витрат, що підлягають
фінансуванню, для того, щоб подальші Вибірки коштів за цією
Категорією могли продовжуватися, доки не будуть здійснені всі
витрати за нею.
b) У випадку, коли перерозподіл має місце відповідно до
згаданого вище підпункту "i" пункту "a", Позичальник може
звернутися до Банку з проханням зробити додатковий перерозподіл
еквівалентної суми надходжень коштів Кредиту для іншої Категорії,
взаємно погодженої Позичальником і Банком.
Розділ 3.04. Відсоток
За винятком того, як передбачено в розділі 3.09:
a) Якщо для Кредиту встановлена Змінна відсоткова ставка,
тоді, для цілей нижчевикладеного пункту "b" розділу 3.04,
Відповідною ринковою відсотковою ставкою є пропонована ставка
річних для депозитів у Валюті Кредиту, яка відображається на
Сторінці-орієнтирі станом на 11:00 ранку, залежно від випадку, за
лондонським часом (для USD або фунтів стерлінгів) або
брюссельським часом (для Євро), у відповідний День визначення
відсоткової ставки для періоду, максимально наближеного за
тривалістю до відповідного Відсоткового періоду (або, якщо два
періоди рівною мірою наближені до тривалості відповідного
Відсоткового періоду, тоді береться середня ставка, розрахована на
основі двох відповідних ставок); за умови, що: i) якщо, з будь-якої причини, Відповідна ринкова відсоткова
ставка не може бути визначена у такий час шляхом посилання на
Сторінку-орієнтир, Відповідною ринковою відсотковою ставкою буде
ставка, яку Банк визначить як середньоарифметичну ставку
(округлену, якщо необхідно, в сторону збільшення до найближчої
1/16%) пропонованих ставок річних для депозитів у Валюті Кредиту в
сумі, порівняній з частиною Кредиту, для якої встановлена Змінна
відсоткова ставка і яка запланована залишатись несплаченою
протягом відповідного Відсоткового періоду, для періоду, що
дорівнює такому Відсотковому періоду, повідомлених Банку трьома
великими банками, вибраними Банком, активними, залежно від
випадку, на Лондонському міжбанківському ринку (для USD або фунтів
стерлінгів) або на міжбанківському ринку Єврозони (для Євро); ii) якщо Банк визначить, що депозити у Валюті Кредиту в цей
момент не пропонуються, залежно від випадку, на Лондонському
міжбанківському ринку (для USD або фунтів стерлінгів) або на
міжбанківському ринку Єврозони (для Євро) у таких сумах або на
такий період, тоді Відповідною ринковою відсотковою ставкою буде
вартість для Банку (визначена як ставка річних) залучення коштів
для фінансування тієї частини Кредиту, для якої встановлена Змінна
відсоткова ставка і яка запланована залишатися непогашеною
протягом відповідного Відсоткового періоду, з яких би то не було
джерел, вибраних Банком.
b) Якщо для Кредиту встановлена Змінна відсоткова ставка,
відсоток по Кредиту визначається й підлягає сплаті таким чином: i) На основну суму Кредиту, що час від часу вибирається й
залишається непогашеною, нараховується відсоток протягом
відповідного Відсоткового періоду за Змінною відсотковою ставкою,
що розраховується відповідно до цього розділу. ii) Відсоток нараховується з першого дня й у тому числі
перший день Відсоткового періоду до, але за винятком, останнього
дня такого Відсоткового періоду, й розраховується на основі
фактичного числа днів, що минули, та 360-денного року (крім
випадку, коли Кредит висний у Фунтах стерлінгів, в цьому
останньому випадку він розраховується на основі 365-денного року)
та підлягає сплаті в День сплати відсотків, що є останнім днем
відповідного Відсоткового періоду. iii) Змінна відсоткова ставка є сумою Маржі та Відповідної
ринкової відсоткової ставки, згаданої в пункті "a" розділу 3.04. iv) У кожний День визначення відсотків Банк визначає Змінну
відсоткову ставку, застосовану до відповідного Відсоткового
періоду й негайно повідомляє про неї Позичальнику й Гаранту.
c) Незважаючи на викладене вище, якщо це передбачене
Кредитною угодою, Позичальник може, як альтернатива сплаті
відсотків за Змінною відсотковою ставкою за весь Кредит чи
будь-яку частину Кредиту, на той час непогашену, вибрати варіант
сплати відсотків за таку частину Кредиту за Фіксованою відсотковою
ставкою відповідно до зазначеного нижче: i) Позичальник може здійснити це право вибору лише у випадку,
якщо:
A) на момент здійснення жодна подія, зазначена нижче в
розділі 7.01 (або жодна подія, яка, після надіслання
повідомлення та (або) після закінчення часу, може стати
такою подією) не виникла й не продовжується; та
B) основна сума Кредиту, яка конвертується зі Змінної
відсоткової ставки у Фіксовану відсоткову ставку, є не
меншою, ніж еквівалент 5 000 000 Євро у Валюті Кредиту; ii) Позичальник здійснює таке право вибору шляхом надіслання
про це повідомлення Банку не пізніше, ніж за п'ять Робочих днів до
пропонованого Дня фіксування відсоткової ставки. Якщо Банком не
погоджене інше, таке повідомлення є безвідкличним і повинне
визначати День фіксування відсоткової ставки (яка повинна
наступати не пізніше, ніж за два Робочих дні до Дня конверсії
відсоткової ставки) та День конверсії відсоткової ставки, вибрані
Позичальником, а також основну суму Кредиту, конвертовану для
застосування до неї Фіксованої відсоткової ставки. iii) Починаючи з Дня конверсії відсоткової ставки, для
відповідної частини Кредиту (як зазначено в повідомленні
Позичальника) встановлюється Фіксована відсоткова ставка. Для
цілей пункту "d" розділу 3.04 Відповідною ринковою відсотковою
ставкою є форвардна фіксована відсоткова ставка для Валюти
Кредиту, яку Банк може одержати на ринку відсоткових обмінів на
такий День фіксування відсоткової ставки для періоду, що
починається в такий День конверсії відсоткової ставки та
закінчується в заключний День погашення Кредиту, з урахуванням
графіка погашення основної суми й відсотків за Кредитом. Банк
визначає Фіксовану відсоткову ставку на такий День фіксування
відсоткової ставки та негайно подає повідомлення про неї
Позичальнику й Гаранту. iv) Банк може в будь-який час обрати варіант консолідації
всіх Фіксованих відсоткових ставок, на той час застосовних до
частин Кредиту, в одну Фіксовану відсоткову ставку, яка дорівнює
середньозваженій величині Фіксованих відсоткових ставок,
застосованих на той час до частин Кредиту. Банк визначає таку
консолідовану Фіксовану відсоткову ставку й негайно подає
повідомлення про неї Позичальнику. Така консолідована Фіксована
відсоткова ставка буде застосованою до всіх частин Кредиту, які на
той час приносять відсоток за Фіксованими відсотковими ставками,
починаючи з Дня сплати відсотків, негайно після повідомлення від
Банку Позичальнику.
d) Якщо для Кредиту встановлена Фіксована відсоткова ставка,
відсоток за Кредитом підлягає сплаті таким чином: i) На основну суму Кредиту, час від часу вибрану й
непогашену, протягом відповідного Відсоткового періоду відсоток
нараховується за Фіксованою відсотковою ставкою, що розраховується
відповідно до цього розділу. ii) Відсоток нараховується з першого дня й у тому числі
перший день Відсоткового періоду до, але за винятком, останнього
дня такого Відсоткового періоду й розраховується на основі
фактичного числа днів, що минули, й 365-денного року та підлягає
сплаті в День сплати відсотків, що є останнім днем відповідного
Відсоткового періоду. iii) Фіксована відсоткова ставка є сумою Маржі та Відповідної
ринкової відсоткової ставки, яка зазначена в Кредитній угоді, або,
коли Фіксована відсоткова ставка визначається відповідно до пункту
"c" розділу 3.04 - на день, який настає після дня Кредитної угоди,
у повідомленні, надісланому Банком Позичальнику й Гаранту
відповідно до підпункту "iii" пункту "c" розділу 3.04.
Розділ 3.05. Комісія за зобов'язання й Разова комісія
a) Позичальник зобов'язується сплатити Банку комісію за
зобов'язання за ставкою, зазначеною в Кредитній угоді, за сукупну
Доступну суму плюс за будь-яку суму Кредиту, що є предметом
Зобов'язання відшкодування і яка ще не вибрана, за умови, що
Комісія за зобов'язання, що підлягає сплаті з суми Кредиту, на яку
поширюється безумовне Зобов'язання відшкодування, повинна бути на
0,5% річних більше ставки Комісії за зобов'язання, визначеної у
Кредитній угоді. Комісія за зобов'язання нараховується з дня через
шістдесят (60) днів після дня Кредитної угоди або, у випадку
Комісії за зобов'язання, що підлягає сплаті стосовно суми Кредиту,
на яку поширюється безумовне Зобов'язання відшкодування, з дня
видачі такого безумовного Зобов'язання відшкодування, та вона
нараховується й підлягає розрахунку на тій же основі, що й
відсоток згідно з підпунктом "ii" пункту "b" розділу 3.04. Комісія
за зобов'язання підлягає сплаті в кожний День сплати відсотків
(навіть якщо в такий день жодний відсоток може не підлягати
сплаті), починаючи з першого Дня сплати відсотків після Дня
набрання чинності.
b) Позичальник зобов'язується сплатити Банку разову комісію в
розмірі одного відсотка (1%) (або таку іншу суму, згадану в
Кредитній угоді) основної суми Кредиту.
c) За винятком випадків, коли Кредитною угодою передбачене
інше, Банк, від імені Позичальника, вибирає з Доступної суми у
День набрання чинності або протягом семи (7) днів потому й сплачує
собі Разову комісію, що підлягає сплаті відповідно до пункту "b"
розділу 3.05.
d) У випадку, коли Позичальник обирає варіант сплати Разової
комісії з власних коштів відповідно до Кредитної угоди, Разова
комісія набуває статусу належної до сплати й підлягає сплаті
протягом семи (7) днів після Дня набрання чинності.
Розділ 3.06. Платежі Позичальника
Основна сума, відсотки та Збори за Кредитом підлягають сплаті
та повинні бути сплачені в порядку та в строки, викладені у
Кредитній угоді та повинні бути сплачені вільними й очищеними від
будь-яких вирахувань чи утримань будь-якого виду.
Розділ 3.07. Дострокове погашення
a) Позичальник може, у будь-який День сплати відсотків,
достроково сплатити всю або частину основної суми Кредиту, вибрану
та непогашену, разом з усіма нарахованими й несплаченими
відсотками та Зборами, що його стосуються, за умови надіслання
Банкові не менш ніж за тридцять (30) Робочих днів попереднього
письмового повідомлення, таке повідомлення є безвідкличним і
зобов'язуючим для Позичальника.
b) Позичальник зобов'язується сплатити Банку, у день
дострокового погашення, адміністративну комісію за дострокове
погашення в розмірі однієї восьмої відсотка (0,125%) основної
суми, що погашається достроково, Кредиту.
c) У випадку часткового дострокового погашення, таке
дострокове погашення: i) здійснюється у сумі, яка, як мінімум, дорівнює меншій з:
A) Мінімальної суми дострокового погашення; та
B) основної суми Кредиту, вибраної та не погашеної; та ii) застосовується:
A) по-перше, для сплати відсотків та Зборів за Кредитом;
B) по-друге, на пропорційній основі до кількох строків
погашення основної суми Кредиту, яка вибрана, але ще не
погашена.
Розділ 3.08. Анулювання
a) Позичальник може анулювати всю або частину Доступної суми
в будь-який День сплати відсотків, за умови надіслання Банкові не
менш ніж за тридцять (30) Робочих днів попереднього письмового
повідомлення, таке повідомлення є безвідкличним і зобов'язуючим
для Позичальника. Таке анулювання здійснюється в сумі, що, як
мінімум, дорівнює меншій з: i) Мінімальної суми анулювання; та ii) Доступної суми.
b) У випадку будь-якого анулювання Позичальником відповідно
до підрозділу a) цього Розділу або Банком відповідно до Розділу
7.02: i) Позичальник зобов'язується сплатити Банку, в день
анулювання, всі належні, але ще не сплачені на цей день Збори, а
також комісію за анулювання в розмірі однієї восьмої відсотка
(0,125%) основної суми Кредиту, яка анулюється, за винятком сум,
анульованих відповідно до пункту "a" розділу 7.02; ii) сума анулювання вираховується з Доступної суми, не
сплаченої на день анулювання; та iii) сума анулювання застосовується на пропорційній основі до
кількох строків погашення основної суми Кредиту, зазначених у
графіку погашення, що додається до Кредитної угоди, які настають
після дня такого анулювання.
Розділ 3.09. Відсоток за прострочення платежу
a) У випадку несплати Позичальником при настанні строку
платежу будь-якої суми, яка підлягає сплаті ним згідно з Кредитною
угодою, на таку прострочену суму нараховується відсоток за
ставкою, що дорівнює сумі: i) двох відсотків (2%) річних; ii) Маржі; та iii) річної відсоткової ставки, пропонованої, залежно від
випадку, на Лондонському міжбанківському ринку (для USD або Фунтів
стерлінгів) або на міжбанківському ринку Єврозони (для Євро) за
два Робочих дні до першого дня відповідного Періоду нарахування
відсотка за прострочення платежу (або, на розсуд Банку, у перший
день такого Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу)
для депозитів у Валюті Кредиту в сумі, порівнянній з простроченою
сумою, на строк, що дорівнює відповідному Періоду нарахування
відсотка за прострочення платежу, або, якщо Банк визначить, що
депозити у Валюті Кредиту не пропонуються на, залежно від випадку,
Лондонському міжбанківському ринку (для USD або Фунтів стерлінгів)
або міжбанківському ринку Єврозони (для Євро) у таких сумах або на
такий строк, витрат Банку (виражених як ставка річних) на
залучення коштів для фундирування простроченої суми з будь-яких
джерел, ним вибраних..
b) Відсоток за прострочення платежу: i) нараховується день за днем від належного дня платежу до
дня фактичного платежу; ii) розраховується на основі фактичного числа днів, що
минули, та 360-денного року (якщо Кредит не виражений у Фунтах
стерлінгів або якщо для Кредиту не встановлена Фіксована
відсоткова ставка, у цих останніх випадках розрахунок здійснюється
на основі 365-денного року); iii) розраховується за формулою складних відсотків наприкінці
кожного Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу; iv) строк його сплати настає та він підлягає сплаті негайно
на вимогу.
c) Кожне визначення Банком відсоткових ставок, застосовних до
прострочених сум, і Періодів нарахування відсотка за прострочення
платежу є остаточним, незаперечним й обов'язковим для
Позичальника.
Розділ 3.10. Витрати на завершення
a) Якщо з будь-якої причини (у тому числі, зокрема, у випадку
прискорення відповідно до розділу 7.06 будь-яка частина Кредиту,
для якої встановлена Змінна відсоткова ставка, стає належно до
сплати й підлягає сплаті в день, що не є останнім днем
Відсоткового періоду, Позичальник зобов'язується сплатити Банку на
вимогу суму, якщо є, на яку:
1) відсоток, що був би нарахований на таку частину Кредиту з
дня, у який така частина Кредиту набула статусу такої, що підлягає
сплаті й повинна бути сплачена, до останнього дня тодішнього
поточного Відсоткового періоду за ставкою, що дорівнює Відповідній
ринковій відсотковій ставці для такої частини Кредиту для такого
Відсоткового періоду;
перевищує:
2) відсоток, який Банк міг би одержати, якби розмістив суму в
розмірі такої частини Кредиту на депозит у провідному банку на,
залежно від випадку, Лондонському міжбанківському ринку (для USD
або Фунта стерлінга) або міжбанківському ринку Єврозони (для Євро)
на період, що починається в день, у який така частина Кредиту
набула статусу належної до сплати й підлягала сплаті, та
закінчується в останній день тодішнього поточного Відсоткового
періоду.
b) Якщо, в будь-який час:
1) Позичальник подає повідомлення відповідно до розділу 3.07
про дострокове погашення будь-якої частини Кредиту, для якої
встановлена Фіксована відсоткова ставка, або Позичальник іншим
чином достроково погашає будь-яку таку частину Кредиту;
2) будь-яка частина Кредиту, для якої встановлена Фіксована
відсоткова ставка, підлягає прискоренню відповідно до розділу 7.06
або іншим чином стає належною до сплати до настання строку її
погашення; або
3) будь-яка частина Кредиту, для якої встановлена Фіксована
відсоткова ставка, анулюється відповідно до розділів 3.08, 7.02
або 7.06 чи іншим чином;
тоді на додаток до сплати будь-якої адміністративної комісії
за дострокове погашення, комісії за анулювання або інших сум, що
підлягають сплаті у зв'язку з цим, Позичальник зобов'язується
сплатити Банку, на вимогу, суму будь-яких Витрат на завершення; за
умови, що у випадку, коли їхня сума є від'ємною, Банк
зобов'язаний, в наступний День сплати відсотків, занести в кредит
Позичальника, у Валюті Кредиту, суму таких Витрат на завершення.
c) Якщо будь-яка прострочена сума сплачується в день, що не є
останнім днем Періоду нарахування відсотка за прострочення
платежу, Позичальник зобов'язується сплатити Банку, на вимогу,
суму, якщо є, на яку:
1) відсоток, що був б нарахований на таку прострочену суму з
дня одержання такої простроченої суми й до останнього дня
тодішнього поточного Періоду нарахування відсотка за прострочення
платежу за ставкою, зазначеною в підпункті "iii" пункту "a"
розділу 3.09 для такого Періоду нарахування відсотка за
прострочення платежу;
перевищує:
2) відсоток, який Банк міг би одержати, якби розмістив суму в
розмірі такої простроченої суми на депозит у провідному банку на,
залежно від випадку, Лондонському міжбанківському ринку (для USD
або Фунта стерлінгів) або міжбанківському ринку Єврозони (для
Євро) на період, що починається в день одержання такої
простроченої суми й закінчується в останній день тодішнього
поточного Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу.
d) Свідоцтво Банку стосовно будь-якої суми, що підлягає
сплаті згідно з цим Розділом 3.10, є остаточним, незаперечним і
обов'язковим для Позичальника, якщо тільки Позичальник не надасть
переконливі для Банку докази наявності в ньому очевидної помилки.
Розділ 3.11. Валюта, форма й визначення платежів
a) Усі платежі основної суми, відсотків, Зборів та будь-якої
іншої суми, належної до сплати Банку на підставі Кредитної угоди
або Гарантійної угоди, повинні здійснюватися без заліку або
зустрічної вимоги, у Валюті Кредиту, з днем валютування в належний
день платежу в такому банку чи банках і в такому місці або місцях,
які час від часу визначаються Банком.
b) Якщо належний день будь-якого платежу за Кредитною угодою
припадає на день, який не є Робочим днем, тоді днем такого платежу
повинен бути наступний черговий Робочий день, а відсоток (або
Комісія за зобов'язання, залежно від випадку) продовжує
нараховуватися за цей період з такого дня й до наступного за нею
Робочого дня. На вимогу Позичальника та за згодою Банку такий
платіж може здійснюватися в таку більш ранній день, який може бути
погоджений сторонами.
Розділ 3.12. Винагороди та витрати
Позичальник оплачує будь-які винагороди для залучених
фахівців, банківські збори, збори за переказ або витрати на обмін
валют, а також витрати, понесені Банком для підготовки,
оформлення, офіційної передачі та реєстрації Кредитної угоди,
Гарантійної угоди і будь-яких Проектних угод та будь-яких
супровідних документів.
Стаття IV. Виконання проекту
Розділ 4.01. Співробітництво та інформація
a) Банк, Позичальник і Гарант зобов'язуються співпрацювати
повною мірою для забезпечення досягнення цілей, для яких надається
Кредит. З цією метою Банк, Позичальник і Гарант зобов'язуються: i) час від часу, на запит будь-кого з них, обмінюватися
думками про хід виконання Проекту, цілі, для яких наданий Кредит,
і виконання ними своїх відповідних зобов'язань за Кредитною угодою
й Гарантійною угодою, а також про діяльність Проектної організації
за будь-якою Проектною угодою, стороною якої вона є, й стосовно
будь-якої пов'язаної угоди, та надавати іншим сторонам усю таку
інформацію стосовно цього, яка може обґрунтовано запитуватися; та ii) негайно інформувати один одного про будь-яку обставину,
що заважає або загрожує перешкодити вирішенню питань, зазначених у
наведеному вище пункті "i".
b) Позичальник зобов'язується негайно інформувати Банк про
будь-яку пропоновану зміну в характері або предметі Проекту чи у
виробничо-господарській діяльності або операціях Проектної
організації та про будь-яку подію або умову, що може істотно
вплинути на виконання Проекту або на виробничо-господарську
діяльність чи операції Проектної організації.
c) Гарант зобов'язується не здійснювати жодної дії сам і не
дозволяти своїм агентам або дочірнім підприємствам здійснювати
будь-яку дію, що може зашкодити або перешкодити виконанню Проекту
або ефективному функціонуванню проектних об'єктів чи виконанню
зобов'язань Позичальника за Кредитною угодою або зобов'язань
Проектної організації за Проектною угодою. Гарант також повинен
забезпечити, щоб жодна така дія не була здійснена або дозволена
для здійснення будь-яким з його територіально-адміністративних
підрозділів чи будь-яких організацій, що знаходяться у власності
або під контролем Гаранта, або функціонують за рахунок або в
інтересах Гаранта чи таких підрозділів.
Розділ 4.02. Зобов'язання стосовно виконання Проекту
a) Позичальник зобов'язується виконувати Проект або
забезпечити його виконання сумлінно й ефективно, відповідно до
належних стандартів і практики охорони навколишнього середовища,
охорони здоров'я, праці та техніки безпеки, передбачених Кредитною
угодою, й зобов'язується надати негайно, якщо необхідно, кошти,
землі, засоби, послуги та інші ресурси, необхідні для цих цілей.

b) Якщо за Проектною угодою відповідальність за виконання
Проекту частково або повністю покладається на Проектну
організацію, Позичальник зобов'язується: i) забезпечити виконання відповідною Проектною організацією
відповідно до положень Проектної угоди всіх викладених у ній
зобов'язань Проектної організації; ii) не здійснювати або не дозволяти здійснення будь-якої дії,
що може зашкодити або перешкодити такому виконанню.
c) Без обмеження загальності згаданих вище пунктів "a" чи
"b", Позичальник зобов'язується здійснити або забезпечити
здійснення всіх таких дій, які необхідні для придбання, якщо та
коли необхідно, всіх таких земельних ділянок і прав на них, які
потрібні для виконання Проекту, й надавати Банку, негайно на його
вимогу, задовільні для Банку докази наявності таких земельних
ділянок і прав на них для таких цілей.
d) Позичальник зобов'язується застрахувати чи забезпечити
страхування або вжити адекватних заходів, задовільних для Банку,
для страхування: i) імпортованих для Проекту товарів, що повинні фінансуватися
за рахунок надходжень коштів Кредиту, проти ризиків, властивих
їхньому придбанню, транспортуванню й доставці до місця
використання або установки (і, коли застосовно, від ризиків у
період будівництва); при цьому відшкодування за таким страхуванням
повинне підлягати сплаті у Валюті, необхідній для заміни або
ремонту таких товарів; та ii) всіх інших речей, що стосуються фінансової або технічної
життєздатності Проекту й перебувають у власності або під контролем
Позичальника.
e) Позичальник зобов'язується постійно експлуатувати й
підтримувати або забезпечити експлуатацію й підтримку в належному
робочому стані будь-яких об'єктів, що стосуються Проекту, і
негайно, якщо необхідно, виконувати або забезпечувати їхній
необхідний ремонт і відновлення.
f) Позичальник зобов'язується забезпечити використання всіх
товарів, робіт і послуг, фінансованих за рахунок надходжень коштів
Кредиту, виключно для цілей Проекту.
Розділ 4.03. Закупівля товарів, робіт і послуг
Якщо Банком не погоджене інше, закупівлі товарів, робіт і
послуг, у тому числі послуги консультантів, необхідні для Проекту
і фінансовані за рахунок надходжень коштів Кредиту, регулюються
Правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР і положеннями,
викладеними у Кредитній угоді.
Розділ 4.04. Облікові документи та звіти з Проекту
a) Стосовно тих частин Проекту, за які Позичальник несе пряму
відповідальність, як це передбачене Кредитною угодою, Позичальник
зобов'язується: i) впровадити процедури й вести обліково-звітні документи,
необхідні для обліку результатів і контролю за ходом виконання
Проекту (у тому числі витрати по ньому й вигоди від нього), для
відстеження будь-яких і всіх товарів, робіт і послуг, фінансованих
за рахунок надходжень коштів Кредиту, і визначення їхнього
використання в Проекті, і надавати такі обліково-звітні документи
представникам Банку на вимогу Банку; ii) дозволяти представникам Банку, на вимогу Банку:
A) відвідувати будь-які об'єкти й будівельні майданчики,
які стосуються Проекту;
B) перевіяти будь-які та всі товари, роботи й послуги,
фінансовані за рахунок надходжень коштів Кредиту, і
будь-які механізми, установки, майданчики, роботи,
будинки, майно, обладнання, обліково-звітні записи й
документи, що стосуються виконання Позичальником
зобов'язань за Кредитною угодою; та
C) для цих цілей, проводити зустрічі та обговорення з
такими представниками й працівниками Позичальника, як це
може видаватися Банку необхідним і доцільним; iii) надавати представникам Банку всі звіти та інформацію,
яку Банк обґрунтовано запитує стосовно Проекту, у тому числі
інформацію стосовно питань охорони навколишнього середовища,
здоров'я, праці та техніки безпеки у зв'язку з Проектом, витрат на
нього й, коли стосується, про вигоди, одержувані від нього,
витрати коштів Кредиту, а також про будь-які та всі товари, роботи
й послуги, фінансовані за рахунок таких коштів; iv) без обмеження загальності згаданого вище підпункту "iii"
пункту "a", якщо Банком не погоджене інше, надавати або
забезпечити надання Банку періодичних звітів про Проект у формі,
задовільній для Банку, і з частотою, визначеною в Кредитній угоді,
з відображенням, серед іншого, досягнутого прогресу й проблем, що
виникли за звітний період, вжитих заходів або заходів, яких
пропонується вжити для вирішення цих проблем, і пропонованої
програми діяльності та очікуваного прогресу протягом наступного
періоду; v) надавати або забезпечити надання представникам Банку,
негайно після їхньої підготовки, будь-яких планів, специфікацій,
звітів, контрактних документів і графіків будівництва та
закупівель для Проекту, а також будь-яких істотних їхніх
модифікацій чи доповнень до них, з такою деталізацією, яку Банк
обґрунтовано запитує.
b) У випадку ухвалення рішення про укладення будь-якого
контракту на постачання товарів, робіт або послуг, фінансованих за
рахунок надходжень коштів Кредиту, Банк може опублікувати його
опис, назву й національну приналежність сторони, з якою був
укладений контракт, і ціну контракту.
c) Негайно після: i) завершення Проекту; або ii) вибірки або анулювання всієї суми Кредиту, але в
будь-якому випадку не пізніше, ніж через шість місяців після
Останнього дня доступності коштів Кредиту або у такий більш пізній
строк, який може бути погоджений Банком;
Позичальник зобов'язаний підготувати й надати Банку звіт, у
формі, задовільній для Банку, і в такому обсязі та з таким рівнем
деталізації, як це обґрунтовано вимагається Банком, про виконання
й первісне функціонування Проекту, у тому числі інформацію
стосовно питань охорони навколишнього середовища, здоров'я, праці
та техніки безпеки, які пов'язані з Проектом, інформацію про
витрати на нього та вигоди, одержувані від Проекту, виконання
Позичальником і Банком їхніх відповідних зобов'язань за Кредитною
угодою і досягнення цілей Кредиту.
Стаття V. Фінансові та операційні
договірні зобов'язання
Розділ 5.01. Договірне зобов'язання стосовно невіддання
переваг третій стороні ("негативне зобов'язання застави")
a) Член зобов'язується забезпечити відсутність будь-яких
переваг пріоритетності для будь-якого іншого Зовнішнього боргу
Члена перед Кредитом при виділенні, реалізації або розподілі
інвалютних коштів, що є в розпорядженні або під контролем, або в
інтересах Члена. При створенні будь-якого Заставного права на
будь-які Державні активи як забезпечення будь-якого Зовнішнього
боргу, яке приведе або може привести до виникнення пріоритету в
кредитора такого Зовнішнього боргу при виділенні, реалізації або
розподілі інвалютних коштів, таке Заставне право повинне, якщо
Банком не погоджене інше, на підставі самого факту (ipso facto) і
без витрат для Банку, рівною та пропорційною мірою слугувати
забезпеченням основної суми, відсотка й Зборів за Кредитом, і
Член, створюючи або дозволяючи створення такого Заставного права,
повинен включити прямо викладене положення про це; за умови,
проте, що у випадку, коли на підставі будь-якої конституційної або
іншої правової причини таке положення не може бути включене
стосовно будь-якого Заставного права, створеного стосовно Активів
будь-якого з його територіально-адміністративних підрозділів, Член
повинен негайно й без витрат для Банку забезпечити основну суму
Кредиту, відсотки й Збори за Кредитом еквівалентним Заставним
правом на інші Державні активи, задовільні для Банку.
b) За винятком випадків, коли Банком погоджене інше,
Позичальник зобов'язується, що: i) якщо Позичальник створює будь-яке Заставне право на
будь-які зі своїх Активів як забезпечення будь-якого боргу, таке
Заставне право буде рівною й пропорційною мірою забезпечувати
основну суму Кредиту, відсотки та Збори за Кредитом, і при
створенні будь-якого такого Заставного права буде передбачене
прямо викладене положення з цією метою без будь-яких витрат для
Банку; та ii) якщо на підставі закону створюється будь-яке Заставне
право на будь-які активи Позичальника як забезпечення будь-якого
боргу, Позичальник зобов'язується надати, без жодних витрат з боку
Банку, еквівалентне Заставне право, задовільне для Банку, для
забезпечення основної суми Кредиту, відсотків та Зборів за
Кредитом.
c) Наведені вище зобов'язання не поширюються на: i) будь-яке Заставне право на майно, на час його купівлі,
надане виключно як гарантія сплати покупної ціни цього майна або
як забезпечення виплати боргу, взятого на себе з метою
фінансування купівлі такого майна; або ii) будь-яке Заставне право, що виникає в ході звичайних
банківських операцій і забезпечує борг зі строком погашення не
більше одного року з дня його виникнення.
Розділ 5.02 Звітність
a) Член зобов'язується надавати Банку всю таку інформацію,
яку Банк може обґрунтовано запитувати: i) стосовно фінансових та економічних умов на території
Члена, у тому числі про платіжний баланс Члена й Зовнішній борг, а
також про Зовнішній борг його територіально-адміністративних
підрозділів, і стосовно будь-якої організації, що належить або
контролюється, здійснює діяльність за рахунок або в інтересах
Члена чи будь-якого такого підрозділу, і стосовно будь-якої
установи, що виконує функції центрального банку або валютного
стабілізаційного фонду чи аналогічні функції для Члена; та ii) стосовно економічних реформ і заходів, впроваджуваних для
переходу до ринкової економіки, у тому числі структурну перебудову
й приватизацію, у кожному економічному секторі, що можуть впливати
на Проект, у тому числі реформу правової та регулятивної структури
для такого сектора.
b) Член зобов'язується створити всі розумні можливості для
представників Банку для відвідування будь-якої частини його
території для цілей, пов'язаних з Кредитом або Проектом.
c) До погашення або анулювання всієї суми Кредиту,
Позичальник і кожна Проектна організація зобов'язується, у межах,
визначених у Кредитній угоді, надавати або забезпечити надання
Банку: i) періодичних фінансових звітів і звітів про дотримання
фінансових договірних зобов'язань, викладених у Кредитній угоді; ii) періодичних звітів, у формі, задовільній для Банку, про
експлуатацію й обслуговування об'єктів Проекту; iii) річних звітів стосовно охорони навколишнього середовища,
здоров'я, праці й техніки безпеки, які стосуються діяльності
Позичальника.
Стаття VI. Податки. Обмеження платежів
Розділ 6.01. Податки
a) Член зобов'язується забезпечити, щоб: i) основна суму Кредиту, відсотки та Збори за Кредитом були
звільнені від і сплачені без вирахування будь-яких Податків,
стягуваних Членом або на його території; та ii) Кредитна угода, Гарантійна угода та будь-який документ,
що їх стосується, до яких застосовні ці Стандартні положення і
умови, були звільнені від будь-яких і всіх Податків, що стягуються
Членом або на його території у зв'язку з їхнім оформленням,
офіційною передачею або реєстрацією.
b) Надходження коштів Кредиту не використовувалися на сплату
будь-яких Податків, що стягуються Членом або на його території.
c) Банк може, повідомленням Позичальнику, збільшити або
зменшити відсоток витрат, що повинні фінансуватися з будь-якої
Категорії, як це може бути необхідним для погодженості з
пунктом "b" цього Розділу.
Розділ 6.02. Обмеження платежів
Член зобов'язується забезпечити, щоб основна сума Кредиту,
відсотки та Збори за Кредитом сплачувалися без обмежень будь-якого
виду, встановлених Членом або на його території.
Стаття VII. Призупинення й анулювання.
Прискорення строку погашення
Розділ 7.01. Призупинення
a) Якщо виникла й триває будь-яка з нижчезгаданих подій, Банк
може, повідомленням Позичальнику й Гаранту, призупинити, повністю
або частково, право Позичальника на Вибірку коштів Кредиту: i) Позичальник не здійснив платіж (незважаючи на те, що такий
платіж міг бути здійснений Гарантом або якоюсь третьою стороною)
основної суми або відсотків, чи будь-якої іншої суми, належної до
сплати Банку на підставі:
A) Кредитної угоди;
B) будь-якої іншої кредитної або гарантійної угоди між
Банком і Позичальником; або
C) будь-якого зобов'язання відшкодування або аналогічного
зобов'язання Позичальника, що випливає з будь-якої
гарантії або іншого фінансування будь-якого виду,
наданого Банком будь-якій третій стороні; ii) Гарант не здійснив платіж основної суми, відсотків чи
будь-якої іншої суми, належної до сплати Банку на підставі:
A) Гарантійної угоди;
B) будь-якої іншої кредитної або гарантійної угоди з
Банком; або
C) будь-якого зобов'язання відшкодування або аналогічного
зобов'язання Гаранта, що випливає з будь-якої гарантії
або іншого фінансування будь-якого виду, наданого Банком
будь-якій третій стороні; iii) Позичальник або Гарант (у тому числі будь-який його
територіально-адміністративний підрозділ) не виконав будь-яке інше
зобов'язання перед Банком відповідно до угоди між Позичальником
або Гарантом чи будь-яким його територіально-адміністративним
підрозділом і Банком, або на підставі статті 21.2 Угоди про
заснування Банку ( 995_062 ); iv) будь-яка Проектна організація не виконала будь-яке з її
зобов'язань за Проектною угодою; v) Банк призупинив, повністю або частково, право Позичальника
або Гаранта звертатися з заявками на Вибірку коштів за будь-якою
іншою кредитною угодою з Банком через невиконання Позичальником
або Гарантом будь-якого з їхніх зобов'язань за такою угодою чи
будь-якою гарантійною угодою з Банком; vi) у результаті подій, що відбулися після дня Кредитної
угоди, виникла надзвичайна ситуація, що робить малоймовірним, що
Позичальник виконає Проект або що Гарант буде спроможним виконати
свої зобов'язання за Кредитною угодою або Гарантійною угодою; vii) Вибірки коштів заборонені рішенням Ради безпеки
Організації Об'єднаних Націй, ухваленим відповідно до Глави VII
Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ); viii) Член призупинив своє членство в Банку або перестав бути
членом Банку, або передав Банку повідомлення про вихід зі складу
членів Банку; ix) Позичальник (окрім Члена) чи будь-яка Проектна
організація (чи будь-яка інша організація, що відповідає за
виконання будь-якої частини Проекту) перестає існувати в такій же
правовій формі, в якій це мало місце на день Кредитної угоди; x) стосовно будь-якого фінансування, надання якого для
Проекту передбачене Кредитною угодою (Співфінансування)
фінансуючою організацією (окрім Банку) (Співфінансуюча
організація), виникла будь-яка з таких подій:
A) якщо Кредитною угодою визначений день, у який повинна
набрати чинності угода зі Співфінансуючою організацією
(Угода про співфінансування), але Угода про
співфінансування не набрала чинності станом на цей день
або у такий більш пізній день, який Банк визначив у
письмовій формі (Граничний строк Співфінансування); за
умови, проте, що положення цього підпункту не
застосовуються, якщо, залежно від випадку, Позичальник,
відповідна Проектна організація або Гарант надасть Банку
переконливі для нього докази існування адекватних коштів
для Проекту, залучених з інших джерел на умовах, що не
суперечать зобов'язанням Позичальника, відповідної
Проектної організації та Гаранта за Кредитною угодою,
відповідною Проектною угодою і Гарантійною угодою;
B) За дотримання нижчезгаданого підпункту C: X) право на
вибірку коштів Співфінансування призупинене, анульоване
або припинене, повністю чи частково, відповідно до умов
Угоди про співфінансування; або Y) кошти Співфінансування
набувають статусу належних до сплати й повинні бути
сплачені до настання їхнього погодженого строку платежу;
або
C) підпункт В цього пункту не застосовується, якщо
Позичальник, відповідна Проектна організація або Гарант
надасть Банку переконливі для нього докази того, що:
X) таке призупинення, анулювання, припинення або
дострокова виплата не були викликані невиконанням
одержувачем коштів Співфінансування будь-яких з його
зобов'язань за Угодою про співфінансування, і
Y) адекватні кошти для Проекту доступні з інших джерел на
умовах, які не суперечать зобов'язанням Позичальника,
відповідної Проектної організації та Гаранта за Кредитною
угодою, відповідною Проектною угодою та Гарантійною
угодою; xi) якщо Позичальник не є членом Банку, до Дня набрання
чинності відбулася будь-яка істотна несприятлива зміна в становищі
Позичальника в порівнянні з тим, який був заявлений Позичальником
станом на день Кредитної угоди; xii) заява, зроблена Позичальником, будь-якою Проектною
організацією або Гарантом у зв'язку з Кредитною угодою,
відповідною Проектною угодою та Гарантійною угодою, виявилася
неточною або такою, що вводить в оману, у будь-якому істотному
аспекті; xiii) Статути Позичальника чи будь-якої Проектної організації
були змінені, їхня дія була призупинена, вони були анульовані,
скасовані або від них мала місце відмова в такому порядку, що це
істотно й несприятливо вплинуло на діяльність або фінансове
становище Позичальника чи будь-якої Проектної організації або на
їхню здатність виконати Проект чи будь-які з їхній зобов'язань за
Кредитною угодою чи будь-якою Проектною угодою; xiv) виникла будь-яка з подій, зазначених у пункті "c"
розділу 7.06, пункті "d" розділу 7.06 або пункті "e" розділу 7.06; xv) Банк призупинив або іншим чином змінив доступ Члена до
своїх ресурсів за рішенням Ради керуючих Банку відповідно до
статті 8.3 Угоди про заснування Банку ( 995_062 ); xvi) у судовому або іншому офіційному порядку встановлено, що
Позичальник чи будь-яка Проектна організація чи їхні відповідні
посадові особи, працівники, агенти або представники A) займаються
Корупційними діями або Шахрайськими діями, або B) сплатили,
обіцяли сплатити чи пропонували або санкціонували сплату будь-яких
комісійних, хабара, винагороди або "подяки" у зв'язку з Проектом,
що є порушенням будь-якого застосовного закону, або уклали
будь-яку угоду, за якою будь-які такі комісійні, хабар, винагорода
або "подяка" можуть бути чи будуть у будь-який час сплачені; або xvii) відбулася будь-яка інша подія, визначена в Кредитній
угоді для цілей цього Розділу.
b) Право Позичальника робити Вибірки коштів залишатиметься
призупиненим, повністю або частково, залежно від випадку, доки
подія або події, які стали підставою для призупинення, не
перестануть існувати, якщо тільки Банк не повідомить Позичальника
про відновлення його права робити Вибірки коштів; за умови, проте,
що право робити Вибірки коштів відновлюється лише в межах і на
умовах, зазначених у такому повідомленні, й жодне таке
повідомлення не впливає і не обмежує будь-які права, повноваження
або засіб судового захисту Банку стосовно будь-якої іншої
наступної події, описаної в цьому Розділі.
Розділ 7.02. Анулювання Банком
a) Якщо в будь-який час Банк визначить, після консультацій з
Позичальником і Гарантом, що будь-яка сума Кредиту не буде
потрібна для фінансування витрат за Проектом, фінансованого за
рахунок надходжень коштів Кредиту, Банк може, повідомленням
Позичальнику та Гаранту, анулювати таку суму Кредиту. В Останній
день доступності коштів Кредиту будь-яка Доступна сума, що
залишається, анулюється автоматично.
b) Якщо право Позичальника робити Вибірки коштів будь-якої
частини Кредиту призупинене протягом тридцяти (30) днів підряд,
Банк може, повідомленням Позичальнику та Гаранту, анулювати таку
частину Кредиту.
c) Якщо в будь-який час Банк визначить, що: i) закупівля будь-якої позиції є невідповідною процедурам,
які викладені в Кредитній угоді або на які вона посилається, і
Банк визначає суму витрат стосовно такої позиції, яка в іншому
випадку була б прийнятною для фінансування за рахунок надходжень
коштів Кредиту; або ii) вибрані кошти Кредиту використані для інших цілей, а не
для тих, які передбачені Кредитною угодою, і Банк визначає суму
використаних таким чином коштів; або iii) стосовно будь-якого контракту, що повинен фінансуватися,
повністю або частково, за рахунок надходжень коштів Кредиту,
будь-який представник Позичальника, будь-яка Проектна організація
чи будь-який інший бенефіціар Кредиту займався Корупційними або
Шахрайськими діями під час закупівель або виконання такого
контракту, причому Позичальник або Гарант не вжили задовільних для
Банку своєчасних і відповідних заходів для виправлення такого
положення, і Банк визначає суму витрат стосовно такого контракту,
яка в іншому випадку була б прийнятною для фінансування за рахунок
надходжень коштів Кредиту;
Банк може, повідомленням Позичальнику та Гаранту, анулювати
суму, еквівалентну такій сумі Кредиту. Анулювання набирає чинності
з моменту надіслання повідомлення.
d) Якщо в будь-який час Банк визначає, відповідно до
результатів судового або іншого офіційного розслідування, що
будь-який представник Позичальника, будь-яка Проектна організація
чи будь-який інший бенефіціар Кредиту займався Корупційними або
Шахрайськими діями, Банк може, повідомленням Позичальнику та
Гаранту, анулювати Кредит, повністю або частково. Анулювання
набирає чинності з моменту надіслання повідомлення.
Розділ 7.03. Безумовне Зобов'язання відшкодування, на яке не
впливає призупинення або анулювання
Призупинення або анулювання не застосовуються до сум, що є
предметом безумовного Зобов'язання відшкодування, взятого Банком
відповідно до пункту "c" розділу 3.02, за винятком випадків, прямо
передбачених у такому зобов'язанні.
Розділ 7.04. Обов'язки Позичальника й Гаранта
Незважаючи на будь-яке анулювання або призупинення, всі
положення Кредитної угоди та Гарантійної угоди залишаються в
повній юридичній силі та дії, за винятком випадків, тут прямо
передбачених.
Розділ 7.05. Анулювання гарантії
Якщо Позичальник не здійснює платіж основної суми або
відсотків чи будь-який інший платіж, необхідний на підставі
Кредитної угоди (інакше, ніж у результаті будь-якої дії або
бездіяльності Гаранта) й такий платіж здійснюється Гарантом,
Гарант може, після консультації з Банком, повідомленням Банку і
Позичальнику, припинити дію своїх зобов'язань за Гарантійною
угодою стосовно будь-якої суми Кредиту, що не була вибрана до дня
одержання Банком такого повідомлення і яка не є предметом
будь-якого безумовного Зобов'язання відшкодування, виданого Банком
відповідно до пункту "b" розділу 3.02. При одержанні Банком такого
повідомлення, дія зобов'язань Гаранта стосовно такої суми
припиняється.
Розділ 7.06. Випадки прискорення
Якщо виникла й продовжується протягом зазначеного нижче
строку будь-яка із зазначених нижче подій, тоді в будь-який час
протягом існування такої події Банк може, повідомленням
Позичальнику та Гаранту, анулювати Кредит й оголосити основну суму
Кредиту, на той час непогашену, такою, строк сплати якої настав і
яка підлягає негайній сплаті, разом з відсотками та Зборами за
Кредитом, і у випадку будь-якого такого оголошення така основна
сума, разом з відсотками та Зборами, підлягає негайній сплаті:
a) Будь-яка подія, зазначена в підпункті "i" або
підпункті "ii" пункту "a" розділу 7.01, яка виникла й триває
протягом п'ятнадцяти (15) днів з дня виникнення такої події.
b) Будь-яка подія, зазначена в підпунктах "iii" й "iv"
пункту "a" розділу 7.01, яка виникла й триває протягом тридцяти
(30) днів після надіслання Банком повідомлення про неї
Позичальнику й Гаранту.
c) Будь-який Зовнішній борг Позичальника або Гаранта
оголошується таким, строк сплати якого настав і який підлягає
сплаті до настання визначеного для нього строку погашення.
d) Позичальник (якщо він не є членом Банку) чи будь-яка
Проектна організація стали неспроможними сплатити свої борги при
настанні строку їхнього платежу або Позичальник чи Проектна
організація або інші особи порушили позов чи провадження, у
результаті яких будь-які з Активів Позичальника чи будь-якої
Проектної організації повинні або можуть бути розподілені між
їхніми кредиторами.
e) Будь-який орган влади або організація, що має юрисдикцію
або контроль над Позичальником чи будь-якою Проектною
організацією, вжили будь-який захід для розпуску або розформування
чи призупинення діяльності Позичальника (якщо він не є членом
Банку) чи будь-якої Проектної організації.
f) Відбулася будь-яка інша подія, передбачена Кредитною
угодою для цілей цього Розділу, і триває протягом строку, якщо є,
визначеного в Кредитній угоді.
Стаття VIII. Позовна сила. Вирішення спорів
Розділ 8.01. Позовна сила
Права й зобов'язання сторін Кредитної угоди, Гарантійної
угоди і кожної Проектної угоди мають юридичну й позовну силу
відповідно до їхніх умов, незважаючи на будь-який місцевий закон,
яким передбачене інше. Жодна сторона будь-якої з цих угод не має
права за будь-яких обставин заявляти будь-яку претензію, що
будь-яке положення будь-якої з цих угод не має юридичної або
позовної сили на будь-якій підставі.
Розділ 8.02. Зобов'язання Гаранта
Звільнення Гаранта від зобов'язань за Гарантійною угодою
можливе лише шляхом виконання й лише в межах такого виконання. Для
виконання таких зобов'язань немає потреби в будь-якому
попередньому повідомленні Позичальнику чи будь-якій Проектній
організації, пред'явленні вимог до них або порушенні позовів проти
них або в будь-якому попередньому повідомленні Гаранта або
пред'явленні вимоги Гаранту в зв'язку з будь-яким невиконанням
зобов'язань Позичальником чи будь-якою Проектною організацією, і
вони не обмежуються будь-чим з такого: будь-яке продовження
строку, відстрочення або надання поступки Позичальнику чи
будь-якій Проектній організації; будь-яке пред'явлення або
непред'явлення чи затримка з пред'явленням будь-якого права,
повноваження або засобу судового захисту проти Позичальника чи
будь-якої Проектної організації або стосовно будь-якого
забезпечення Кредиту; будь-яка модифікація або посилення положень
Кредитної угоди чи будь-якої Проектної угоди, передбачені їхніми
умовами; чи будь-яке недотримання Позичальником чи будь-якою
Проектною організацією будь-якої вимоги будь-якого закону, правила
або розпорядження Гаранта чи будь-якого
територіально-адміністративного підрозділу або відомства Гаранта.
Розділ 8.03. Нездійснення прав
Ніяка затримка в здійсненні або нездійснення будь-якого
права, повноваження або засобу судового захисту, наданих будь-якій
стороні згідно з Кредитною угодою, Гарантійною угодою чи будь-якою
Проектною угодою, у зв'язку з будь-яким випадком невиконання
зобов'язань не обмежує будь-яке таке право, повноваження або засіб
судового захисту й не може тлумачитися як відмова від них або
згода на таке невиконання зобов'язань; і жодна дія такої сторони
стосовно будь-якого невиконання зобов'язань чи будь-яка згода на
будь-яке невиконання зобов'язань не впливають або не обмежують
будь-яке право, повноваження або засіб судового захисту такої
сторони стосовно будь-якого іншого або наступного випадку
невиконання зобов'язань.
Розділ 8.04. Вирішення спорів
a) Сторони Кредитної угоди, Гарантійної угоди та кожної
Проектної угоди зобов'язуються докладати зусиль для мирного
врегулювання будь-якої суперечності або розбіжності між однією або
кількома з них і Банком, що виникають з таких угод чи іншим чином
у зв'язку з ними або у зв'язку з порушенням, припиненням дії чи
недійсністю таких угод. З цією метою, за ініціативою будь-якої
сторони будь-якої такої угоди інша сторона або сторони повинні
негайно зустрітися зі стороною-ініціатором для обговорення
будь-якої такої суперечності або розбіжності та, якщо це
пропонується стороною-ініціатором в письмовій формі, дати
відповідь у письмовій формі на будь-яку письмову заяву, подану
стороною-ініціатором стосовно будь-якої такої суперечності або
розбіжності.
b) Якщо будь-яка така суперечність або розбіжність чи
будь-яка пов'язана з цим вимога не можуть бути вирішені в мирному
порядку, як це передбачене в пункті "a", протягом шістдесяти (60)
днів з дня надіслання прохання про зустріч, як зазначено в пункті
"a", така суперечність або розбіжність чи пов'язана з ними вимога
підлягає вирішенню арбітражем відповідно до Правил арбітражу
ЮНСІТРАЛ (UNCITRAL) ( 995_059 ), чинних на день цих Стандартних
положень та умов, за дотримання такого: i) Кількість арбітрів повинна становити три (3). ii) Для цілей Арбітражних правил ЮНСІТРАЛ ( 995_059 )
призначаючим органом є Генеральний секретар Постійного
Арбітражного Суду. iii) Коли є кілька позивачів та/або кілька відповідачів по
будь-яких суперечностях або розбіжностях чи пов'язаних з ними
вимогах, на які поширюється дія цього пункту "b" розділу 8.04,
посилання на "сторону" у статтях 7.1 і 7.2 Арбітражних правил
ЮНСІТРАЛ ( 995_059 ) потрібно тлумачити як посилання на кількох
будь-яких таких позивачів, що діють спільно, та (або) (залежно від
випадку) кількох будь-яких таких відповідачів, що діють спільно. У
випадку призначення арбітра Генеральним секретарем Постійного
Арбітражного Суду, Генеральний секретар Постійного Арбітражного
Суду може вільно вибрати будь-яку особу, яку вважатиме відповідною
для дій як арбітр відповідно до статей 7.2 та (або) 7.3
Арбітражних правил ЮНСІТРАЛ. iv) Місцем арбітражу буде Гаага. v) Мовою арбітражного провадження буде англійська мова. vi) Правом, яке буде застосовуватись арбітражним судом, буде
публічне міжнародне право, джерела якого в цих цілях включають:
A. Угоду про заснування Банку ( 995_062 ) й будь-які
відповідні договірні зобов'язання, що мають обов'язкову
силу для сторін на основі взаємності;
B. положення будь-яких міжнародних конвенцій і договорів
(зобов'язуючих або не зобов'язуючих безпосередньо як
таких для сторін), загальновизнаних як кодифіковані або
такі, що затвердилися як обов'язкові норми звичайного
права, застосовні до держав і міжнародних фінансових
установ, залежно від випадку;
C. інші форми міжнародних звичаїв, у тому числі практику
держав і міжнародних фінансових установ, якій притаманні
загальність, послідовність і тривалість, необхідні для
створення юридичних зобов'язань; та
D. застосовні загальні принципи права. vii) Незважаючи на положення Арбітражних правил ЮНСІТРАЛ
( 995_059 ), арбітражний суд не вповноважений уживати проти Банку
будь-які тимчасові заходи захисту або надавати будь-яке звільнення
до винесення арбітражного рішення, і жодна зі сторін Кредитної
угоди, Гарантійної угоди чи будь-якої Проектної угоди не може
звертатися до будь-якого органу судової влади з клопотанням про
вживання проти Банку будь-яких тимчасових заходів захисту або
звільнення до винесення арбітражного рішення. viii) Арбітражний суд уповноважений розглядати й уключати в
будь-яке провадження, ухвалу або рішення будь-яку суперечність або
розбіжність, у належному порядку передані на його розгляд Банком,
Позичальником, Гарантом чи будь-якою Проектною організацією, тією
мірою, якою така суперечність або розбіжність виникають з
Кредитної угоди, Гарантійної угоди чи будь-якої Проектної угоди;
але, за дотримання викладеного вище, в арбітражне провадження не
можуть включатися або долучатися до нього жодні інші сторони або
інші суперечності.
c) Незважаючи на положення цього Розділу, ніщо, що міститься
в цих Стандартних положеннях та умовах або у Кредитній угоді,
Гарантійній угоді чи будь-якій Проектній угоді, не є підставою для
тлумачення й не може розглядатися як відмова від, скасування чи
інша модифікація будь-яких імунітетів, привілеїв або звільнень,
наданих Банкові Угодою про заснування Банку ( 995_062 ),
міжнародними конвенціями чи будь-якими застосовними законами.
d) У будь-якому арбітражному провадженні, що виникає з
Кредитної угоди, Гарантійної угоди чи будь-якої Проектної угоди,
свідоцтво Банку стосовно будь-якої суми, належної до сплати Банку
за такою угодою, є prima facie доказом такої суми.
Стаття IX. Набрання чинності. Припинення дії
Розділ 9.01. Дата набрання чинності
За винятком випадків, коли Банком і Позичальником погоджене
інше, Кредитна угода, Гарантійна угода та кожна Проектна угода
набирають чинності в день надіслання Банком Позичальнику і Гаранту
повідомлення про прийняття Банком доказів, яких вимагають розділи
9.02 й 9.03.
Розділ 9.02. Передумови набрання чинності
Кредитна угода, Гарантійна угода та кожна Проектна угода не
набирають чинності, доки Банк не переконається, що жодна подія,
згадана в пункті "a" розділу 7.01 або 7.06, не виникла й не
триває; і доки Банку не буде наданий доказ, задовільний для Банку
за формою та сутністю, що:
a) Оформлення й офіційна передача Кредитної угоди та
Гарантійної угоди від імені Позичальника й Гаранта належним чином
уповноважені або санкціоновані всіма необхідними урядовими й
корпоративними діями.
b) Оформлення й офіційна передача кожної Проектної угоди,
якщо є, від імені кожної Проектної організації належним чином
уповноважена або санкціонована всіма необхідними урядовими,
корпоративними й адміністративними діями.
c) Відбулися всі інші події, передбачені Кредитною угодою як
додаткові умови для набрання нею чинності.
Розділ 9.03. Правовий висновок
Як частина доказу, що повинен бути наданий відповідно до
розділу 9.02, Позичальник, Гарант і кожна Проектна організація
повинні представити або забезпечити представлення Банку висновку
або висновків (задовільних для Банку за формою й по суті) юриста,
прийнятного для Банку, стосовно таких питань, які можуть бути
зазначені у Кредитній угоді або які обґрунтовано запитує Банк, які
доводять, що:
a) Від імені Позичальника, Кредитна угода була належним чином
уповноважена або санкціонована Позичальником та оформлена та
офіційно передана від імені Позичальника й складає законне і
юридично зобов'язуюче зобов'язання Позичальника, що має позовну
силу відповідно до її умов.
b) Від імені Гаранта, Гарантійна угода була належним чином
уповноважена або санкціонована Гарантом й оформлена та офіційно
передана від імені Гаранта й складає законне та юридично
зобов'язуюче зобов'язання Гаранта, що має позовну силу відповідно
до її умов.
c) Від імені кожної Проектної організації, Проектна угода,
стороною якої є така Проектна організація, була належним чином
уповноважена або санкціонована Проектною організацією і оформлена
та офіційно передана від імені Проектної організації та складає
законне й юридично зобов'язуюче зобов'язання кожної Проектної
організації, що має позовну силу відповідно до її умов.
Розділ 9.04. Припинення дії через ненабрання чинності
Якщо Кредитна угода не набирає чинності в строк, зазначений у
Кредитній угоді для цілей цього Розділу, дія всіх зобов'язань
Банку за Кредитною угодою, Гарантійною угодою та кожною Проектною
угодою припиняється, якщо Банк, розглянувши причини такої
затримки, не встановить більш пізній день для цілей цього Розділу.
Банк негайно повідомить Позичальника й Гаранта про такий більш
пізній день.
Розділ 9.05. Припинення дії на підставі виконання
Коли буде погашена вся основна сума Кредиту й будуть сплачені
всі відсотки та Збори, нараховані або які стали належними до
сплати за Кредитом, дія Кредитної угоди, Гарантійної угоди та
кожної Проектної угоди, а також усіх зобов'язань сторін за ними,
негайно припиняється.
Стаття X. Повідомлення.
Уповноважені представники. Поправки
Розділ 10.01. Повідомлення
Будь-яке повідомлення або запит, які потрібно або
дозволяється надсилати або робити відповідно до Кредитної угоди,
Гарантійної угоди або кожної Проектної угоди чи відповідно до
будь-якої іншої угоди сторін, в них передбаченої, повинні бути у
письмовій формі. Якщо розділом 9.01 не передбачене інше, такі
повідомлення або запит вважаються належним чином надісланими або
зробленими, коли вони передані стороні, якій потрібно направити
повідомлення або адресувати запит, за адресою, зазначеною в
Кредитній угоді, Гарантійній угоді або відповідній Проектній
угоді, або за будь-якою іншою адресою, яку така сторона повідомила
в письмовій формі стороні, що надсилає повідомлення або робить
запит. За винятком випадків, коли в Посібнику з виплати коштів
кредитів і позик ЄБРР (подання заявок на Вибірку коштів і
пов'язані з цим питання) передбачене інше, така передача може
здійснюватися кур'єром, поштою, телексом або факсом. Передача по
телексу або факсу повинна також підтверджуватися поштовим
відправленням.
Розділ 10.02. Повноваження на здійснення дій
Будь-яка дія, яку потрібно або дозволяється здійснити, і
будь-які документи, які потрібно або дозволяється оформити
Позичальнику відповідно до Кредитної угоди, Гаранту відповідно до
Гарантійної угоди або Проектній організації відповідно до
будь-якої Проектної угоди, повинні здійснюватися або оформлятися
Вповноваженими представниками Позичальника, Гаранта чи будь-якої
Проектної організації, залежно від випадку, або такою іншою
посадовою особою Позичальника, Гаранта чи будь-якої Проектної
організації, яку Вповноважений представник призначить у письмовій
формі. Позичальник, Гарант або кожна Проектна організація повинні
надати Банку достатні докази повноважень і затверджений зразок
підпису кожної такої посадової особи.
Розділ 10.03. Поправки
a) Поправки до Кредитної угоди можуть бути внесені письмовим
документом, підписаним Уповноваженим представником Позичальника й
належно вповноваженою посадовою особою Банку. Якщо, на думку
Банку, такі поправки збільшують зобов'язання Гаранта, такий
письмовий документ повинен бути підписаний також Уповноваженим
представником Гаранта.
b) Поправки до Гарантійної угоди можуть бути внесені
письмовим документом, підписаним Уповноваженим представником
Гаранта й належно вповноваженою посадовою особою Банку.
c) Поправки до кожної Проектної угоди можуть бути внесені
письмовим документом, підписаним Уповноваженим представником
Проектної організації, яка є її стороною, і належно вповноваженою
посадовою особою Банку.
Розділ 10.04. Англійська мова
Будь-який документ, що надсилається відповідно до Кредитної
угоди, Гарантійної угоди чи будь-якої Проектної угоди, повинен
бути викладений англійською мовою. Документи, викладені будь-якою
іншою мовою, повинні супроводжуватися їхнім перекладом на
англійську мову, засвідченим як затверджений, і такий затверджений
переклад уважається визначальним.вгору