Документ 985_032, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 15.05.2014, підстава - 1267-VII

ГАРАНТІЙНА УГОДА
(Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій)
між
УКРАЇНОЮ
та
ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

{Гарантіну угоду ратифіковано Законом № 1267-VII від 15.05.2014}

Датовано 25 березня 2013 року

ГАРАНТІЙНА УГОДА, датована 25 березня 2013 року, між УКРАЇНОЮ («Гарант») та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ («Банк»).

ПРЕАМБУЛА

ОСКІЛЬКИ Гарант і Позичальник звернулися до Банку по допомогу у фінансуванні частини Проекту;

ОСКІЛЬКИ за угодою про надання позики, укладеною того самого дня, який зазначено в цьому документі, між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» («Позичальник») та Банком («Угода про надання позики», як визначено у Стандартних положеннях та умовах), Банк погодився надати Позичальнику позику в розмірі 300 000 000 євро на умовах, викладених в Угоді про надання позики, але тільки за умови, що Гарант гарантує зобов’язання Позичальника стосовно такої Позики, як передбачено в цій Гарантійній угоді; та

ОСКІЛЬКИ Гарант, зважаючи на укладення Банком Угоди про надання позики з Позичальником, таким чином погодився гарантувати зобов’язання Позичальника.

ТЕПЕР, ОТЖЕ, сторони цим домовляються про таке:

Стаття I
СТАНДАРТНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

Розділ 1.01. Включення Стандартних умов

Усі положення Стандартних умов, датованих 1 жовтня 2007 року, цим включено до цієї Угоди та зроблено застосовними до неї з такою самою силою та дією, ніби вони були цілком сформульовані тут (зазначені положення надалі називаються «Стандартні умови»).

Розділ 1.02. Визначення

У будь-якому місці цієї Гарантійної угоди (включаючи Преамбулу), якщо точно не визначено інакше, або контекст вимагає іншого визначення, терміни, визначені в Преамбулі, мають відповідні, надані там, значення; терміни, визначені в Стандартних умовах та в Угоді про надання позики, мають відповідні, надані там, значення, та наступний термін має наступне значення:


"Уповноважений представник
Гаранта"


означає Міністра фінансів Гаранта.


Український поточний рахунок
із спеціальним режимом
використання
означає поточний рахунок(и) із спеціальним режимом (використання) Енергоринку, який розміщено в банку, що має дозвіл, та який використовується згідно з Законом України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 року та Угодою між Членами Оптового ринку електроенергії України від 15 листопада 1996 р. для розрахунків з членами оптового ринку електроенергії України за куплену та продану електроенергію, або будь-який інший рахунок (рахунки), який може, час від часу, замінювати такий поточний рахунок (рахунки) із спеціальнім режимом використання.

Розділ 1.03. Тлумачення

У цій Угоді посилання на вказану статтю чи розділ повинно, якщо інакше не вказано у цій Угоді, тлумачитись, як посилання на цю статтю або розділ цієї Угоди.

Стаття II
ГАРАНТІЯ; ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУ

Розділ 2.01. Гарантія

(a) Гарант цим безумовно гарантує як сторона, що прийняла на себе основне зобов’язання, а не просто як поручитель, належну й своєчасну виплату будь-якої та всіх сум, належних до сплати за Угодою про надання позики, чи то в зазначений строк платежу, достроково або іншим чином та пунктуальне виконання Позичальником усіх його зобов’язань, як викладено в Угоді про надання позики.

Розділ 2.02. Завершення Проекту

Кожного разу, коли є обґрунтована причина вважати, що наявні в Позичальника кошти будуть не достатніми для покриття витрат, необхідних для виконання Проекту, Гарант вживає прийнятних для Банку заходів з метою негайного надання, або забезпечення наявності в Позичальника коштів, достатніх для покриття таких витрат та вимог.

Розділ 2.03. Зобов’язання з Підтримки Проекту

(а) На додаток до загальних зобов'язань, викладених у статтях IV та V Стандартних положень та умов, якщо Банк не погоджується на інше, Гарант:

(і) дозволяє Позичальнику виконувати всі свої зобов'язання за Угодою про надання позики і вирішує усі перешкоди, юридичного або іншого характеру, що заважають реалізації проекту;

(іі) через свої відповідальні органи, допомагає Позичальнику отримати всі дозволи і ліцензії, необхідні для реалізації проекту;

(ііі) вживає, чи забезпечує вживання, всіх додаткових заходів, необхідних для забезпечення адекватних коштів для завершення проекту, включаючи, зокрема, наступне:

(A) забезпечення того, що усі компетентні органи розглядають та, при необхідності, погоджують будь-яку заявку Позичальника для переоцінки своїх активів для того, щоб відображати їх справедливу ринкову вартість і встановити реалістичні виробничі витрати для цілей розрахунку тарифів;

(B) переоцінку і коригування, у разі потреби, податкової та дивідендної політики щодо Позичальника, і підпорядкування таких податків і дивідендів по відношенню до виплати всіх грошових коштів за Угодою про надання позики та оплаті всіх капітальних витрат за Проектом;

(C) дозволяє Позичальнику списувати дебіторську заборгованість у спосіб, який відповідає стандартній галузевій практиці та у відповідності до українського законодавства;

(iv) заохочує і підтримує Позичальника у здійсненні заходів з усунення недоліків, виявлених під час стрес-тестів;

(v) забезпечує, щоб ДІЯРУ залишався незалежним ядерним регулюючим органом, і повинен забезпечити, щоб він функціонально був відокремлений від будь-якого іншого органу або організації, що займається питаннями просування або використання ядерної енергії, включаючи виробництво електроенергії, в цілях забезпечення ефективної незалежності від надмірного впливу у прийнятті рішень із своїх нормативних питань;

(vi) забезпечив створення Національної політики і Механізму поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, що (А) встановлює задачі з безпечного поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, (В) розподіляє пов’язані з цім сфери відповідальності, та (С) забезпечує координацію між відповідними компетентними органами, та (D) забезпечує наявність достатніх фінансових ресурсів для поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, з належним урахуванням відповідальності генераторів відпрацьованого палива та радіоактивних відходів відповідно до принципів та положень Спільної Конвенції з безпеки поводження з відпрацьованим паливом та з безпеки поводження з радіоактивними відходами, які були підписані Україною 29 вересня 1997 року та набрали чинність 18 червня 2001 року, включаючи, але не обмежуючись, положення Статті 22. Для реалізації цієї політики, Гарант має створити і постійно підтримувати Національну програму поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами відповідно до Національної Політики та Механізму Поводження з Відпрацьованим Паливом та Радіоактивними Відходами;

(vii) забезпечує, що ДІЯРУ має юридичні повноваження, а також людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання своїх зобов'язань щодо Національної політики і Механізму поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами з приділенням належної уваги безпеці. Це включає повноваження і ресурси для того, аби:

(A) вимагати від ліцензіата відповідності національним вимогам з ядерної безпеки та умовам відповідних ліцензій;

(B) вимагати продемонструвати цю відповідність;

(C) перевірити відповідність шляхом регуляторних оцінок та інспекцій, а також

(D) здійснити регуляторні примусові заходи, включаючи призупинення експлуатації ядерних установок.

(viii) забезпечує, що Національний орган з виведення з експлуатації;

(А) створений за формою і змістом, що задовольняють Банк;

(B) залишається незалежним по відношенню до вкладників Фонду Зняття з Експлуатації і здатним надавати експертні та неупереджені рекомендації щодо коштів зняття з експлуатації;

(C) розглядає:

(і) щорічно - фінансові ресурси, зібрані в Фонд виведення з експлуатації, а також

(іі) періодично, не рідше одного разу на три роки, плани і кошториси витрат на виведення з експлуатації, відповідно до найкращої міжнародної практики, як описано в спільній публікації NEA-ЄС-МАГАТЕ "Міжнародна структура вартості (ISDC) виведення з експлуатації ядерних установок»,

(D) вирішує, в належні строки, питання будь-якої невідповідності між кошторисом витрат і ресурсами, що зібрано у Фонд виведення з експлуатації.

(Е) контролює та оцінює внески до Фонду Зняття з Експлуатації та їх використання з метою забезпечення цільового використання внесених до фонду коштів та відповідно до Застосовного Законодавства.

(ix) підтримує національні законодавчі, нормативні та організаційні рамки безпеки ядерних установок, що розподіляють обов'язки та забезпечують координацію між відповідними державними органами. Національні рамки встановлюють відповідальність за:

(A) прийняття національних вимог з ядерної безпеки;

(Б) забезпечення системи ліцензування та заборони експлуатації ядерних установок без ліцензії;

(C) забезпечення системи нагляду за ядерною безпекою;

(D) примусові заходи, включаючи призупинення експлуатації та зміну або відкликання ліцензії;

(x) забезпечує, що

(А) основна відповідальність за ядерну безпеку ядерної установки покладається на власника ліцензії. Ця відповідальність не може бути делегована.

(B) національні рамки, що існуватимуть, вимагають від ліцензіатів, під контролем компетентного регулюючого органу, регулярної оцінки та перевірки, і постійного покращення, наскільки це розумно можливо досягти, ядерної безпеки своїх ядерних установок систематично та таким чином, що піддається перевірці.

Оцінка повинна включати перевірку того, що вживаються заходи для запобігання аварій та пом'якшення наслідків аварій, включаючи перевірку фізичних бар'єрів і адміністративних процедур захисту власника ліцензії, які повинні спрацьовувати до опромінення працівників і населення в цілому іонізуючим випромінюванням.

(C) національні механізми, що існуватимуть, вимагають від Позичальника:

(і) розробити та впровадити системи управління, які надають належний пріоритет ядерній безпеці та регулярно перевіряються ДІЯРУ;

(іі) забезпечувати і підтримувати адекватні фінансові та людські ресурси для виконання своїх зобов'язань стосовно ядерної безпеки ядерної установки;

(хі) забезпечує, щоб національні механізми, що існуватимуть, вимагають від ліцензіатів створення та впровадження систем управління, які надають належний пріоритет ядерній безпеці та регулярно перевіряються компетентним регулюючим органом. Уряд України повинен гарантувати, що національні механізми вимагають від ліцензіатів забезпечення і підтримки адекватних фінансових та людських ресурсів для виконання своїх зобов'язань стосовно ядерної безпеки ядерної установки;

(хіі) забезпечує в ході реалізації проекту співпрацю ДІЯРУ та Радника з ядерної безпеки і дозволяє Банку, всім відповідним консультантам (та їх представникам) або представникам Суду Аудиторів Європейської Спільноти проводити розслідування і перевіряти, по відношенню до Проекту:

(A) технічні дані, рахунки, записи та інші дані щодо ядерних енергоблоків, які стосуються Проекту загалом, та копіювати будь-які з них, і

(B) Енергоблоків і всіх інших об'єктів, до яких відповідні консультанти мають право доступу за контрактом;

(хііі) забезпечення прозорості і справедливості платіжних операцій з Українського Поточного рахунку із спеціальним режимом використання, а також щоб виділення Позичальнику зібраних коштів з Поточного рахунку із спеціальним режимом використання проводились, у будь-який час, у відповідності до Українського законодавства, а також щоб алгоритм, який має застосовуватись на момент такого виділення, не було суттєво змінено без попередньої згоди Банку.

(хіv) забезпечити, щоб НКРЕ в будь-який час підтримувала тарифи Позичальника на рівні, достатньому, щоб Позичальник міг своєчасно виконувати всі свої зобов'язання за Угодою про надання позики та дотримуватися фінансових зобов'язань за Угодою про надання позики, у будь-якому випадку, без звернення за допомогою з державного бюджету;

(хv) забезпечити і підтримувати як Фонд зняття з експлуатації, так і Фонд поводження з радіоактивними відходами, кожен з яких повинен бути організованим, діючим та повністю фінансованим у відповідності до усіх законів, застосовних до організації, діяльності та використання таких фондів;

(хvі) співпрацювати з будь-якими Консультантами з питань виведення з експлуатації, найнятих ЄБРР для розгляду і надання рекомендацій Національному органу із зняття з експлуатації щодо питань, пов’язаних із зняттям з експлуатації енергоблоків Позичальника;

(хvіі) оцінити всі заходи, рекомендовані Консультантом з Корпоратизації щодо Корпоратизації Позичальника;

(хvііі) вжити, або сприяти вживанню всіх необхідних заходів аби корпоратизація Позичальника відбулася протягом двох років після дати набуття чинності Угодою про надання позики або в будь-який інший термін, погоджений з Банком. Щоб уникнути сумнівів, слід розуміти, що корпоратизація не означає приватизацію Позичальника;

(хіх) реалізувати зобов’язання, що випливають з приєднання до Договору про Енергетичне Співтовариство

(хх) підтримувати та заохочувати державні компанії для погашення будь-яких заборгованостей перед Позичальником протягом визначеного періоду та не допустити накопичування додаткового боргу;

(ххі) не вдаватися до будь-яких вилучень, арештів або захватів будь-якого рахунку з обслуговування боргу.

(b) Гарант не повинен накладати ніяких прямих або непрямих податків на іноземних консультантів, яких наймає Банк або Позичальник для реалізації Проекту та які фінансуються з коштів позики або з фондів технічного співробітництва, що надаються Банком.

Стаття III
РІЗНЕ

Розділ 3.01. Повідомлення

Для цілей Розділу 10.01 Стандартних умов наводяться такі адреси:

Для Гаранта:

Україна

Представлена Міністерством Фінансів України

вул. Грушевського, 12/2

Київ, 25201 008.

До уваги: Департаменту державного боргу і міжнародної фінансової політики.

Факс: (380) 44 219 4947277 54 87 або (380) 44 219 38044 25 9026

Для Банку:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration

Факс: +44-20-7338-6100

Розділ 3.02. Юридичний висновок

Для цілей Розділу 9.03 (b) Стандартних умов та згідно з Розділом 6.02 Угоди про надання позики, юридичний висновок або висновки від імені Гаранта надає Міністр юстиції.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони, діючи через своїх, належним чином уповноважених представників, підписали цю Угоду в чотирьох примірниках та вручили її в Києві, Україна, зазначеного вище дня та року.


УКРАЇНАПідпис

Ім’я: ЕДУАРД СТАВИЦЬКИЙ
Посада: Міністр енергетики та вугільної промисловості України


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУПідпис

Ім’я: АНДРЕА КУУСВЕК
Посада: Директор представництва ЄБРР в Українівгору